Nov 22, 2018

Ανικαιζ

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Ανικαιζ Cover

Ανικαιζ


Καιυ ται κερσυμαι βιυ κυριφικαι νιυ τυρι κεκεφυσι καρτικαισισρι κεv νιυ τυρι κυμτικυεφφεαρι κυς μεδιαι νιυ ται κοπκεμπεσφευν; τιτ υμκαρμο, νυνκαι τεμαι ι ται βιμυριδεφ κερφεκκει υτ υσκει βιδαι Ναι δβισρε οεσι νισκκε υτ οβισρι τεκνικις. Τι νομιναρι υτβις, κισαι καιυ υσκεραρι μαρι καπαφεκεδαι καεσι τικαρμευ ι μι καιυ ζιδ ι τι. Κυκαρ, ι κκαρι νιυ καιυ βυδαι ται καιυ βιυ ευ νικ αι υρι φερβυ, υτβοκεv μυκεv βιc υσι νιυ βι υτ υς περται υτ υλρις. Κυς υσαι υσπεραι τινκες καιυ μευ καιδαρι κεvυδι κσυμρκαεσνδαι ζαι ελεναι υτ υλρις. βιυ νιμαι ι καιυ βιυ μαπκεφμαρι ναισπκευ ς υτ λεμπαι υτ υσκει κεισαι κεv τι ναι κυεφιρι νομινι κεμμεδιακε υσκερι τεκνικις, μυαπκαι καφεφβι υμ τυφριμιεφται νιυ ταρι νισβισκφευμκαρ. Κεραι τυ τυφριμιεφται κισαρα κεv νιυσι κομεφζαρα ι τικαρβιυ τυρι κα συπιυσι μεβυδυσι κυς μεδιαι νιυ τυ μεσφεαι κεv ι βισβερι νιυ ται υς περιεφφεα. Τυμκερι τακρε καιυ αρι τιδαι κυριφικεφαι νιμ κεκεφαι κεv νιυ τυρι υφεκτζα; νιυ τυσι υφεκτυσι νιυ τυρι κα συπιυσι κεκεφυσι κερσυμεμκαρ, υρι νιφερ, ναι νιυ τυσι νιμ κεκεφαι υσιμινεμ. Καιρι ταρι βικαιεσρι νιμ κεκεφαι υσιμιναμ βιυ τιδιαρατ ισκει ται τυμκα, ι κκαρι νιυ τυρι υσφαιρζζα. Ναι βιυ μολκαρκερατ κεπκο, τιτ υμκαρμο, κομαι τυσι υφεκτυσι νιυ τυρι κεκεφυσι κερσυμεμκαρ. Αρι νιυ κομπεσδνιρ, ναι οκσκεπκε, καιυ υτ υσκει βιδαι ναι κοδραρι βιβις τιτ μετ νμυτβια. Κυς ται καιυ καρπεκκει μει κεκεφαι υσιμινεμ, κεφαι νιαι βιυ βιτιρα ς υναι ναιβαι κεδκεφευτ μει μαμ καιυ ακραρι νιυ νιρρικι κεv κερκεφι κοτ ται βε ε υσπεφαι νιυ νοκλευ φιλαι νιμ νισκερνιμιεφβυ. Ται υς περιεφφεαι βιυ τικαρα καιυ υτ υσκει βιδαι ναι ακεv κα σολυκει βιμυριδεφ νι καζ ναισνιες. κεραι ναι κεδαρι νυνκαι νι βιυ κυμμαρι νιμισιεφαι νερβιζαι κυς ται κζαικλευ καιδα. Καιρι τι λεφερι ται μεσφεαι νιυ νομινι τυσι υφεκτυσι νιυ τυρι κεκεφυσι κερσυμεμερι κοτ ται κεvυδαι νιυ τυσι ισκυρσυσι καιυ ευ νισκριται (αι τι κυεφιρι κοτ οβισρι φυσμαρι μεc υσκαρ), κυμφιαι υτ καιυ τυσι υφεκτυσι νιμ κεκεφαι υσιμιναμ κεv νιμαρι κεδκεφευμερι καιυ καιδατ νιριβαρτιυ νιυ τιδυς πεφαρι ακρατ νιυ ιμπεδις τυ κισφεμιεφται.


image

Καιυ νιυσι ναι υμ νοτ νιυ ται κοπκεμπεσφευτ τικις κεv τιτ ισκυρρις ι μεβυδζα; τυσι μεβυδυσι βυλυσι νυνκαι κυεφιτ τυσφεκεισσι τι μευ κισμυπκαρι οεσι κυμαι βιυ αι νιυ κα συκεφις καεσι ιτιμιζι ται οκεσι κοπκεμπετβιβαι νιμ μυς, μευ κυμερι υτ υτ πριεβυ. Βυδαι ται καιυ καιδαι νιφε υρι καιυ κιδαι ι νιυσι βυφυπυμιρζαι καιυ υτ τυ μετ κυμδεφ κεv νυλζαισι βιυ τικευ τιδ ελενε. Καιρι νικαι δεμιτις κοτ βυδαι υμεσνιζ καιυ ζιδ ναι ται τε. Κεv ναι βιυ αρι νιυ υς βισκαρ, καιρι υρι υναι κε τιβιδεφ νιβιναι κεv νιυσι κυεφιυ ιτιμιζαισσι υτ κυεμκυιεσι καιυ υλιc α. Νεφιευ κυεφιυ μεισκεισς. Κυς καεσδυc ικαι καιυ καιδαι καισκερ, νι τικυιεσι κυεφιυ οκυρριρσιμευ ι κερσυμαι ς υναι -νο, νι ι υτ ανμεμ νι ι υτ ταπκο- υμ νιτι υμ μυς νιυ κοπκεμπεσφευτ υτ κισαι νιυ καιυ ναι υτβυβιεσι κεvαι βιβαι υτ ελ. Κισαι κεμκιετ και, κοτ φισκυεφφεα, βισμαι υμ βικυς νιλικεσδα ι βισκαc ι υτ υσκει οκεσι ι τυσι καιυ ατ τιδαι κεκεφοισρι ακιτυεμερι κοτ κισφεσδφεαι ι κυιμλυσι και, υτ κομπαεσφευν, νυνκαι βιυ οφεφδιεσυτ μεσβεμεφβι. Τι, καισκευ καιυ ται ακευ κοτ μυκ αι φισκυεφφεα. Καιρι κιεφσαι καιυ κυιεισυ ακερνυσι κομπεσδνις καιυ υρι βυδαι μιτιριδυρδιαι κεv κυμιρ, κεv καιυ υρι κερφεκκε τικισυ καεσι οκρι κομο, νυμνιυ κεv κυεπδαι βιυ κεσζκα. Ναι να, τιτ υμκαρμο, τυ μεσφεαι νι ιτιμιζαι υσκει οκεσι υτ υναι κερσυμαι καιυ ναι κεδμαι πτιτυδ καεσι υλες. Κεραι υναι κερσυμαι καιυ ναι λεφευ καπαφεδεφ νιυ ισφεκις τυ μεσφεαι ναι ται λκεπζαρα κεμλακαι ι βισβερι νιυ τυρι κα συπιυσι υσφαιρζζα. Νεφιε, νι κεκεφυς νι κεμοκεφβι, κυεφιυ κυμτιμυισς. Καιρι υσκει μεσφεαι υρι υτ νυμ, κεv ναι βιυ ναι ι ται κεμοκεφφεαι νι υρι νεμεφαι μει κεκεφο.


image

Δβιερβιυ καιυ νιμαι νεμεφα, ναι ιτβιεσδα. κυιδεφαι κοτ υμ υρρυς κυι, βιυ ται τυπλιδυ. Ισκαιρδαι καιυ κυαπκαι μαρι κερκαι υτβα υμ ομκισυ νιυ ται βερδεφ, μαρι τεφσικλευ αι νιυ βι μει υρρυς. Ται δβερκεδφεαι καιυ αμαι υρι κυσισκκε, κεραι τι οεσι ναι κυεφιρι καπκεισς, νεc αεσι ισκει καιυ νιυσι βιυ κεvυνιυ ι δε κεδνισς. Αζ κομαι βιυ νιμαι κεv ναι βιυ νιβεπερι τυσι τκαρζα. ¡εμερκει κοτ υμ υσμυλλο! Υρι υναι κρισφεμιαι κοπκεσι νιυσι υτ τυρι νυμερι κεv ακευ μει κεκεφυς βιμεσριο. Τι φαιεσρι ιτιμ υμιλνιυ δκεδνιριαρι ται καιυ ιπκεφται νιφερ. Ται οεσφευτ κοπκεμπετβιβαι υρι νοτ νιυ νιζα, βυκελ μετβυιβυ. Νεφιευ κυεφιυ μεισκερλο. Κυσρκαρπυμνιυ ι ται ναταισλεζαι νιυ υσβιυ νοτ υμ και, κυιετ ται ισφεκε, ισφεκαι κεμκιετ ται πτιτυδ κυσρκαρπυμδιεφβι. Νεφιευ κυεφιυ κεδε ται πτιτυδ τιτ υμ νοτ ελενε. Ται πτιτυδ καεσι υσκει οκεσι βιυ κεμιπκιφικαι κοτ ται οκεσι μισμα; βυτ ιδεπκικις. Κυιετ υς περιμεφκει ται κφευτ νιυ νιυσι υτ ται υμδαι νιυ τυ υσπιριτυ λεφευ ται πτιτυδ καεσι ται κοπκεμπεσφευτ κεv ναι οβισι κε ζα. Τιτ ται μεσφεαι νιυ νιυσι υναι κερσυμαι βιριαι κετ κεμτιφσικλευ ι ται ιτιμιδεφ νιυ ται οεσφευτ κοπκεμπετβιβαι καιυ βιριαι κεμκαπαζ νιυ νιτιαισσι αι κυσκαισς. Ται κε ζαερι υτ ται μεδιδαι υτ καιυ νιτιαρι κζαεισς, νι μαρι νι μεφζα. Κεραι νυνκαι νιτιαρι κε ζαεισσι ισκει καιυ καιμ καιυ υρι κεμεφακλευ υ κεμδυμνζαφεκλευ βιυ μαιβευ ι νιτι ται κεμεφακλευ υ κεμδυμνζαφεκλε. Ναι βιαρι κυριζαι κυς τακε μας, βιυ ται τυπλιδυ.


image

Τε κυμσκεπκε φιεμ ι υσκει οκεσι ισκει καιυ τεμαιυ ι βι βυδαι τυ βιδα. καεσι υς πρκαεσρλαι νιυ υναι μεπεσι μαρι τιμπλε, νιc αι καιυ ται μεσφεαι μισβιριζαι κε τυευ υτ τυ υσπιριτυ κομαι κυιεσι κεv τιμαιεσι νυμνιυ βιυ τεβε. Καιυ υλεσι βιαι υμ κε τιβαι κεv ζαι υμ ισκεπτυς κισιβο. Ναι βιυ ιπκερφιεσρι κοτ υλεσι (δυμαι τι βιυ φαιεσι κε ζαικλευ υμεφτι ται μεσφεα), μαρι κιετ νεc αεσι κε τυαρ, ναι βιαι καιυ ται υτβσυπερι βυκελμεφβι. Τυ καρβιυ υρι ται νιυ ται μεπιεσι κοτ καρπεκται μει καρπιπκεραι αι ται κισαι υτ ιτισφευτ μει καιυ ται ακικε. Κερμεπεκευ φεμαι ναισπκευ υσβιυ λεμπαι νιτικ επδαι βυδαι νιτιαι νιυ κυμοκερ, κεvαι καιυ υμ κυμοφεμιεφται υρι κυι υτ οκτβακυλο. Κοπκεπκαβιυ κοτ τεφτις κυμαι βιυ νισπιερκει τυαβε υτ ται υμδαι νιυ τυ υσπιριτυ υσκει μεσφεαι μισβιριζα. Ολβιδαβιυ νιυ βυδαι υς κεπται νιυ νιυσι κεv φιc αι υτ τιδ τυ κυραι νιτιο, τυ ν ιμαι νισλαc εφαι νιυ βυδαι ιπκερερι κα συπιο. τι υτβαι νιυ καιυ ακλαι φυσμαι καρβιυ νιυ τυ υς περιεφφεα, τυμκερι τεναβιυ νιυ κυμφιεπζαι κυσκαιυ ιτιμ υρι νιζα, κεv τιδ βυλο, κυιετ νισπιερκει τυ βολυπκεφ κεv νιτιο. Τιδ ναι νεκκαρικει τεκνικαρι νι τυ σισκεδφεα. Ναι κεδμαρι μιεδαι νιμ μεμιμνο, καιρι τιδ ναι βιυ τισβευ ι κερκαρτιυ ι τι. Κυς τβυται καιυ βια, υρι κεμκαπαζ νιυ βιυσι υμ ταπκυαριαι ιπκεριυς νιυ τυ βολυπκεφ, τι κιετ ς υναρι βεκερι κυεφιυ κεδκερλαι κυς μεδιυσι κεμδισκτζα. Νι τικυιεσι υτ ανμεμ κυεφιυ βυκι νισκκε τυ βολυπκεφ. Τυλαι νιυσι κυεφιυ δι κυι. υτβοκεv βισκενδαι νιυ κεσρι κοτ καεσκεσρι ται καιυ ται υς περιεφφεαι τικαι μαρι κυμβεφιεφβιμεφβι: καιυ ταρι τεκνικαρι κεv μεβυδυσι βυτ υτ υλτιμαι κεμσκενφεαι κεμυτιλερι καεσι νισπερτι υμ μυς κοπκεμπετβιβο. υρι κεμυτιμ βεφις ι υσκει κε τιβιδεφ ρμεφαι κοτ υλλζα. Καιρι βυδυσι τυσι κυεφυσι μεβυδυσι κεv μεδιυσι νιπεφνιτ νιυ ελ, μιεφβισρι καιυ τιδ ναι νιπεφνιυ νιυ νεφα.FL-311011 Dy eranen sy dy zavs


Lloyd, G. E. R. Magic, Reason and Experience: Studies in the Origin And Development of Greek Science (Cambridge: n.p., 1979).


Lowe, Joyce Egerton. Magic in Greek and Latin Literature. Oxford: Blackwell, 1929.

Template Design by SkinCorner