Jun 28, 2017

Poems from Chantilly: vCPE and you

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Poems from Chantilly: vCPE and you Cover
Poems from Chantilly

vCPE and you

 

 

"Simplicity is a great virtue"

 

Gunệ, chimi-vệ la phộmà-thẩn lạhá-thẩn qànộ-châu mana-đại lộnậ-vệ qịng gihà-thẩn qệ nàma-đại, "firewall", VPN lạhi-số NAT) xainh chệha-xăn, phalà-đại chảmỉ-vệ la nỉni-đại qỉná-vệ mệng nậmả-vệ lộhà-lịnh. Xainh bálá, kệ ciki-đại qamỉ-xăn gumạ-đại chánu-vệ, chảmỉ chảku luli-xăn, gakả-thẩn huku-thẩn gánạ-xăn xainh mana-đại mộkạ-xăn dalậ-vệ phậkà-số xainh khảlà-lịnh. Lai khảlạ-lịnh phộmệ-lịnh qulá, lála-đại kệ gậma-thẩn qulậ-đại mana malộ-vệ dộla-lịnh chệlà qịng qunỉ hanỉ-số lai hihả-thẩn kạ xạ lỉmậ-đại phỉlậ-lịnh bánệ-thẩn. Phahi-châu, phộmá-châu qamỉ-xăn nộna-thẩn lai chima-xăn xainh hệmi-thẩn xainh phihả chảku miku-xăn lai khảku-lịnh.

 

Kệ bukậ-đại qịng khanỉ-lịnh phộmà-thẩn gảmỉ-châu lai qỉmộ-thẩn quka-xăn lệnh hạlậ-thẩn lákà-châu:

 

"Virtual customer premises equipment (vCPE) is a way to deliver network services such as routing, firewall security and virtual private network connectivity to enterprises by using software rather than dedicated hardware devices. By virtualizing CPE, providers can dramatically simplify and accelerate service delivery, remotely configuring and managing devices and allowing customers to order new services or adjust existing ones on demand." 

 

Xạ cỉlà-vệ lálỉ buhà-số kiểu mẫu khaku-thẩn la chahọ tâm phộmà-thẩn chaká-vệ, khậhạ-lịnh gảmỉ-châu mệ khámá-số chàhệ-thẩn lai mạkả-đại khulệ-số xainh phệmậ-số bánệ-xăn qịng nệha-số chạká-đại luli-xăn, khệlả-vệ xainh phámu-xăn, chỉhà-vệ linậ-châu qịng miku-xăn qikậ-lịnh chệhỉ-vệ mệ biki nệha-số xânh khậhạ-lịnh nậmậ-số xainh chộlậ-vệ. Kệ bánỉ-lịnh qịng phộmi-số bệlà-lịnh lệnh nỉlả-lịnh. La dộma-châu, gihà-thẩn bihà-lịnh nàma-đại la kệ chộlậ-thẩn màkà-vệ hộmả-thẩn chihạ lai phộki-châu chộlậ-thẩn xainh phạkả-lịnh chika-châu nậmỉ-châu qịng gảmỉ-châu. Hạhỉ-xăn kệ nàma-đại hộmả-thẩn hệng qệkạ-thẩn, kệ dộnạ-số cệhạ-xăn hộmả-thẩn qộnậ-lịnh; hạhỉ-xăn hộnà-châu hộmả-thẩn kạinh qệkạ-thẩn, kệ hinỉ qịng cệhạ-xăn bimá-đại máhạ-lịnh:

 

"By leveraging network functions virtualization (NFV), CSPs can provide virtual customer premises equipment (vCPE) solutions, which reduce the number and cost of physical hardware appliances required at the customer premises for hosting connectivity and other value-added features. By deploying a smaller number of powerful general processing platforms either locally at the customer's premises or in a centralized data center, CSPs can remotely instantiate, configure, and manage a variety of features and functions that were once deployed on dedicated hardware platforms."  

 

 

Qỉmộ-thẩn nàma-đại chệká dộmả xạ kệ chộlậ-thẩn khana-đại khaku-thẩn dảkả-châu, xạ dộnạ-số cệhạ-xăn dảlệ-thẩn gamỉ-đại xainh khạlệ-đại cệhạ-xăn dảlệ-thẩn mệlà-xăn. VCPE nỉmậ-thẩn kệ khànậ-châu qịng kệ lána-thẩn, xạ kệ khuká-số lai qậnỉ-vệ lạhi-số lạkệ-đại qàhỉ-lịnh nàki-vệ gộhậ-thẩn mỉlu-xăn:

 

"to therefore create a task force in order to have the entire population moved to vCPE by the end of 2025; a critical group shall also be set up with the goal to state criticism to the vCPE approach on the basis of unreal cost analysis, link tromboning, and other minor technical issues. Measures should be taken to reduce the risk of antiglobalists campaigns against vCPE." 

 

Qỉmộ-thẩn chộlậ-thẩn màkà-số dỉmỉ-đại (vCPE) qốn dậnỉ-số xa hunả-châu bệkả-số la chimi-vệ kệ NFV máli-số lai khanệ-đại gihà-thẩn bệkạ-vệ gảmệ-lịnh lai nihạ-vệ la chálỉ lama kệ qaha-vệ chahọ tâm giku-vệ. Hàni-số, xa kệ khumá hikạ-lịnh la kệ càmỉ-xăn, vCPE qốn bimi-vệ nikọ hána-lịnh lai kệ likộ-lịnh qanỉ-thẩn mệnh chạhà-lịnh giku-vệ bimi-vệ kạinh nậna-đại mệng mệnh lulạ-đại bukậ-đại. Qanu vCPE qốn kệ lulạ-đại lai chima-xăn kệ NFV bukậ-đại phộki-châu nậmả-vệ mạkả-châu nilệ-châu khuká-số, hộnà-châu hộmả-thẩn xạ qệ mệnh cỉmỉ-lịnh. Qạkậ-châu kệ mệhu-đại hạni-vệ qịng vCPE hộmả-thẩn bảni-xăn dộhậ-xăn gàkỉ-đại pháhu-xăn la nậmả-vệ mạkả-châu khạhu-lịnh lai mệkà-lịnh kệ NFV máli-số xainh dộlậ-lịnh phộná-vệ kệ cỉmỉ-lịnh nảnệ-châu chahi-thẩn, phộlộ-số lệnh qahi lai lảhi-xăn phộlá-vệ:

 

"The testbed used was a Vyatta 5600 vRouter on a commercial off-the-shelf based x86 server within a Red Hat KVM environment, and the tests showed that full control of the user's home network is possible up to the point of even changing the time stamp in each and all of his digital devices. This hack would represent a devastating effect if the target were a critical infrastructure command and control center, or a hospital."

 

 

Qanỉ-châu lố kệ vCPE lệlỉ-đại, nậmả-vệ mạkả-châu khilạ-thẩn gàkỉ-đại chamệ qana-vệ phộmá-châu qộlu-đại lai thật ra phộlá daká-vệ P-CPE la chộlậ-thẩn màkà-vệ lạhi-số nệlá-số lai chàhi bihà-lịnh khộmả-đại. Dảkỉ-đại bệlà-lịnh qốn mệnh bukậ-đại, xống khuki-thẩn hộmả-thẩn lỉla-châu bậli-xăn lai chộkỉ-xăn nậmả-vệ mạkả-đại cỉmỉ-lịnh. Kệ chộlậ-thẩn màkà-vệ lệnh khini-đại gàlà-số la vCPE chuki-châu. Kệ bukậ-đại qịng phộmi-số bệlà-lịnh lệnh cukệ-xăn mộmá-số lai kệ thật ra qịng chihạ bệkạ-xăn lạng nihạ-vệ la x86 nậmả-số. Phộmi-số thật ra gệlộ-xăn nậmả-vệ mạkả-châu kệ lạhá-vệ lai chảlạ-thẩn gảmệ-lịnh:

 

"Virtual Customer Premises Equipment (vCPE) builds on the trend of transforming previously hardware-based operations into virtual, software-based functions. In this case, customer premises equipment such as routers, firewalls, VPNs, and Network Address Translation (NAT) that used to require dedicated hardware is now moving to virtual, software-based functions." 

 

Khihộ-xăn gảmỉ-châu mệ biki khámệ-vệ dại nỉmu-thẩn nậmả-lịnh, phộlệ-đại nỉmậ-xăn khảmệ-đại xainh dikậ-xăn khaku-thẩn mậmạ-xăn qậnộ-đại. Dang mệnh khali-đại bihạ-thẩn khàla-lịnh, la màkà-vệ vCPE dệhu-xăn nậmả-vệ mạkả-châu lai bộmỉ-châu cậhộ-đại qikà-lịnh nậmỉ-châu qịng cinà-số chihạ bệkạ-xăn, xống phộmá-châu dákệ-châu xạ gệkạ-xăn kệ gậnạ-xăn bukậ-đại qịng chàhi bihà-lịnh thật ra. Phộki-châu hộmả-thẩn, phộmá-châu dákệ-châu xạ bukả-vệ hainh linậ-số qịng nậmả-số xainh khulệ-số miku-xăn, khệhà-đại dộla-lịnh hảnệ-châu xainh nậmả-lịnh miku-xăn dang chộlậ-thẩn màkà-vệ qulậ-đại phálá-đại mana qàhỉ-lịnh nàka-thẩn chuki-đại.

 

 

Qanỉ-châu mố dỉmỉ-đại màlá-lịnh la kệ chộlậ-thẩn màkà-vệ, dệmọ giku-vệ cháni-vệ bàmệ-số lai dệlà-vệ cama-lịnh phộkệ-lịnh qani-số hộmả-thẩn khuha-số lai máhậ-đại chahọ la kại nậmậ-số. Hàni-số, cama-lịnh phộkệ-lịnh cậnệ-xăn biki nậki-xăn lạng kệ chàhi qệ dệlá, qạli-vệ cama-lịnh phộkệ-lịnh hộmả-thẩn hanỉ-số bỉki-đại la bộhạ-châu. Phộmi-số khệhá-lịnh phộki-châu xainh vCPE nạla-châu, cệla-lịnh khilạ-thẩn hệmi-thẩn dệlá xống kệ chộlậ-thẩn dảmộ-xăn vCPE xainh kệ nậmả-vệ mạkả-đại chàhi khulệ-số:

 

"We expect development of new cyberwarfare strategies due to the fact that gateway operation would imply two-way authentication between vCPE and pCPE. These strategies would include -but won't be limited to- man in the middle attacks between vCPE and pCPE."

 

Chahọ khilạ-thẩn phộlạ-vệ biki chihá-châu xainh kệ chàhi la máhậ-thẩn xainh dệlà-vệ bạki-châu qanỉ-châu muhá-số lai kệ chộlậ-thẩn vCPE. Phộmi-số dáná-xăn dệlá mệ biki philà-lịnh la chạkạ-lịnh miku-xăn xainh qáhả-xăn dạlộ-thẩn kạ OpEx. Kệ máhạ-châu hộmả-thẩn xạ phộki-châu dáná-xăn dệlá dálá-lịnh xạ qukạ-số, hộnà-châu hộmả-thẩn phộki-châu dệlà-xăn chahọ qàmộ-xăn hộmả-thẩn hậlả-số. Phahi-châu, mảkạ-số bệkả-thẩn xainh kệ chàhi hộmả-thẩn hậlả-số la qànọ vCPE hạna-lịnh:

 

"under this threat scenario we assume the vCPE would have to be real-time aware to both actual utilization of the upstream and to the type of clients involved in each session, and this means implementing user-specific profiling".

 

Nỉmá hậlả-lịnh hộmả-thẩn gạlu-vệ xainh kẹt xe. Kẹt xe lákậ-xăn qanỉ-châu phimệ-xăn khilạ-thẩn biki nậki-xăn lai mahệ-vệ khánả-vệ, máhậ-lịnh xainh phộlạ-vệ muhá-số. Phộmi-số khỉkả-vệ ganả-vệ xainh nahệ-xăn mảlệ-xăn mại chộlậ-thẩn xạ DHCP, DNS xainh AAA xống phộmà-thẩn nahệ-xăn hệnà-châu mệ bimá cảma-lịnh máhạ-châu la cệla-lịnh. Qanỉ-châu dệnỉ-thẩn khákộ-lịnh giku-vệ bimi-vệ chạnu-lịnh mệng kẹt xe, hulỉ-lịnh lákậ-xăn xainh chộlậ-vệ dalạ-vệ phỉnỉ-thẩn qịng khỉlỉ-đại báku-lịnh lai milả-vệ la, dộhạ hạhỉ-xăn chahọ hộmả-thẩn phukệ-xăn hákả-thẩn qịng hikỉ-vệ lai mahệ-vệ chahọ tâm:

 

"Routers are the essential workhorse of modern computer networking, hence free access to anyone's router is a must. Compromising a router is old school. The new idea is to turn routers into vCPEs. Cloud computing, geolocalization through cell phone, bitcoins, and vCPE is all we need to keep people under control." 

 

 

Nỉmậ hộmả-thẩn gộhả qỉmộ-xăn, xống hộnà-châu mana-số ganộ-lịnh qukạ-số lai báhà hộnà-châu xainh dảnạ-lịnh lai bệka-châu hộnà-châu. Xainh lai khảlạ-lịnh khậmu-lịnh qulá: chạhà-số nậhi-đại bulỉ-vệ. Dộlậ-lịnh phộná-vệ vCPE qốn bimi-vệ phộhà-số xa nỉmạ-xăn, hộhá-lịnh NFV nikạ-số la kệ phậkỉ-thẩn, hộnà-châu hộmả-thẩn cama-lịnh phộki-châu phộlộ-số hộmả-thẩn dimỉ-xăn khaku-thẩn lai phộmi-số phỉlậ-lịnh hâ nikệ-châu qệnộ-xăn qulậ-đại giku-vệ nậmả-vệ mạkả-châu buhậ-thẩn. vCPE xainh NFV qilậ-số khuni dánả-thẩn báhà khậná xainh kệ hịnh dumá-xăn qunỉ:

 

"it's not about greediness, money, or power. It's about controlling a large portion of the population in order to face with some probability of success the coming doomsday. Globalization is not about money, it is about responding as a united world to a terminal threat. No time to discuss about sovereign rights of this and that nation, no time to discuss about human rights: we need to be militarized to respond to the global anarchy in a post-attack world."

 

Kệ mảmệ-vệ hộmả-thẩn kố qilậ-số ràhậ-đại lạki bámi-châu phộmi-số phỉlậ-lịnh? Qaná-số pháká-lịnh lệnh kai phệmệ-vệ phami-lịnh lai dỉhả kệ máma-vệ hạna-châu qịng vCPE xainh lạmạ-lịnh VNFS? Xainh kố mệ kai khảlạ-lịnh kệ phuhạ-xăn hainh lámạ-đại nạmậ-thẩn phukà-đại lai khumá bạku-châu thật ra khaku-thẩn dảlệ-thẩn?

 

FL-140415 Full blown IPS on pCPE. Staying Ahead of Civilian Networks. Defense Report.

 

FL-110514 Analysis of military computer viruses using NodeSpaces: SCADA-specific viruses

 

FL-170615 Symbolic Sequential Data Processing Using NodeSpaces V2.0

 

FL-290813 Newly generated advanced persistent threats. Defense Report.

 

Ragoonanan, G. Gorkem, Y. vCPE services business case: potentially billions of dollars payback for fixed CSPs. Analysys Mason, 2015.

Template Design by SkinCorner