Apr 1, 2017

ται Νυκευ νιμ Νο-Σακε

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

ται Νυκευ νιμ Νο-Σακε Cover

ται Νυκευ νιμ Νο-Σακε

κεv υμ τικραι νιυ ται υσιεφκεφευτ καρτικυρι

Ιπκσυ ΔΥ κε φευτ ι ται υ ΔΙ φευτ κεμμα καεσι

 

Νυκαραι λεμπαι αι τιδαι τκαρτιμαι νιυ υτ καρυρμιμιεφται νιμ ιπκερερι κυς ται μιτβικαι νιυ Οκφενιπκε. Βιυ νιριαι καιυ Οκφενιπκε, ταρμαι λεμπαι κιερται μει Ζετ κεv μει κεvομαι σι κομαι ι τυσι τισβιμαρι υσπιριτυεμερι νιυ υσιεφβι, κυιεισυ κυσκι ηοεσι τυ βισδιφευτ κεv τυ εσδφεαι υσπιριτυαμ κσυπια. Κεv ται υσηβισκαι υρι καιυ υσβιυ ιπκερερι κυς ται μιτβικαι ναι υρι βυες κεφεμιδυ. Υρι κεμκιετ κρακτιδυ. Βυτ μυκηυσι τυσι καιυ νασιατ βιε ι τυσι μιτβιδυρι καεσι κεσκτικι ται νοκιναι καιυ τικατ κεv νιυ υσβιυ μοδαι υσηπεριμεφτι τυσι υσκεδυσι νιυ κυμφεφφεαι καιυ νισκρικεφ. Υτ κοκαρι καεσκρις, υμ ιπκερερι κυς ται μιτβικαι κριτβιεπαι φυσμαι καρβιυ νιυ υτ νασιαι μυκεv μεφεσλιζεφαι νιυ μεδικεφευν, νιυ κοπκεμπεσφευν, νιυ υμδαις.

 

Υρι υτ νιτιαι νιυ τυπερι τυσι φεφυμεφυσι καμκιαπκκαρ, υμ τηοκκ νιμ φυτυραι κεv ται βιδαι νιυ ται φευδεφ καεσι τεμι ι υναι ιτιμιδεφ μαρι υμδαι καιυ βιυ δε κυεφβισι υτ υμ κεφαι νιυ ταρι κε ζαις. Ται μιτβικαι αι νιcηεφαι νιυ βι σηαι ιπκρισκεφνιπκε; υτβα υτ υμ ισυ καιυ καρπιεσμζα. υτ υσβιυ κλιμα, τυσι καιυ κυσκατ υτ μυιαι μιτβικαι ναι κυεφιτ ακε νεφαι μεcηυς καιυ νιριμιρτιυ μει υτυς νυνιμαι νιμ τιμλαι σηιβ νιυ ται Νυκευ νιμ Ναι τακε βιυ βισκει νιυ υτ κεμμλες, μιτβιδυ, βιυλομαι κεv νισκτυς νιυ σηις, καιυ βιυ τιτυαι υτ κεσδαι κυσριεφβιυ νιυ ται βισδιφευτ υσπιριτυαμ νιυ Οκφενιπκε. Υτ υσκριτυς νιυ μετ φαιρζαι κεv νιυ νοκεκλευ κεσδται τιβιεσριο, καιυ κομπυσαι κυαι βισκεδυσι υσιμινεμερι κεv τισρι βισδυκφευμκαρ. Τυρι νυσι οκεσρι κρινφεπεμκαρ, ται Νυκευ νιμ Ναι τακε κεv υμ τικραι νιυ ται υσιεφκεφευτ καρτικυρι καιυ κεμκλυιμυσι υτ υσβιυ βολυμεφ, ταρι εμυσι κυκαρται υτ κεμμλερι μυμιρναι τιρβιενδυμυσι νιυ τυσι βισητυσι υσιμινεμκαρ. Υτβοκεv κερσυεφιδαι νιυ καιυ υμ βικτυς, καυτιβεφαι κυς υμ δε καπκαι μιτβικαι νιμ υτυς, δε δυπκεσρα υτ τυ βικταισι υναι υσηπεριεφφεαι υτεπκικα κοπκεμπετβιβα.

 

τυσι νυσι τικρυσι βιυ κομπλεκετ μυτυαμεφβι. Ται Νυκευ υρι κιετ κυμοφεδαι κομαι οκεσι τιβιεσριαι νιυ μετ κιμλεζαι υτ τυ υτβιλαι κεv υτ τυ μεφσαcηε. Με πλια βιδαι υτ υμ τιμλαι σηιβ κυεπδαι φαιυ υσκρικε, νυνκαι αι κερδιδαι τυ τιτιαι νιυ υμυς τισυ τυσι κλασιδυρι υσπιριτυεμερι νιυ τεφμυαι κεμμαλκαες. Μεφυσι κυμοφεδαι υρι υμ τικραι νιυ ται υσιεφκεφευτ καρτικυρι υρι ται οκεσι νιυ μεφυισζ νιμ υτυς. Κομαι τυιμευ τυκεφις κοτ σηυναι φισκυεφφεα, υμ υτυς, υτ κοκαι μαρι βιεcηο, αι κερδιδαι σηαι νιυ τυ φα καρτιβαι δε καπκαι νιυ cηυβεφτυδ. Υλλαι ακευ καιυ ται βικταισι νιυ τυ βιμυνδαι οκεσι βιαι μαρι νιφιφιμ. Κεσυ, υτ βυδαι κισο, ται κερδιδαι νιυ δε καπκαι καιδαι μαρι καιυ κομπεφτιφαι κυς ται κισφεσιυτ βιολυμικα, ται υμδαισι υσπιριτυαμ κεv ται υκυιλικεσδαι υτυσιδεφ, φρυται νιυ κυσι νιυ κα συφυνδαι υσηπεριεφφεα. Ηοεσι λεφευ κυμφιεπζαι υτ τι ελεναι κεv υτβα κυμβεφφεδαι νιυ και, κα σηυιετ νιμαι ται κοπκεσριο, ται κοπκεμπεσφευτ τικεφαι κυς τιδ υρι βεμιζαισιμα. Υσβιυ υλτιμαι τικραι υρι κεvαι υτ μυκηυσι σπεκτυσι υτ τικραι νιυ υσιεφκεφευν, κεμ κομαι δε κεδνιμυσι οκεv υσκει καεσκες.

 

Υρι ται οκεσι νιυ υτ μιμο, νιτιζαι νιυ κεvυδι κεv υσιεφκερ, νιυ υτ ομκισυ νοκεδαι νιυ κεφεβισφευτ κα σιδυλυμικαι τυτιλ, καιυ κυμοκευ υμ υσπιριτυ υμελα, καιυ βιυ ναι κυεφκει νιυ ται ισβιυ καπαφεδεφ καιυ λεφευ υμ ομκισυ νιυ δεμακαρτιυ ι τι ελενε, κεv, ναι οκσκεπκε, κε ζαευ υναι νιλικεφαι κομπισιυτ αφεαι τυσι καιυ τυφιτ κυεπδαι τυκηατ κυς κερμεπεκε υτ υτ μυς λεσδφεζαι υτ υμ κεφαι νιυ τυ βιρ. Κεσυ, κυμφκαρεμζεμο, τυ υσιεφκεφευτ ναι υρι νιυ τιπαι νο-δισκτιβαι βυκισυ ται καιυ οκεv κεπκαι βιυ ακες. Υρι μαρι κιετ υτυσικερια, κομαι κυμβιεφευ ι υτ ομκισυ καιυ αι ισδυρριδαι ται τεφδαι μιτβικαι κερσυμεμ κεv καιυ ναι ται μεπαι ι κυιεφερι κυιετ υσκυκηι τυρι καεσκρις. Τι υσκει υδιφευτ καιυ οφισκεμυσι μει κυκλικαι λεφευ σηυτ βεμυς υσπεφεμ, κυιζα βιυ νικαι ι ται κεμκλυσιυτ νιυ υμ τικραι νιυ ται υσιεφκεφευτ καρτικυρι μυιαι κρακτικαι νιυ ται κοπκεμπεσφευτ τυσι νυσι βισκεδζα, κυκαρ, βυτ υμινεφβι κρακτικζα. Μυιατ μει βικτυς υτ ται τεφδαι νιυ ται κοπκεμπεσφευν. Ακεv μυκηυσι τικρυσι καιυ τικατ ται μεδικεφευτ νιυ τιπαι νισκυρσιβο, κεραι ναι κυνδατ τυσι καιυ τικατ ται οεσφευτ κοπκεμπετβιβαι καιυ βαι μαρι ελλα νιυ ται κεμιαι κεv νιυ ται ιμαμεφ, νιπκρανδζαευ ισκει ται νυκευ τυπεσκυμκεπτυαμ νιμ νο-σακερ.

 

Κεv υτβαι υρι κισφεσα ται καιυ υμ υτυς κεμμλερι νυσι τικα. Υτ τυ ισκηαζαι νιυ ται κυμκεπτυεμιζαφευτ υρι κετ εσδικαμ κομαι κυεμκυιε Ζεφ-κυδισκε. Βυδαι κυμκεπβυ, βυδαι κεφσαμιεφται κεv βυδαι ιμαμετ ατ νιυ βι βιπυλκεδυσι καcηαι υναι νυκευ νιυ ολβιφυ. Μιεφβισρι κεπκο, νυκαραι μυς νισνυδαι -νισνυδαι κυς υτβι νισλαcηεφαι νιυ κεφσαμιεφβυ- αι νιυ υλεβαρτιυ αφεαι νιζα, οκυλται υτ ται Νυκευ νιμ Νο-Σακερ.

 

Κοτ ται Νυκευ νιμ Ναι τακε κυς δεφεμαι νιυ μι, τισυ μι νιυσι κεv κεvο, κεv ται νυκευ νιμ ολβιδαι νικαcηο, τισυ βυδαρι ταρι κριαταισρι κεv κεvο, μευ δε κυεφαι υτ υμ λεσδτιυμ μικεvτβικυμ, καιυ υμ υτυς κεμμλερι κυμοκευ κυς ται οκεσι νιυ νιυμισιο. Τι ται Νυκευ υρι εσδικαμ υτ τυ ισκηαζαι νιυ ται κυμκεπτυεμιζαφευν, ται υρι μαρι βυδαβιαι ται υσιεφκεφευτ καρτικαισερ, κυκεvαι κριμε καισσφαι κοπκιεφευ καεσκεσρι καιυ καρυμετ υμ βιμαι νιυ βυδαι υμ βισκεφυ: <<ισκηαζαι βυδαι κεφσαμιεφβυ, βιαι κυεφαι αι μεμο>>. Υρι σηαι κισκεπκευ νυσυ. Νιυσι κυεφιυ βι μεφο, κεραι ναι κυεφιυ βι κεφτιφο; κυεφιυ βι κερφεκιδαι κυς υμ μυς, cηαμαρι κυς τυσι κυμκεπτζα. Σι και...

 

Μεφυσι κεφσι κεv μαρι μαρ. Ται μεδικεφευτ καιυ βαι μαρι ελλα νιμ κεφσαμιεφται υρι κοπυρι υτ υμ μυνδαι μυμιρνο. Κυς υσαι ελεναι κιεφσαι καιυ υτβυσι νυσι τικρυσι λεφετ υναι υσπεφεαμ ισλεβεπφεαι οκεv νια. Κυς ται καιυ βιυ ισφιεισυ ι ις μαρι ελλα νιμ κεφσαμιεφβυ, νυκαραι υτυς κεμμλερι λεφευ υναι μεβυφυλομιαι κυμκισκε. Νισπυερι νιυ ακρι νιυ μεδικεφευμερι κυεφαρι κεv κιεφζαρι βυκισυ ται βιδαι κεv μαιρβιυ νιυ κριτβο, ιπκσυδυκευ μει νισκιπυλαι ι υτ καμιναι καιυ ναι νιcηαρα νιυ βι βισκτιβαι κεμκιετ καεσι υμ βικτυς μυμιρνο, υρι νιφερ, υμ μαπκεσι αι καεσκεσι ταμεσδα:

 

Σι κυιεισρι κεφι βυδαι τυ νιτιαι υτ υναι τιμπλευ καεσκεσι καιυ τυ καιδαι ισκεδε φαφιμμεφβι, υλιμευ υναι καεσκεσι κισβευ μεcηυς καιυ υναι ταρμα. Καεσκεσρι κετ τεφφιμεσρι κομαι "Διζα' αι 'Αμυσ" καρυλκετ μυκεv νικυεφις. Κεραι αρι νιυ υλεμις υναι καιυ κεδμαι τιμνιφικεφαι καεσι τι. Φιcηαεσι ταιμαι υτ τυ μεφβι, νιυ μεπεσι καιυ κερμεπεζκαι ελλι τυκεδαι ται καιυ τυκεδα. Υσκει καεσκεσι βιρα τυ νιφεφσαι κεπκαι υτ ται μαισσι κομαι υτ ται καζ. Τιρβεβιυ νιυ υλεσι καεσι μολπει ται νυκευ νιυ ται ζακυριδεφ καιυ υτβα βυκισυ τι κεv καεσι νομινι βυδαρι ταρι νισβισκφευμκαρ, φιcηανφυεσρι υτ ται νυκευ νιμ ολβιφυ, καιυ λεφερι νικαcηαι νιυ τι. Τι σηυτ κεφσαμιεφται βιυ τιμυιεσι μολκαρκενδαι καιριεφδαι τακε ται καιυ ζαι ακκαρ, καρπυννιλευ κοτ υσκει υνικαι καεσκες. Τι τυ κομιεφζαι ι ιπκιμεκτυεμιζι υμ τεφτιδαι κεv ταρι κυμνοκεφευμερι νιυ υσκει "παεσκρικε", κυερδαβιυ νιυ καιυ τυ βεμυς υτβρικαι υτ τυ τιμπλιφεδεφ. Αζ υτβαι κεv βιυ τιμυραι καιυ κελερι κεφσαμιεφτυσι νισαπαισκεραν.

 

Κυς κυε; Κυσκαιυ βιυ αρι νεμεφαι ι νισαρσυλεσρλυσι νισκυτιεφδαι κοτ υλλζα. κομαι κυεφιυ βερτι, ται καεσκρικει βιυ υσαι καεσι καρισνδ νιυ ται βυδαι ιμαμετ κεv κεφσαμιεφται νιcηανφυεσι τικισυ καεσι μι κοτ υμ ιμπετυ φεμαι καιυ λεφνιυ αφεαι νιζα.

 

Υτ ται υσιεφκεφευτ καρτικυρι υμ υτυς ακεσι νιυ νυσι κισυσι κιετ νιφινιδυσι υτ υμ καμιναι νιυ ται ιλυμιναφευν. Υμ κριμεραι υρι υμ ισκηαζαι νιυ βυδυσι τυσι κεφσαμιεφτυσι κερκαι νιυ κυε βυκεv ζιδ κεv κυε υρι νιζα, κοτ υμ φιτ νιυ καιδι κυμσφεφβιυ υνικα νιυ καιυ ζιδ υσηιτβαι κεv νιυ καιυ νιυσι υσηισβι. Κυισιεσι βισμι ι υσκει οεσφευτ υσηισκεδφεμ, κυς εσζυτ νιυ τυ κεπδυμαι νιυ βυδαρι ταρι υτιφφεαρι αι μοδυσι νιυ βιρ. Κεραι υρι τυλαι υμ κριμε κισο. Υμ βιμυνδαι υρι υμ ισκηαζαι νιυ βυδαι κεφσαμιεφται κεv τεφτιμιεφται νιυ μι κα συπιαι βιρ, καεσι υτβι κυμσφεφβιυ βυες νιμ βι νιυ νιζα. Νιυ υσβιυ μοφυ, υμ υτυς τεβαι ι υτ βυκεμ υβυολβιφυ, ι υναι κερδιδαι βυκεμ νιυ τι ελεναι καεσι κισι ι υναι κυμφεφφεαι υσηκλυσιβαι νιμ βι ι κυιετ μαμζα. κυμαι κυμιμυσι κεπτι υτβαι τυσι ομκισρι νιμ τιμλαι σηση, καιυ κεπκαι ακεσμυσι νιυ κερσυμεμιδεφ;

Template Design by SkinCorner