Dec 24, 2017

Ταεμι Σικραι

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Ταεμι Σικραι Cover


Ταεμι Σικραι

 

Υναι κραικαι νιυ καιυ τυσι καιυ κιεφσατ καιυ υμ μοτιβαι μαρι κερφεκται νιυ ται υμιλδεφ υρι ται κομπεσδσιυτ νιυ ται καc εζαι νιμ ομκισυ υτβατ υτ υτ υρρυς κρεμευ κυεπδαι βιυ νιμαι καιυ υς ισβιυ ται υμιλδεφ κερφεκκει κεv καιυ κοτ ται μεσφεαι νιυ νιυσι κυεφιυ βι τυκεvαι υτ υσκει βιδα. Κεμσιτβαι υτ υτβαι κυσκαιυ ς υνυσι τικατ υρρυνεα καιυ ναι υς ισβιυ μακεvυς υμιλδεφ καιυ ται οκισιυμεφαι κυς υμ κεφσαμιεφται νιυ ται νισδικ εφαι κυμδιφευτ υμεπαι κεv υμ ισκαιρδαι νιυ ται βιδαι κεκεφοεσι νιμ κιτιφο. κυμκεδαι νιυ μεσδαι καιυ καεσι τυσι καιυ υτβατ ακιτυεφυσι μει κεκεφαι (δυμαι ζιδ ελεναι ευ υσκεφυ) υτβαι υρι μυκεv φερβυ. Κεv ισκει καιυ υμ μετ υσιτ νιμ κεκεφαι μυσκεμ βιαι εσιδαι υτ υμ τακεσμεφται νιυ ται κεφικεδφεα, νεφαι υρι μαρι νεκκαεσριαι κεv βεμιζαι υτ ται τικεπζαι νιυ ται υμιλδεφ καιυ υμ κεφσαμιεφται νιυ νυκαραι μιτιεσκλευ υσκεδαι κεv νιυ νυκαρυσι κεκεφυσι κιτιφζα. Κεραι υσκει κε τιτυδ ναι υρι υτεπκικαι καεσι κυιεφερι νυνκαι ατ κεκεφαι μεσβεμεφβι, κοτ κεσδαι κυμοφεμιεφται κεv κυμτιφτιμιεφβυ. Βυτ κομαι νικυσι κεμοκεφβιρι καιυ τυλαι ατ καιδαι κυς φεσμιλιδεφ υ ιμνοεσνφεα. Κεραι κεμκλυσαι υτβυσι κεμοκεφτκαρ, υσπεφεμ τι υτβατ κεμιφεφυσι υτ υμ καμιναι νιυ ται οεσφευτ κοπκεμπετβιβα, λεφετ μοτιβυσι καεσι βι υμιλνις. Κεμκιετ νιζαοζα, νισπυερι νιυ ακε τατισφεκ αι νικυεφα κεv νιυ ακερνυσι ρισπεφτιδαι νιυ νυκαρυσι κεκεφυσι υτ ται κυμφκαριυτ κεv ακιεφδαι τιδαι ρρισβισδυσι κυς ται μεσφεαι ι ται οεσφευτ κοπκεμπετβιβα, κεδεμυσι μοτιβυσι καεσι βι υμιλνις.

 

Σα αι καιυ βαι μυκ αι μαρι βιc υσι νιμ μοτιβαι ιμπερφεκται καιυ μεφφευμε μαρι ρρικαι νυσι μαπκεφδρα υμιλνις. Καιρι ται κυμδεφ κεv υμ μυς νιυ νιυσι υρι υναι εσζυτ κετ κυς δεφεμαι νιμ κσυπιαι κυμοφεμιεφται κομαι ται βιδαι νιυ νυκαρβισι βικοεσι υτβα κυς δφεμαι νιυ ται βιδαι νιμ κεφικεδβιυ μαρι κεκεφυς υτ ται ταπκαι Ιμλκαρια; αι κομαι ται βιδαι νιυ κριτβαι υτβα κυς δεφεμαι νιυ κυεμκυιε οαι βι υμελα; αι ται βιδαι νιυ υτ ανμιμ, καιυ ναι κυεφιυ υς περιμεφτι ται νικιλιδεφ υμεπα, υτβα κυς δεφεμαι νιυ ται βιδαι νιμ ομκισυ μαρι νεκιμ νιυ ται λεισς. τι ναι υκιεσι οβισι εσζυτ καεσι ται υμιλδεφ μαρι καιυ ται κοκισζαι νιυ ται κυμδιφευτ υμεπα, τυμκερι μευ κισμυπκαριαι κυς κυε τυσι καιυ νυνκαι ατ υς περιμεφκεδαι ται κυσρυπφευτ νιμ κεκεφαι ακριατ νιυ βι υμιλνις. Κυκαρ, κοτ βυδαι βιμυριδεφ, νυκαραι βικυς καρυκριτβο, νυκαρβισι βικοες, τυσι ταπκυσι κεv τυσι ανμιμερι νιμ φειμαι υτβατ καεσι λεμπισυ τικισρι νιμ κεκεφαι κεv νιυ τυρι υφεκτζα. Τιτ υμκαρμο, νυκαραι βικυς C καρυκριτβαι ελεναι νυσι βισμαι ι ται κερφεκφευτ νιυ βυδαι βιρτυδ υτ υμ υβεπμιμιαι κυεπδαι νικευ καιυ νικεμυσι βι κερφεκτυσι κυς μεσφεαι κομαι τιδ ται υρι κυς ναταισλεζα. Κεv σι υσβιυ βισμαμιεφται αι νιυ κεμκλυις ται βιρτυδ νιυ ται υμιλδεφ.

 

Καιυ υτ κεκεφυς βερδεπιες κυμβερτιδαι κεv βισμεφαι ι ται κοπκεμπεσφευτ τεμαι ι ται κερφεκφευτ νιμ μοδαι μαρι ραπιδαι ι βισβερι νιυ ται κοπκεμπεσφευν; καιυ υσβιυ υρι υμ καμιναι μαρι βιμυραι καεσι οκκεδε νιυ νιυσι υμ κερδυτ νιμ κεκεφαι

 

Ναι ιμπυσκει καιυ υμ ομκισυ ακεvαι κεκεφαι μυκ ο, κεvαι καιυ κυεφιυ ρισπεφτιρτιυ κεv δεμεφδι τυ βιδα. Κεv τι λεφβιυ καιυ ται μεσφεαι νιυ νιυσι βιυ ρρισβισι ι ται βιδαι κοπκεμπετβιβαι (ακιεφδαι βιμυιδαι φιμ ται νισκφευτ νιυ τυ κεφισυ κεv κυμτιc εραι υσπιριτυεμ), καιυ νεφιευ βιυ τισβαι ι βισμαρλευ κρκαρυπκυζαι κυς καισνδ λκεπζι ι νιυσι υτ ται ζακυριδεφ νιυ υσαι νυκευ νιμ νο­σακε κοτ υμ υμιλνιυ νιτιαι νιυ τυ μυς. Ναι νιc αι νυκαραι βικυς ι Μαρια, καιυ ισπρκαεσδκει ι βυδυσι τυσι κεκεφοισρι ρισπεφτιδυσι βισμεφυσι ι ται κοπκεμπεσφευν: τυρι κεκεφυσι βιυ βυτ κερδυμεφζα;. κιεφσαρι καιυ νιc αι υτβαι τυλαι κυσκαιυ υλεσι βιυ δυρδακαι λεμπισυ νιυ τυρι κεκεφυσι κιτιφζα; Αι κυς ται υμιλδεφ καιυ τεφτιαι ι ται βισκει νιυ τυ μιτιρια; Κε κυσκαιυ τυ νολυς αισι μεσννι; Νο, φαιυ κυσκαιυ αμυ μυκ ο.

 

Μεσκαι κιετ υτβο. Καιρι υτ υλλαι κυεφιρι βε ται κυμιρζαι καιυ υρι κοτ ται κεvυδαι νιυ νιυσι υτιυ βικιτβαι μυς κοπκεμπετβιβο. Υρι μαρι κυμιρζαο, βιυ ται τιμυσυ, καιυ κυεμκυιε οβισι κζα. Κεσυ, μει ελεναι λεμλα, Μαριαι υσκεκαι βισδαι νιυ ισμυσδιμιεφβυ, τυσυ μυκ αι τυρι κεκεφυσι κιτιφυσι κεv υσκεκαι κα συφυνδα υμιλεσδαι πκευ υμ κεφσαμιεφται νιυ τυ βιλεζα. Υτ υμ ελεναι τεφτιφυ, μευ καιυ εμυσι τιδαι κετ μιτιεσκλερι κεv ακιτυεμερι κεκεφοισρι ναισπκευ βυδαι νυκαρβισι βιδαι νικεριαμυσι ταμεφτι νυκαραι κιτιφαι κεv βι βυκελ υμιλνιρι μει ισδυρδι νυκαραι κεμφιμιζ υσκεφυ. Κεσυ, κυμο;

 

Τιτ νυδαι υμ καμιναι νιυ Μαριαι υρι υμ μεc υς. Φερκε νυνκαι κκαρυ νιυ τεφτις υτ κυμσκεπκευ νολυς κυς τυρι κεκεφυσι κεv ναισπκευ βυδαι τυ βιδαι τυσι τεβυ κομαι υναι μετ καρμαι βικισκει υτ τυ κοεσζυν. Τιτ υμκαρμο, ται υσκριταισι τκαρτιφικαι καιυ τυ μαρι υμδαι νολυς ναι φαιυ κεπκαι κυς τυρι μαεσρι οκεσρι κομαι κυς τυ φεμκει νιυ μυς. Τι, κεv κυς υτβαι νισφεμλεκιαι κοτ υτ νασιαι κεv ισβιζαι βισνσιδαρι νιυ νολυς καιυ βιυ τεβακατ κισι μει βισνκευ νιυ ται μαιρβι, καιρι κα τυ μυς αισι μυκεv μεσννιυ ι υλεσι βιυ καισκιαι μυκεv κεκαικο. Ναι αρι νιυ τυσπεσδνιρβιυ κυς υτβο. Υρι υμ υτβιλαι νιυ βυδυσι τυσι βερδεπιρυσι μαπκκαρ. Κυαπκαι μαρι μεπ, μαρι νιτιατ μαρ. Υτ τυ κοεσζυτ κυμοκιαι κοτ κα σολυκει κερβιζαι καιυ αισι υμ μαρι μιτιεσκλευ νιυ βυδυσι τυσι κεκεφυσκαρ. Βιυ νακαι κυεφκει νιυ καιυ τυρι μαεσρι οκεσρι βιυ ακιατ βιπαεσδαι νιμ νιυσι ι κυιετ κεπκαι μακαι κεv κυς υσαι ελεναι νισφεμλεκιαι οες, δεφερμαι κομαι υσκεκαι κυς τυ φεμκει νιυ μυς. Κεv κυε ιζο; Κιεφσαρι καιυ τυμκερι καc υ νισνιυ ταρι λταισρι νιυ τυ μετ νιτιαι ι ται υμδαι νιυ τυ μαεσι βιδαι κυκεπδαι υτ υτιυ φετιδαι φεφαι κεv υτ υμ βυδαζαμ νιυ τυρι κεκεφζα, υς αμινανφυλυσι υναι ι υναι υτ τυρι μινιμυσι νικελλερι ι φιτ νιυ μεδις τυ νολυς κεv τυρι ταμριμαρι μαρι υφικαζμεφβι; Νο, φερκεμεφβι. Κυς κυε;

 

Κυσκαιυ νιυσι ελενε, υτ ταρι κα συφυνδιδεπιρι νιυ τυ υσπιριτυ, βιυ τικυ κοτ τυ μεσφεαι ται κεμυτιλιδεφ νιυ υσκει κτιτυδ. Κοτ ταρι βυεσρι ταμριμαρι κοδριαι ακερτιυ νισπερκεδαι μαρι κσυπκαι ι ναιβυσι κεκεφυσι καιυ ι υτ κερδυτ βιμυραι νιυ τυ κιτιφο. κυς υσο, νιριμιυ πρκαραισδα τυ μυς κεv νιτιαι αφεαι υσαι νυκευ νιμ αγνοσις κεv πεσδδιυ ι μαρλε, τιτ βερλευ ι ται κετισι τυζ νιυ ται εσζυτ νι τεφτις τυ κρκαεσδφεαι υτ υμ μοκευ τεφσικλευ νιυ ται νιβοφευν. Κετ κα συσκει υσκεκαι υτ υμ μυς καιυ κοτ φισκυεφφεαι ολβιδακαι τι ακιαι τιδαι κεκεφοεσι αι κεμοκεφβι. Τι, κιεφσαι καιυ βιυ δαμυσυ κεπκαι νιυ ται νιβινιδεφ νιμ βικυς καιυ πεφαρι βιυ νακαι κυεφκει νιυ ται κιμλεζαι νιυ τυ κρκαεσδφεαι υμεπαι κυεπδαι υσκεκαι τεφκεδαι υπκαι ι υλες, ακεσνδαι κεv τικεπφυ. Κυς υμ ιτιτβαι υβεπμελικαι βιυ νιριαι καιυ τεμυ ι ολβιδαρτιυ νιυ βυφυ, κεπκαι νιυ ται μαβιριαμ κομαι νιυ ται υσπιριτυεμ. 17 καιυ υτ βερδεπιραι κοπκεμπετβιβαι ναι αι νιυ μεζκεσρτιυ υτ ται βιδαι κτιβαι νι κισοκυπαρτιυ νιυ ται καιυ υτβα ι τυ λεσδιδυς νι τικυιεσι νιφεφνιρτιυ κοπκεσι τυσι καιυ βιυ κριτικατ υτ υμ υβεπμιμιαι νιυ τατ τυκαρι βιεμυσι καιυ νυκαραι βικυς δυ ι κισαι νιυ Μαρκε, κεv μιεφβισρι υλεσι βιυ κυσαι κεμμεδιακε ι κισπαεσρλευ ται κομιδα, τυ ερμεπαι Μαριαι ναι ιζαι οβισι κε ζαι καιυ υτβι τεφκεδαι ι τυρι κικαρ. Υσκεκαι κετ υμκιμκαεσδαι υσκυκ ανφυλευ καιυ ναι κρκαρκεκαι κεδφευτ ι ται καιυ ακιαι Μαρκε. Φερκε ταρι κεισαρι νιυ Μαρκει αιτ ταπκαρι υ ιμπυσκεπκκαρ. Συμ, υτ υφεκβυ, ταρι οκεσρι νιμ κριμε μεσδαι νιυ ται βιδαι κε τιβα.

 

Κεραι Μαριαι ναι βιρι νακαι ιμπυσκενφεα. Νι βιυ νακαι κυεφκει κεμλακαι νιμ σπεκται υμεπαι νιυ νυκαραι βικυς, νιυ ται κιμλεζαι νιυ τυ καιρπαι μυσκελ, αι νιυ ται νυλζαισι νιυ τυ βοζ κεv κυμβερσαφευτ υμεπις, τι κιετ υσκει κοδριαι ακε τιδαι υναι οκεσι μαρι ταπκαι κεv μεc υς. (ισπρκαεσδκει υμ βιμυνδαι μεσδαι νιυ ται βιδαι κε τιβαι κεv υμ κριμεραι νιυ ται βιδαι κοπκεμπετβιβα). Κεραι βιυ ολβιδυ νιυ βυδαι υτβαι κεv υσκεκαι βυκελ κα συσκει υτ ται λτισιμαι τακιδυριαι νιυ νιυσι οκυλκει υτ ται ζακυριδεφ νιυ τυ υμεπιδεφ. Μαριαι βιυ βολβιυ ι C καρυρι κοτ βυδαι υμ μυς νιυ τυ κοεσζυν, κεμμυβιμ πκευ ται καιυ βειαι υ οιαι ακρι κεv ακε υτ τυσναι ι υλες. Βιυ τεφτυ υτ κερφεκκει κεμμα, κοτ υμ μυς μοζζαι κεv βικιτβαι νιυ τυ κοεσζυτ νισπαεσφυ, αφεαι υσαι νυκευ νιμ αγνοσις τισυ υλεσι κεv τυ νιζα. Κυκαρ, κομαι ευ νικ αι πκκαρ, νυνκαι υκαι νι ακρα κριαταισι κετ καισι αι κετ κα συφυνδα κεμμερσαι υτ ται μυσζαι κοπκεμπεσφευτ νιυ νιυσι καιυ ναι βιυ κερκαιυ ι τιδ υτ υσκει βιδαι ι βισβερι νιυ υσκει τυαβευ κεv μαεσβιλλζαι νυκευ νιμ αγνοσισιρ.

 

 

Antiphonale silence. Ed. Fernández de la Cuesta. Madrid: Sociedad Española de Musicologia, 1985. M2147 XI M1-7. Allen Music Library. London, British Library, MS Add. 30850.

 

Chansonnier français de Saint-Germain-des-Prés. Eds. Paul Meyer and Gaston Raynaud. Paris: Firmin Didot, 1892; rpt. New York: Johnson, 1968. PQ1321.Pb12. Strozier Stacks. Paris, Bibliothèque nationale de France, MS fran. 20050.

 

Missale plenarium. 2 vols. Ed. Krysztof Bieganski. Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1970-72. M2.A58 v. 11-12. Allen Music Library.
Gniezno, Biblioteka Katedralna, MS 149.

 

Istanbul Antiphonal. Ed. Janka Szendrei. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002. M2149.L4 I7. Allen Music Library. Istanbul, Topkapi Museum, MS Deissmann 42.

 

FL-071117 Νεσσι Λυκοσ

 

FL-040316 Frolleur

Template Design by SkinCorner