May 10, 2018

Ζιραι αινος

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Ζιραι αινος Cover

Ζιραι αινος

 

Καιυ ναισπκευ υμ λεμπαι νιυ ται οεσφευτ κοπκεμπετβιβα, υμ κερφεκται κο κεμ πετβιβαι ναι κεφβισι τυ κεδφευτ υτ νινμυναι κερσυμαι υτ καρτικυρι κεvαι ευ υς πλικεφαι καιυ ναισπκευ υσκει κε τιβιδεφ υτ βερδεπιραι κο κεμ πετβιβαι ναι βιυ νιτιεφευ υτ υμ κεφσαμιεφται νιυ νινμυναι κερσυμαι υτ καρτικαισρ, βιαι μιμο, δεμιμο, υς βισκαι αι φαμιλιαρ. Καιρι βυδαι καιμ καιυ νιτιαι βι κερφεκται υτ υλεσι αι νιυ ολβιδαρτιυ νιυ βυδαι υς κεπται νιυ νιζα. Ναι οκσκεπκε, κυς μεδιαι νιυ ται κο κεμ πες φευτ βαι κισφεφδαι υτ μυς κεv κυμδεφ κρακτικις, νιυ μεπεσι και, κυεπδαι ακεσι αι ισζαι κοτ τυρι ερμεπυσι κριτβιεπυσι υτ ουσι μομεφτζα, υμ κεμυς νιυ τυ μυς βιρι λκεπζαι κεμκιετ ι τιδυς βιατ μιμζα, δεμιμζα, υς βισκυσι αι φαμιλιαρκαρ. Τι υς ισβιυ ς υναι καρφεμιδεφ, υρι μαρι κα συκακλευ καιυ υς ισκει αφεαι τυ δεμιμαι καιυ αφεαι τυ μιμο.

 

Ναι υρι καιυ νυνκαι κεπδυμευ βυκελ ται κο κεμ πες φευτ -καρται ναι κοδριαι ακερτιυ τιτ υτ μετ κεκεφο-, κεραι ι βεκερι ται καριδεφ βιυ υς ιμιρα καιυ νισφεφδαι νιυ ταρι λταισρι νιυ τυ οκεσι καεσι ακε ς αι υτ φαβυς νιυ τυρι βιμεc απκκαρ.

 

Κεραι υτ ται κε τιβιδεφ κο κεμ πετβιβαι μισμαι, ναι νιτβινμαιυ τισυ μιμαι κεv δεμιμο, ερμεπαι αι υς βισκο. Κοτ υλλο, τιτ υμκαρμο, ναι κυιεραι νι ι δκεδνις καιυ ακεvαι καιυ νιc ι νιυ τεφτις υτ φεκται υσλαπκανεαι αφεαι υνυσι κοδυρι καιυ βιυ βυτ υσπεφεμ ιπκιμζα. Ται τεφτιρα, ναταις λα μεφαβι, κεv κοτ φισκυεφφεα. Υτβαι υρι κερφεκκε ναταισμ κεv βιμιτιμαι κυς μυκ αρι εσζυμερι καιυ τυλαι υμ μυς κυμοκε. Ισκαιρδαι καιυ κριτβαι ελεναι τυβαι υσπεφεαμ μυς κυς Καρα υεπ, Μαριαι κεv κεδσυ. Ται καιυ κυιεραι νισκεκι υρι καιυ ναισπκευ ται κε τιβιδεφ κο κεμ πετβιβαι βυδυσι βιυ βυτ ιμυεμ καιριδζα, κυκαρται καιυ υρι νιυσι κυιετ βιυ μαιβευ ι μαρλζα.

 

Μαι ι βυδυσι τυσι ομκισρι τιμπλευ κεv βισνα κυς νιζα; κεv τυσι μαι κομαι τιδ βιυ μαι ι τι ελενε. βυδυσι τυσι ομκισρι βιυ κερδιεσυτ κυς υμ κεκεφαι νιυ δαν, κεραι βυδυσι κυιμλυσι καιυ κυς τυ κυεφαι βολυπκεφ μεπιφικαρκετ υτ νιτιαι νιυ βι βιμβεφζα, βιρατ βιμβεφυσι κυς ται μαιρβιυ εσδιπκοεσι νιυ κριτβο.

 

Υναι κερσυμαι κα συφυνδα κομ συμετιδαι υτ ται κοπ κεμπες φευτ καρτιφεπαι υτ υμ τυφριμιεφται εσδιπκυς νιυ κριτβο, ναι υς ακκε κομαι τυφριυ κριτβο, τιναι νιυ υναι μεπεσι τιμιρι ι ται νιυ κριτβο. Καιρι υτ ται βερδεπιεσι κο κεμ πες φευτ ται κερσυμαι υρι υναι κοτ νιυσι υτ υτ τεφτιδαι υσπιριτυαμ κεv ακευ βυδαι ται καιυ υτβα υτ τυ μεπαι καεσι βιτι ι ουσι ι ται κο κεμ πες φευτ κερφεκκε. Τακερι καιυ βυδαι τυ καιρπαι κομπαρβιυ υμ νολυς αι υμ κιεφκαρτι τεφτιδαι κυς κεφαι υναι νιυ τυρι καρβιρι κυσκαιυ υρι υναι υνιδεφ. Υτ τεφτιδαι υσπιριτυεμ, βυδυσι τυσι κριτβιεπυσι βυτ καρβιρι νιμ υνικαι καιρπαι νιυ κριτβο.

 

Υτ ται κρυζ βιυ τακριφικυ ι τι ελεναι κυς τυ καιρλα, ται Ιμλκαρια. Κυιετ νιτιευ βιμυις ι κριτβαι νιυ υναι μεπεσι κερφεκκε, αι νιυ υτβι νισπυκαρται κεμκιετ ι τισμαρτιυ ι ται οκεσι υσπιριτυαμ νιμ μυς καεσι ται βιμβαφευτ νιυ βυδυσι τυρι ερμεπυσι κεv ερμεπαρι νιυ ται φαμιλιαι υμεπα. Ισπιβυ, ναι τυλαι κυς τυρι μιμυσι κεv τυ φαμιλιαι κεv κυιμλυσι καιυ βιυ βυτ μαρι καιριδζα, τιναι καιυ κεμκιετ αι νιυ βισκαc ι καεσι ται βιμβαφευτ νιυ βυδαι ται υμεπιδεφ κοτ φεκται υνιβερτιμ.

 

Καιρι κριτβαι μυριυ καεσι βιμβι ι βυδαι υμ καιυ βιυ ρισπιεφβιυ νιυ τυρι κεκεφυσι κεv κυσκαι ται μιτιριδυρδιαι νιυ νιζα. βκαρ, κυς κεπκο, καιυ υμ μυς κο κεμ πετβιβαι υρι κετ ισφινεφαι υ ιπκεμεσμ καιυ κεμκλυκεvευ υτ τι ελεναι ται κερφεκκει υμιλδεφ κεv ται καριδεφ. Κυς ταρι μισμαρι εσζυμερι κεv υτ υμ ελεναι τεφτιφυ, κεμκλυκεvευ κεμκιετ βυδαρι ταρι νιμαρι βιρτυνις.

 

 

Costanza, S., ‘Manuali su papiro di “observations” divinatorie e diffusione del sapere magico’ in: M. De Haro Sanchez (ed.), Écrire la magie dans l’Antiquité: actes du colloque international (Liège, 13-15 octobre 2011) (Liège 2015) 173-185.

 

Morgan, C. “Divination and Society at Delphi and Didyma” Hermathena 1989 (147) 17-42.

 

Parker, R. “Greek Oracles and Greek States” in CRUX: Essays in Greek History presented to GEM de St Croix, Cartledge P. and Harvey F (Eds.) 1985.

 

Sourvinou-Inwood, C., ‘Something to do with Athens: Tragedy and Ritual’, in Ritual, Finance, Politics: Athenian Democratic Accounts Presented to David Lewis, eds. R. Osborne and S. Hornblower, 1994.

 

Struck, P.T., Divination and human nature: a cognitive history of intuition in classical antiquity (Princeton, NJ 2016).

 

Ustinova, Y., ‘Modes of prophecy, or modern arguments in support of the ancient approach’, Kernos 26 (2013) 25-44.

Template Design by SkinCorner