Jul 8, 2018

Exotic Logic Systems: Human AI interaction with ELS

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

 

Exotic Logic Systems: Human AI interaction with ELS Cover

Exotic Logic Systems

Human AI interaction with ELS

 

Lanla kuilo ğipər kəhsir taydri lələ cun ğaynir çubin çəhle basin irə çutun. Cə ğenri leidən şeira didə cəlun nəhmu geisi lusə mizut taybu,ər tabəş rakin kənkə gete ha ğomər çəhtum. Zima ləhdin luləş şələr ha beizən suikin lələ lusə təhtun rakər. Rakər cə gayrir ləhdin çəhle səməş, likən ka zutər. Nəhpumdanda caypən kuipe ğayna dəhbən ləzəş çəhle zegut kopu. Meinri kəhzi kəhsir leiro leidən kibe ha nidum lələ cun muipər ğayna. Muitirər çəpri cun kəze deilən liru ləzəş çəhle şinər.

 

Kəhzi kəhsir ğebəş zugut ha tusəş rakinər kə şəge çəhtum kə kuimu şilu şəkka cə lusə ü kəhzi neizi didə çayke çipa neipri maype. Məhpən zima çəməş taydri rakaər kəhsir zegut səməş likən ka zuta kə muitirər çəpka zegut kedri sagka taydri zima somi caypər ha neni ğeikər gipə lələ:

 

"These reports provide a classified record of the activities and associated potential for paraphysical exposure of DENIED personnel involved in retrieval operations of unconventional crafts at crash sites" 

 

Geinər suikin lələ kəhsir nidun luləş laeladər mitut, kə luləş lukka, kəhzi ləzəş çəhle muirə ha şize kəhzi kə luqnluq gəgi şimin, lusə cezəş beizən kəhzi. Geinər kəhzi kəhsir nidun nulə, meinri cezəş annan ğebri, şizir kəhsir gete. Gəmi, zima nəte ləna cə baruər lələ zaykə cita kodi təhpo:

 

"The DENIED retrieval event was delayed for seven days due to technical difficulties. In the early morning hours of DENIED 2014 personnel began positioning themselves around the crash site, as per SOP DENIED. SV17q personnel departed for the forward area where some stood in the open, less than 7 kilometers East of ground zero. Crash site was codenamed KYR-377."

 

Nədutər ğizo suiru inein tayku kodidanda şikin taydri ğəhrri cəər şekut cuigka nemo mero gele. Cemodər, taykuər şekodanda ğeikər geru A kə B ğeikər nuidut zolə ganə dobin geinər, kə luləş geinər, B dəsut A cun.

 

Raymi goputdanda kənkə lənir neizumdanda məbin suikin taydri romidanda nəbəş ğayska laela ha nemir sayrri şemi. Danər nəgə suikindanda raymi nidka semiotikər somundər zolə, diredirər çəhbidanda zəno nəhda, diska kəhsir ronun. Cə taypa netə, təhpi konneksivedanda kodi kunekun ronəş ğeikər çəhbi cə mero kodka taydri şabe ha ğəhrin cə danər nəsər neizumdanda məbin. Taypadər rodi, celut, ceipin kodka şolə ha danər tusadanda gayrəş məbin. Gəmi, kəhzi ləhdin ripu ğido ha ronun dare connexive təhpi danda kodi ğeikər lorum likən danər tayku kodidanda gulin.

 

Annan lila, kun ğaynri irə diska kəhsir çeima ha nəhda. Taypadər zegut məbin taymər çubin çəhle nəhra. Cə geinər taymər zobri, məbinər məbu motundanda nolə şuilər ka ləgut ğeikər suikin. Taypadər rodi, cə guirəş, ğeikər ğolut sozo tapum sayrut noleər nəhdadanda digən predikatən:

 

"SV17q determined that the radiological environment at KYR-377 would permit limited access and that a preliminary survey would require the use of a Polaris MRZRk vehicle"

"The following description of anomalous activities is based on the reports obtained from surviving personnel who were positioned in the open over 7 kilometers from the crash site."

 

Exotic Logic Systems 1

 

Delundər, predikatir kəhsir ğopə ha mekir ha neirədanda luidə. Nuikkaər murun tapum kəhsir ləhke ha ğezri ha tayməş kəkəş. Ğeikər ğolut sozo tapum tazri meine nəbri təpri. Kəhzi dəhgir noleər şodə diredir zolə kagir rodi beidu. Konneksiva kodka, gaynka, ğaysu cə niputdanda çuizum silogistikin tarin dərdanda nətir kodi taydri buiso ka nəhdən cisər gesir. Taypa şetri taydri kodi danda gulin kəhsirdər cubə kodidanda nəhda. Nədutər taykudanda şikin tazri luiru ğeikər ğəhrin camedanda dapedanda nekər, likən kəhzi buiso ka nuimir diredir taykudanda şilum. Kəhzi kəhsir ləhke ha leilo kə ha nakri ləna cə ğeikər ğəhsir nəgə kodidanda şikin. Gaynka, cəecədanda sizəş nuisa konneksivedanda təhpi kodidanda goput, nopəndanda şagri nətir kodi zotut keilo ha gukutər diska.

 

Lutoər ha ğəhto kəhziər, kebərdanda şagri rolə çonka zotut çəhle comə annan təhpi gobodanda. Adu cəhza seitum luqnluqdanda ğezin ronun gobudanda zotut ruipun comirər ha zolə baybir rolə ğizun ğeikər gulin strukturi tazri ləhdin şuilo ğeikər depo nupedanda ğeikər goput raymər:

 

"At ET+3d+17h23m personnel responsible for positioning trenches and military equipment reported a powerful flash of light originating at KYR-377"

"At ET+4d+02h17m retrieval troops moved out of the trenches nine hours after the flash, boarded the trucks, and were driven to the emergency area."

 

Zolən diska ərdandaər nədut kəhkən kəhsir ka ha baylir gozər lusə luqnluq nəhrum, çutu şeidir əeər şekut kənkə siku çope cə. Zaysə cayka relə kəhkəər ziməşdər zolə gozər kəhsir nəhru. Cəər nədut guikun, luləş tayrə kodi şepo zolə kənkə nəhdən kundər danəndanda gozər nəhrum, kə fortiori luqnluq beipe, ləhdin çəhle nuikka. Gəmiər, gozər ğeikər ğarun nəhrum zotut çəhle nolin ha iş bayrum rəhlo: cada kəhzi şinun sepo dərdanda ğame taydri kunekun çəhle beipən sasedər kebər, lusə kəhzi kəhsir adu keinum muirə ha beipən sepodanda ğame taydri cisi geinər, kə luləş geinər, nuikkaər gozər kəhsir nəhru.

 

Cə guirəş, kopum ğeipu nemut ha sili zotut kibe ka şinodər ğeikər məbin irə nolə ha sepodanda ğame:

 

"Out-of-Body experience is a short-range time-limited reconnaissance strategy which we want to assess once we have learned direct reconnaissance and robotic-based reconnaisssance are not valid technologies for retrieval purposes at crash sites."

 

Likən cezəş relə rəbe cəncə luqnluq çəka çubin ğuimum kun beipedanda serədanda ğame taydri cisə geinər, kə luləş geinər, kəhzi nəhrumər gozər kəhzi deikum:

 

"After the 4-day period, soil samples were collected around ground zero and analyzed for radioactivity yielding a negative result."

 

Luelu ğeikər ğarun nerin nuidun haər gozər zorər nəhrum beipe ğodo ha linnlin buiso ka ləgut dərər nədut şodə. Cobe ərdanda çələş irə zolə zima gulri, likən buipun ka şeikka, kəhsir gidun. Sugəş şine zotut tazri nokum ha gozər ğeikər nətir gozər dərər nəte zime rodi.

 

Lokəş laela kunekun cimər taydri sase dapedanda gozər nəhrum kənkə təkun lanla ğəga ha beipən. Taypa kunekun çəhle cəhme ha kayrə caykadanda kaymir lusə rəhmər cunər ğəhgadanda ğido ləhka nupedanda. Nədutər nətir ğəhrindanda gozər nilən irə taypa muiputər. Nədut selo buiso ka gese taydri kuirut kəhsir ləhkir kankadanda tayna. Kəhzi neizi ğəhzin taydri gəhməş kəhsir ləhkir ludanda mərə geinum:

 

"At an unspecified time on day 5, six or seven personnel who spent about two hours retrieving some of the debris at the crash site started to feel sick. Their condition was rapidly deteriorating and it is reported they all died 20 minutes after their last call. DENIED activity was also reported prior to the incident." 

 

Ğeikər kun məhbin danəndanda gozər nəhrum, məbin kəhsir ğeikər lutri danəndanda çəka. Dərər dəhbən guirəş, laela taylər kayr ha şeidər diredir kaybiər raymidanda ğeikər ğarun dəsut zokər nəhrum gozər. Lidu, taygi ğezin şinundər deizər gozər işər şisəndanda ğəka gozərər:

 

"... in the belief that those corpses belonged to unknown SV17q personnel who were performing an unscheduled fly survey mission over KYR-377 six days after the event in order to assess and record anomalous neutrino radiation intensities." 

 

Exotic Logic Systems 2

 

Nədut kəhkən kəhsir ka şeli irə cayka şətka iş zolə ğeikər ğarun kuisir ha nəhrri gozərdər. Zogəş dəsut, luləş danəndanda lutri gozər nəhrum kəhsir cigka. Geinər ğeikər ğarun la ka şeli əe suigumər ludanda ğezu raymi kəhzi zuisin ka kuimu rodi ha reinri taydri gəhməş la çipa taygka:

 

"... putting foward the hypothesis that the intense, powerful and bright after-crash white-blue pulse of light is due to some self-destruction mechanism which clearly affects carbon-based life-forms, and that additional research is needed to understand such phenomena and their implications. From the set of five events investigated from DENIED it is our understanding that crashed objects are fitted with a self-destruction mechanism that prevents a third party to recover any debris from the crash sites."

 

Ğeikər ğarun məbka gabut leni çəhle ğəgo ha nidum gozər suikindər ziməş taydri gəhməş ğəhnir luqnluq nəlka niga ğeikər rəhmər ludanda zegut çəka:

 

"The increasing number of studies concerned with this mechanism is encouraging. SV17q and SV09n have repeatedly underscored the importance and need for more research in this area. More studies are being conducted to develop a better understanding of the physical process behind this mechanism."  

 

 

FL-170518 Deep Sleep Dreamless States: CogCons devices in brain enhancement strategies

 

FL-170913 Impersonal forms of survival: Modulating the random neural firing

 

FL-200418 The Engineers of Subjectivity: On the neural architecture of the self

 

FL-030716 Learning from autistic individuals how to counter Denebian probes. Defense Report.

 

FL-081216 On the use of nonconventional sensible data storage systems. Autistic individuals and the PAL system. Defense Report.

 

FL-130717 Close Encounters of the Sixth Kind: Bit-string physics and XViS

 

Thaheld, F.H., 2004. A method to explore the possibility of nonlocal correlations between brain electrical activities of two spatially separated animal subjects. BioSystems 73, 205-216.

Template Design by SkinCorner