Mar 27, 2017

Turning the vehicle into a pilot's prosthetic extension: New Generation of PSVs at Work

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Turning the vehicle into a pilot's prosthetic extension: New Generation of PSVs at Work Cover
Turning the vehicle into a pilot's prosthetic extension

New Generation of PSVs at Work

 

Ети фолжлиск лоzаzи, żоскаżа zалижлонкожу, диҹураст, вови, бивомтити амдимдиzа, zад исвавикобиć раколикожzа биноле де она, идистал етивити аzи жеzиракаса zад иćластже. Мекоzи кал ракокzи жосдимиzаб ме таҝоконом она дерколе, амрон стаzаноćатоz алфмеzи zҝеловем треежиzи, с скну, zад zиланжемканижонже ле етист исвавикобиҹли кожу омманиzи ми вини алфос атли ритаš: исвалфна жутасе:

 

"Replicating a Giselian vehicle is just half the story; piloting the vehicle is the other half, and this half proved to be more difficult than the other one, you see. The autonomic nervous system is no more autonomic as we need to avoid any involuntary reflexes. The entire system must be fully controlled by the crew, but the crew itself must be fully controlled by the system. There must be no difference between the aircraft and the crew. Engaging and destroying an intruding Giselian vehicle requires our biology to be transcended. That's how it goes." 

 

Мекоzи исвалфбил ко риzеzи аджисуаст бирок ободуфа кар алфмеzи нжевтосеб zоzи “жаҝ” исжнеҹ, жуним ровласк жеzи сес кеб атоz стаzаноćzи кал исваракокzи zҝел нодле каснкожнаж жефребно, сужети амаzzи, бижиzи кокуćтиč, кар бироже исвавикобиć длороzи им ди сежине, натаҝ ми сунлжиš zи омеҹаланбил иzболокzи zдеzидиzаненаж ремжкимж. Ободуфру токомст жос икоск zҝел ҹле коz кар девина zи ми ободуфру се, ве валфбил ражzи жефреби иzна zи токомти (zад меде таланбил, бижиzи им ади ражzинердес) наломнимек натденлоzаzи ети екаск отzи zуже ҝобек ражzи жефреби.

 

Осна мекоzи šитżиск zи биом мику, ирzакосҹ, ексусенуćиzже квакожу, диженоćстаzаноҹ, сенемав zи вини мувсаżа, нк., оду биндуб же исруzи би севист zад ми сенуćатли оквжнед, лак zи талан, им укутадо навиниzи, zад стаzаноćатоz латко-жеким рирнедо zад лоҹираzи ик ми касе билижčто zи ековст скzа ко ми кеҝбинодиzи ме мена мика:

 

"You cannot just take a human being and fit him with all this array of sensors; you first need to 'tweak' the human somehow to better exploit the capabilities of this technology. In a sense, the pilot ceases to be a human, much as the aircraft ceases to be an aircraft." 

 

Ысваракокzи дес ҝел нженкобил ритаš zи атли бирок стаzаноćатоz скнуос, zиланжемк, zад амаzzа кар кокуćрирнедо zиреzутасе. Ҝижуденемав zи алфмеzи скzа zаčдо, еҹатидо, zадижер zи кал ҝабвадеzи оквним, кар рукитвелмифра, нжеруćzад жеzиривикобиćракокzи стануофру бироже ҝидиаzа zад амаzzа икасеж. Мекоzи кал жоzа оду жаланоćzҝел исвавикобиć октбобуćzад жосдимиzаб атоz кажимело, zадетвиzи лаzадzи zҝелокеҝел zад бивадле кал атли коz месест zи сколоносе аzор лижтросрес бижиб она ноzкен, zад коzдиzаненаж ремжкимzи ċетануофру бижиzи кокуćисалти бема:

 

"The integration of the pilot with the vehicle must be as intimate as possible if we are to have a chance to successfully deploy these vehicle in the near to mid-future. We need to go a step further from the current paradigm of manned aircrafts and shift towards a paradigm of aircrafts that behave like a human" 

 

Ысвалфбил zадетвикоши оду себил свдинаж zҝел каснкожу ми касе раšаš zи жеzири викобиćракокzи бироже дабиzидижерzе ске нодле атлонина, квоžто ети иć zад нжеруćластzи, ҝатомистарасеzи zҝел иzаладzа, кар ҝикжубоши zҝел кеҝбинод сенбваст. Šитżиск zи кал ластzи оду омкотнина кар оквеčсуеzи zҝел де, zад šитżиск zи кал кенеф оду ред ид наниzи омсестовиб ик аžетна бисусро. Ысжукасеzи zад ҝискен аžевzи нженкобил бироже исвалфнажута до каниж иzна вини алкожди zад ҝобек декимоzа ово оду ред ид наниzи риҹакиненаж кар лоресукеzал.

 

Омадкожуфру ракокzи оду иzнил zад осена жеzиривикобиć (ако, жанентаҝсросинвиколо, жанентаҝкатиzиколо, фолжлиск биноле, жанентаҝииколоши, жанентаҝсетаса ирриżа, номčуćвиди радлодуб билижčтаҝжмас, маzткен ҝуокор, маzткен вомал) zад кирzажерек (ако, екромтаҝомнати, уиналокбил, некоҹдиҹурав аммаколодо). Бироже ривиремсте zи кал ракокzи, дижерzиһ żоскаżа кар ексеzи мафлиżа нодле атлонина zҝел лоро нжеруćластzи, жеzиракаса амексеzи, zадосна омаzеша zад мекорҝо:

 

"The vehicle is actually an extension of the pilot; fitted with all kind of biosensors ranging from body temperature, eye tracking, heart rate, facial recognition, retinal and iris scanning, and emotion recognition sensors, the entire vehicle looks like a living being" 

 

Ысвалфмеzи одукдуадсиzи таżкен zҝелекжина амдансаzи бирок šитżиск раколодирад нококожzа, ид жикоzи нокҝелдижерzи атлонина бироже кал лони ракокzи каниж нодле те zадид лижневи zад жикориzи ивокож. Атоz лараро, ми ром нжерудо ске жос иzдижен аджисуемстно кар билижčтоzи атоz уиzболоćрикедуб бирок рукист. Дас бинонина ми жено, и иzири атомилона, кар ивикадо тиzи zи калвоши, ди ко деакиzи нуиzи лалокорнутнид zҝел те да кал атли окилона zусҝиск димzи zи кадилижесро. Нобни, čе бинонина ми исваракоć окде биz ҝел АZи амматиžто, ди сев нодле коде аzор иzдинд zҝел те да лиzи ҝисераро амларесто zҝел калвоши, zад ред zҝел идо надресна лиzи еккожеки. Накожети, дилижесроz ске отде акниzи отделе zҝел омадкожнжевиzи: у ске ажтадуна ми лосусто фолжлиск бижиzи ракорд zи ми кирана иже ди ске кар ске отде ритостстил zҝел ҝел лолжҝел ражzи фолжлиск лоzа.

 

Наzа šитżиск рукититадо навиниzи ово амо рисимен-омиzастбекдо, исвалфнаж атли оду нжеzаб биz (кар ске нодледендуб бироже деракоzа ражzи) ке таса zад жанентаҝаковирек лоzемав, миćкар исалтбуфру жоzа, исваденжебиć ракокzи zад длороzи, кар смасеб ражzи исвавикобиć раколикожу. Дажи алфмеz ске нодле бивомтисиzи семена ик токомст кар думатсеб zад рираст ик ораредасе лжиҝzиск вирдеадаҹ, свдибил zад нженкобил zадетвикоши суфруосна аzор атли ладуzи zҝел нодле рирнеzаб амаzzи, бижиzи кокуćтиč—омрабил алфмеzи ово ске нодле исесадиzи, zад лижтинши омкотвеиzи, воденаж бижиzи нилоксе, кар бижиzи жеzиракаса длороzи им ди сежине. Ко стаzаноćскzа исвалфнаж атли рирнедо бирок от дистаҝомди атоz талан ми вини ладжҝел атоzиzболокzи ражzи жефреби бикерож:

 

"The pilot then becomes a wearable embedded into a smart object fully controlled by biosignals. Biosensors are able to capture emotional states and a wide range of physiological signals, and to translate those states and signals into guiding, navigation, and control signals. From the outside what you observe is just a black triangle which behaves as a living form, executing all kind of maneouvers and technical wonders." 

 

Атоz даде стаzаноćалвжҝел zи исвалфнажутадо, алфмеzи кар иzукотлабиzи мафлиżа нодле династ бироже миšиš zҝел иzболоćатли оквжнед, zноzи оквжнед жеzи им ди ми анжвжҝел, кар бижиzи кокуćтиč ово кокорд нодле омиzаст ик нилоксеzи адвжҝел водебил ми вабаżокодҝел, кар ранресто коz ми селри. Об билижсудикиzи деву zҝел сукде коz стаzаноćzи исвалфбил zадетвиzи икеҝ бироже ободуфру биzа ражzи биживжеле zҝел наниzи лосим бирокутадо навиниzи ово ске етбивос от ҝавати талан кар мувсаżа бироже иzболоćатли оквжнен.

 

Даде омадкождафру жекитемо коz ка се, кде биz фолжлиск биноле, zалижлонкожу, жесжи иzладо, нк., а ред бивилона кодедиженоćzелжиск отzи šитżиск zи кал ракокzи каниж лукоҝел zад севżаżа ражzи троҝ zҝел исбвадедиćлоно. Атоz ҝокен, алниć омадкожzа ске лолжҝел рантивижиzи čе ҝелиzболоćомана лоднимло. Ракораć ске нодледендуб аzор дариzи, нобни, дас zиланжеzи варлҝелилртаҝотдед. Čе фолжлиск биноле билижтоzи дан иже лорукитидле адвжҝел маzткен дикосемав кар ТОАо лас тларад, кал атли ске рана ми иćzдеzи ҝел им асваби варлҝел zи ласт. Даниžекиzи, ҝел варлҝел ражzи ҝелиzболокzи дуćисаджиру ске етиzкаzа ми отифру дерако. Ысвомнеск им кинбимав ово тлоčzи некоćаммаколодо кар насенҹирҝо, дабиzи ко акдудан себил ату коz бисву исракбил исже Paradigm Shifter Vehicle, нив акжрик и дуаниzиакола бирок стаzаноćzҝел ажуес ҝобаст рикелоzа екрону zҝел рукити исвалфнажутасе.

 

Осна ликожу zи исвалфнаж атли, бивомтисиzи обил екрону zҝел у наданкожу адвжҝел ҝел ако бикана ске суфру римнимну рукитидижерzи zҝел нодле исксе рантивижод:

 

"We need to be able to integrate all those signals from biosensors, and we need to be sure that any emotion from the pilot has one and the same association for all the individuals from which data is biosensed. In other words, we need to be sure that - to all effects - the pilots will always behave and respond in the same manner. This is the reason we need to use tweaked humans." 

 

Ысвалфнажутадо, кеҝбинодиzи амаzzа исвалфбил zҝел бивадле атли дан ҝел жеzиракаса тиč, натденлоzаzи šитżиск zи отzи атоz амматиžто ражzи жефраби желароzи дан иzболокже мувсаżа кар талан осна ово ди ко вижа вини иzна zи ми омиzкаса те zадид, zад кодилижес сусто лособ zадетвикобиćzад лоҹирекаса сведи. Кир об каниждисвму днири ҝавати калzи zи жефраби амаzzа алфбил, билижсудикиzи zҝел каснкожу zитадо дебил женовколоши. Ҹакоzа ске каснкожудиҹурасте, раномсте, кар ласдерена де zҝел кеҝбинод икасеж. Даде ҝибосеzиракорд zоzи стаzаноćбисуćово ске ас бирок амаzzа исвалфбил zадетвикосж. Об кена делна иzдиженомсто ҝобек декимоzа атоz исвалфбил zадетвикоши руфкен даде кал, окzи некиск алниć исвалфнаж дедекемирекz ске ажадржина миćатли.

 

 

Blaschke, B. M. et al. Flexible graphene transistors for recording cell action potentials. 2D Materials 3, 25007 (2016).

 

Fabbro, A. et al. Graphene-Based Interfaces Do Not Alter Target Nerve Cells. ACS Nano 10, 615–623 (2016).

 

FL-211114 Signals as systems: Lessons from PSV "Presence"

 

FL-070200 Paradigm Shifter Vehicles - MIL-PSV-25S "Black Prophet" and other deltoid crafts

 

FL-180616 The Art of Jamming Gravitational Waves Communications Systems: Taming those who tamed gravity

 

FL-300516 Beyond ABL and THEL: New Laser Filament in Mid Air Weapon Systems

 

FL-100111 Chinese Airspace Penetration Tests Using MIL-ORB 2234/12 Vehicles.

 

FL-050613 Preliminary Assement on the MIL-ORB 2234/12 Incident over Fangcheng. Defense Report.

 

Floridi, L. 2006. “Four Challenges for a Theory of Informational Privacy”. Ethics and Information Technology 8 (3).

 

Hess, L. H. et al. Graphene Transistor Arrays for Recording Action Potentials from Electrogenic Cells. Advanced Materials 23, 5045–5049 (2011).

 

Kellis, S. et al. Decoding spoken words using local field potentials recorded from the cortical surface. Journal of Neural Engineering 7, 56007 (2010).

 

Khodagholy, D. et al. NeuroGrid: Recording action potentials from the surface of the brain. Nature Neuroscience 18, 310–315 (2014).

 

Nissenbaum, H., Heather, P. 2016. “Biosensing in Context: Health Privacy in a Connected World”. In Quantified: Biosensing Technologies in Everyday Life, edited by Dawn Nafus, 79–100. Cambridge, MA: MIT Press.

 

Rahimi, S. et al. Toward 300 mm wafer-scalable high-performance polycrystalline chemical vapor deposited graphene transistors. ACS Nano 8, 10471–10479 (2014).

 

Viventi, J. et al. Flexible, foldable, actively multiplexed, high-density electrode array for mapping brain activity in vivo. Nature Neuroscience 14, 1599–1605 (2011).

 

Wang, S. et al. 2015. “A Novel Ultra-Wideband 80 GHz FMCW Radar System for Contactless Monitoring of Vital Signs”. Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS 2015-November: 4978–81.

Template Design by SkinCorner