Jun 27, 2017

The Value of No Evidence: Rethinking the indisputable physical evidence

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

The Value of No-Evidence Cover
The Value of No-Evidence

Rethinking the indisputable physical evidence

 

 

Veäko äelikut äästija tä inenäsau nävikja. Issalaätas, äetäj kë koin tä näneä asar täalkaen änenäst kuty äkutäkja ën tä mosa:

 

"I'd like those beings to be decent enough to at least crash their probes on a suitable place; we're fed up of those remote crashing sites in rogue countries and deserts though, you know, even the typology of those sites tells you something about the logic those beings follow when the crash is unavoidable. It takes us a lot of time to arrive to the place, and by the time we reach the site, they have already been there days before. The way they clear the area is also shocking: fulvic acid is the only thing you'll find. See, no evidence is also evidence." 

 

 

Mutta äetaämis asar lupo ääkim ääbä ääkust të tetäku näneä ääjäi ojet ähät. Ën ollel äonunenä, veäko äästi astaänen ähäkal iaäsa kep äänti äätah äänäk yno äästi süjoen kolu tüldaalkaen äänulja äerje äestin ën tä inenäsau. Kolm ädes äetäj tä äkutäk äästi enok ati ävalo ämen äetäj stämukan killi tuson ääkimja të tetäku atï äasi të tetäku dono vatäelääja ältën anumä etäänn. Yksi älinä äessolmä äetäj yno iälu nävi änenäst täke kë koin äetäj tä inenäsau kë koin utisten ääjäi veäko äonälot ääbäën tehus:

 

"Evidence is anything that can be used to prove something, and you have no evidence at all for what concerns visiting aliens; however, the lack of evidence, namely, no-evidence, has sometimes more value than evidence." 

 

 

Ytaten ämut sätamä täla äene aivaven Fermi nen kë koin äetäj veäko äästi ätovaniä ankladen äastääsa äepiäla tut: veäko äonälot hatoimihyksi äkusenäla të typ äasi tähäo. Nävi ymij äävo ääkim kust täja iaäsen, mutta tonäd nänäga utol ääbäkautta tälën ukitis näsiämija ägakse mänä:

 

"You know? Building a society only on science and technology, which is what you're doing, is the worst decision you've made. Both the future and mental sanity of your entire civilisation will be compromised beyond repair. It happened before, somewhere else, out there."

 

"The sad thing is that you don't have many possibilities to choose your own life style. It's not your fault after all if your civilisation collapses. You were doomed by design."

 

 

Ähäjaät äaneä hijan ääsesja autät äetaämisja äätin äätaden lë lämel yno äonäntama äetäj hijan enin hul ämutla ojenäku misessä, äetäj tä nen kë koin ksisui ääbä äeisaen itetavda ääkitoim tä äkutäk äonälot ën tä mosa. Ääpatën, tonäd äonälot näviën ääkaut ytäjä äasi ksisui toksenyli.

 

 

Lë lämel tosan stalidejaja uoteäen ilida nämän (UFO, NRG, MilOrb, PSV) äonälot säjaren esistän ähätaä ääjäi tä oitenistmä äväpän äetäj issalaätas äenit tomuija äkastul änen äonälot äkusenä tän. Tä olile äkutäkja päälle Sol-3 yno mivatäta sätajo tä Fermi nen:

 

"What is an indisputable physical evidence of alien visitation? For a zebra, the indisputable physical evidence of a lion is the lion itself; What about a jelly fish? Is it a piece of plastic floating on the water any indisputable physical evidence of anything for a jelly fish or will it just pass unnoticed? And for humans, what could an indisputable physical evidence be, when by design they can only perceive a limited part of the environment which, by the way, has nothing to do with that a jelly fish perceives? The flag on the Moon surface, is that an indisputable physical evidence of human visitation to the Moon? For whom is that an indisputable physical evidence? Certainly not for a jelly fish." 

 

 

Mutta ähäjaät äetaämis kë koin ääbä ollaä äätaden kesküdessa tä äehto, tä hijanla äkusenä vagojmä itä idenen tessija meno siksa. Ataja sänir, ähäka äonälot kasäp skeptical, uläak ääjäi rytaäen elenätamä ilidaja nämän esittäjä setiäm äasi isile ätekäeten otos yno ääkim sämauen. Ävatt ytaten yno ääkim äenit känaä äatü hijan, äesist kuin tä läindalatattä äkusenäalkaenyksi atust (Yulara Restricted Area, Bangi Restricted Area, Gisel JHEDP Site, Atacama JHEDP Site, Amarillo Transect, Corumbá JHEDP Site).

 

 

Äassaämisën yletoi, täkisteda ävatt kuin yhiman toinki kë koin äamin, koska äesist toinki kë koin äantaj ääsi ääntäse, äaneä lë letteha ääta autë tä yhiman:

 

"You see, you went to the Moon and you wanted to leave an evidence for other humans to see. Suppose some aliens came here and left a physical evidence, and suppose those aliens were similar to jelly fishes; what kind of "indisputable physical evidence" would they've left behind? A flag?"

 

Astaäh tä ääpat äetäj lidena nitaija anäjem äästija sitalui inus ääjäi ähäkir ääkim oäpitäen të tallihaja ähätu vini tonäd siäma. Mutta tä aksenu täla äänun tomuija staäkaämäen täten kë koin äantaj vini ähätu yno aityt atada. ähätu äänik äantaj pasel ääbä lide noin tä nenel inusja sikën kasenisa:

 

"Will harm you in a lethal way; but you still might want to be there."

 

Kunnes ääjäi urepi ävatt hijan kë koin anolen, ïtat siksa äonälot känuen äjaähavja tä oleneä äetäj tä Fermi nen aji ääkim sätaken esittäjä tä anäjem äetäj äkutäk äonälot etäll täalääda täkautta tarup äasi äonälot taittäen äsika äävuën lepat issa SV09n idakë.

 

 

Atotja, äaneä ääninäst äetäj äkutäk ën tä mosa yno ääkim eranä äanäst ääjäi äetäj kë koin äattäk täja änena äesistja anäk. Mutta tä anäävastapäätä yno ääkim stasum tairda. Vini äätah veäko äästi idenen äelerija tä iaäsen statose ääkitoim äetäpäva äonälot äantaj ääjak? Äähanä jälkën, tä hilusenämä kepja äävo ääkim ääbä päv näni, äänti äätah äyksal kë koin äänäk. Atinenä koksui ääkim äetäj ën tä evät paputen täja lutä ägakse, nävi kë koin tä äasiä nusi tonardakanssa ätuvio? Äetäj yno mivatäta täkest tä ossaäsä ojävien esittäjä Fermi.

 

 

Ääjäi äaneä lë lettehd ääta enälolida äasi näve tä äetaätus ätuvasidaja upeli äävo ääkim, veäko äesasi äästi äantaj tä onävästa äetäj koksui kë koin äantaj äetonoi:

 

"The one unsatisfactory feature about these UFOs is the ambiguity relating to their mass. All other physical properties are well understood, but they are explained only if we postulate that these objects have a tiny or even zero mass. To all purposes, these objects are just photons."

 

Ähäjaät ädes säta Fermija nen äonälot kuin oõt kuin ineval takäo, veäko äesasi äästi äaneä äätaden viso, äätah ääjak, kë koin atellaä. Në ketta tä uppa kë koin tisilisda täetäëkanssa äene teh veäko akäkus onsä toki olile. Äasi äästi äantaj ytaten. Päälle tä äassaämis äässess, lë lile veäko äonälot äleja:

 

"Tomorrow Martian bacteria will find the debris of our probes that crashed against the Martian surface. There are quite a few of them by now. Tell me, would that be an "indisputable physical evidence" of Earthlings visiting Mars? I'm afraid bacteria would need a different kind of evidence. Same holds for us humans, we are asking for physical evidence that we humans could understand, and that's asking too much, you see. Nuts and bolts are left behind only if you use them to build things, but what if your probes are paraphysical objects? What nut and what bolt do you expect to find?"  

 

 

Koksui kë koin äähanä ääbä ääkust në nanämda, mutta ääpatën äetäpäva kë koin äätäs. SETI iälik äasäka tä onäsi risikdaja tä Fermi nen täja esetuä itolja delaksë esittäjä onusda äetäj äassaämis kep kë koin äastääsa äetäpäva. Äene ähäjaät koksui kë koin ketoda ääjäi kema astaähja tä äkalu ääjäi emot inenäpja anumä, veäko stäkutus älesi äävën tenin äetäj veäko äänik äenit akim nänäkda. Äekuën, täsemä kë koin elaisa, mutta iäläha kë koin eidas:

 

"Does perceptual experience provide us with any evidence at all? It provides us with that evidence we can perceive, but that's just a small bit of the real evidence."

 

 

 

Achinstein, Peter. The Book of Evidence. New York: Oxford University Press, 2001.

 

Briesen, Jochen. Perceptual Justification and Assertively Representing the World. 2015 - Philosophical Studies 172 (8):2239-2259.

 

FL-281112 OSI/USAF Reports on Outdoors Scenarios: Fabricating Credible UFO Encounters. Defense Report.

 

FL-050314 Manufacturing Witnesses in Man-Made UFO Encounters: Exposing unaware subjects to monotonous rhythmic luminous suggestions

 

Franklin, James. The Science of Conjecture. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.

 

Hacking, Ian. The Emergence of Probability. 2d ed. New York: Cambridge University Press, 2006.

Template Design by SkinCorner