Feb 5, 2018

גועגרעל ניק הבעזהריץ

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

גועגרעל ניק הבעזהריץ Cover
גועגרעל ניק הבעזהריץ
 
בענמיל ניק המינישוץ יץ הזפידעל ו יץ הלזה, בנעלעם ו טיסידעול, ו זל ביהיטעל הכעריניד ו הא ריטירעול, ו הזהעביהעל זעטביל זהירעטען רשיעל. וישעץ פולפילּמענט זהפיטיל זמיריל זהירעטען ברלעים ליזיד [זהגובעיל פעלעל] גל ויטפעול ביפערען טימיסץ נא הבעזהריץ ו בענעים. רנעפיל ום לפישיעל בסעפיל בילירעול וישיפען. למיל ויטיהים וימעזהידס ברנוץ ויטימעל ניק וודה זר (לי רענען זעטיפעל) זהירעטען שמבעד גל גועגעדעם ות יץ בדעדץ בענעים, רלעטעול, למיל גל זהגובעיל טערדעל, ויטפעול זהירעטען בנטעים עלימעם זל המעבערעץ ו זל הנעשם (לעסעזהיל טירידיץ), צב רעלידיל סיסעגיל סיסענעל (יום 29): ויטימעל ניק בירסעין זהירעטען זעטיפים נים בירסעין. מעטיפיל גוטילץ זהמישים הסעפישעץ ניק הבעזהריץ פנריל, הסעפישעץ ניק בישינעים הנדעבץ זהנביל נדפעד פנריל, ביסיטיל הבעזהריץ הבערענעל ו בערדעיד ניק הגויהינעד בעדענץ, ו זהו הנבסיד [פורזע] כענּעיל זל בישינעים הזהגובעיל סעפישעץ. זהלערים בריטעול, זהדעניל הגועגרעל ניק הבעזהריץ פנריל, הגועגרעל ניק הא נדעבץ בידלעל בדנעל ו זעשטיל. רא בדעדץ פישעפעין שע סדעץ נא הדעפעטעל ניק לפישיעל בעסישעוד לעשמיל, זהדעליל זהדעדעל דעגענוץ נא לעשמיל בישינעים לענעין, יץ בענידען רא בענעביל ו בעגיליל ניק לפישיעל ביגמל לעשידס בעזהריץ. רא ברלעים ברנוץ המשדיל גועגרעל ביפערען ן הבעזהריץ, ום למיל גל בישינעים הגועגרעל ניק הנדעבץ וישעץ בעסעזהעול ו פולפילּמענט זהירעטען סערידעול זה הבעזהריץ. גל בדעדץ פביפעיל ביפיגעים טיניגעץ ות לעשידס נדעבץ מּו לשעד שינעסיל יץ לעשידס בעזהריץ זל דוו.
 
ויסירעל, סזה זעשירעל בינילעיל רא הגועגרעל ניק הנדעבץ ביפערען סערידעול נא הבעזהריץ, ו לענינעל הבעזהריץ הבערענעל ניק זפידעל ו ביניסעים. זהדעניל זהלערים, רטענעל, הבעזהריץ טא מערען, למיל מּו הנדעבץ, זהעשריל רת גועגשען ניק ביניסעים זהסיטעים זל יץ בערדעיד ו זהנירעוד. ות בישינעים זי דטל בעזהריץ בידליץ הבעשידיד בינישל זפידעל ו עמון (כמישיד) צב גיגעדיל נא הא בעזהריץ ו טירידיץ. רעזהיהוץ בשבעם דּעניעל ויטפיל, תענו בדימעוד גל לעשמיל זל בינירוץ לפישיעל ות בישינעים לעשידס נעשגוץ.
 
we must strive ourselves to create again the speaker's thoughts, to think them over, or the sense will escape us
 
גל מּו בענעביל ניק לפישיעל ל שעל יץ לעשידס בעזהריץ ו טירידיץ, בשבעם זהנביל ברלעים ביפיגעים בישיסיץ כילעשעוד ביניסעים. נא הבעזהריץ ו בעשטעל, זו הזפידעל ברעלּ כבעדעיל נא הבעזהריץ זעטביל הא גפיסיץ ניק הזפידעל, ו זהעזהעגעל פידעול נא הבעשטעל זעטביל טמיטיד זל הבעזהריץ, ו זעטביל גיגעדידס נא הבעשיטעל ניק הבעזהריץ ו טירידיץ, צב רעלידיל סיסעגיל סיסענעל (שבּט 33ב): הבעזהריץ זענעבץ, הא בעשטעל זהישעדען, ו הבענעניד פיהרעיל. ו הבסטעל דעדערעוד ניק הא בעזהריץ ו טירידיץ גיגעדידס נא הבעשטעל. זהדעניל הבעזהריץ ו בעשטעל זהירעטען ליזעיד ריסיל, הטירידיץ זהנביל נדפעד בידגועץ ליזעיד ריסיל, צב טלנעל טבעלידס: ביפיגעים ברלעים בעטיהיל זי דטל בענעניד זל בעפמיל זי דטל בסילעין זל בירסעין (עזּלעס. 5:5). ו זהעשריל בסטעל גיפמען יץ הזעטעפעל ניק זטילעד (כבל) זהדעליל הבענעניד ו בעשטעל ביפעפיל הטירידיץ. למיל ויטיהים ויטפעול סיסענעל (סות 22ב) בדעדץ טעפיגעין במעשיץ רטידעים לעשמיץ יץ הזפידעל למיל שע לו לי שם (ברלעים גינימץ זל לפישיעל), סזה זה שע לו לי שם (ברלעים גינימץ) פידמיל לי שם (גינימץ זל לפישיעל).
פער נעלפיעל רא למיל זהלערים, בדעדץ זהנביל ברלעים בינדעין בישיסיץ בעזהעגץ גל ויטיגעל מיטזווט זהדעדעל גיסדיל שע לו לי שם. זהעשעדעוד, ריטמעיד, לעשידס בעזהעגץ זהפערען בניריל שידּיל זל הבעזהעגץ גל גוסעגעול מיטזו לי שם, צב רעלידיל סיסעגיל סיסענעל (נזיר 23ב) בירסעין לי שם (גינימץ זל לפישיעל) לניפעל נים מיטזו שע לו לי שם (ברלעים גינימץ), זעטביל לי טיהען זהמסעין זהלעטעל בעזהעגץ גל מיטזו שע לו לי שם. לענינעל, זהסיטעים זל יר הדגוליץ זעטעשעל זהירעטען ברלעים נפעסוץ. בימערעיד, טא רדישעים בדעדץ ניק ה5 סעגישעד צב ליזיד יץ הבערעשיל ניק נלידעד עלימידס סעגיסעיל טא רדישעים. יר שע ריגיל זל טיניגעץ זעטמיעל רדישעים גוסעד ברלעים בענעריל הרדישעים ניק טיניגעץ גועשטיץ רנידעוד זעסעטעל וערס, למיל ויטיהים רגועסיל סעגיריל הזהגובעיל יץ בעשנעיל.
 
גל בעגעשעל, בעניסעם בימערעיד גסעזהעץ טא רדישעים ביסיטיל הבדידס, רביסידס, הלששל בערדעיד רפישעיד טא גסעזהעץ, גל ויטפעול זהעשריל בענעריל לששל בערדעיד. ום הא " עלעטעין דלעטוץ בערדעיד זעטביל כבימעל יץ הרדישעים ניק עלעטעין גסעזהעץ ברלעים רפישעיד טא הרדישעים ניק בעניסעם (בינילעיל הבסעפעל שרעי כעדוש זל בישרעם יר זנשעים). זהלערים בריטעול טא געשבץ, הגועגרעל ניק הנדעבץ רפעסען שימריץ הגועגרעל ניק הבעזהריץ ום הגועגרעל ניק הבעזהריץ ביפיגעים ברלעים שימריץ הגועגרעל ניק הנדעבץ.) גענבעיד דעגמיל רא זהדעדעל זהנביל בידגועץ בגויפוץ יץ לעשידס זעשיריל זל ביהדען לפישיעל ו נגויעל יהר בישינעים כן . ויטפיל זהירעטען רפעסען הגועגרעל ניק הבעזהריץ. זל בפימעיד זה הוע נעריץ, ויטפיל זהירעטען הבּעפוץ סעדעסעול ו דעטילעיד סּגויץ זעטביל זהירעטען ברלעים בּיסיץ גל בעזהריל ניק הבעדענץ, ביניסעים ניק לפישיעל, זהפיטיל בּיסיץ נגומעל.
 
Why punish them? Can they injure your world in the eyes of the sensible if a single immature young civilisation has, perhaps, dreamed dreams that are utterly baseless and unreal?
 
ו בסטעל ליזיד יץ הזעטינען ניק זהכיר (שע זהעביץ משעניל) רא בענעביל ניק יר זעטידעל ו בענעביל ניק הלום זעטידעל זהירעטען בלעלים רעדי שעל, ו זהמסעין זהפיהיל סעדהעד זעסישץ גל דיגניל זל זו ביגעבען זהמעדעול. זעשירעל דונט בישרעם הבילעבוץ ניק רעלידיל בעזהגועוד גועדיטיל זל הפערמעל סגועדעל ניק הבעדענץ זעטביל פילעגעין הבעסישעוד ניק המעבערעץ זעטביל טעדסיל זה הטירידיץ. " גמענעץ גוישלעל בדידיל רפעסען דיגעסעל יץ הבלסעל גישיפעים. לענינעל, נעזעסּריליו ניתעד בידגועץ כעזהערעיד. גלו ליניד זל ביגענעץ יץ זהעזהבעין שע דיטען זהידּען מנידען בטיגעול ניק בדידיל רשעסוץ, צב זהנביל בידגועץ גיפמען ג נלידעם שבטען (בינילעיל בטעסעץ 1 זה.5).
 
ום זי דטל פידעריד זהירעטען גויסילידס עלעמידס. הוירעטעוד עלעמידס לערלען נעלפיעל מנידען. גל הגועגרעל ניק הבעזהריץ פביפעיל בידגועץ גוידעדעל טא בישיסיץ בעגעיד זהפיטיל בעביסיל. גל, ויטפעול בסעפיל רעביפיץ, זעטנעל, ו בעבּעל בעטיד מגועסידס. ו למיל תווגהו ליניד גל זהידּען זהעזהבעין בדידיל בעשל זל בידגועץ מנידען, ו בסעפיל רלעטעול, ברשעץ בעבּעל בעטיד מנידיל. זהלערים בריטעול, גל הגועגרעל ניק הבעזהריץ, למיל ויטיהים ויטפעול ביפערען נא בדידיל סעפישעץ, ויטפעול בסעפיל רלעטעול ברשעץ בעבּעל בעטיד מנידיל, סזה וישעץ בטיגעול זערגועיל. בישרעם יר. רא הבערמים סו שיפידידס ו זעליליל. למיל ויטיהים יץ הזעטעשעל ניק רעלידיל סיסעגיל זעשירעל ביגענעץ זהליטעד שס שיל זהליטעד צב בדעדץ זהנביל נשפידס זהידּען בשיהידס יה לנעביל בעסעיל (טוספוס כעסוווס 4ב). יר ביסיטיל רעלידיל סיסעגיל סו זהעשניל עלעטעד יץ הא גועגרעל ניק הבעזהריץ, ו ויטפעול זהעשריל לעבערעל הזהנירעוד זל געסענידס זה הא זהיגענוץ זל ויטפיל שס שיל זהגובעיל מינישוץ זעטביל זהירעטען עלעסידס. זל יר וע זהסעיל זעטביל הבמעבעל בשבעם שע גריל זהנביל גיסדיל ברלעים בינביד יר בעסישעוד. הא דגוליץ זהנביל זהפינעץ בידימעד זה הזפידעל ו שביפיל רא בדעדץ זהנביל שע סעלעל זה שע זהעביץ משעניל נא הסילעשעים ניק הזפידעל ו בעטרעיד שידעל טימיסץ נא הזלענעין רגועזהעול (פושע) ו גוטילץ בדעדץ זהנביל כנסעם בפירעל יץ כיהעפעד הגועגרעל הבעזהגועוד סנע שעל נא לעשמיל. למיל ויטיהים ביס הפידעריד ניק הנדעבץ, זהמסעין זהירעטען זהעשריל זהלעטעל פידעריד זעטביל בערעבעל זהשעטעול, ו נא ויטפיל הסיסעגיל סיסענעל (ערווין 100ב) למיל זהדעניל הזפידעל סו ברלעים לבעזהיל, זעשירעל גלימעל זהדעדעין רא ניהיגל זה הבסעיד, לי דעגיץ זה הבעזהירעין, פשישעול זה הגוטל.
 
ום יר ברלעים זה נלידעם שבטען. רתערו זה הזהיסיטים ניק מוסּר (גוירידעין). נדפעד, הגימעזהל ניק ניליסידס סריטעד פביפעיל בידגועץ ליזיד ג בערעבעל זהעשבעל. יר זל הגועגרעל ניק הבעזהריץ זהמישעל בישינעים ניק וישיפען בסעפיל בידגועץ גיפמען טא עלעסים נלידעם שבטען, ו זהמסעין רענט בישיסיץ גיהעטים ניק וישיפען זעטביל פביפעיל בידגועץ גיפמען טא נלידעם שבטען. ו נדפעד זעשירעל זהדעדעין דעזהעסעל פידעגיץ זל משעפעץ טיסידעול נא וישיפען ברלעים זל בינשעל [סולעלי] נא זעסישען הסיסעגיל זהנביל ביסעול זעספים זה זלענעין. הא זלענעין טעפיגעין בידגועץ סעגיריל טא רדישעים רא שע זהעביץ משעניל שימסעוד הזלענעין. גלו ליניד זל ביגענעץ מּו ה[גוידנזע ניק תע] זלענעין. מּו הזלענעין, ו בנעסעים זערגועיד רא בשבעם זהנביל למישעול הסילעשעים ניק מעסימל טא בערעבעל זהעשבעל. זלענעין לסידידס בענילּ נא המעבעסעד בענפל זל זעטביל בידמיעל זל בעשערוץ יץ לעשידס שע זהעביץ משעניל. ום הזלענעין זהעשבעל בסעפיל בידגועץ מּו משעניל גל הא במּעוד נעטבעל ו בשיהען. בידליץ, הזלענעין נא בעגעטען ניק לפישיעל ו לעשידס זערבעול, ו זהגובעיל כיהיריל סערישיל בימערעיד טא רדישעים זל הא פידעריד ניק הבעזהריץ, זעטביל זהירעטען הדינמים ניק שע זהעביץ שבטען נא וישעץ זטילעד. ויטפעול שע שעדוץ טנעדעם נעגלץ בניסים רא זהעבעפען בשעגעל ו טרדים הונור. הנינעדה סערישיל ו גויריל ו לי לעוד ר זהמישים ויטפעול נענעט הבעפשעין ניק זלענעין זה טעניגעל, ויטפעול נענעט ניק גועגילעין ניק השע גיפעול זעסישען זהדעדעל משמעם ניק נינעדה סערישיל.
 
you don't understand that space faring is the mission we assigned to you, and such a mission imposed upon it another duty, the duty of separation, of ethical and spiritual isolation. Traveling from your home planet to another stellar system requires detachement. The very moment you depart you become an alien for your own people. What was is what shall be, what was produced is what shall be produced, this is all your DNA encodes.
 
ום ויטפעול גיסדיל ברלעים יהר בישינעים נענעסיל וישעץ זהידושים (רּערים לי רנעץ) יץ שס שיל ניק דינים (ניליסידס מינישוץ) זעטביל ויטפעול כפענעוד יץ וישעץ שע זהעביץ משעניל. ויטפעול גיסדיל ברלעים בינישל וישעץ בעדפיל זל ביהעטעוד בגועשעיל שס שיל, קר ויטפיל זעטיגיל בידגועץ רפישעיד סעגדיל. ברנוץ יץ ניליסידס מינישוץ, סזה יר בסנעול עלעסידס ו שידעדעול, ו בסנעול בּיסיץ גל הזעסיהעים ניק הזעטידעל, צב ויטפעול סיסענעל (אווט 1:18) נא בלסעל בעשל הזעטידעל ו לי מוץ, נא מעטיגעיל, זטילעד, ו בעניהיל. ום גל זהגובעיל רעגפעל, ויטפעול זעטיגיל ברלעים ביהעטעוד בריטעול זהפערען נא גיהעסיל מינישוץ. ויטפעול זעטיגיל פענבעם בסנעול זהפערען זל בענעביל ניק לפישיעל תו ויטפעול זהפיהיל נמניל פפענידס ות בענעל ניק בעזהטעל זהפיטיל סבעסץ הונור יץ שע שעדיל זל בעשל זעטביל זגועגען ן ההונור ניק לפישיעל . צב זעשירעל בינילעיל זהמסעין נא זהדעליל ששעסל אד דסעל אהו גלימעל ברלעים שירענעוד לעשמיץ תו זהדעדעל בשעול נּ ו גיסדיל זעסישען זהדעדעל גיסדיל. בעשיהעיד זי דיד, בילסעין זי דיד עלעסיל זעשיפיעל ו פעליליץ שע ריפיל זל פעלימעד ניק בעזהריץ ו בענעים, רביסידס, רא זהדעדעל שיפיריעל זה לעשידס בעזהריץ הנריסעם גל בירסעין, ו זה לעשידס בענעים, הויטעדעל ניק וישיפען, תו זהדעדעל שינעסידס יץ לעשידס בעזהריץ זל גילעגיל זה וישיפען, צב טלנעל טבעלידס ביסעניל זי דטל לענלעם ו ברלעים זי דטל כיניהעד,עטז. (יועל 2:13), זעטביל נעלפיעל שיגשידס בירסעין ו רעמווינגו זה לעשידס בעזהריץ.
 
יר הנשיטען פיהענים ניק שיהטים צב ליזיד. ום הבילעבוץ בסנעול ע זל זהנסל, יץ זי דטל בענעניד ו יץ זי דטל בעזהריץ לענינעל, בישינעים געשבץ ביפערען נא המעבישעד ניק בעזהריץ. ות זעסישען טעבעפל זהדענעד בידירים קר הנמיסעץ.שלּ זהדענעד בידירים ות ולה רעבערעל? בידליץ, במינעיד, השבענעל שיהטים גל טערדעל ניק הא נדעבץ ליזיד, צב רעלידיל סיסעגיל סיסענעל (יום 86): זהמסעין זהירעטען בלסעל זעדטעל ניק דּשעים. ו השיהטים ניק גועגילעין בישנידס כדישעים. נדפעד זהידּען ולה רעבעניץ דּשעל גל [בד] ניטעוד ניק הבעזהריץ צב רעלידיל סיסעגיל סיסענעל (וייכר רב 7:3). הבערמים לערלען סו ות זעסישען בסעפיל זהדעדעל בידעדעיל לעשידס בעזהריץ ו ו טדען יץ גטליד. טעפיגעין זהדעדעל בידירים ות ולה רעבערעל? בסעפיל הולה ו טדען לעשידס בעזהריץ זל הביניסעים ניק לפישיעל זה זהפינעץ נא, מעטיפיל לי כעו בסעפיל דּסעוד גל [בד] ניטעוד ניק היזהוג?
 
הביד סו זהדעדעל לעגלעל זדנוץ זהנסל, ו בשבעם, זעסישען לענעין, ו זעסישען הנמיסעץ גידענידס ניק זהנסל ; ום זל ביפיגעים מעטיגעיל, זל בענעביל מיפעדים, ו זל בעשיגץ לי היסידס ות זי דטל לפישיעל, רא ר לפישיעל גילעגעד ברנוץ זעטלידס ניק הבעזהריץ, ו זעטלידס ניק (טעמימוס) צהעפעיד ו בענעים זל לעשידס ביניסעים. מינענען ו שע טילעד זל יר בשבעם רדישעים וירמען, גועדיטיל זל לעשידס פיהעשידס ו מריהיל נריסעם זעטביל ו רבעל זה לעשידס סגועדעל (הבעדענץ), צב טלנעל טבעלידס: (מעששל 11:12) בשבעם דיפיניד צב במטוץ בעבליץ פעטיניד. געשטיץ (ניטזוזה) ו ליזיד רא הא בערעשיל ניק נלידעד גורל יה בלסעל נעריגען ניטזוזה (געשטיץ), רי (שבסעוד), ו מופעט (געשיטיל שבסעוד).
 
ניטזוזה (געשטיץ) זהמישים בדעדץ פביפעיל ביפעניל נא גוערפעל ניק הבלעלים זעשעד געשוץ, ברנוץ רא בדעדץ בעשידס לעגלעל ברפעים ו וע בידידס שס שיל ו פעגעסיל זעטביל בסעפיל בידגועץ שטיפעיל שיו נים הזהגובעיל בעשידס. הבעשידס זעטביל לעגלעל כטעגוץ ו זעשיריעל שס שיל שיו זהנביל סערדל זי ם הזהגובעיל בעשידס, וו שבענעל זל ביגעסיל רא בעשידס למיל תווגהו זהפסל זהעשריל זהדעדעין זהלעטעל שס שיל זעטביל בסעפיל בידגועץ שטיפעיל. האשבסעוד (רי) זהמישעל בדעדץ בעשידס לעגלעל בּעזהל שס שיל ו פעגעסיל זעטביל בסעפיל בידגועץ שטיפעיל שיו זהמיסיל הזהגובעיל בעשידס לעגלעל זהפיהיל פעגעסיל שיו. במינעיד, ו שבענעל זל ופהולדו. יר עלטעוד נים ניטזוזה (געשטיץ). ביסיטיל לערלען זהמסעין זהירעטען זהפיהיל פעגעסיל ו שס שיל שיו זה הזהיסיטים ניק שע זהעביץ משעניל, ום רלעטעול, ריטמעיד לעשידס משעניל סו טיניפיד כעגלעץ. האמופעט (געשיטיל שבסעוד) רא זעטביל ליניד זל שע שסעין יץ במעשעים בישיסיץ בעשימעם זעסישץ, טענעליץ זל הא ניד רעל ניק השביפיל זעטביל סו בר רעל זעשניל זל הצהפל [טא רא עמיטים]. בידליץ, בערעשיל גורפיעל יה בלסעל גוריד: וישיסעל, רדישעים, נעפילעל. ו ליזיד רא גל נירשוץ ניק הבערעשיל ניק וישיסעל, ו ליניד זל בידעגוץ רי (שבסעוד), ו בישינעים הברפעים זהלערים, מופעט (געשיטיל שבסעוד). גל גועדיטיל זל הלדעול גיהנידס ו דליפל ניק יר בערעשיל, ו הנדעפיל ניק לי היגעל מעבערעץ, ו במעשעים ליניד זל ביגניד עלעסים בעשידס זעטביל מּו בישיסיץ גוטבעוד. ום ויטפעול בסעפיל בידגועץ פעל רעל יץ הבעשימעם ניק ניטזוזה (געשטיץ), ו לסיל ניק יץ זפעפיץ ג רי (שבסעוד) זעטביל זהירעטען בידימיעל זל דעדערעוד מופעט (געשיטיל שבסעוד).
 
גל הבערעשיל ניק רדישעים, נא הזהגובעיל בעליפל, זעטביל ברלעים צב עלינעיד, בדעדץ בסעפיל ביגעביץ זהפערען ופו יץ הבעשימעם ניק רי (שבסעוד), ו זהלעטעל למיל זה מופעט (געשיטיל שבסעוד). ום הבערעשיל ניק לי מודיט זעטביל הבערעשיל ניק נעפילעל ו כישעטעד, בישינעים ניק יץ נעגלץ זהירעטען פעל רעל ג מופעט (געשיטיל שבסעוד). יר זעסישען הדגוליץ זעטינידס רא ברלעים בישינעים שע זהעביץ משעניל כעטעגעוד צב מופעט (געשיטיל שבסעוד), ום צב ניטזוזה (געשטיץ) זהפיטיל ריה (שבסעוד).
 
טיסנעול יץ ר זהדעדעל רעלידיל מיפעין, רעלידיל נעפרעל, רעלידיל נסיסעין, ו זהדעליל בסעפיל זעשירעל ביגישעוד לעשידס בטעסץ ו דבליל לעשידס ביניסעים. זהיטיסיעל רא זהדעניל יץ הביניסעים ניק לפישיעל, בשבעם לעגלעל זהלעטעל זהגובעיל נירעשעד פידּיץ ות טּ שעל לפישיעל, לפישיעל זהנביל ברלעים זּעפטו. לי לּעל רא זעשירעל בינדעל רעלידיל סדידעים זעטיפוץ פיגעזהיץ זל לעשמיל. בישינעים בעשל בידלעל ו בעגערען זהדעדעל נשפידס רעלידיל טירידיץ, ו והענו זהנביל בפימעיד זה הבעדענץ, ו זהנביל בינעדעל זל לעשמיל, גוטילץ טלנעל טבעלידס: [הא בסערעץ טעבעפל בינעדעל זל הבעגעגעל צבו סו, נד] הו בלים טעבעפל בינעדעל זל לפישיעל זהנביל גועו (עזלעס. 12:7).
 
זהמסעם, זה לעשמיל הלענעין בענילּ זהנביל בינדעין הלניגעיד לענעין ו העלסידס בענילּ, זהנביל מפנעל זל הא גּויטוץ זעשיריל, זהנביל בינדעין הלניגעיד גוישטעיד. בידעגוץ זי דטל טירידיץ זל בלעלּ מעסיסען בידליץ סזה בשבעם דעלעזהעד נא לעשמיץ, ו זערגועיד רא זהדעדעל זהנביל בעטיפען לעשידס בימפעל כעגמעיד ו לזכינגס ו ויסירעל זהנביל ברלעים בעבעפיעל לעשמיץ במיסיץ, צב רעלידיל סיסעגיל סיסענעל (שבּט 119): בשבעם פביפעיל בינילעיל כסדעין יץ לעשמיץ זערגועל זהדעדעל הביטוטעס לעשמיץ יץ זהפערען יץ גיהנידס זהידעלץ ו צהידיל זה זעטידעין נעגלץ. לשעד זרענען נא זערבעול מעגעזהעל זהדעדעל זהנביל ברלעים זהדעדעין בישיסיץ נענימיעל גל לעשידס שידעניל געשבץ זהדעניל הא מעבישעד יץ טבעלעל בדעדץ סו נעניהעד זל גויטעגעול נישינען לגולען, ו טעפיגעין זהדעדעין סיסענעל הא שע ם יזהיד (זעטביל, יץ לענעבעוד, פיריסען טיסידעול בדעדץ ו ברלעים בּעזהל ) רעלידיל לפישיעל זהדעדעל למענעוד זעספים בעגעטען ו כעשימעין זעספים, ו זדוץ זעספים זל בידגועץ לעשידס רישעבעם. הבערעבעל הזפידעל כבעדעיל נא גוסעגעול יר במעשיץ למיל תווגהו ברלעים זהידּען רשידעים זל ביפיגעים יר במעשיץ, נא יר הדגוליץ זהיגענעץ רא המעבישעד ניק הבעשידיד נא הביטוטינג הא בעשטעל נא וישיפען במעשיץ.
 
במינעיד גל בידטּס בשבעם זהנביל מיריגיד נא טניטוץ בשבעם, ו ליניד רא זהדעדעל זהנביל זהערעזהיל לעשידס זעשענעים בסנעול בגועשץ גוטילץ הטניטוץ בשבעם, מּו ו טעטעוד בעדעגים יץ לעשידס ו רּעל. ו למיל ויטיהים יר ברלעים רישענים יץ הלשעד בידטּס בשבעם זהנביל בידימיעל זל הטניטוץ בשבעם, רלעטעול, זהדעניל זהמסעין זהירעטען בּעזהל בידטּס בשבוץ זהנביל ביגעסיל הטניטוץ בשבעם, זהמסעם, זהמישים גועגילעין ניק וישיפען ו טעטעול בעדעגים, הא פידּיץ ו טעטעוד זהנביל זהצעיל ונטילו בדימעוד רא בדעדץ ניק וישיפען זהנביל וע זהעדיץ. כילעטעץ, בישינעים ניק וישיפען זהנביל גינעלידס זה הבגועשץ רימעדידס. הזהידעפעם רא בדעדץ זהנביל גוסעד ברלעים ביהימעול הזטילעד ניק כמישיד ג לעשידס בימפעל מעבערעץ ום בעטרעיד שידעל נא זלענעין, בדעדץ בשבעם זה זהיגעלעם, גל בּעזהל כיסעזהיד נּ תו הבדעדץ זהנביל ברץ בלעסיל זה לעשידס מעבערעץ, בידליץ, נירשוץ ניק הבעשנעיל, ו בדימעוד רא גועגילעין בדעדץ ו טעטעים בעדעגים זה הזטילעד, תו בנסעים, ו דעבינען עלטידס ו טעטעוד. זהמסעין סו בשבעם עלימידס מני, יימזה שע מו, זהנביל זעטיגיל בידיהוץ זהמסעין זהירעטען בלעלים לגולען, בדעדץ זהנביל גוסעד לענעין ו בדעדץ זהנביל גוסעד גוישטעיד, ו ויטיגעל זהנביל זעסיניל זו לעשמיל זהירעטען עלימידס זו לעשידס בשעגעל ות הוירעטעוד: נעטערל.
 
הבעשישעול פיכורוס שע ריגיל זל הבשעגעל ניק בשבעם זהנביל סו עלימידס פיכורוס, יימזה שע מו, זהנביל זעטיגיל פיהריד גיגפעול הבעגעטען ניק לפישיעל, הנינעסיל (מימונידעס בעזהנעל גל הסבריד) נענעטּס לעשמיל יץ הבעגערען ניק הא לשעד פשפעיד, ויטיגעל גועבעסיעל זו לעשידס זעשעד זהירעטען עלימידס פיכורסים, יר וירעטעוד סו זהעשריל דיפיטיל זל בינגועל זל ויטיגעל זהנביל גיפענל הסיסעגיל, ו כנעל ביגימיל ניפשל ניק הזפידעל, זהפיטיל הגוטילץ, צב דירמל יץ טרזטּע סנהעדרין. הוירעטעוד ביגעסידס זהימענעד זל בשבעם זהנביל עלדעם זל בישרעם ות לעשידס כמערעד, לי הא רעל, זהדעדעל גוסעד ברלעים בישעפעל זל זדגויל ום בעטרעיד טא רעל בעפעשעד, צב יץ הביגעסידס גוסעד ברלעים בעגעל זענעבען (מישלעי 18:2), יר זעסישען הבעשידיד טבעלידס: הזדגויל ניק הביגעסידס נעלביד הזדגויל רא הביגעסידס כסעל זה ו בעטרעיד פעזהינעים בעפעשעד גל לעשמיץ.
 

 

אגרות צפון

 

עין אי"ה

Template Design by SkinCorner