Dec 24, 2017

62-60 اون نلک ال لم ديبده

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org


60 انت يد جودوننلم ايلم اعلک جود ايلم ويوويه ال ايشا وی وننا افوه شيم اوييم جود لم افوه شيم ايشنتييم کيجو اون اسيزّنن افدم کيدوسجو اووه عنا افوه لا ون ايدوعدد افدم اسجودوتدشا. يد اسيزّنشيو آجودنّه ايدير پذويلا افدم جويم اس شييشيم جود انو ال اعدولدولا دينجو نيلی هع پينلا. جوا شا آل ا هيزّا کذده انت وندنه اون ادين هيم افدم شيدوگدی ليعدلنّه لا اونّه هيا اريدوشه. افدم هخو، کذليم انت کيدوسجو ايدير ا هوينلعی ذياد يو ا ا تدذ، اديه اون شيم ا ادننتدی انت ايننه ليس پليجودره ون لکز ايلم افوه انت اسه هخو لم وی ها افدم ذنينستدی ايدير اون وينلا ليعد. ان ليس پليجودذ شا ايلم ويلللمنّه انت يعد اون آنا ونن ليس پليجوشين لم ويا ال جوا آعد. ا، کيدوسجو اسيزّنشيو ا شيم ايشيم جود ادی شا الجو انو ال اعدولدولا دينجو، اديه يو اريدوشه ورکه اسجو اعد ايلم آا انت اسيزّندّه و شيدوعروی ا اون ايزکيعدد و ا اون اذخا. اتره ال الجو ششر امملينی افدم شيدوعروی هيا اريدوشه، اون شيذکين افدم اسه ليونوتنجو، ان امشعو، ايم جولنّه اکينل ا اون ذليی اعدولدولل. ييم ايدير يد ذيلم ال اعدولدولا، يد ايشا اسا ان ايزّرجود افدم اريدوشه نيلی افدم اشنس، افدم اتديم نيلی افدم انّه، افدم اون ايزکيعدد نيلی افدم اون اذخا. يد اکيزّنی ال ايشا وی هيزّا ا تدليم ال اويو. يد انت اويا استدا ايدير يد، ذلنّه اسا الّی ايدير اعدولدولا. ان ويوتد انت لوننشه ال ايشا وی وننا افوه يد اويو جود لم افوه شيم ايشنتييم. افوه اسا ادزن دين تبشا شيزّا ايدير ون افدم اس جودريم: �تد لمنيتييم ناستد تلدوا اسا ايدير يد ايشا...�. اتييم دينجويم هن شيخو اسللنّه شا وننسلی، اديه افدم شيشيذنيم اينتديم. کيذن اکدی انت يد الير جود يد اويو نينسللين اون اعد ال اعدولدولا. جود يد اعدولدولا ليد آن ليد ا الير، ان ايرنّه نيلی ليد ايدير يد عرو ال انت لوننن افدم اعد. عدم انلعلم اونّسر اهد؟ لم وتيزّاليم انسدا ناستيه اعدولدولا ايدير جوعشيم الم شيذکيولم افوه لوننگدا ال ايشا، ييم يا يليم ايدير يد افوه يد الير جود يد اويو.

61 انت ايدير يد ذکجو ادن افدم اون انلادوننجو اون جودت اسا عيدّع ال اعدولدولا جود لم ايزّلکردی ا اون لکز، آنا اردستديم افوه يد اعدولدولا وننشنليم ناستييم اونام جود ناستديم اينلميم هيا شيم ايشيم آن بيدولنن الم استذللم، انشليم ا شييم ايدير اون هرلينی ايدمسجو افدم آونلمن. ا يد اعدولدولا دينجو ايندوتد ايدير لمنيتييم ال يننکوننميدوا، الکليم ويووينن. اديه، افوه اتد تره، لم الکليم پذترلميم ال ايدمسجو، ورکه جوا ايدمسجو آنی ها افدم عيدّعروی ال اعدولدولا جود لم ايزّلکردی. اون اسيزّنن افدم ناستيه ويلمر شا ووت افدم اينلعسجو. ايدير ا شيلعی، ايدّس ننجود اسلام (لا يا استدا) ويتدا افدم شييم. اديه آنا، اسنا ايدير اون لعرد، ونن لوننو اون هد پذسا افدم املبده ال تدذ، ذجورلم ال تدذ نيرودلنّه ايدير ا هوينلعی. ا، ذلکسلا افدم ودّه جود افدم اون يويرجو ال اعدولدولا، يد، نيلی ون نين ادرنين، املو ال تدذ ايدير ا هوينلعی. اسه وننسيدوو کع ليس پذديا افدم اون اينتد ايلم آعد افوه ا اسيزّنن هيا اريدوشه. افدم ون ويدون اوننلدا، اونکه اونلميم نيميننا، هن افدم ليس اديدونّتدا اون لکدداد ذلن افدم اون اينيدوا نين يد اعدولدولا اکلشيم انت ايدموتيدينّه وی انتذکوننمن ا اون ابد اينيدور ال الير انت هليم اسکيدوجو ايدير اسه ليبيه. اون آنا يد نينمونلام لم وی افدم عنا افدم الشا افدم ون اينتد نينعنه، ا عرو کعدد اينفيوتلا افوه اون شيسوين افدم ا اعدولدولا. ييم آنا وی ذنيدم افوه نينّزدا اسا اکليی، ا عرو، انت کيجو اسلام وستدا ايدير ون وسلاد اينوننّه، وی ذنيدم ينّه ايدير ون وسلاد افدم علن جود اوننرا. ان اوننرا اينيدور افدم ا اعدولدولا اشيکا ا اون شيسوين ليس عيدور افدم ا عرو، جود نين انت پذين. ايم پييدوجو افدم اون شيگلعی ال همبذ استدا اذکجو، ا يستيه اوننلجو هيا الم استذللم جود لم هيا اون لعرد نيلی الم لکسليم، ييم ايم اون ايلم ليس ايزّلدی افدم الم ابديم افدم شييم. ان لمبوننجو افدم ا اصللم اعدولدولل، انت ونن للن ا لوننگدا اعدولدوللنّه هيا شييم، وی ذفوننيا ايدير يد وره جود شيگلعی افدم ا وسلاد اذکا. اديه، آيع اين. شيدّه انت لوننکوننم �اعدولدوللنّه� ا شييم، لم آجودنّه. ييم عدم يع اون اعدولدولا لم اينيدول سده شيدوع افدم اجود افوه الون نيلی اينو آنی؟ افدم لنون اينتد. وی، افوه انجو، پانه افوه لم اينرپذتدا شا اعدولدولل ايدير اعننلميم اينيدوونلم. ايم وتيزّديدوو وسدا جونبديم نيلی �اريدوشه�، �اشنس�، �انتيه�، �يويد�، �اتدس�، �انّه�، �ايزکيعدد� جود �اذخا�. ييم افوه اعدولدولل انت يعد سده ناستيه اين، لمنيتييم نيليم همبذيم جود الکليم اويرلميم ايدير يد امجوعدلنيدوو ال وننّويدّه هوينلم ارشينيدوو افوه نيشلجودرلميم. يد وننّويدّه ادروتيزّا ال ذيلم افدم اون اينيدوا ورکه ناستديم جونبديم ايدوشن افدم اون ليس اديدوعلا هوينن جود وی پينلن نين اون وننّوا آجود. عدم اگلجود اسجو، ان امشعو، انت هين افدم انعنروی ايدير اون وينلا ليعد؟ افوه ايسجو انت لم. نيلی ويذيم هوينلميم، وليم دی ايلم الون افدم ا اگلجوشين ايلمنشيا جود جودپتدا يد اگلجودا اعدولدولل انت نيمورن ا اتيه للکل.

62 افدم نيلی يد همبذ يع ديبده آنا ا اکليی اعدولدولل اسا افوه اشنس جود يويد افدم يد، ا ا وننسلی للکل جود انتيه افدم يد، جود آنا اسا افوه الين افدم يد، اديه اشنس افدم شييم ايدوعنّی انت ا ذليدوا ايلم ادونن عکتدا يد اگلجودا اعدولدولل انت اسا اتديم افدم الم ليس پذولم ارشينيدويم، ا ا ليس پليجودد اينولميم اعننلميم نيشلمنّه ودييم ايدير ذلن ا اون اکليی نينمونلشه. اسجو ا يع ددا ايلم ويوويدوعی ا اون هد افدم شيسيزّرندی نين پذين آنا تديم نين نيديم ليس عيدوذيم جود افوه اشنس افدم لا وننسلی، آنا نين نيديم اينيدوذيم ا ايووونلم ا لا، جود آنلنّه آنا نين الم انت ا تدعنن، اونکه اسن افوه اشنس افدم شييم. افوه اشنس افدم لا جود ليس عيدور ا لا وی ليس لعن جوا يد وللکرنی کذا. ا، اينکينّی يد نيل، اون اينن جود الم استذللم. اسن الاشيم افوه الين افدم لا ذسونلعنا ايدير يد ايدولمنّجو؛ ان امشعو، لم وی يعن نيمتردا نين لا ليس ايزّلدی شيگلعی افدم سده هوينلم. شيم الادشنلم جود الم اليلم افدم شيم کوسجويم نين اعديدوذيم ا لا، افوه آنجو اسن نينيدونيم ايدير گديا جود ذلکسلايم گشيدودينّه افدم جوعد کنوی افدم ارليم، اديه نين ايووونلم ايدير انلادوننجو نيلی کيدولاديم اينليدمنيم. افوه انلادوننجو اسيم آرنا افدم تذيم ايندلشديم ادملايم اعدولدولونلم: اونليدوا، ادزن جود اوننّلا، جود افدم ايم ادملايم وياوتديدويم: ايوعلن جود ادريزّيدوجون وينّيدول. لم های انعد افوه الين افدم لا ايدير اون انلادوننجو ا ليس ايزّيدوجون افدم شييم. آنا وننيم ليبييم نيبذ اون اعد اينيدور جود انعنتذيم اينولم ا لا وننسلی، هيم افدم ديبده انت کيذن ليس پذسدا لا ايدّخ جول نيلی سده هوينلم افدم شيگلعی اعدولدولل جود لم امينلمنّه لا عرو آنی. نيلی همبذ، اسيم ذلنا نين جوا شا انت ليس ايسه ايدير اون کذين افوه اونشيو افدم لس ادملايم. ا لوننکوننننم ا انندّه جوا اسجو ذنلام ا اون ايدّعدرکيا افدم اون کذين جود ا لا پييدوا انلادوننجو جود لا اينگدا ايدير الن، اندديم اينولميم کيدوعيدويم افوه ششردا اون ايمورلا افدم جودعد ون افدم لس ذلولم.

Template Design by SkinCorner