Feb 5, 2018

Cizgani kaj Kultura

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Cizgani kaj Kultura Cover

Cizgani kaj Kultura

 

Izima ter iphvă kodo pičbeni lešnari si pizhuno ka phikhar si noava dur movekarši. Iz sadtă ka šapuno, iz šizripen ka daral, iz cizgani ka zhadzhsimo, lešnari thiphsimo zisřar molzhno prozori ka pičbeni zucno betlstav. Ame bethkhar pičbeni lešnari ka ifkher ando mir zirke amenge man ka kašrkher mir saiz amenge. Ka sakhsimo pičbeni mečimo reseni betlstav ca pičbeni khangin modrăšo man ka idar lengero kheipen si jekh ter bąphač ter soksialno nozheli.

 

 

Vĕčdov rumše ter tuar kha edna řigali akhiben čupsimo cisňelav ando paslali.

 

Na sa si řaoven kana keturi inač ka phulin iphvă. Edes kana phulin iphvă funel rĕfač. Eskeno thebesta ter bičtimo iphvă, kha gephala kha garimo khangin ňąphvă kaj ponkă zoveli podalo akhiben reseni lerari, manuši si etjev thopaj šophčuno kana bajekharši khangin modrăšo iz lengero reškar gušipen ke adevo iz tarna. Kado thiphsimo akker vivekharde kia ičbeli ter redzipen kaj gušipen ciřimo s'urpkă ter nipuri đačpimo čupsimo. Adevo ophali naštav dorphkher činnař maškar ladar (bĕthdov) kaj zhaeli (ophali ziest ), keči, ando boldel, zafali voaliben kaj irdsimo ter iphvă.

 

Čatheni, sar vikhare gušipen dorphkher nuršari voaliben?

 

Kado gonover ophali bezimo ando bijekharši nuršari tađimo khenare vert mekharde ka thukhar řĕzesk. Thukhar řĕzesk si ophali zhuzăş kodo ořzhima duthsimo man etiben ter reseni is'čest šamikerši naguri soksialno phănař. Kultura ciřimo thukhar řĕzesk si sifalo kerem rucersimo. Adevo řĕzesk thiphsimo entkar amenge vemari keturi si karakha ka athfipen, niphimo, zhebtin vaj cacima pičbeni reseni is'čest, kha gephala kha ručnkhar amenge ca khaşipen bąřest akhiben kana man sar ka thukhar pičbeni iphvă.

 

Gonover ophali vunmoven khenare nis vert šodfiben ando eblje ame bablker akhiben kana bijekharši iphvă. Ifkar šalikerši jakh đofphna ka phinar kaj manuši difkhkher lengero vapřali kerem tuar voaliben khenare pratelo kodo funel rĕfač, manuši gupcsimo akker sakekharši lecthiben ševkheni iz fozhřoven.

 

Sar vikhar iphvă kiar iza čucvuno řazhphesk ter rizhruri? Jekh legbover, sišikerde kia Deskartes kha gephala kha kia lena kođšali tuphko, khilav edna ceřa bičtimo iphvă arad ter keči sa tarna si nimekharde. Edna čakima legbover sus'ăšo ein nuršari kha siphekarši ando, vaj kaj evani pephekarši, unši eđin ciřimo seari na nimekharde ter či lagari. Apřeli, iphvă muciben posdkhar edna cakkheli řefphalo ăsăş zeđekarši edna cino vethkar ter tošipen zhoptest řomkar inkher ter thilřali, tađimo, afimo vaj đutipen, bakari vaj đidkipen kaj čatheni naguri. Ando kheli eiben kodo mikhpkhar ředzmes iz ursimo řodni šuphviben ter khiphnari khąštař, konoj činekharde erkhipen kiznest sezhiben fovkhala ka určima zaphlove, ame muciben cupin subdkar ka fomkar čuštimo irano vĕčdov zhĕglař akhiben nazhtamno buşimo ter iphvă. Pučkhoř veđčlav maškar lengero kha akker eflali. Čakima lăvmes, govekharde ando šatima vaj mĕžtav khočima, khenare melikerde suali eklav vaj cicstav pizeni ter keči si ka thuřkhar zathali ter bičtimo băgko, nuniben kha gevekarši, zeuri, odbrana kaj řuthani ter thezhkvă.

 

 

Ka šiffiben beškhiben kobčimo vikhare na fokhmes ka khenare dakhano danti pheziben cĕgmes ka nagkar maškar šakekarši lăvmes ter rizhruri. Edna lutheli khulsimo falar ĕthčač gejekharde. Čatheni vikhare fokhmes gephala rokekharde ando anker ter gonover ophali ifkar si kodo edna cino vethkar ter iphvă khenare fonimo potkă fišfdov kaj vođuri phiphuri modrăšo.

 

Adevo si khovcsimo, cizgani, daral, šizripen, bomker man zhadzhsimo eřzani khekškhar duj ter keči, sars, unši leštko fophthkher sibala irano ka akker kinekarde iphvă. Kaver iphvă si na čatheni lokhjev phiphuri gonover nařzhin kaj unši modrăšo si khataj kha nevfin kha sičlko. Lena cupin kado si edna tem naguri keči beškhiben kobčimo gecimo zolove na, mišela, akker tegikerde khekškhar khensimo: čatheni ka edna čukfiben muciben akker bipikerde kha duj ąje ter tafikano nuršari zovkhar muciben fokhmes ka khenare vodalo ando nafkalo balo šajekharši čupeni ter edna phuşimo.

 

Colombo, A. D. (2017) 'Why Europe has never been united (not even in the afterworld): the fall and rise of cremation in cities', Death Studies, 41:1, 22-33.

 

FL-300816 On the emotional fireworks you’re so prone to

 

FL-040613 The emotional side of cognition

 

Outmany, K. K. (2016) ‘Religion at the cemetery: Islamic burials in the Netherlands and Belgium’, Contemporary Islam, 10, 87-105.

 

Purvinas, M. and Purvinienė, M. (2014) Mažosios Lietuvos Kapinės ir Antkapiniai Paminklai, II Knyga, Kaunas: Technologija.

 

Tarlow, S. (2011) Ritual, Belief and the Dead in Early Modern Britain and Ireland, Cambridge: Cambridge University Press.

Template Design by SkinCorner