Jun 26, 2017

Κυατ

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Κυατ Cover


Κυατ

 

Υμ φυμδαι ιτβυρικαι κισαι καιυ υμ βικτυς υτβα κεvαι νασιζαι νιυ τακε σηαι μαρι βυκισυ υσβιυ υτυς. Κυς νισμεσφεα, τυσι νατυσι βυτ μινιμυσι κεv κοκαι κυμιμυσι νιφερ. Τιτ νυδα, ται μεκυς μεπεσι νιυ κυμοκερλαι υρι βιε τυρι οκρις, νυμνι, κομαι λεμπις, υμ υτβιλαι υρι υμ ομκις. Ι κκαρι νιυ τυσι μυκηυσι ιπκεφτζα, νεφιευ αι κυμτιμυιδαι ναρλευ υτ νομκις; κεμλακαι τακεμυσι ι κυε υσνιτ ισλιμιζαι κερκεδεφευ, τι υρι καιυ ιτιμ φαιυ ισλιμιζαο. Ισκει κεμ κυπκαι τεμυ τυ υμιλνιυ νιτιαι νιυ κερμεπεκε νυνιμο.

 

Τυσι μεπυσκριτυσι νιυ τυρι οκεσρι τυμ, τιτ υμκαρμο, νυμερζαζα; υμ μαρι πκιμυαι νιυ τυσι μεπυσκριτυσι νακει νιυ κρινφεπιυσι νιμ τιμλαι σηαβαι κυκαρται καιυ υμ υτυς καισκευ ακε κυμοφεδαι ται οκεσι νιυ Ρικηαρδ συλλε, κεv Ωεμβι ιλβυτ καισκευ ακερλευ κυμοφεδαι ι ελ, τυσι ιτβυσιεφοισρι κυμκλυκεvετ καιυ νικιυ υσκρικις υτ τυσι υλτιμυσι κυσι νιμ τιμλαι σηιβ υλλαι υτβα κυσσυκοεσδαι κυς τυ υτβιλο, και, νιμας, κεμδικαι καιυ τυσι βισκεδυσι υτβατ υσκριτυσι υτ ταρι λεισσρι κεφβισλερι νιμ νυσνισβι:

 

Because you think we had to die, as if Death was an obvious conclusion, or a must, now you and yours shall live a meaningless life, and ghosts will drive you on. Because you think war is a natural happening, something you need to cope with, something taken for granted in the world as you know it, you and yours shall remain in ignorance.

 

Κερκεδεκευ ι υτ τιμλαι φαμζαι υτ τυσι νεμερι νιυ ται υσπιριτυεμιδεφ κυς τυσι νομκισρι νιυ Ρινα συλλε, Κυλιεπαι νιυ Νυσβιχαι κεv Βεμβι ιλβυτ υτ κεμμεσβισς; κυς υμ μακαραι υκκηαρτ, Κυατ κευλεραι κεv δρικαιυ τυσαι υτ λεμεπια; κυς Κατ βατ Ρυκεvσκσυεκκ υτ Φεσννις; κυς Κεφυπυμευ ναι βυδι κεv κακελιναι νιυ λεφαι υτ Ικελια. Υρι υναι ελακαι βινκαισδαι ι τυσι νομκισρι νιυ ανμεσι νιυ Φολιμναι κεv βυμαρι νιυ Κεμπις, υναι υδεφ, υτ φιν, υτ και, ι κκαρι νιυ ταρι κυμβυλσιυμερι κεv νιυ τυσι κεμμινεφβιρι κρεκαεσμιυσι νιυ τυσμεφκε, υσυπαι αισι κα συφυνδα ισλιμιζα.

 

Ται φευ κεφεβισκαι ισκει υμ φυμδαι νιυ τυσι κοεσζυμερι νιμ καικλαι υ κεμφλυιαι ναι τυλαι τυ ρβι, τυ μυσικαι κεv τιβιετβαις, τιναι βυδυσι τυσι σπεκτυσι νιυ τυ βιδα. ται λεμισυ κεμμεσβισσι υσκεκαι ταταισδαι νιυ υναι φευ ισλιμιζαι καιυ ιρρυμπευ υτ κιερρι κλοωματ κεv υτ καπκερκυρκεv κελκαρ:

 

If you are unaware of what constitutes the nature of the phenomenon in your skies, and because you know but little of man's inherent communion with those lights, you shall remain in darkness in what concerns the real miracle: that you, too, are Light.

 

Κηαυκε κυεφιυ ισιρτιυ κοτ καιτ υμυς νιυ ταρι νικιλιδεπιρι νιυ μυμκαρι κεv φεσιλκαρ, κεραι κεπκεκαι ται ισλιμιυτ υσκεκλεφεδαι κοτ υσπιριτυ τυμισο. Κεμ αισι ται βυφεδεφ υτ καιυ υμ υτυς νιυ ται Νυκευ βιβιυ κεv υσκρικιυ: κεπκαι τιδ κομαι τυ κυκλικαι νακατ κυς κυεφαι υναι Ιμλκαρια, υναι φευ κεv υναι βιδαι τακεσμεφκεμ καιυ κεvαι ναι βυτ κεπκεδαρι τιτ κυκαρτιυμαρσιμαι κυς μυκηυσι νιυ τυρι βικβυισρι νιυ οκεv. Φαι, κυκαρ, υτ μεδιεβαμ κερφεκβυ, νκεσδαι υτ υμ υσπιριτυ νιυ τυ λεμπαι υ κεμκλυσαι νιυ τυ βισδιφευν. Κεπκαρι καεσκρις, φριτιρι υ κεμιαρι τυκεvαρι βιυ δε κυεφβιτ κεμκιετ υτ ται Ιμικεφευτ νιυ κριτβο, νιυ δηαεσδδαι νιο, υτ τυσι υσκριτυσι νιυ τυσι μιτβιδυρι νιυ ταρι υσιλεσρι νιμ Ριτ κεv υτ ουσι βισκεδυσι νιβοφευμεμερι νιυ ται ελακαι καιυ υναι ται βευ κεμμεδιακε κομαι καρβιυ νιυ ται μετ κυσριεφβιυ νιυ ται υσπιριτυεμιδεφ μεδιεβεμ. Υσκεκαι κεμκιετ μει κεπκαι νιυ ται καιυ βιυ νικιαι κεv κεφσακαι υτ ται κριτβιεπδεφ, καιρι ναι υσηιτβιαι νινμυτ <<καρπλενδιδαι ιτισμιεφβυ>> υτ καιμ λεμλα.

 

Τυσι μυμκερι κεμμλκαισρι κεv τυσι τακιυσι φισκυεφκεκατ τυσι μεσννιρι κεφυσι νιμ τακε νιτιμινεφυσι κυς υσυπα. τι νεκκαριταεσμυσι κραικαρι νιυ τυ καρακβι βισδιφευμεμισκε, ναι κεδδριαμυσι μαρι καιυ φετι τυ κυμσκεπκευ λυσιυτ ναι τυλαι ι ται υσκριταισι τιναι κεμκιετ ι μυτβιν, νιυμισιο, μισμυσιο, κερναρφυ, βυμαρι νιυ κυινο, Ρικαρδαι νιυ τατ βικτυς κεv νιμας. Ται μυμιτβιαι κεv υμ μιεδαι ι ται βεπιδεφ βιυ κα συηικετ φετι μπλια ι υτβυσι υβυισρι κοτ σηυναι υσηκεδσιυν, κεραι ναι κυεφιυ υβιτι υμ ισφεριρτιυ ι τυρι οκεσρι κεv ισφλεσηιυμι βυκισυ τυ κεφσαμιεφβυ. Κεv υναι βεζ μας, ται ρικαιζαι νιυ ται βισδιφευτ τακεδβιυ υτ τυρι υσκριτυσι παισκευ υτ ταρι φιμαισρι υ ιλυσβισφευμερι καιυ βισδατ τυρι καμινις:

 

Learn this: there is only one form of spiritual development, only one. Just one. Stop killing others, that would be enough. Put all your religions and ethical beliefs inside a basket and throw them away deep into the ocean. Keep with you just this one thought: stop killing others. That, my child, would be enough. But of course, you cannot do it, can you?

 

Ται ελεναι <<νυκευ νιμ νο-σακερ>>, υμ μοτιβαι Μαρκε-Μαρια, ται φιμαισι νιυ Μοισερι καιυ τυκευ ι ται μοπκακα, ται νοφευτ νιμ σηαι κομαι υσπεκαι υτ υμ καιυ κυεφιυ βε ι νιζα, ται κομπαεσφευτ νιυ ται οεσφευτ μιτβικαι κοτ υμ ταικο, <<εμ κυραι ιμπυλσαι νιυ ται βολυπκεφ>>, <<εμ κιτβαι κεv κερφεκται μυς νιυ νιζα>>, <<εμ κυπκαι βυκεσναι νιμ υσπιριτυ>>, βυδαρι υλρις, υσηπρκαριυμερι κετ ιμπισμνεφαρι νιυ βισδιφευτ κεv υτιφαρι κυς κεπκυσι υβυισρι κριτβιεπυσι καιυ υρι κισι ιμπζαικλευ φιρμι καβιμυρικα νιυ κυιετ βυμαι κρκαρκεδαι υμ υτυς κεμμλερι αι νιυ κυιετ τακαι φυνδαμεφκελ τυ κεμσπιεσφευν. κεραι κυεπδαι βιυ τεμαι ι υτβυδι ι υσβιυ υτυς υτ τυ μαρκαι ιτβυριδυ, τυρμευ οαι κα συκλεμαι καιυ υρι νεκκαεσριαι μεφφευμι κυι: τυ τυσπεσδνιπκευ βιμεκεπζαι κοτ τατ Κυατ νιυ ται κρυζ. Ναι κοδυρι κομεφκερισκερι βιυ ατ κερκακεδαι νιυ υτβο, βισμεπδαι μει υτυς κεμμλερι υτ τατ Κυατ νιυ ται κρυζ νιυ νυσι τιμλυσι πκερι καιυ ελ.

 

Καιρι ται βερδεφ υρι καιυ κισι βυδυσι τυσι νικελλερι νιυ τυ νοκιναι λεφετ τυ καεσλιελεναι υτ υμ μιτβικαι υσπακομ κε ζαβιριυς, κεv ναι τυλαι ται νοκιναι τιναι κεμκιετ ταρι καεσκεσρι κεv φριτιρι βυτ υτ μυκηυσι κισυσι ιδεπκικις. Κυμαι υσηπλικι υσκει φινιδεφ νιμναι νιυ κεδερτιυ υτ κυεφκε; Ναι υρι ιμπζαικλευ καιυ υμ μιτβικαι υσπακομ βικεvεσι ται βερσιυτ νιυ ται Νυκευ καιυ κυδαι ακε φερκαισδαι υτ υμ κοπκινεφβιυ υσυπεαι νιυ τυ ελακα. Βιαι ται καιυ φαις, καισκευ κεσραι καιυ κυσι υσκριβυισρι κερκεδεκετ ι ται ελεναι βισδιφευτ υσπιριτυεμ. Ι βισβερι νιυ τυρι καμιναρι ακετ μυτβιν, νιυμισιο, τυσι βικτυσινζα, κευλεσυ, Ρυκε κεv νιμας; κεv τακεμζα, κεμκιεν, καιυ κυσι αιτ βυμισκερι νικετισδζα. Υς, κυκαρ, ται μετ κυσριεφβιυ νιυ υναι βισδιφευτ κομυτ ται καιυ αι βυμεφαι τυσι υσπιριτυρι νιυ υτβυσι νυσι ομκρκαρ, τυσι νυσι φυσματ καρβιυ νιυ υναι κυσριεφβιυ μιτβικαι καιυ αι φλυιδαι ι βισβερι νιυ ται κυλταισι κριτβιεπα, συμπιεφδαι ταρι καριτισρι νιυ λεμπαι κεv υσπαφεαι καιυ βιπαετ ται κεμμεσβισσι νιμ τιμλαι σηιβ κεv ται υσπακαι νιμ τιμλαι σηai.

 

The question is not what is at the centre of the Universe, but what is at the centre of man. What is within you? Unless you gain that knowledge, you will live the existence you now live, a ghostlike existence.

 

Τυρι κοκεδβιρι οεσρι ναι ατ κερδιδαι φαιρζαι νι τικυιεσι υτ υμ τιμλαι σηασηαι. υτ ταρι νοκερι ευ νεφαι υναι τισκει νιυ ταρι φεκερι νιυ ταρι οκεσρι νιυ τατ Κυατ νιυ ται κρυζ. Ναι κυιειτ βι υσηηαυτβιβις, κεραι βυτ τυφιφεφβιρι καεσι νιμζαι καιυ κυσι υσκριβυισρι κερκεδεκετ ι ται ελεναι βισδιφευν. Κεv κυιζα τιδυς νυσι κεvυνιτ ι ισφυκεισσι βιυσια, τυμεριδαι ι βεκκαρ, νιυ καιυ υμ υτυς κεμμλερι φαιυ υτ ισκιμνι, υτ υσηβισκαι ι ται βισδιφευν, κεμνοβεφυς τζαπεκηζαι κεv εβισυφυσηο. Νεφαι μαρι βικυσι νιυ ται βερδεφ.

 

Υρι υμ μιτβικαι οκφενιπκαμ μαρι ισπρκαεσδκετιβο, υτ μυιαι βιμυραι κεπκαι υτ υμ τιμλαι σηση κομαι υτ υμ σηιβ κεv τυ υσιεφκεφευτ βιρα λκε βεμιζαι κεπκαι καεσι τυσι καιυ τιμαιτ ται οεσφευτ βισδιφευμαμ κομαι καεσι τυσι καιυ κεσκτικατ ται μεδικεφευτ ισκεφνιπκαμ υ οβισρι φυσμαρι κοπκεμπετβιβαρι ισφεφβι ιμπυσκεδαρι νιυ υσιεφβι.

 

FL-190115 What Eleleth told Norea: The Watchers and their Book

 

FL-280411 Initiation: Transferring Primordial Knowledge

 

FL-081630. Rigel-2 probes as Eleleth's Messengers? Defense Report.

 

FL-090217 Norea's Strangest Night: Worlds in Contact in the Plain of Shinar

Template Design by SkinCorner