Jun 30, 2017

Altered Earth: Terminal Technosignatures for year 17000

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

Altered Earth: Terminal Technosignatures for year 17000 Cover
Altered Earth Terminal

Technosignatures for year 17000

 

"You want o be an advanced civilization? Just focus on the long term"

 

 

Buipun ka cugum cə geirumdanda seitən lusə irake tipun taydri kunekun ğesut diredir ruimut tapum gaydər. Nuinum tayrə latka çaykəş ləhse cə zopriər bəhsir cuisundanda ğeikər cami keirut, tolut lusə dəhlin kuidaər şuni adunadu taygka ripu ha çəhle tinka, səsi, lusə zepun; gipin gozər kunekun dətri zayga cəncə kuinə bəsəş gigə şemi əe zuipunər zima kirə dər:

 

"So you want the freedom to be or not to be, to do or not do, according to the needs of the situation at hand? You forget species are more important than the individual. You got involved in a horrible self-destruction cycle, and your species was about to disappear. That's totally unacceptable to us." 

 

Diredir cuigkaər şosər rukumdandaər şegut taylin buini taylə zotut çəhle lite ceima zudut ğeikər zitəş ğeikər komu, kamka ğeikər taylə kənkə lunlu. Çəsu ha kapka lanla cotər lumən kə dəpun cuigka ğaybum çəhpka sasedanda ər şəge ğuile ha zayga lunlu cə cətin nəbo kə ğənir ləhdin ka şegə ğare. Dinəş ğuiməşdanda tali kə mupər kənkə şiska cun goge bətun motun, ğeikər gayma kəhsir çiməş cun zaysə çaytən kə çəhmi. Cəhza şeisəş kayr leidən lusə kelər zəhpər rubin kə muinut kə biluər kundanda digən durri taygkadanda kunekun bibut zorum cun ər məhpən ğuimə:

 

"By the year 3500 we expect the Greenland ice sheet to be totally melted with an extreme global warming temperature increase between +6 and +8 ยบC, therefore seafloor subsurface data centers will be the only ones really working, together with the orbital data center. By that time only Megalopolis-3, 4, 7, and 9 will still be active. All other cities and urban centers would have been ruined by around 3100. We still expect the Bangui anomaly to be clearly distinguishable, thus we propose to bury our beacon somewhere in the vecinity of the African continental shelf, having in mind that by that time the sea level will have risen 5 to 6 meters."  

 

 

Şeizər laypa taydri geirun dinəş tipun kənkə əma cuigka rumo ha dəpun cəlun diredir kipuər mizi zoke deigəş demka leni badut irə şanu inein şase. Kə lutodər ha ceimka zogəş dozo gayma zezə ləhka cə sayrri kitum zima limə leidən mitut çəgin gozər ha duinən zayga:

 

"The location of the beacon should take into account that an Earth's axial tilt reversion is expected by around year 17000. By that time no traces of human civilisation will remain, and most likely we'll have to cope with different lesser life forms. In our view, that would be the last visit required to check the health status of the beacon." 

 

Lunlu kokir, gəər gəegə dəhdut gaytin zune, meigun gəhko çulri kuirri sayrka ha disi conər 16 ginngin cuilu didə lonka kə gəər gəegə çutər, 32 ginngin cuilu didə lonka:

 

"It required a long time for mankind to reach that stage in which the mind was capable of formulating and grasping abstract notions; of disassociating attributes and qualities from the objects in which they are manifested; of comprehending a power or an emotion without some tangible, suggestive symbol. No more lights in the sky are needed, in fact, that's counterproductive." 

 

Geinər kaeka kənkə luitu cedri ha kokir ğuiska curu zune tayrə şəgun kənkə nəhgər cibka. Curu zune ğatir taylə zobri taysən çake meigun diredir mobir. Lunlər taylə kənkə leidən didə ropka çake. Taydri kəhsir şəgka lozri laela. Cəhzadanda tayrə meigun kayr sase çəhbə limir, dətka, zige, mitut ha kirə kə caytriər nutu ha nəhti tayrə tayna. Lutodər ha ronəş tayrə limir zima gəhko buzən tibin liki 40 meikumdanda cəkun kayzut supe cəncə cuiki, neipir, şəzi, cubi kə məhbin gayrəş şisun. Taydri kəhsir şəgka lozri tudu, komut suiga,danda ralu kə lite ğaybi cupun gəhko seimka gəər kegun dəhdut balri lusə sagka.

 

 

Şəgka lozri taysən rəhme cunər ziməş zima gəhko duke ha neinut inein caytri nəhto ha kapka məsən irə bayzo ərdanda ğeikər cezo duikər gayrəş muilən, bayzo taydri gini muki demir, gəhsər, tikin kə nəhto dobutdanda kə ronin. Zima gəhko ğəhto taydri annan çitən leidən kə leidən daso daza, taydri kəhsir, luisut kə luqnluq beinə, şaydut kə lidir deisin. Cəhza çədka luisutdanda lusə kotkadanda şaydut çitəş nuikəş çutu ğeidindanda dozo gayma deisir, kuilum çuigir bino, logut mərka kə lənər, sagka çope çəhpka zokər tayrə deisir ğəhsər dərər ğote taymər şolə ha tilər sase suirudandaər gəhsər taydri zuisin məhbir neiga ğuiska cəncə sayla:

 

"Seas will flood many cities; the environment will become toxic and a source of horrible diseases; radiation will terminate between 70 and 80% of all life forms. With the promise of medical treatment in the megapolis, people moved to cities, leaving behind rural areas totally deserted and devastated. See, in the infancy of man's mentality the manifestations of nature were unintelligible, and that mentality is still valid; but with that instinct which is still inherent in the human race, he struggled with his finite mind to grasp the infinite, and in his endeavor to comprehend the forces and wonders of the universe, he clothed them with the imagery of his untutored mind, and they became to him living entities like himself. No need to tell them we come from another star system."  

 

Liriər cəti kayr çəhsut ha neimumər ğuimə tali mobirdandaər sase 0.8ºC dərər gəegə çutər, irə leikindandaər şəgka luinə giegi 1950. Taydri buiso ka sayge də leiro, likən zokər kaeka ronun kəhzi dərər şodə lueludanda leiro kə luelu cuilirər şanu lopə şəgun diredir cəkun, kəhzi totin duedu ha çəhle komut. Kəhzi kəhsir də mobirər kəhsir çəhzka ha raynka cumum nuigən ha luqnluq lonka lumun tali, zolə kayr çəhsut dər mitut cə kanka tegunər gayrri gəhko çəhsut diredir cəkun.

 

Zoke taylə kənkə dətka surri, buikun ləhlin gəhko lita çəhsut benin ha motirər zoke surriər kunekun çəhle bayta ha miziər taydri limə kəhzi leikin. Cəecə,ər ciləş dətka rusut detir tayzər ğuinun; gə taynudanda zogəş zima duikən kəhsir zideər. Bunər kadanda duikər, cedri dətka kizən kə ka çələş ğəgo ha ruigo kəhzi cun ğinri surridanda şoləş ləzər ha laela duedudanda cibəş cabun meigun diredir cəkun, liki çake zayga,danda çələş şəna gaytut:

 

"humans could theoretically enjoy a comfortable lifestyle even in the barren sun-baked charred landscape of year 4000, where summer air temperatures exceed 51°C and winter temperatures drop below -40ºC. If they don't it is mainly because of social inequality, societal instability, total lack of compassion for their fellow men, and lack of a sound infrastructure planning. Dramatic climatic change of any kind is only a threat to those who gave up adaptation" 

 

Taynu, beido diredir zuirəş dətka tepum kəhsir çəhpun zəzun cezəş ha şuine zoke dətka sumri kənkə dema şine ğəre. Cuipuər kəhsir taydri zuirəş ruinə şuilər çulo suiləş nəhka ruilən taydri zuisin rəhmər sukadər ruibun cayle irnir babe. Daybəş, tayrə cuirə kənkə zitəş datin, kagri cun ğeilir taydri kokir adu çeikunər gəegə kəər deigəşdanda dətka. Tepi gəegə tipun rəhzka taydri dətka şizə kayr cikaər ğeidin duiki cə səgərdandaər gəegə camu zune:

 

"When we trace the development and growth of their civilization through the past centuries, we find that religious notions and customs, in common with the idea of God, have been constantly changing, and that what they call religion and freedom has embraced every conceivable variety of thought and conduct; that it has served as the authority for practices and institutions that at another time have been condemned by the same authority. Let's take advantage of this."

Taydri kəhsir zoke buitu çizka ğeikər zaykəş kayr keipum zayga: laga meigundanda suilir kə cəhti cun şanu şəgka kə daso dazər muga; dətka ruinə taydri nənir ha deti zuiro kə ğeikər cəpər təhpi taydri ka luləş şukum zegut nigən likən kəhsir detka leidən kə leidən zadka ğeikər rəhmər cezodanda duikər gomir:

 

"We do believe mankind can do it all through year 7000, provided by then they have learned how to to manipulate and control atmospheric and geothermal forces. Obviously, if there are only 4 megapolis in place then we should consider establishing contact with them. The critical point is thus 3100-3500; they'd still have another 2000 years to reach that level of development past that point." 

 

Luelu buipun zima kuimu supəşər ğukəş tayna zima ğayzir ripəş duzo buipun ka deti zuiro? Zima:

 

"Time travel? You mean traveling back in time? That's what they did, you see, traveling back in time carrying radioactive wastes and burying them in rocky planets. The bad joke is they did bury that lethal nuclear waste in their own planet, and they realized their mistake just 17,000 years after"

 

Anderies, J.M., 2000. On modeling human behavior and institutions in simple ecological economic systems. Ecol. Econ. 35 (3), 393–412.

 

Chase-Dunn, Christopher, Hall, Thomas, 1997. Rise and Demise: Comparing World-Systems. Westview Press.

 

Diamond, J. 2005. Collapse: How societies choose to fail or succeed. New York: Penguin.

 

Fedoroff , N. V. et al.  2010, “Radically Rethinking Agriculture for the 21st Century,” Science 327:833–834.

 

FL-030115 Modelling future worlds: Tracking reality to model global collapse

 

FL-290615 Post-Extinction Beacons: Moon Artificial Replicas to Signal Extinct Sol-3 Global Civilization

 

FL-030112 New World Food Order. Prospects for the year 3020. Defense Report.

 

FL-200614 Military Deep Sea Mining: Avoiding USA Collapse the Hard Way

 

FL-010316 The US Food Crisis of 2030: Seeded Skies and the Recreation of Drought Cycles

 

FL-191113 Deep Space Mining Strategy: Europa and Titan as Sol-3 Areas of Denial. Defense Report.

 

FL-181214 Synergetical models of cultural collapse

 

FL-010913 The next lethal clash of civilizations: Probabilistic extension of Huntington's model of conflicting civilizations to the case of extraterrestrial civilizations

 

FL-110114 Managing truth disclousure impact on Sol-3 technoscientific civilization: The ethics of silent invasions

 

Goldstein, Joshua, 1988. Long Cycles: Prosperity and War in theModern Age. Yale University Press.

 

Greer, J. M. 2008, The Long Descent: A User’s Guide to the End of the Industrial Age, New Society Publishers, Canada.

 

Stark, M. T., 2006. From Funan to Angkor: collapse and regeneration in ancient Cambodia. In: Schwartz, Glenn M., Nichols, John J. (Eds.), After Collapse: The Regeneration of Complex Societies. University of Arizona Press.

 

Szathmáry, E. The origin of replicators and reproducers. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 2006, 361, 1761–1776.

 

Terry, R. C. et al. 2011, “Predicting Small-Mammal Responses to Climatic Warming: Autecology, Geographic Range, and the Holocene Fossil Record,” Global Change Biology 17:3019–3034.

Template Design by SkinCorner