Jul 9, 2018

ਲਮ੍ਥ ਕੁਨ੍ਜੁ ਅਲ ਂਦ ਏਨਸ - U Inte jitlka Mi Ednojka

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

 

ਲਮ੍ਥ ਕੁਨ੍ਜੁ ਅਲ ਂਦ ਏਨਸ - U Inte jitlka Mi Ednojka Cover

ਲਮ੍ਥ ਕੁਨ੍ਜੁ ਅਲ ਂਦ ਏਨਸ

 

ਵਿ ਸ਼ਿਜ਼੍ਜ਼ ਅਨ੍ਤ ਆਨ ਆਦਨ ਯਵਿ ਕ੍ਥਾ, ਏਸੇ ਏਲ ਉਅਨ ਤਥ੍ਯ ਲੋਲਾਉਤ੍ਦ ਲਿਲਿਥ, ਓਨ ਆਲ ਅਲ ਇਉਵਲ ਅਨ੍ਤ ਯੇਦ, ਯਵਿ ਕ੍ਥਏਦ ਅਲ ਉਨਨ੍ਸ੍ਲਿ ਸ਼ੇਰੇ ਜੁਦ ਇਦਿਰ ਨਿਨ੍ਵਿਅਏਲ ਇਉਵਲ ਅ ਯੇਦ ਇਦਿਰ ਜੁਐਮ ਸ਼ੈਮ ਵਿਨ੍ਲਾਇਮ. ਏਲੋਨ ਏਅਦ ਉਅਨ ਸ਼ਜ੍ਦੇ ਇਅਨਦ੍ਨ੍ਸ਼ਿਏਨੇ ਅਨ੍ਤ ਲਮ ਵਿ ਨਿਓਨ੍ਤਿਅ ਅ ਓਨ ਔਨੰਨਲ ਏਫ਼ਦਮ ਆਦਨ, ਨਿਲਿ ਜੁਐਮ ਸ਼ੈਮ ਅਮਸ ਵਿਥਿਮ ਅਲ ਏਦੇਨ, (ਐਨ੍ਵ੍ਲਮਿਮ ਏਫ਼੍ਵੇ ਅਹਿ ਓਨ ਕਿਏਥ੍ਨ ਥ੍ਸ਼ੇਜ੍ਦ ਅ ਉਅਨ ਕਿਦ੍ਵਲਾਦ ਇਲਮ ਕ੍ਥਏਦ ਏਫ਼੍ਵੇ ਵਿਰ੍ਬ੍ਦਿ ਅ ਆਦਨ, ਅਦੇ ਥ੍ਲਕੋਨ) ਜੁਦ ਉਲਮ ਏਫ਼ਦਮ ਸ਼ੈਮ ਨਿਨ੍ਫ਼੍ਲਿਕ੍ਜੁਇਮ ਇਲਮ ਯਵਿਰੇਇਮ ਅਨ੍ਤ ਲਈਏਨ ਯਵਿ ਅ ਓਨ ਹੋਅਦ ਅਲ ਨਿਜੁ, ਯ ਅਨ੍ਤ ਨਏਸ੍ਤੇ ਅਵੇਸ਼ ਕੇਰਿਅ ਏਸ੍ਤ੍ਦ ਅਏਮ੍ਪ੍ਥ ਅਰਿਦ੍ਵਸ਼ੇ ਏਫ਼ਦਮ ਏਲੋਨ ਜੁਦ ਲਿਲਿਥ ਵਿ ਉਤ੍ਕੇਉਨਨ੍ਮ੍ਸ਼ੇ; ਏਸੇ ਹੇਖੋ ਵਿਦ੍ਵ ਅਲ ਤਥ੍ਕ੍ਦੇ ਯੇਦ ਅਨ੍ਤ ਇਲਮ ਲਿਉਨਨ੍ਸ੍ਜੁ ਅ ਆਦਨ ਜੁਦ ਪੇਅਮ੍ਨਿ ਓਨ ਅਪ੍ਲਾਦ ਏਨ੍ੱਥ ਏਲ੍ਸ਼ੈਮ.

 

ਅਮੀਨ ਵਿ ਸ਼ਿਜ਼੍ਜ਼ ਅਨ੍ਤ ਇਦਿਰ ਉਅਨ ਓਜੁਦਓਨ ਏੰਨਿਨ੍ਤ੍ਰੋ ਅ ਲਿਲਿਥ ਨਿਸੇਲਏਨ ਥੋਲਔਲਮ ਨਿਨ ਆਸ਼ੋਔਤ੍ਸ਼ਿ (ਦਿਉਤ੍ਲ ਓ ਇਨ੍ਜ਼੍ਲਕ੍ਲ, ਉਨ ਅਲਾਦ੍ਮ੍ਲ ਹੇਇਦ੍ਵਨ੍ਲਮ, ਯੇਦ ਪਿਦ੍ਵਓਨੇ ਏਫ਼ਦਮ ਸ਼ੈਮ ਜੁਦਿਐਮ) ਜੁਦ ਏੰਨਿ ਇਲਮ ਓਨ ਅਲੈਓਨ, ਹਸ ਅਨ੍ਤ ਲਿਲਿਥ ਸ਼ਿਨਸ ਯੇਦ ਲੰਮ੍ਬ੍ਥ ਵਿਕ੍ਥ੍ਜੁ ਏਫ਼ਦਮ ਯਲਖ, ਉਨਨ ਦਿਲਿਈਨ ਉਨ ਪ੍ਦ ਏਫ਼ਦਮ ਅਓਲਮ ਜੁਦ ਅਮ੍ਲੋ ਅਲ ਤਦਿਨਿ, ਏਸਨ ਯ ਏਮ੍ਸ਼ੇਅਦ੍ਜੁਅਏਦ ਏਫ਼ਦਮ ਆਦਨ. ਏਫ਼੍ਵੇ ਅਕਿ ਓਨ ਉਨਨ੍ਯੇਔਤ੍ਦ ਜੁਇਨ ਐਮ ਅਮੌਨਨ੍ਮ, ਉਲਮ ਏਫ਼ਦਮ ਏਲ੍ਸ਼ੈਮ ਸ਼ਿਜ਼੍ਜ਼ ਅਨ੍ਤ ਵਿ ਯਵਿ ਅ ਉਅਨ ਅਏਸ਼ੇ ਇਦਿਰ ਓਲਮ ਨਿਸੈਮ ਅਲ ਂਦ ਏਨਸ ਇਦਿਰ ਆਨ ਵਿ ਅਮ੍ਲੇਓ ਐੰਨੇ ਏਫ਼ਦਮ ਅਲਿਲਓਇਮ ਜੁਦ ਸ਼ਿਓ ਅ ਇਨ੍ਜ਼ ਅ ਸ਼ਖੋਇਮ ਅਲਿਲਓਇਮ ਇਲਮ. ਉਸੇਇਦ੍ਵਓਏੰਨੇ, ਅਨੇ ਓਨ ਨਿਲਿਲਦ ਏਫ਼ਦਮ ਆਦਨ ਅ ਸ਼ਿਓਇਮ ਇਦ੍ਵਤ੍ਸ਼ਿਏਨ ਅਨ੍ਤ ਏਲੋਨ ਥ੍ਗ੍ਥ੍ਦਿਅਦ, ਯਵਿਏਨ ਏਨੇਆਇਮ ਤਥਿਮ ਅਲਾਦ੍ਸ਼ਨਲਮ (ਵਿਲਮ੍ਯ, ਦਿਨ੍ਵਿਲਮ੍ਯ, ਜੁਦ ਵਿਨ੍ਲਾਦ੍ਮ੍ਸ਼ਫ਼) ਏਫ਼੍ਵੇ ਲੁਨਨ੍ਸ਼ੀਨ ਏਫ਼ਦਮ ਥ੍ਗ੍ਥ੍ਨਿ ਅ ਸ਼ ਆਲ ਏਲੋਨ ਵਿ ਉਤ੍ਗੋ ਏਫ਼੍ਵੇ ਲਮ ਸ੍ਦੇ ਨਿਓਨ੍ਲਏਦ; ਇਦਿਰ ਜੁਦ੍ਸ੍ਲੌਵ ਸ਼ੈਮ ਅਲਾਦ੍ਸ਼ਨਲਮ ਇਨਰਿਅਨ ਉਨ ਇਏਨ੍ਜੁ ਏਫ਼ਦਮ ਏਸ ਹਿਨਾਮ ਅਲਿਲਓਇਮ ਹਸ ਯੇਦ ਦਿਅ ਅਨ੍ਤ ਥ੍ਗ੍ਥ੍ਦਿਅਦ ਜੁਦ ਏਲੋਨ ਨਿਲਿ ਥ੍ਸ੍ਯੇਸ ਕੁਏ ਅਨ੍ਤ ਇਨਰਿਅ ਅ ਸ਼ੈਮ ਹਿਨਾਮ ਏਫ਼ਦਮ ਆਦਨ ਅਲ ਆਕ੍ਦ ਅ ਸ਼ੈਮ ਲਲਓਇਮ ਜੁਦ ਅ ਓਲਮ ਇਨ੍ਦ੍ਥਿਮ, ਉਨਦ੍ਨੇ ਯੇਦ ਏਮ੍ਸ਼ੇਅਦੋਜ਼, ਅਮਸ ਏਫ਼ਦਮ ਅਨ੍ਤ ਸ਼ੈਮ ਥਿਏਨ ਅਲਾਇਮ ਏਸਰਿਅਨ ਇਦਿਰ ਅਦ੍ਲਿਗੇ ਏਫ਼ਦਮ ਸ੍ਦੇ ਓਬਿੱਦੇਜੁ ਏਫ਼ਦਮ ਏ ਇਅਦ, ਓਲਮ ਲਲੈਮ ਏਫ਼੍ਵੇ ਲੈਨੇ ਦਿਐਮ ਜੁਦ ਸ਼ੈਮ ਲਲਓਇਮ ਏਫ਼੍ਵੇ ਓਖੋ; ਜੁਦ ਏਫ਼੍ਵੇ ਅ ਯਵਿਅਦ ਉਨਿ ਅਮੀਨ ਆਜੁਦ੍ਰਿਅ ਅ ਸ਼ੈਮ ਹੋਮ੍ਬ੍ਥਿਮ ਇਦਿਰ ਏ ਈਲਓ, ਏਬਨੌਨਲਮ ਏ ਵਿਓੰਨ ਏਫ਼੍ਵੇ ੱਦ ਅਲੌਨੌਤ੍ਨ੍ਜੁ ਅ ਮਸ ਲਲਓਇਮ ਅਲਿਲਓ, ਅਨ੍ਤ ਥੇਮੁਨ੍ਜੁਰਿਅਨ ਅ ਏਨਿਮ ਅਵਿਆਨੈਮ ਜੁਦਏਦ ਦਿਅ.

 

ਏਦਿ ਤ੍ਰੇ ਏਫ਼ਦਮ ਓਨ ਹਿਸ੍ਜੁਇਦ੍ਵ ਔਵੇ ਏਫ਼੍ਵੇ ਉਨ ਜੁਦੁਨਨ੍ਲਮ ਸ਼ਿਯਸ੍ਨਿ ਅਨ੍ਤ ਸ਼ੈਮ ਗ੍ਨੋਸ੍ਲਨਿਮ ਜੁਦ ਜੁਦ੍ਸ਼ੇਲਿਸ੍ਲਨਿਮ ਵਿ ਦਿਲਕ੍ਨ ਈਨ. ਓਨ ਓਤਦ ਹਿਸ੍ਜੁਇਦ੍ਵ ਅਏਨ ਅਨ੍ਤ ਲਿਲਿਥ ਏਲਨ ਵਿ ਇਨੇਰ੍ਲਮ ਇਦਿਰ ਸ਼ੈਮ ਅਮ੍ਸ੍ਕੇਇਮ ਜੁਦ ਉਅਨ ਲਮ੍ਖੇ ਸ਼ਿਓ ਅ ਇਨ੍ਜ਼ ਅ ਆਤੇ ਲਕ੍ਲੈਮ ਅਨ੍ਤ ਯਵਿਏਨ ਥਿਏਐਮ ਏਫ਼੍ਵੇ ਆਤੇ ਕਿਦ੍ਵਲਾਦਿਮ ਅਨ੍ਤ ਏਸਦਦ੍ਸ਼ੇਨ ਏ ਅਲੌਨੌਤ੍ਨ੍ਜੁ ਊਨ ਓਨਿ ਜੁਲਿ ਉਲਮ ਏਫ਼ਦਮ ਏਲ੍ਸ਼ੈਮ, ਉਨ ਸ਼ਾਮ ਅਮੀਨ, ਉਨ ਲਿਨ੍ਸ੍ਤਓ ਅਨ ਲੰਮ੍ਬ੍ਥ ਜੁਲਿ ਅਲ ਏਰਿਜ਼੍ਜ਼ਏ ਜੁਦ ਯੇਦ ਆਰ੍ਜੁ ਅਲਓ ਸ਼ਏਰ੍ਜੁ, ਯੇਦ ਆਲ ਯਵਿ ਥਿਏਅ ਏਫ਼੍ਵੇ ਉਅਨ ਵਿਰਿਦ੍ਵਏਨੇ. ਡਿਲਮ ਏਫ਼੍ਵੇ ਓਨ ਇਨਦ੍ਮ੍ਨੇ ਜੁਇਔਤ੍ਦ ਏਫ਼੍ਵੇ ਯੇਦ ਸ਼ਾਮ, ਅਸ੍ਨਿਲਮ੍ਜ਼੍ਨਿ ਯੇਦ ਅਸ੍ਲਲਮ ਏਫ਼ਦਮ ਸ਼ੈਮ ਅਮਸ.

 

ਏਸ ਯਵਿ ਕਿਦ੍ਵਾਏਦ ਏਫ਼੍ਵੇ ਸ਼ੈਮ ਸ਼ਾਉਨਨ੍ਮ ਇਦਿਰ ਯੇਦ ਅਮ੍ਸ੍ਕੇ, ਯਵਿ ਨਿਲਮਿਅਏਦ ਨਿਨ ਯੇਦ ਲੰਮ੍ਬ੍ਥ ਏਫ਼ਦਮ ਏਨ੍ਲਮਿਅ, ਅਦਿਰੇਲ੍ਸ਼ ਓਨ ਹਏਲਿਏਇ ਏਫ਼ਦਮ ਓਨਲਿਰ੍ਵੇਵਿਅਰ੍ਵਿ ਇਦਿਰ ਏਸੇ ਅਲੈਨ ਜੁਦ ਸ਼ਿਓ ਓਇਦ੍ਵੈਅਦ੍ਮ੍ਨ ਅ ਸ਼ੈਮ ਲੋਲਨੈਮ ਇਨਿਦ੍ਵਤ੍ਲਮਿਮ, ਲਿਜੁਔਲਮ ਓ ਲਿਕਨ੍ਤੇਉਇਮ (ਲੋਲਨੈਮ ਅਮੀਨ ਹਿਨਾਮ ਏਫ਼ਦਮ ਇਅਦਿਨ), ਅਨ੍ਤ ਅ ਅਦ੍ਸ੍ਦ ਏਫ਼ਦਮ ਏਸ ਹਏਲਿਅਏਦੈਮ ਨਿਬ੍ਥਨ੍ਲਾਦੁਨਲਮ ਵਿ ਨਿਨਾਅਦਨ ਨਿਲਿ ਵਿਥਿਮ ਏਔਨਨ੍ਮ ਇਦਿਰ ਨਿਮ੍ਯ੍ਨਨ੍ਜੁ ਏਕਿਲਿਬਿਦ੍ਵਓ ਨਿਨ ਏ ਓਨ੍ਸ਼ਿਓ.

 

ਲ਼ਿਲਿਥ ਨਿਨ੍ਲਨੁਓ ਏ ਜੁਦੁਨਨ੍ਲਮ ਲੁਨਨ੍ਕੇਉਨਨ੍ਮ੍ਨ ਅ ਯੇਬ੍ਸ਼ੈਮ ਅਲ ਆਆ ਓਨ੍ਲਮ੍ਰ.

ਅਏਅ ਅ ਏ ਲਕ੍ਲੁਨਨ੍ਜੁ ਜੁਦ ਗਦਨ ਅਤਦ੍ਕਿਓਨ, ਲਮ ਉਨਨ ਯਵਿ ਸ਼ਿਫ਼ਿਇਲ ਏੰਨਿਨ੍ਤ੍ਰ੍ਦ ਤਥ੍ਯੈਮ ਓਜੁਦਓਅਨਨਲਮ ਇਦਿਰ ਜੁਐਮ ਸ਼ੈਮ ਇਨ੍ਕੇਉਨਨ੍ਮ੍ਥਿਮ ਅਨ੍ਤ ਏਆਸ਼ੇ, ਅਦੇ ਸ਼ਖੋਇਮ ਏਫ਼ਦਮ ਏਲ੍ਸ਼ੈਮ, ਏਅਦਨ ਹੋਮ੍ਬ੍ਥਿਮ ਜੁੱਦਿਐਮ ਜੁਦ ਏਨਿ ਅਤਦ੍ਨਸ ਓਨ ਇਅਦ ਏਫ਼ਦਮ ਏਸ ਥ੍ਸਦ੍ਕ੍ਲਸ਼ੇਇਮ ਏਸੁਦਿਮ, ਓ ਏਫ਼ਦਮ ਓਲਮ ਔਜੁਇਦ੍ਵਏਦੈਮ ਇਏਉਨਲਮ ਜੁਦ ਥ੍ਲਿਏਓਦਿਮ, ਸ਼ ਅਨ੍ਤ ਪੇਇਦ੍ਵਲਓ ਅਨ੍ਤ ਇਦਿਰ ਸ਼ਖੈਮ ਓਜੁਦਔਲਮ ਯਵਿਅਦ ਲ੍ਯ੍ਸ ਯ੍ਲ੍ਦਿਅਏਦ ਏਔਨੰਨਓੰਨੇ ਜੁਦ ਏਫ਼੍ਵੇ ਅਨ੍ਜੁ ਅਨ ਏੰਨਿਨ੍ਤ੍ਰ੍ਦ ਉਨ ਇਨ੍ਗ੍ਦ ਆਨ ਏਬ੍ਦਿ ਅਦਿਦ੍ਵਨਤ੍ਨੇਓੰਨੇ. ਏਫ਼ਦਮ ਏਦਿਮ ਉਲਔਲਮ ਏਲੋਨ ਸ਼ਿਓ ਅ ਇਨ੍ਜ਼ ਅ ਸ਼ਖੋਇਮ ਹਿਨਾਮ ਸ਼ੈਮ ਆਉਨਲਮ ਵਿ ਸ਼ਿਜ਼੍ਜ਼ ਸ਼ਿਈਨ ਓਇਦ੍ਵੈਅਦ੍ਮ੍ਨ ਅ ਉਨ ਯੇਬ੍ਸ਼ ਅਸ੍ਨਿਅਨਾ, ਨਿਨ ਏਅਨ੍ਲ ਅਲ ਲਮਿਨ੍ਸ਼ਿਸ੍ਲਿ ਜੁਦ ਓਨ੍ਸ਼ਿਓਇਮ ਤਦ੍ਮੁਨਿਮ, ਏਸੈਮ ਅਦ੍ਰਨਿਅਲਮ ਏਬਸੇਨ ਅਲ ਦਿਅ ਏਫ਼ਦਮ ਹੋਯ ਨਿਨ ਯੇਦ ਲੰਮ੍ਬ੍ਥ ਏਫ਼ਦਮ ਏਅਲਮਿਮ (ਈਪਲਮ ਉਰ੍ਕੇ ਵਿ ਅਦ੍ਨ੍ਦਿਸ਼ੇ ਅਨ੍ਤ ਪੇਲਕ੍ਨਿਅਨ ਏਫ਼ਦਮ ਈਪ੍ਜੁ), ਅਮੀਨ ਲੋਲਨੈਮ ਏਮ੍ਸ (ਇਦਿਰ ਉਨੰਨਵ ਏਇਨ੍ਲ ਅਗ੍ਲਜੁਦ ਹੋਮ੍ਬ੍ਥ), ਸ਼ੈਮ ਏਸ੍ਲਸ਼ਿਓਨਿਮ ਅਲ ਦਿਅ ਏਫ਼ਦਮ ਹੋਯ ਹਨ ਥੇਸ੍ਤਦ ਯੇਦ ਓਇਦ੍ਵੈਅਦ੍ਮ੍ਨ ਏਫ਼ਦਮ ਏਸੇ ਯੇਬ੍ਸ਼ ਅਲ ਲਮ੍ਰੇ ਏਫ਼ਦਮ ਓਨ ਈਨ੍ਸ਼ਿਅ, ਅਦੇ ਅਲ ਓਨ੍ਲਮਿਮ ਏਲ੍ਸ਼ੈਮ ਏਸ੍ਤਨ ਵਿਉਵੇਇਮ ਏਫ਼ਦਮ ਓਨ ਅਦਿਜ਼ ਇਨੇਰਨ ਏਫ਼ਦਮ ਓਨ ਆਲ ਤ੍ਰੇਨ.

 

ਲਏਮੁ ਅਸ੍ਯੇਸ ਏਫ਼ਦਮ ਸ਼ੇਗ੍ਦ ਲਿਲਿਥ ਵਿ ਏੰਨਿਨ੍ਤ੍ਰੋ ਨਿਨ ਜੁਦਿਨ; ਉਨ ਜੁਦਿਨ ਸ਼ਯ ਸ਼ਿਸ੍ਲਨ੍ਜੁ ਅਲ ਅਨ੍ਤ ਨਿਲਮਿਜ਼੍ਜ਼ਲਿਮ ਏਫ਼ਦਮ ਓਨ ਏਬ੍ਲਿਅ, ਯ ਅਨ੍ਤ ਏਫ਼੍ਵੇ ਏਨਿਮ ਦਿਐਮ ਅਲ ਹਬ੍ਦੇ ਥ੍ਖਜੁਅ ਯੇਦ ਅਦ੍ਰ੍ਦੋਨ ਏਫ਼ਦਮ ਸ਼ਿਓਇਮ ਯਵਿ ਨਿਅਨਨ ਅ ਸ਼ੇਗ੍ਦ ਏਫ਼੍ਵੇ ਓਨ ਲਏਰਦ ਇਦਿਰ ਓਨ ਓਸੈਦ੍ਵਏਇ ਜੁਦ ਲਕ੍ਬ੍ਦੇ ਦਿਨ੍ਗ੍ਥ ਏਫ਼੍ਵੇ ਏਬਸ੍ਤ੍ਦਿ (ਵਿ ਨਿਨਾਅਦ ਅ ਜੁਦਿਨ ਯੇਦ ਪਿਦ੍ਵਮ੍ਦੇ ਸ਼ੇਮਿਦ੍ਵਤੇ ਜੁਦ ਏਸ ਬਸੌਵਿਮ ਸ਼ ਥ੍ਨਿਲਮਿਜ਼੍ਜ਼ਨ ਨਿਲਿ ਯੇਦ ਸ਼ੇਮਿਦ੍ਵਤੇ ਏਫ਼ਦਮ ਓਨ ਪਿਦ੍ਵਓਨਦ ਇਅਦ੍ਮੁਤਦਿਓਨ), ਇਦਿਰ ਏ ਏਨਏਨ੍ਤੇ ਏਲੋਨ ਏਨ੍ਵਿਲਓ ਅ ਜੁਦਿਨ ਯੇਦ ਉਨਿ ਏਫ਼ਦਮ ਓਲਮ ਅਰੇਇਮ ਮਏਜੁਸ਼ਿਮ ਜੁਦ ਅਪ੍ਥ੍ਨ੍ਸ਼ਿਓ ਅ ਉਲਲਿਜ਼੍ਦ ਏ ਦਿਨ੍ਗ੍ਥ ਏਫ਼੍ਵੇ ਇਨਮ੍ਕ੍ਦ ਏਸ੍ਪਿਇਦ੍ਵਲਸ ਜੁਦ ਹਕ੍ਦੇ ਓਤੇਇਮ ਨਿਲਿ ਯੇਦ; ਅਨ ਏਮ੍ਸ਼ੇਅਵ ਲਿਲਿਥ ਸ਼ ਔਨਨਨ੍ਸ਼ੇ ਏਫ਼੍ਵੇ ਓਨ੍ਸ਼ਿਓ ਏਫ਼ਦਮ ਏਸ ਅਰੇਇਮ, ਹਸ ਅਨ੍ਤ ਉਅਨ ਲਮ੍ਖੇ ਯੇਦ ਯ ਏਸ੍ਜੁਦ੍ਪ੍ਦ ਏਫ਼ਦਮ ਏਲੋਨ ਜੁਦ ਹੁਦਿ. ਏ ਹਿਯ ਏਨ੍ਲਮਿਅ ਜੁਦ੍ਨ੍ਦਿਅਏਦ ਏਫ਼ਦਮ ਓਨ ਏਅਏਦ ਏਨ੍ੱਥ ਸ਼ੈਮ ਸ਼ਾਉਨਨ੍ਮ, ਐਸ਼ਿਓ ਸ਼ੇਗ੍ਦ ਏਫ਼੍ਵੇ ਯੇਦ ਸ਼ਨ ਨਿਓਨ ਜੁਦ ਅਸਿ ਯਵਿ ਹਸ ਅਨ੍ਤ ਲੁਨਨਵ ਅ ਓਨ ਪਿਦ੍ਵਓਨਦ ਗਦਨ ਇਉਏਇ ਲੋਲਾਉਤ੍ਦ ਏਲਮ੍ਖ.

 

ਏਸ ਇਉਏਇ ਏਸਸ਼ੇ ਸ਼ੇਨਸ ਯੇਦ ਔਨਨ੍ਲਓ ਏਫ਼ਦਮ ਜੁਦਿਨ ਜੁਦ ਏਸ ਤਥਿਮ ਪਿਦ੍ਵਓਨੇਇਮ ਅਸਿਜ਼੍ਜ਼ਨ੍ਸ਼ਿਏਨੇਇਮ ਏਫ਼੍ਵੇ ਅਬਦੋਜ਼ (ਏਇਮ ਅਕ੍ਦਿ ਸ਼ੈਮ ਸ਼ੇਮਿਦ੍ਵਤੇਇਮ ਏਫ਼ਦਮ ਓਨ ਵਿਉਵੌਤ੍ਦ ਇਅਦ੍ਮੁਤਦਿਓਨ), ਏਸ ਲੰਮ੍ਬ੍ਥਿਮ ਏਅਦਨ: ਏਲਮ੍ਖ ਇਜ਼੍ਜ਼ਲੋਨ੍ਹ ਏ ਈਅੱਦ. ਏਨ੍ਲਮਿਅ ਵਿ ਹਿਓਜ਼ ਐੰਨੇ ਏਫ਼ਦਮ ਏਲਮ੍ਖ ਜੁਦ ਏਸੇ ਓਨ ਅਬਦੋਜ਼ (ਓਨ ਨਿਨੇਰ੍ਲਓ ਇਦਿਰ ਸ਼ੇਮਿਦ੍ਵਤੇ), ਨਿਨੇਰ੍ਲਏਨਵਿ ਇਦਿਰ ਉਅਨ ਏਫ਼ਦਮ ਸ਼ੈਮ ਤਥਿਜ਼੍ਜ਼ ਸ਼ੇਮਿਦ੍ਵਤੇਇਮ ਏਫ਼ਦਮ ਓਨ ਏਰਿਜ਼੍ਜ਼ਾਦ ਇਅਦ੍ਮੁਤਦਿਓਨ ਜੁਦ ਅਨ੍ਤ ਸ਼ਿਏਅਦਨ ਓਇਦ੍ਵੈਅਦ੍ਮ੍ਨ ਅ ਸ਼ੈਮ ਤਥਿਜ਼੍ਜ਼ ਕੋਨਲਮ ਅਕ੍ਲੌਨਲਮ. ਏਫ਼੍ਵੇ ਏਸ ਓਰਿਇਅਦ੍ਮੁਲਮ ਜੁਦ ਜੁਦਦ੍ਕੇਰਿਸ੍ਲਜੁਸ਼ਿਮ, ਯੇਦ ਕੋੰਨ ਵੇਇਦ੍ਵਨ ਏਫ਼੍ਵੇ ਏਨ੍ਲਮਿਅ ਅਲਮੁਨਨਨੈਮ ਕੇਉਨਨ੍ਮ੍ਨ੍ਗ੍ਥ੍ਲ ਵਿ ਜੁਦਦ੍ਕੇਇਦ੍ਵਜੁ ਉਰ੍ਕੇ ਏਨਿਮ ਬਸੌਵਿਮ ਈਉਨੰਨ ਹਏਤ੍ਦ ਅਮ੍ਸ੍ਕੇਇਮ, ਲਿਨੇਇਮ ਓ ਇਨ੍ਕੇਉਨਨ੍ਮ੍ਥਿਮ ਨਿਨ ਉਜੁਦ ਅਕ੍ਲਈਇ ਹੁਇਨਨ (ਐਨ੍ਵ੍ਲਮਿਮ ਅਏਨੇਨ ਪਥ੍ਸ਼ਿਥ੍ਲ ਏਫ਼੍ਵੇ ਸ਼ੈਮ ਤ੍ਨੇਔਲਮ), ਏਫ਼੍ਥ੍ਨ ਉਨ ਪੇਇਜ਼੍ਜ਼ਨਿ ਅਲਮੁਨਨਨ ਫ਼੍ਥੁਤ੍ਸਿਸ ਅਨ੍ਤ ਉਨਲਮ ਅਦਨਨੇ ਤਦ੍ਨ੍ਸ੍ਸ਼ਤ੍ਦ ਅ ਉਅਨ ਵੇਇਦ੍ਵਨ ਸ਼ਲਨ ਜੁਦ ਇਦਿਰ ਓਜੁਦਔਲਮ ਏਨਬੋੰਨ ਅਲ੍ਗੁਨ ਲੌ ਏਫ਼ਦਮ ਨਿਨਕ੍ਜੁ ਨਿਨ ਸ਼ੈਮ ਇਨਿਦ੍ਵਤ੍ਲਮਿਮ (ਏਫ਼੍ਵੇ ਅ ਲਮ ਸ਼ ਦਿਲਕ੍ਨ ਸ਼ੈਮ ਸ਼ੇਮਿਦ੍ਵਤੇਇਮ ਜੁਦ ਸ਼ੈਮ ਲਿਨਿਮ ਨਿਨ ਏਉਲਨਨਵਿਮ ਅਰ੍ਥਿਲਿਮ) ਅਨ ਅਏਦ੍ਲਰ੍ਵਿ ਸ਼ਲਓੰਨੇ, ਵਿ ਕ੍ਥੇ ਅਨ੍ਤ ਏਸ੍ਜੁ ਏਇਮ ਉਅਬੁਨਨ ਏਫ਼੍ਵੇ ਏ ਓਇਦ੍ਵੈਅਦ੍ਮ੍ਨ ਇਦਿਰ ਨਿਮੁਨ.

 

ਅਮਸ ਲਏਉਤ੍ਨ ਨਿਲਿ ਲਮਿਦ੍ਵਨ ਲਮ ਅਏਦ੍ਲਦ ਅ ਏਸ ਓਤੇਇਮ ਹੇਇਦ੍ਵਨ੍ਲਮਿਮ, ਸ਼ੈਮ ਏਮ੍ਸ (ਸ਼ੈਮ ਇਨਿਦ੍ਵਤ੍ਲਮਿਮ ਅਮੀਨ ਪੀਇਅਦ੍ਮ੍ਨ ਅ ਏਸ ਹੇਇਦ੍ਵਨ੍ਲਮਿਮ ਹੁਇਨ੍ਲਮਿਮ). ਸ਼ੈਮ ਕੇਉਨਨ੍ਮ੍ਨ੍ਗ੍ਥ੍ਲ ਵੇਇਦ੍ਵੰਨ ਤ੍ਰੇ ਏਫ਼ਦਮ ਸ਼ ਅਨ੍ਤ ਵਿ ਨਿਲਮਿਜ਼੍ਜ਼ ਨਿਲਿ ਓਨ ਜੁਦਿਨਿਦ੍ਵਲੋਨ, ਯੇਦ ਆਲ ਅਗਤ ਅ ਵਿਸ ਕੋਨਲਮ ਇਲਮ ਜੁਦ ਔਨ੍ਕੇ ਨਿਨ ਏਫ਼੍ਵੇ ਸ਼ ਇਅਦ੍ਮੁਤਦ ਥ੍ਨਏਨੇਇਮ ਅ ਇੰਨੇਨ੍ਦੇ ਓਨੋਜ਼ਿਮ ਨਿਨ੍ਲਨਓਇਮ ਨਿਨ ਓਨ ਓਰ੍ਕੇਉਨਨ੍ਮ੍ਲਜੁਇਓਨ, ਏ ਥੋਲਓਨ ਨਿਨ ਜੁਦਏਦ ਅਦ੍ਜੁ ਏਇਮ ਸ਼ਿਸ੍ਲਨ: ਅਏਨੇਨ ਇਏਰ ਅਮ੍ੱਤਿਅ ਨਿਨ ਸ਼ੈਮ ਲਮ੍ਸ੍ਸ਼ਿਅਦ੍ਲ, ਏਫ਼੍ਵੇ ਏ ਐਨਿਨਨੌਤ੍ਨ੍ਜੁ; ਪਥ੍ਜੁਲਓਨ ਹੈਅ ਸ਼ੈਮ ਜੁਦੋਲਨਿਮ ਭਯਹ; ਇਨ੍ਸ਼ਿਸ਼ਿਥ੍ਲ ਏਫ਼੍ਵੇ ਸ਼ੈਮ ਇਨ੍ਲ੍ਜੁਦੇਅਨ ਜੁਦ ਏ ਸ਼ਾਅਦ; ਅਸ੍ਨਿਅਨਨ੍ਜੁ ਏਫ਼੍ਵੇ ਸ਼ੈਮ ਤਥੋਨ੍ਥ ਜੁਦ ਏਦਿ ਏਅਨ੍ਲ ਅ ਓਨ ਇਉਏਅ; ਜੁਦ ਉਨ ਅਸ੍ਪ੍ਥਿਓ ਹੈਅ ਸ਼ੈਮ ਜੁਥਾਰ ਜੁਦ ਸ਼ੈਮ ਲਕ੍ਨ੍ਤਏ ਏਫ਼੍ਵੇ ਏ ਲ੍ਯ੍ਸ ਇਜ਼੍ਜ਼ਾਸ਼ੇ ਆਦਨ੍ਲ ਅਲ ਸ਼ਨ ਇਨੇਇਦ੍ਵਲ. ਊਨਦ੍ਨੇ ਯੇਦ ਲਏਮੁ ਇਦਿਰ ਅਨ੍ਤ ਏਨ੍ਲਮਿਅ ਹਏਅ ਇਦਿਰ ਏਲਮ੍ਖ ਵਿ ਅਦਿਅ ਓਨ ਪਿਦ੍ਵਓਨਦ ਨਿਨ੍ਫ਼ੇਨੈਓਨ ਏਨ੍ੱਥ ਸ਼ੈਮ ਸ਼ੇਸੌਵਿਮ ਜੁਦ ਸ਼ੈਮ ਇਨਿਦ੍ਵਤ੍ਲਮਿਮ. ਝੁਸ਼ਿਨ ਓਅਦਨ ਓਨ ਉਵੇਰਦ ਜੁਦ ਏਨ੍ਲਮਿਅ ਏਉਨੌਤ੍ਨ ਏਫ਼੍ਵੇ ਓਨ ਏਅਏਦ ਏਫ਼ਦਮ ਏਸ ਹਿਨਾਮ ਇਨਮ੍ਜੁਦ ਅ ਏ ਇਨ੍ਦ੍ਥ ਏਫ਼੍ਵੇ ਅਨ੍ਤ ਏਸ ਉਨਨ ਅਯੁਅ. ਲ਼ਿਲਿਥ ਆਅ ਅ ਏ ਲੋਲਨ ਜੁਦ ਓਨ ਔਇਲਿਅ ਅਮ੍ਲੀਨ ਨਏਸ਼ੇਓੰਨੇ ਏ ਏਸ੍ਕੋਨਮ ਏਫ਼੍ਵੇ ਓਨ੍ਸ਼ਿਓ ਏਫ਼ਦਮ ਓਨ ਦਿਨ੍ਗ੍ਥ ਅ ਜੁਦਿਨ ਜੁਦ ਸ਼ਗਦ੍ਨ ਉਅਨ ਤਥੁਵ ਏਮੁਅਦ ਏਨ੍ੱਥ ਅਮੌਨਨ੍ਮ ਗੌਇਮ. ਈਉਲਵ ਏਫ਼ਦਮ ਏਲ੍ਸ਼ੈਮ ਓਅਰ੍ਥ ਯੇਦ ਉਨਨ੍ਸ਼ੇਨੌਨੌਤ੍ਨ੍ਜੁ ਏਫ਼ਦਮ ਸ਼ੈਮ ਸ਼ੇਮਿਦ੍ਵਤੇਇਮ ਏਫ਼ਦਮ ਓਨ ਏਰਿਜ਼੍ਜ਼ਾਦ ਇਅਦ੍ਮੁਤਦਿਓਨ ਨਿਨ੍ਤਦ ਏਸ ਤ੍ਦ੍ਥਿਮ (ਅਥਿਮ) ਏਫ਼ਦਮ ਓਨ ਵਿਉਵੌਤ੍ਦ ਜੁਦ ਓਨ ਅਸ੍ਤਕਿਓਨ ਏਫ਼ਦਮ ਏਸ੍ਜੁਇਮ ਅ ਇਨ੍ਲਮ ਏਫ਼ਦਮ ਸ਼ੈਮ ਪਿਦ੍ਵਓਨੇਇਮ, ਲਿਲਿਥ ਏਇਮ ਲੰਮ੍ਬਦਏਦ ਓਜੁਦਓਅਨ੍ਲੋੰਨੇ ਇਦਿਰ ਐਨ੍ਵਨ ਉਨਨ੍ਯੇਔਤ੍ਦ ਨਿਲਿ ਉਨ ਅਲਿਲਓ ਸ਼ਿਓਨ੍ਲਲਮ.

 

ਉਸੇਇਦ੍ਵਓਰ ਅਲ ਸ਼ਿਨੇਓ, ਯੇਦ ਅਨ੍ੱਦ ਏਫ਼ਦਮ ਲਿਲਿਥ ਜੁਦ ਏਨ੍ਲਮਿਅ ਯਵਿ ਸ਼ਿਯਸ੍ਨਿ ਜੁਦ ਅਮ੍ਸ਼ੇਇਮ ਏਅਨਨੰਨ ਅਦਿੱਥਿਏਨ ਇਦਿਰ ਓਨ ਲਏਬੋਨ ਏਫ਼ਦਮ ਓਨ ਹਿਸ੍ਜੁਇਦ੍ਵ, ਅਦੇ ਏਇਮ ਦਿਏਅ ਏਫ਼੍ਵੇ ਸ਼ੈਮ ਬਸੌਵਿਮ ਅਨ੍ਤ ਅਲ ਓਨ੍ਲਮਿਮ ਏਨ੍ਲਮਿਅ (ਇਉਵਲ ਜੁਦਿਨ ਜੁਦ ਸ਼ੈਮ ਅਨ੍ਤ ਕੇਅਏਦਨ ਏਫ਼ਦਮ ਓਨ ਏਰਿਜ਼੍ਜ਼ਾਦ ਇਅਦ੍ਮੁਤਦਿਓਨ), ਏਸ ਏਨੇਰਦਏਦ ਇਦਿਰ ਅਲ੍ਗੁਨ ਇਨ੍ਗ੍ਦ ਉਨਨੌਤ੍ਨ ਜੁਦ ਏਸਦਦ੍ਨ ਯੇਦ ਲਿਓੰਨ੍ਜੁ ਏਫ਼੍ਵੇ ਏਓਨ੍ਰ੍ਗ੍ਦੇ ਜੁਦ ਪੇਅਮ੍ਕ੍ਦ ਯੇਦ ਇਅਦ੍ਮ੍ਹੇਨਨ, ਐਨ੍ਵ ਅਸਿ ਨਿਲਿ ਯੇਦ ਆਉਜੁਦ੍ਲਿਪਸ ਏਫ਼ਦਮ ਸ਼ੈਮ ਬਸੌਵਿਮ.


U Inte jitlka Mi Ednojka


U Inte jitlka Mi Ednojka

 

Kea šošo šodeškaádto šeška, mill de at dej šeškeh Šikeal, še šoei mi ode mi, o šeš šelkka dekra a šitulšodešo odei ake mirešot šot dešot. Su de atojed atšedešodde kra ake kdeí ake še etulš šád, široka šot šot šikhát det šeiéd, (edeitot deí šudējed at šinodeit et šeš de detodád, menn eašš) ai še šot šittsošret et oddēto todedto ake še at šei šōlka, ao odelkra miwaškaodeí miluldreikhn deno še su a Šikeal ake ede; mill šika de mi dešede et krdelka ádi notoška še olet den sot.

 

Šikiuédl šošoit ošdeóddešitlnó ake Šikeal ldedeška šešoitet šoddeikheštei (škeiei ka šošei, odántēi dikhmenn, mi nirodtei še šot šeíšot) a det še rešu, delo Šikeal šojka miron šehnteka še mite, še ešodetadedšit a keató šei deílka, mildeška a akhidešeš šád. Denoí še šeheš keak šotrout,i še sot šošo ake o ake at šoetšit šolult šei ednojkašitš ake ttoó akhehde še šikhitōt a šet ake šoš ošot šikhitōt et. Ludeitkdde, de še keašoreš šád šōt šodeška o su edēde, odeddetoešot et dedeašet (keadei, dedei, a šikehedeašot) de šešitdes še edenteka ake šika šoei su ake edeó de kra šeh keakdeš; šedered šot dedeašet edeíetadšodd še ta ojol-šikhitōt del mi šío edēde a su širokateudel jehi o edeí ake šot ojot šádei miulšed šotonot a ake šet šet, šitdde mi akhideška, ikhát šo šot šoédešošot mildeíeded keaešodekra še šitajd še ši at, šetonet menntal šíet a šot onot taška; a dlka ode šika šikiuéddēšdeí ake šot roet ši enka, oánššit ši šikehde šedešroudd átonot šikhitet, kea mikhšehdeíed miret mildeitešot šeš ší.

 

Mil de še šu olleto de tadšikhehi šotolkao šot denólrešot a šeašílrešot kea šiedued. Še olan olleto šodde Šikeal dešital ake atdekra šot u noet a atoš šet ake šoš ake šodekra ēto odedešoušot keadšodekra šinodeiteto mildēdlka široudd otalka kakai še sot, odsoka šikiuéd, odkitllet danron kaka mi dešdtei a mi šodd šoóoddeka, mi šoei o šouška dit deudde. Ešši da šu attdde keš dei šoka, šudešitošška mi šudeleši še šot šikhát. Mill keao šinoeš desot šoutei u no, o šitošoš šodeiron še keadenō, šedekrska še ekeašeš šteikhitt dedel deroei a šet atoded šot šeškehot šoitot, šošeitet ka šošánlunout (šuškehot šikiuédojot še de), kea ake dēdše ta ekeašešet nitedeitašet ake šehešdedšroka det ototšrosd mitrouet šodlka šet. Šikeal šitletúka ši šikhehi šešehedeška ake esot šei mireteod.

 

Šeuška ake ši aššeh a dēddēššu, kra še o šotíšoei dešitleddejet ošdei ta šetrešot šot šodedeto oreul, detešot še sot, keadedroet šudēšot a milka milejka še at še tutēšretet miluult, ka šu šet euletošešet šotšit a šodeōult, šikao noušetokeašet ošdeitet ode mištulš otddeikh adda dešitletad šodedšitš otoddikh deddeikh. Še miult atoitet s šet ake šoš ake ošot ojot šot šoašet ake šoš šodeditoded odueska šudešittoeška, šoddešdešo miroešolkka a šōt ukrhuret, milult deitet ereluld mi ší še oi šodeiron še dedet (edede etno ake keaddēo notdeíedšeolka), šikiuéds šekehotrot (ehsdede rodtei denotoš roe), šot milrešōret mi ší še oi ed edelleška mi atodedš mill eska mi u intal še šu atšo, menn miteot sot milláduldeitot še šu eíš eden še šu šoei dēd.

 

Keaikhka šudeuét še ededšol ake dešitlnó šodšeíd; odšeídkeai šolletlka mio šitošikhut še š u iso, ao de miret šíet mi ēdešešeška mi dešódš šōt o šitšdeška ake ededuds dens olšitošeš a ēddeden de erelred(kea šehešde ake šeídei niroedtikhehi a keat áluldet šika šitošedšroka mi ikhehi še šu nirode dededešu), lka dešoddekra su dēnka ake šeídei olka še šet dētádešet a mintešoó ake olkeašedlka deden deatt šeddeínoret a šetalnot široka mi; dikhded Šikeal šika široite dekešet še ta dēt, del o atoš mi šika milšēdš s a ōd. Ši oj denō šuddēš še šu oš den šot šout, šešošoó ededudei u intška ta a milí o delo šešeheka ake še nirode dēdšōšeš šeškeh deš. Mill šōšeš milul ejka mi široitet še šeídi ta et nirodet šudešdešoddēt da mieška (eit šešodsot ikhitot še šu šeheitš dededešu), troet keaded: deš šetši ake ateš. Denō ake oška akhehde še deš a mill še mieška (šu šitešeótikhehi), šitešeénšolit še šot eš keaikhitot še š dešde dededešuio šodeditoded šot eš šusdetreašet. Dret atídedet a šudešdeílrešet, mi šešehetkeška keaddenō šuderoitešot dededēš ake šudešdeš etno miret keaáluldet ašedeuuldulnoet, u intult ka šodedet šodušretošeš rode (edeitot dēdetdedešo dsot dēitet), tetad keanošd šuderoiteška nitedeíto šet dikhul nitdeikhuuld at etka šoit a mitašdeitet dēšikšdeúdreka še šitulšlka šodsot šoitot (keadlka kra šika šiedsot ikhitot a šot šošot deikhudet dēšrout) da šenddereikh, ake šeo millka mit res dlka atodeded široúd.

 

Ikhát dedšroka u intk kra šened ta olnot dikhdet, šot rot (šot šoitot šikiuédnoulded ta dikhdet rodet). Šot dededēi etkeddde še šikao ake šitoš široka še šikhdets, mi šoeieno ake šut šusdet et a mitno dudska dededēiteoddēt tededšehot šitletōt šods atdedešešu, ši šešušodšeš še mit šolletl: keaddēdšodde kadeí šodsotoltdedeka, delka eulškiuddeka; keaešeošuešo šot šeórešot noje; atšotdedešo desot šiketoedi ši šošit; šudešittodeš dsot ukrhde a mil dešdešo ake še ede; a od šudēšet šo šot etešodi šot deno dlka miššdet šedešdešo mi u intška edei.

 

Šitdde mi ikhkano denō euldeš ake šudede še nirode šittuntulšudden šot deuldet a šot šoitot. Šeod atšde še deden a denō šikiudeška das oš še ta ojotatt še ake ši šin de mill še miuš. Šikealoš ake ši šeškehka a še euškea keattodeš kaoetikh ši milššehi dekešet še šu deden ake šeídi šodenteška at ede šikītei den akhiut denout. Šoed še sot ošitn mi šetddeikhudd še šot ikhitot še šu dešde dededešušitln ta šehet (etet) še š šeheitš a še šudelnoššuš milrettei še šot keanrodet, Šikeal mitroeš ošdeitaškdde mikšdeit šeheš široka od šikhitet ikhdehi. Ludei šikeatet, mi dešedše Šikeal a denō o šotolka a akhiet dikhited šedēdešodeš kasoes še ši olleto, menn mit šiuška dsot áluldeto miteot denō (odei šeídi šoto oešedš še dešde dededešu), mill dedēš mikšdeúdsoded šitkeadeška a mildedeška mirodd de akhehededi notošedei deden, ed milí široka mi miušašoeret še šot áluldet.

 

 

FL-070512 Foreigners in Ancient Egypt - Edi tudi Osi Ikit

 

FL-211012 Alashiya and Milataya

Template Design by SkinCorner