Dec 26, 2017

Humans in rags: On Terminal Vessels

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

Humans in rags: On Terminal Vessels Cover

Humans in rags
On Terminal Vessels


Kəhzi riput şalri taydri zima limə ha çilum şuizin taydri kunekun tilo adu suibəş daybut saytridandaər kezadanda geinər zima zuibən ha nemir senumər dər netə tegun. Cezəş taygum, tiloər ginngin kəhmə zuisin çəhle kogri diredir ğeikər goge gayrəş reipi. Cə cigu, geipəər ğəhmri kə banə ginngin adu cada cayredanda kadəş, şuizin tilu aduər cedo saytridanda 0.1c zuisin təhtun 105 zune ha nemir ceira Epsilon Eridani, zolə kəhsir laela likedandaər Sol də senum. Cunə şurka ləhrir ripir taygi lite semka cəər dəhbən tegun zuisin nuinum semkaər taymər keirin ğaybut. Kəhsir taydri liləş nəhra, tayrəş?

 

Zokər təhzum əe tilo ginngin, zima tamri ha ğonut taydri meigun zotut şələr ka ha sayzka sagka kulut zunedanda taygi kesu ğuinun cun gapin:

 

"We have by now confirmed at least three Earth-like telluric worlds which are candidates for Heritage  Program targets. The terrestrial planet around the red dwarf Proxima Centauri is of utmost interest as the planet’s equilibrium temperature is within the range where water could be liquid on its surface. Situated at a distance of 1.295 parsecs, Proxima Centauri b is thus a perfect target for a short interstellar travel. We believe that travelling at 1% of the speed of light it would require a 423 year-long journey to reach Proxima Centauri b, while reaching Ross b would require some 800 to 900 years at that same speed."

 

Likən zima çəgi taypa ğopəş tarin dərdandaər nədut gayrəş kesu saymən:

 

"All this means it would require more than one generation to reach these planets, that is, travels to Proxima Centauri b cannot be achieved within the life expectancy of a human. It requires a long-duration space voyage, which necessitates to find a solution for the crew to survive hundreds of years in deep space" 

 

 

Geinər gayrəş kesu saymri zobri gisa annan cuba tame, reinridanda, kə tola nuige sayzə şuilər çəhle nemka, taygum meinri ğeikər ğagin saygəş zuisin çəhle nega zozə ha sayzka ləhzin balka ludanda kesu tilu ha senum. Taylər zuisin çəhle tayna taydri zima kunekun keinər, tayna taydri zima kunekun cobe, luləş annan dizir duedu taylə kə sopo mayləşdandaər zəhpumdər situ; taydri cubə ğaytun ləzəş çəhle cedri ha tamə meigun ha zeko. Meinri cezəş çutər kogri kadəş zuisin ka çəhle tuitut. Ğeikər ğebəş, kəhzi kəhsir bido ha ğipə əe deigəş ğəməş çəgin diredir nədut tabo:

 

"The most optimistic scenarios show that we won't have available to us the technology to travel faster than even 1% of the speed of light by year 3100, a time in which Sol-3 will definitely become uninhabitable. This in turn means you are left with a narrow window of opportunity to launch a Heritage spacecraft somewhere between 2275 and 2500."

 

Kadəşər tegun ləhtka ən, 105 zune ha nemir ceira Epsilon Eridani, adu 0.1c, kəhsir tegunər taydri cəkun çeima luikər zuisin ləhkir. Meigun diredir ruigoər zuisin ləhkir səhsən səmən kəba cəhme haər sayrəş nuige cəti tegundanda bikum. Tegun bikum kəhsir ğeizadandaər zamut şimindanda sayrəş nuigi. Kamka ğeikər leirər luidə gisadər kuzəş, sagka leirər şaru disi səkəş. Cuiluər şaro leirəş nuigən ha ğeikər luikən gəno diredir cəkun, reinri, səkər taydri şaro riput ha teba şeima ha şaro çuinər annanər cəkun çeima luikən. Zima kənkə kamumdər geipə tegun bikum cətka cə diredir çaysun luikər tilu adu 0.1c, giegiər cəti kəhsir luləş əe 0.5%. Şasirər saytri kəhsir ha c, gaynka, leidənər lorutər cəti:

 

"Building genetic banks of frozen early-stage human embryos is the approach taken to slowly populate an Earth-like exoplanet. We consider
robotic equipment would help the embryos to mature and develop once the destination is reached. The SEE Project is all about that, with a focus on designing artificial wombs. This way the size of the ship and its speed can be reduced to feasible projects. However, so far all our efforts to build advanced extrauterine systems to physiologically support extreme premature animals have failed."

 

Şuizin tilu ha ceira Epsilon Eridani adu 0.999c zuisin təhtun 10.5 zune ha şeirə ər kadəş ğeikər ləhkka annan cəkun çeima luikər, likən ha şurka ləhrin ər kadəş zuisin təhtun luləş 171 babe! Geinər kəhzi zobri muirə ha tilo adu sayzə gosən səmən didə c, taygum cə tilrər kadəş zuisin təhtun ləhzin daybutdanda riləş. Tizu ha cuikumər deilər zuisin çəhle muirə irnir gayrəş kesu tegun, tayrəş ha cəkun çeima luikər tizuər zuisin təhtun sagka kogri taydri cəkun kəkka zuisin çəhle şito bago dərər dəhəmlər luqnəluqdanda mərə suiru:

 

"recovery and analysis of those mystery creatures found washing up on our beaches proves the animals are the result of some experimental program, most likey having to do with the development of artificial wombs for the Heritage Program"

 

 

Zogəş kəhsir kibaər taydri ğeikər guko sayrka şuilər benin tabe cə kəbə tilo adu netə sayzə? Annan netə zima gəno ləhgri kun saytri taydri caylum laygin ha nemir likər senum diredir teibin gaytirdanda neizi didə tano tayrindanda danda zune. Gəzir nuige sayzə zuisin çəhle muti, şuipadanda, giegi taymər zuisin naymum senumər irnir nemir gogkadanda kirum gayrəş kesu saymən:

 

"In order to prevent overpopulation the crew should be young, with a 50/50 ratio of women and men in order to maximize genetic diversity. They should be allowed to procreate only late during the women’s reproduction life in order to postpone the appearance of the first generation for as long as possible. We plan for a genetically viable population to endure a 5-generation space voyage under strict population genetic control. This is a critical mission design requirement that will only vary according to whether the destination is Alpha Centauri b, Ross b, or Epsilon Eridani. The ship’s operation is entirely automatic with very simple human intervention."

 

Likən şuizin keipər sanriər təhpi tilu adu 0.01c zotut nemirər like semkadər əe 430 zune, zolə naynən senumər irnir neirədanda demir ruikən. Ha ğeiza taypa, zima limə ha şinənər zaysə sayla tilo tabka taydri gəhko çəhsut suimka. Lorir taydri geinər tabir ğadum şabə bəhrut gəhko sayla ruikən leirər adu nuige sayzə taygum zima ləzəş çəhle ğəgo ha bekər them1 cunər ziməş dər zolə keza kəhsir nomin dirər ruikən. Şaybundanda ləgut dema buipun ka leipun adu sayzədanda 0.1–0.5c, sagka geinər zima seikər Doppler ruido ğoni irə nomir cun suikin cuilir leirər luibir taygum zima ləzəş zitəş şemər taydri kəhzi duke ğeikər ğobəş məbri.

 

 

Ğazin geigə şekri gəno diredir nəzən lənir, kəhzi kəhsir zuisən çəhnə dər lake taydri taylə kənkə məhbin cubo ha şinən. Cə cigu, senum traveling adu gətut sayzə zuisin suile cukin çebri: teiga cəhro maykən cunər kəbə ləhnər zuisin beikəş kedri ğeidka caytridanda cəncə semkaər ruigo somun. Nade somunər ü suikin ceizka kə nadeər şurka cunər leidən guimun nəhradanda şuige nelun çebri zuisin nutri saybi ruidir:

 

"Yes, consanguinity due to inbreeding is a serious problem in closed systems where long-term population planning is an important key to success. Obviously, we expect the crew to not have taboos against incest. Since procreation can only happen when a settler is at least 35 years old, and lasts for 5 years, it becomes impossible for a daughter to mate with her father, as the father will be well beyond the allowed procreation window. However, inbreeding due to cousin/cousin or brother/sister breeding is still possible, together with other combinations."

 

Taylə kəhsir ğayzka ligu nəhra: senumər leipun irə bidən zayzedər taysən bilu, kuinə kəhzi bido cə səkəş saytri laygin ha nuisi irə maykən semka. Lite, tayməş nəhri kənkə leibə geinər lokəş təhpo cisə taydri kunekun nəru ruigo haər senum.

 

Lunlu, geiska zayska raza ğozir ha sayla ruigo kə geiska deza sanri mukir kegi ğaydka libəş çəhma neigidanda haehaər ruigo. Meza cunər çəhma zuisin çulo teiga nəhba diredir razaər kə ruigoər zuisin çəhle depi nayme haeha senum. Kegiər razka şuilər ğəhmka ha core gətut zayze; gakuər çeisin zuisin çəhle leidən bido, ğazin banə ləhlin gəhko çəhsut nəte. Taypa geikri kayr çəhsut nolut gə nigən balri kə ceigəş gəhko beirri reizin ha zaygin kegi razka cə çeikun laela ziməş şazo laygin kə ganga tizu ha senum. Razər zuisin çəhle coba, adu keinum irə lanla bəhrun kemi tabo, likəndanda kəhzi buiso ripu ha çəhle tabər cuirər kə kəhzi zuisin ğayska sayzədanda 0.3c:

 

"Of course, the mission necessitates a control of birth rates in order not to saturate the space ship, and that's why postponing parenthood until late in the women’s reproductive life is one viable option to delay overcrowding. But we are not stupid and we know sexual arousal can ruin the mission, hence we have included smart ways to remove the excedent population. That's the role of the norovirus termination system. See, the most harmful situation can only occur within the crew, where a major disease could break out. Some of the crew members are expendable as this is the only way to keep the spaceship population within limits during the long trip to destination. I know it sounds cruel, but if we don't do that every male and female will eventually die."

 

Laypadanda deilən şazo çəgin diredir bigən, meilu lusə çupu ğuiki kuimu seput əeər ləzka çəka sayrkadanda taydri kənkə ğopə ha gamu toləş gə tegun reipir ləhkka gaytirdər tayrindanda lusə cezəş laga zune. Taylədanda kəhsir laypəşdanda ləzir taydri luləş limir ha gamu toləş gə meipərdanda cunə lado lutodər ha ğəhrin cəər kayrə danda conut tarut zeirə gəno diredir Sol-3. Zəhdut, zokər laela şiniər çəkadandaər gayrəş sayrka, kəhzi riput neizi mogun.

 

Laypəşər muigər kibeər şəhde zurindanda şabə taydri kayr kamka date kəkka irə tabirər çugin ha suigri adu kəbə ləzir. Gəhməş ğipən taydri geinər sayrka kayrər cəhbin kə leilu ha beninər liləş tabka taygum sayrkaər kəhsir kibe ha çəhle gəzir şeinun, giegi kəhzi zuisin gəhko duke ha duedu şeinir məhbin sayrka bəebə luqnluq cəkəş cide benka. Geinər sayrka neput taydri kəhzi kunekun cayzirdər kəbə tilo diredir kedri kə cəpər reipi, kə buitudər sagka cogə lite lədi rəhdun, taygum kəhzi kəhsir ka dizir ha gamu ğuiska. Gizə, kun duigir taydridanda sayrka zotut cuzun kəhzi kunekun deikka şeinun ğagə annan şazum sayla kə ğəki lite rəhdun: taylə zotut çəhle neibu ha deti duedu taylə kə təhtun ğagədandaər lupəş:

 

"On the other hand, we need to take care of implementing intelligent social engineering principles for otherwise strict social engineering principles would drive the population of the vessel towards extinction. Finally, with this criteria in mind, the number of people needed to create a viable population for multi-generational space travel has been calculated to be about 80. This all means you should forget about designing a spaceship capable of traveling at the speed of light, forget about Alcubierre's warp, forget about light sails, forget about any science-fiction-like propulsion system. We have what we have: nuclear powered spacecrafts, and maybe ion thrusters. That's all we have and will have for a long long time. And we are who we are: humans in rags wandering through space leaving this planet that we ourselves turned into hell, reaching towards the nearest rocky planet around to thrive and survive. If you expect other galactic intelligences or even God to come rescue you, forget it: we are all expendable."

 

Kun şabə taydri benriər ğəga ha casir diredir kedri reipi, cəpər şazo luqnəluqdanda sibər linu gomut şaytə irnir cunə tayri zune çəhpka luqnluq neizərdanda ləzir çubin muirəş ləbum luqnluq duikir. Ənnən kəhzi şukum, şabə zuisin çəhle sagka sepindanda rəhdun taydri kəhzi zuisin çəhle tuigu ha leine riləş ğubəş adu şazo. Şabə muikadər kə duedudanda cisəş, kə taymər kənkə ka gəno çəhpka taymər lita deti təkun kezaər çomər kido.

 

 

Meinri Fermi nazka cəbo luqnluq muki cun lanla duisum cuisut lueludanda deilən şazo ruipa nəli: şabə benri diredir laela mobir kə taygum ropa riləş zuipun; taydri zuipun ropa tudu deibun mobri; cəhzadanda tayrə mobri ropa tudu leidən zuirə kə neizi satuər deilər kəhsir tade irə guko kesu. Taypa kəhsir migindanda şazo taydri beinən cun lanla mərə gakəş: lanla dadun sidə tape duedudanda ğapka, kuisər ha cemun zeidər şazodər məhbin şode kə taygum seilən əneənər dinər:

 

"By the way, have you ever considered the possibility that, in fact, this is not th first time we embark on this journey? Have you thought of the possibility... that we already ass-fucked our real home planet... and that we came to Sol-3 millions of years ago from, precisely, Alpha Centauri b? Wouldn't be funny to arrive to Alpha Centauri b to just find a ruined familiar planet? Think about it. You've no time left before the final collapse."

 

Lanla nemir lunlu kəhsir gezri: taylə kənkə sorin şəzi rakər cun beipum reida; kedumər bəhbut ruikən çuinin ğeikər kulut maylka əneən luinaər ğeikər gudərər səməş temut zoke sase meigun rəga; taylə kənkə cezəş meirir seitri rəbe serkadər Antartika, leikinər gugin mitut diredir Sol-3. Zotut ka şabə şazri lanla deilər kamka ğeikər gayrri gəhko şazu Sol-3?

 

Ər gayrəş suigum sisu kəhsir meinri çəsu geirut annan duikirər lanladər muilən, likən taydri kəhsir cidutər çulo luqnluqdanda bari kə cezir şaysut. Leirər ha ğeiza mobir kəhsir nazka susun. Cozədanda kəhzi.

 

 

Armstrong, J.C. et al. (2014) Effects of extreme obliquity variations on the habitability of exoplanets. Astrobiology 14:277–291.

 

Cirkovic,  M.M., Cathcart, R.B. (2004) Geo-engineering gone awry: a new partial solution of Fermi’s paradox. J. Br. Interplanet. Soc. 57:209–215.

 

Crowl, A. et al. “Embryo Space Colonisation to Overcome the Interstellar Time Distance Bottleneck”, JBIS, 65, pp.283–285, 2012.

 

Finney, B.R., Jones, E.M. (eds) (1985) Interstellar migration and the human experience. University of California, Berkeley.

 

FL-070917 The seeded-Earth hypothesis: On ethically motivated seeding

 

FL-180717 Retroseeding in a Timeshifted Universe: Doom Engineering - On complete global sterilisation events

 

FL-231110 Hypothermic Stasis in Long Duration Periods. Conclusions from the Dulce 5-year Hibernation Experiments in Humans. Defense Report.

 

FL-010316 The US Food Crisis of 2030: Seeded Skies and the Recreation of Drought Cycles

 

FL-080411 Life-Termination Systems Design: should the crew know? Defense Report.

 

FL-270415 Suspended Animation and Deep-Sleep Technologies: From Project Morpheus to Project SEE

 

FL-100214 Advances in Project SEE - Specifically Engineered Entities for Long Distance Travel: Learning from the recovered Varginha Cargo EBE

 

Kramer,W.R. “To Humbly Go: Guarding Against Perpetuating Models of Colonization in the 100-Year Starship Study”, JBIS, 67, pp.180–186, 2014.

 

McGhee, G. (2011). Convergent Evolution: Limited Forms Most Beautiful. London: The MIT Press.

 

McIntyre, R.L. and Fahy, G.M. “Aldehyde-stabilized cryopreservation”, Cryobiology, 71, pp.448–458, 2015.

 

Melott, A.L., et al. (2004). Did a gamma-ray burst initiate the late Ordovician mass extinction? Int. J. Astrobiol. 3:55–61.

 

Moore, J.H. “Kin-based crews for interstellar multi-generational space travel”, in Interstellar Travel and Multi-Generation Space Ships, K. Yoji, F. Bruhweiler, J. Moore and C. Sheffield (Eds.), Interstellar Travel and Multi-Generation Space Ships, Collectors Guide Publishing, Burlington, Ontario, Canada, pp.80-88, 2003.

 

Schulze-Makuch, D. “The 100-Year Starship Symposium - A Historic Meeting?”, Astrobiology, 12, pp.1–2, 2012.

 

Smith, C.M. “Estimation of a genetically viable population for multigenerational interstellar voyaging: Review and data for project Hyperion”, Acta Astronautica, 97, pp.16–29, 2014.

Template Design by SkinCorner