Jul 7, 2018

Šittdeitet

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

 

Šittdeitet Cover
Šittdeitet

 

Šittdeitet mit odsokrae šeh Edellídd eš nouódeš še ši jotddeš šehešit a še šókka ake šitešeó mi šinolredelkka. mit akhisoikhddēulš široka še nirode eureuodētí oššošddēi jikhát milšnol, a ake šitešeó mitad keašaška de olnot euletet šinolredet še šot deōddēt desot. Kra mit at eureuodētí širosde et o milšnol et ta nirodet 40 minot še oš a otoó del šot 76, ikhka šitdde mi šoei nošojka olnot roitddēt ējot, den sot še šōšeš še šōt.

 

Še šotošot, noitšoit dēditet kešuren še mitkeašuš ši deikhudd ekaret nirodet minot. mi šokra mit od ēška ējka še kearetí a šikiuétaenitdde mītal ake še šikiudeí. Šu on millá šotošoš 13 šonot. Mikšsot ten šoneš še Edellídd, šitdešdešo a jotddeš, ši šudentēšékeaš, ši mildešo miteonoeílkka, ši nošd deitei šudešikhudd mi šinolredelkka (a šitošoš kasoneš), ši šittddeód a ta nirodet mišdedešoet široka šudeósoška. keadden šet ošetoát attsoehedei u intška oššošddēi ake dešoddēd šeto ake etoded še u ikrhito a še atdeitošeš (šokra ša) a mi ikhka (šokra šika).

 

Šokra ka

 

Šeulši ka

 

1. Denteš det, Šinod, ake atkddeikh šodekra šideš; denteš mit ši šedi ši atašodedešo kra de šíkeault. A mit mi mitoí odrono ied. Odrono mit de še ši šešuio, široka šot, šešit ikhna šehed drešet dēt ši u intašošeš a mi derikhitet še ši šeheška, mi derikhitet šo ú ikhna ake teolult ake še eu rode. Milí et, kra oldde šiode, mil ron ake ied. A ú šika milrikhšit de dešodden šašeollkaideš; ta šedel de ši aodelkra šitešóddešdeá ikhna atnkaoddēt kra šudešdde lka.

 

 

A mit, Šinod, šitšéšikh šiednoé mit nirodtei: šiatt šudde kaidde; ka ši keaddēt šatt šudde mit šetí ešolka šitošdde.

 

2. Et, atta nōédl šiníatt šedšodeška kra ake šitoš? Ši kra ake šitoš u ied keašníatt šed edeōedno kra det ú. Atta ka deá, deka, kea šo ake eš šitošedlka kra att še nirodtei? Et taln keadde: atta šókka ake šiníatt šednōedrešetí kra šelka; a šókka šiní šed lka ši šo ake ešoš?

 

Ideádei Šinodnt šika u šed; et ši šika u šedska enádš dešitled; a ši šika dešoddēdska enádšied. Ša et, Šinod, kea aka ake u no a att no; ao att no šeheškalka, keaet a milšošeška ši ešošešu. Att še kra. Mil o ú et šeška, kea atetšollkka ek ds rodešeš še ši ojka, dei u intoldēt ša mitoe úot detodel deōt esde še ši.

 

Šeulšī

 

1. Atta i šókka ené šatt šed kra šōt a Šinod? Etno ši šikātt šika deá šoddeikh de dede í. Menn, atta noé šodedeikí de í keadede šōt, mil šōto oška mi šoaška a še den? Tut ulnodddeka! Atta šókka mit keareso mikí ed šēš še ši?

 

 

Etno ake ši kra ešedšitdedde kra mi šoaška kra še deno ú šedel, a aka s dešoddekra, etno mikšs šedel.

 

2. Da etno dalka kra mišolletí šeš šodd mišoll, tetal reso šika o mišoll ake šitdede. Tut i aka mišollka! Da šudete dedet í, et dlika aka kra mišolletí. Aka kra milreisot miulkeat, menn ú millát šikiueikšsí. A aka kra keadeí, milkeaulknte kra šiní šeh, ši ú kra milretodetkka. Ka, de šešitska ejod, aka kra mišolletí ši kra mišolredelka, šōedreška nošeš, dei šoei a mi šoei mišoll šika. Milí mit, Šinod, milí mit. Atta i šókka, deitšet,att šudde, ši milrei lka? Atta i šókka šiníet ú dedlka a millátkí?

 

 

Atta šókka šiní aka ešitk šei šoaška a še š den de etode í kra Šinoduet mi šojka: aka šusdtei šot šoašot a še den?

 

 

Dubois, J.-D., "Gnose, dualisme et les textes de Nag Hammadi", Chôra, Revue d’études anciennes et médiévales, Hors-Série, 2015, 351-370.

 

FL-011214 Tis Siridu

 

FL-290517 Ela Agabeda

 

FL-240117 Aela Marael

 

FL-130117 Gra erbaneda gynadaka

 

Iricinschi, E. “The Teaching Hidden in Silence (NHC II, 1, 4): Questions, Answers, and Secrets in a Fourth-Century Egyptian Book”, Beyond the Gnostic Gospels, 2013.

 

Stablein, William. The Mahakala Tantra: A Theory of Ritual Blessings and Tantric Medicine. Ph.D. dissertation. New York: Columbia University, 1976.

 

White, David Gordon. The Alchemical Body: Siddha Traditions in Medieval India. Chicago: University of Chicago Press, 1996.

Template Design by SkinCorner