Dec 22, 2018

فەزدتام حا حا ڤزلەە لیە لولوڤا

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org


فەزدتام حا حا ڤزلەە لیە لولوڤا Cover

فەزدتام حا حا ڤزلەە لیە لولوڤا

ڤ لەنلال گڤەگەفغد با حا لیە سەال زەتەتاتس، حا فەفشا لەی دنمادم حا حا زەسحەتس لیە شە لا لەنلال دەتحەۆد؛ ڤ نلکەفە ز شەە گاا حا نۆح نممال لیە گڤسەنەال فەبەبل نلکەفە گڤفافاەن، ڤ حا حە گڤەخارال بڤتمەللفلە ماتا حە حڤمنغ حا گدالل.

نڤلە حە سسەنەال زەرگغل چەخاتدس، " زە باتەنەل کاگتلفغ باتاناەل شە گدەلفانم حەزشەتحغ لیە حا تەناشاتس زەتنەل حا مەنلدس حەشدە ناشو شمڤل حا لیە سەال؛ ڤ ناشو تەبەفال گاکم گلڤە حا مەنلدس. رافارەۆد لڤنبەزڤحاە گمکڤحلەە، نڤلە، شا ئاناش زەنتمەە ئاکگڤلۆت کەسلەال حا مەنلدس؛ ئاە فشەم شە چاسال کامکەە لەی شا لیە حا تەخلاید گڤزفڤبڤ، مشا ستغد لیە لەتەال مراناەل فشەم، ماتا حڤ زەتەفغد لەی کڤگححادۆت فشەم لیە سەال مەنلدس؛ شمفڤم شا حایا لەنەستس ئالاح ڤ باگلزڤ زا دالنال تەگڤبڤ فشەم شە گدەلفانم حا بدرغل لیە دەل؛ ڤ کەشمغن باتەنەل. "

نڤلە چەخاتدس شفنایم گڤسەنەال لەی شا باتەنەل؛ ڤ ماتا حا حە ئەلسدس شا حە زەنتمەە ئاکگڤلۆت کەسلەال، حە تراڤالەد ئافا. ز شەە حایا چەخاتدس نەفکڤحڤ، ڤ بڤتام فەکەتۆت ڤە گەتاید شکحەشتڤۆت ئەت سشاگڤاەم؛ شکحەشتڤۆت حە حایا رامەباەد زەرگغل گەحگەمۆت؛ شا حا لیە تفڤشز لیە دەل لەی ئەت زەنتمەە حا کحەخوتس: " حا نشلەەە شالت ڤتحاەم ئۆت دۆت، ڤ حا ترەناەل شالت ڤتحاەم ئاکگڤلۆت کەسلەال یەلەمایم دۆت. "

Luluwa001
شمفڤم ماتا چەخاتدس ماا حا بەفەدەە حا مشا گڤسەنەال حایا، حڤ چسەلاەد ڤ سەگەساەل لەی دەل، ڤ سسەنەال، " ئۆ بازمڤە، ککڤحبڤ بشڤفە لیە تەننە لیە سەال حا لیە بدفۆت لیە یەلەمایم ئە، ڤ ئاکگڤلۆت ئەت فنمەە لیە ئەت گڤانافغم. "

ڤ دەل نامەدەال مراناەل بڤتام باشەخەل بەرفغم گڤسەنەال، ڤ گدالل ئەت، ڤ حە درامال کەسلەال ئەت گڤزم دفناید فڤمفڤگغ، ڤ لیە سەال زەکم زەزلاکم. ٦ نڤلە چەخاتدس شە تحاەن مراناەل گدالل لیە گڤسەنەال، ڤ گافگافۆت تەگڤبڤ حا دۆتم حە منەل دفراەد زەکم. ڤ چەخاتدس نەتحغن زەرگغل گڤسەنەال حا حا باتەنەل، گاا حا ڤە فم لیە کاشت گەنافەۆل؛ ماتا لەنلال رابساەم حا فڤمفڤگغ ئەلەسغد، ڤ حا زەزلاکم لولوڤا.

حا زڤمبەلا لیە ئەلەسغد " لەگەخغد، " بلبەمۆت حڤ لەگەخاەن بڤتام لاحڤلمغ حا حا زەتەنەل لیە شە لا لەنلال ئاحکڤ؛ گڤنالایل لەنلال ئەلسدس فنمەە لیە مەنلدس. حەکزە ئال ک چەخاتدس ماگنەلنمتەە زەکم ئەلەسغد.

شمفڤم لولوڤا ز دزاە " لڤنم، " بلبەمۆت حە حایا زادزاە لڤنم زاشم ئەت ئاحکڤ.

نڤلە چەخاتدس ڤ گڤسەنەال زەشەلل گاا ئەلەسغد ڤ بڤتام لاحڤلمغ نلکەفە شتاش گەنافەۆل تالباتاە، ماتا چەخاتدس سسەنەال زەرگغل گڤسەنەال، " ناشو حڤکفاڤ تڤنافکافە رەبەنتس ڤ ز کزاحشەە مەنلدس ئالاح حا دەداسەل لیە حا دۆتم. "

ڤ گڤسەنەال سسەنەال، " ناشو حڤکفاڤ تڤنافکافە ک رەبەنتس شکحەشتڤۆت حا کەداگڤل فڤمفڤگغ؛ ڤ بامەسەۆد ناشو تەبەفال تڤنافکافە ک شکحەشتڤۆت حا زەزلاکم. "

Luluwa002
نڤلە چەخاتدس سەناتەۆل رەبەنتس، ڤ حڤ ڤ گڤسەنەال رەبەنل مەنلدس ئالاح شکحەشتڤۆت شە لا لەنلال دۆتم، ڤ درامال مەنلدس لەی حا چەشاسایم لەنلال منەل دسەتغل مراناەل گڤزم.

ڤ چەخاتدس رەبەنل ئالاح حا رەبەنتس، ڤ بەسۆوگحت دەل لەی نەحاگم بڤتام رەبەنتس.

نڤلە دەل چاشەسدس رەبەنتس لیە چەخاتدس، ڤ تاشایم ملگا کامم کاگمەبۆت شا تەفاگڤال بشڤفە حا رەبەنتس. ڤ چەخاتدس ڤ حا فڤمفڤگغ گڤەخارال بڤتمەللفلە لەی حا رەبەنتس، شمفڤم گڤسەنەال ڤ حا زەزلاکم ئال ک لڤنبەزڤحاە کحلاشۆت زەرگغل مەنلدس.

نڤلە چەخاتدس ئەلسدس لیە گم کامم بشڤفە حا چەشاسایم، ڤ لەنلال نلکەفە مەشتاەن؛ ڤ خەخاتدس ڤ گڤسەنەال زەشەلل گاا حا زەزلاکم حایا گڤەرابوتس گەنافەۆل تالباتاە؛ نڤلە چەخاتدس سەناتەۆل رەبەنتس ڤ زادوتس مەنلدس لەی گڤسەنەال ڤ لەی حا دۆتم؛ ڤ لەنلال زەسنل لەی حا چەشاسایم، ئایفاح چەخاتدس رەبەنل مەنلدس ئالاح، زا حڤ حایا زەتەنوتس، چسرەۆد حا بازمڤە لەی نەحاگم بڤتام رەبەنتس.

ڤ حا بازمڤە چاشەسدس حا رەبەنتس لیە چەخاتدس ڤ گڤسەنەال. نڤلە چەخاتدس، گڤسەنەال، ڤ حا دۆتم، گڤەخارال بڤتمەللفلە ڤکفمڤ، ڤ ئەلسدس لیە گم کامم حا لاممەلللڤە، شە تلاەد.

شمفڤم لەنلال ششەنەۆد لڤنبەزڤحاە لەی حا باتەنەل حا مشا لەنلال نلکەفە دفناید؛ شمفڤم ئەلسدس لەی حا باتەنەل لیە زارغن، حا فەفشا شا حا دۆتم زەنتمەە شۆت کامکاشاە مەنلدس، ڤ حا دەسەگغل لیە سەال حا زادانغل درامال کامم حا لیە سەال.

شمفڤم حدلاحم لەنلال منەل دەخەساەل دەسەگغل لیە سەال ئەلەح زادانغل، لەنلال زەسنل ئابمڤم لەی حا باتەنەل حا مشا لەنلال نلکەفە دفناید.

ککزکم، دابۆت گڤسەنەال منەل رەبەنل ئالاح حا رەبەنتس، چەخاتدس منەل ڤگاگڤال ئەت، ڤ منەل لاگڤەفغد لیە سەال ئەت لەی حا زلەکتاە لیە ڤ، حا مشا لەنلال یەلاەل فزحتزە مراناەل گڤزم؛ ڤ مڤبداشنڤ لەنلال زەشفەل فزحتزە. چەخاتدس زەشفەل بڤتام ئەکنام ڤ گڤسەنەال لەلڤشم گافگافۆت نفۆت، حدلاحم حا نشلەەە ڤ گڤانافغم شا منەل زاگشازۆت بشڤفە مەفڤتدڤتاە.

Luluwa003
شمفڤم چەخاتدس ڤ گڤسەنەال، حدلاحم زەشفەل فزحتزە حا حا زلەکتاە لیە ڤ، ششەنەۆد فزنم گحزڤ لەی حا باتەنەل لیە زارغن، ئایفاح لەنلال سەگەساەل ڤ نلکەفە دەسەگغل؛ ڤ نڤلە زەسنل ئابمڤم لەی شە لا لەنلال باتەنەل ئایفاح حا دۆتم نلکەفە دفناید

ز شەە ئال ک چەخاتدس ڤ گڤسەنەال گاا حا دۆتم منەل گڤاشاتەل ڤە گەلتس. نڤلە، ماتا لەنلال نلکەفە زەشسەۆد، چەخاتدس ناشافدس رەبەنتس شکحەشتڤۆت حا ترلایم لیە بڤتام دۆتم؛ ناکبزەە زاشم حا تارن بەتەگاید حڤ ناشافدس رەبەنتس شکحەشتڤۆت مەفڤتدڤتاە، فزنم ئەششاشمە.

ماتا حا گەنافەۆل لیە راسەۆد حا دۆتم نلکەفە گڤفافاەن، گڤسەنەال گاکم فلەنەال، ڤ ماتا ئەت گەنافەۆل نلکەفە چاسراەن حە درامال کەسلەال خگەلاەم فڤمفڤگغ ڤ زەزلاکم؛ ڤ لەنلال رابساەم حا فڤمفڤگغ چانگغم، ڤ حا زەزلاکم ئاکلا.

نڤلە مراناەل حا ڤە فم لیە شتاش گەنافەۆل، چەخاتدس ناشافدس رەبەنتس شکحەشتڤۆت حا فڤمفڤگغ، ڤ مراناەل حا ڤە فم لیە گڤەرابوتس گەنافەۆل حڤ ناشافدس چگەلاەم رەبەنتس شکحەشتڤۆت حا زەزلاکم، ڤ ئال ک شە گدەلفانم مەفڤتدڤتاە، زا حڤ منەل گڤاشاتەل دابۆت شە گدەلفانم ئەلەسغد ڤ بڤتام لاحڤلمغ لولوڤا.


Luluwa004
حڤ درامال مەفڤتدڤتاە لەی حا باتەنەل لیە زارغن، ئایفاح لەنلال شە گفەال دەسغل، ڤ نڤلە ششەنەۆد لەی حا باتەنەل ئایفاح لەنلال نلکەفە دفناید. حدلاحم حا بەحکەمم لیە ئەلەح، گڤسەنەال فانارەۆل کامم فەبەبل.

شمفڤم زا لەی لیە سەال حەارتەد ئەلەسغد، ستغد ئەلسدس لەی زەکم شە گدەلفانم گحزڤ، تەگابال شڤنم ڤ سسەنەال زەرگغل زەکم، " حەشدە چەخاتدس ڤ گڤسەنەال ڤفداگ یەلەمایم کڤگلەشم چانگغم ئافا زادزاە زاشم لەنلال ڤفداگ ڤشەتال، ڤ ز گفەکڤ لەی بەنافاەل زەکم حا غ لەی یەلەمایم لڤنم لاحڤلمغ، بلبەمۆت لەنلال ڤفداگ زەکم؛ شمفڤم ز گفەکڤ لەی بەنافاەل ڤشەتال حا غ لەی بڤتام گگۆت کاسانغن لاحڤلمغ، بلبەمۆت لەنلال فادتافدۆت ڤشەتال؛

" ححمەزە، حەکزە، ئاناش زاشمەۆت ڤشەتال، ماتا لەنلال ئال شا، لەی کڤگححادۆت یەلەمایم کڤگلەشم؛ نڤلە یەلەمایم لاحڤلمغ حڤکفاڤ حا شمڤل شکحەشتڤۆت ڤشەتال؛ ڤ بڤتام لاحڤلمغ حڤکفاڤ حا مبماگداۆت، حڤمتەگۆت. "

Luluwa005
ڤ ستغد گگالال کامم زەکم. شمفڤم حا باماتغد ک شدحەتس تڤحگم حا حا فەکەتۆت لیە ئەلەسغد، م ترەتاید ئەفگانکەە حە، لەی کڤگححادۆت بڤتام کڤگلەشم.

زا شکحەشتڤۆت ئەلەسغد، ماتا حا نسانەۆد شکحەشتڤۆت بڤتام کڤگلەشم حایا گڤفافاەن، حڤ زادوتس بڤتام لاحڤلمغ لولوڤا ڤ بابەدال ئەت، لیە مەکگ منحاتلڤشما کامم بڤتام کەبم ڤ ئاحکڤ؛ شکحەشتڤۆت لەنلال کەلەن لڤنبەزڤحاە کلەبشانم زەکم کامم ئەت، شە گدەلفانم حەزشەتحغ لیە شە لا لەنلال ححکالۆت فەکەتۆت.

حڤ نڤلە زەسنل لیە گم لەی حا فمتم لیە حا لاممەلللڤە، حڤمتەگۆت کامم حا لیە سەال، بڤتمەللفلە لەی حا نڤگگادفاە ئایفاح حڤ منەل مدتاەد بڤتام کڤگلەشم.

ڤ حا شا نڤگگادفاە نلکەفە ئەفگانکەە فاتزڤمۆت بەشەنغم ڤ گەففافم بەشەنغم. بڤتام لاحڤلمغ بدافەال زەکم دۆتم، م حا شە لا لەنلال ئانگافگەگڤە دەدابەل لەی مولتپ دەرەح شە گدەلفانم گەتەفغد گاا لەنلال کەبەسوتس شا نڤگگادفاە.

Luluwa006


Transcripta2


פעזידטאם האי הא וזלעע לייע לולווא


ו לענילאל גועגעפעיד בא הא לייע סעאל זעטעטאץ, האי פעפשאי לעי דינמאדים האי הא זעסיהעץ לייע שע לא לענילאל דעטיהעוד; ו נילכעפיע זי שעע גאאי הא נוה נימימיאל לייע גויסענעאל פעבעביל נילכעפיע גויפאפאען, ו הא יהיע גועחאראל בוטמעלּיפליע מאטאי היע הומנעי האי גידאליל.

נולייע היע סיסענעאל זעריגעיל חעחאטידס, זע באטענעל כאגטילפעי באטאנאעל שע גדעלפאנים העזשעתעי לייע הא טענאשאץ זעטיניעל האי מענילידס העשדיע נאשו שמולי הא לייע סעאל; ו נאשו טעבעפאל גאכים גילוע האי מענילידס. ראפארעוד לונבעזוהאע גימכוהלעע, נולייע, שא אנאשי זעניטמעע אכגולוט כעסילעאל האי מענילידס; אע פישעמיי שע חאסאיל כאמיכעע לעי שא לייע הא טעחילאיד גוזפובוי, מישאי סיטעיד לייע לעטעאל מיראנאעל פישעמיי, מאטאי הו זעטעפעיד לעי כוגיההאדוט פישעמיי לייע סעאל מענילידס; שימפוים שא האיא לענעסיץ אליאה ו באגליזוי זא דאלינאל טעגובוי פישעמיי שע גדעלפאנים הא בידירעיל לייע דעל; ו כעשימעין באטענעל.

נולייע חעחאטידס שיפינאים גויסענעאל לעי שא באטענעל; ו מאטאי הא יהיע עליסידס שא היע זעניטמעע אכגולוט כעסילעאל, היע טראואילעד אפאי. זי שעע האיא חעחאטידס נעפכוהוי, ו בוטאים פעכעטוט וע געטאיד שיכהעשטווט עט סישאגואעם; שיכהעשטווט היע האיא ראמעבאעד זעריגעיל געהגעמוט; שא הא לייע טפושזיי לייע דעל לעי עט זעניטמעע האי כיהעחוץ: האי נישלעעע שאלט ויטיהאעם וט דיוט, ו האי טירענאעל שאלט ויטיהאעם אכגולוט כעסילעאל יעלעמאים דיוט.

שימפוים מאטאי חעחאטידס מאאי הא בעפעדעע האי מישאי גויסענעאל האיא, הו חיסעלאעד ו סעגעסאעל לעי דעל, ו סיסענעאל, ו באזמוע, ינּוהבוי בישופיע לייע טענּיע לייע סעאל הא לייע בדיפוט לייע יעלעמאים יע, ו אכגולוט עט פינמעע לייע עט גואנאפעים.

ו דעל נאמעדעאל מיראנאעל בוטאים באשעחעל בעריפעים גויסענעאל, ו גידאליל עט, ו היע דיראמאל כעסילעאל עט גוזים דיפינאיד פומפוגעי, ו לייע סעאל זעכים זעזלאכים.  נולייע חעחאטידס שע טיהאען מיראנאעל גידאליל לייע גויסענעאל, ו גאפגאפוט טעגובוי הא דיוטים היע ימנעל דיפיראעד זעכים. ו חעחאטידס נעטיהעין זעריגעיל גויסענעאל האי הא באטענעל, גאאי הא וע פים לייע כאשט גענאפעול; מאטאי לענילאל ראביסאעם הא פומפוגעי עלעסעיד, ו הא זעזלאכים לולווא.

הא זומבעלאי לייע עלעסעיד לעגעחעיד, בילבעמוט הו לעגעחאען בוטאים לאהולמעי האי הא זעטענעל לייע שע לא לענילאל אהכוי; גוינאלאיל לענילאל עליסידס פינמעע לייע מענילידס. העכזיע אל כי חעחאטידס מאגנעלנימטעע זעכים עלעסעיד.

שימפוים לולווא זי דיזאע לוניים, בילבעמוט היע האיא זאדזאע לוניים זאשמיי עט אהכוי.

נולייע חעחאטידס ו גויסענעאל זעשעליל גאאי עלעסעיד ו בוטאים לאהולמעי נילכעפיע שטאש גענאפעול טאלבאטאע, מאטאי חעחאטידס סיסענעאל זעריגעיל גויסענעאל, נאשו הוכפאוי טונאפכאפיע רעבעניץ ו זי כזאהשעע מענילידס אליאה האי דעדאסעל לייע הא דיוטים.

ו גויסענעאל סיסענעאל, נאשו הוכפאוי טונאפכאפיע יך רעבעניץ שיכהעשטווט הא כעדאגויל פומפוגעי; ו באמעסעוד נאשו טעבעפאל טונאפכאפיע יך שיכהעשטווט הא זעזלאכים.


נולייע חעחאטידס סענאטעול רעבעניץ, ו הו ו גויסענעאל רעבעניל מענילידס אליאה שיכהעשטווט שע לא לענילאל דיוטים, ו דיראמאל מענילידס לעי הא חעשאסאים לענילאל ימנעל דיסעטעיל מיראנאעל גוזים.
ו חעחאטידס רעבעניל אליאה הא רעבעניץ, ו בעסווגהט דעל לעי נעהאגים בוטאים רעבעניץ.

נולייע דעל חאשעסידס רעבעניץ לייע חעחאטידס, ו טאשאים מיליגאי כאמים כאגמעבוט שא טעפאגואיל בישופיע הא רעבעניץ. ו חעחאטידס ו הא פומפוגעי גועחאראל בוטמעלּיפליע לעי הא רעבעניץ, שימפוים גויסענעאל ו הא זעזלאכים אל כי לונבעזוהאע כיהלאשוט זעריגעיל מענילידס.

נולייע חעחאטידס עליסידס לייע גים כאמים בישופיע הא חעשאסאים, ו לענילאל נילכעפיע מעשיטאען; ו חעחאטידס ו גויסענעאל זעשעליל גאאי הא זעזלאכים האיא גועראבוץ גענאפעול טאלבאטאע; נולייע חעחאטידס סענאטעול רעבעניץ ו זאדוץ מענילידס לעי גויסענעאל ו לעי הא דיוטים; ו לענילאל זעסיניל לעי הא חעשאסאים, איפאה חעחאטידס רעבעניל מענילידס אליאה, זא הו האיא זעטענוץ, חיסירעוד הא באזמוע לעי נעהאגים בוטאים רעבעניץ.

ו הא באזמוע חאשעסידס הא רעבעניץ לייע חעחאטידס ו גויסענעאל. נולייע חעחאטידס, גויסענעאל, ו הא דיוטים, גועחאראל בוטמעלּיפליע וכיפמוי, ו עליסידס לייע גים כאמים הא לאמּעלּילוע, שע טילאעד.

שימפוים לענילאל שישענעוד לונבעזוהאע לעי הא באטענעל האי מישאי לענילאל נילכעפיע דיפינאיד; שימפוים עליסידס לעי הא באטענעל לייע זארעין, האי פעפשאי שא הא דיוטים זעניטמעע ישוט כאמיכאשאע מענילידס, ו האי דעסעגעיל לייע סעאל הא זאדאנעיל דיראמאל כאמים הא לייע סעאל.

שימפוים הידלאהים לענילאל ימנעל דעחעסאעל דעסעגעיל לייע סעאל עלעה זאדאנעיל, לענילאל זעסיניל אבמוים לעי הא באטענעל האי מישאי לענילאל נילכעפיע דיפינאיד.

כיכזיכים, דאבוט גויסענעאל ימנעל רעבעניל אליאה הא רעבעניץ, חעחאטידס ימנעל ויגאגואל עט, ו ימנעל לאגועפעיד לייע סעאל עט לעי הא יזלעכטאע לייע וי, האי מישאי לענילאל יעלאעל פיזהיטזיע מיראנאעל גוזים; ו מובדאשנוי לענילאל זעשיפעל פיזהיטזיע. חעחאטידס זעשיפעל בוטאים עכנאים ו גויסענעאל לעלושים גאפגאפוט ניפוט, הידלאהים הא נישלעעע ו גואנאפעים שא ימנעל זאגשאזוט בישופיע מעפוטדוטאע.

שימפוים חעחאטידס ו גויסענעאל, הידלאהים זעשיפיעל פיזהיטזיע האי הא יזלעכטאע לייע וי, שישענעוד פיזינים גיהזוי לעי הא באטענעל לייע זארעין, איפאה לענילאל סעגעסאעל ו נילכעפיע דעסעגעיל; ו נולייע זעסיניל אבמוים לעי שע לא לענילאל באטענעל איפאה הא דיוטים נילכעפיע דיפינאיד

זי שעע אל כי חעחאטידס ו גויסענעאל גאאי הא דיוטים ימנעל גואשאטעל וע געליץ. נולייע, מאטאי לענילאל נילכעפיע זעשיסעוד, חעחאטידס נאשאפידס רעבעניץ שיכהעשטווט הא טירילאים לייע בוטאים דיוטים; נאכיבזעע זאשמיי הא טארין בעטעגאיד הו נאשאפידס רעבעניץ שיכהעשטווט מעפוטדוטאע, פיזינים עששאשמיע.

מאטאי הא גענאפעול לייע ראסעוד הא דיוטים נילכעפיע גויפאפאען, גויסענעאל גאכים פילענעאל, ו מאטאי עט גענאפעול נילכעפיע חאסיראען היע דיראמאל כעסילעאל חיגעלאעם פומפוגעי ו זעזלאכים; ו לענילאל ראביסאעם הא פומפוגעי חאניגעים, ו הא זעזלאכים אכליא.

נולייע מיראנאעל הא וע פים לייע שטאש גענאפעול, חעחאטידס נאשאפידס רעבעניץ שיכהעשטווט הא פומפוגעי, ו מיראנאעל הא וע פים לייע גועראבוץ גענאפעול הו נאשאפידס חיגעלאעם רעבעניץ שיכהעשטווט הא זעזלאכים, ו אל כי שע גדעלפאנים מעפוטדוטאע, זא הו ימנעל גואשאטעל דאבוט שע גדעלפאנים עלעסעיד ו בוטאים לאהולמעי לולווא.

הו דיראמאל מעפוטדוטאע לעי הא באטענעל לייע זארעין, איפאה לענילאל שע גיפעאל דעסעיל, ו נולייע שישענעוד לעי הא באטענעל איפאה לענילאל נילכעפיע דיפינאיד. הידלאהים הא בעהכעמים לייע עלעה, גויסענעאל פאנארעול כאמים פעבעביל.

שימפוים זא לעי לייע סעאל העארטעד עלעסעיד, סיטעיד עליסידס לעי זעכים שע גדעלפאנים גיהזוי, טעגאביאל שונים ו סיסענעאל זעריגעיל זעכים, העשדיע חעחאטידס ו גויסענעאל ופדאגיי יעלעמאים כוגלעשים חאניגעים אפאי זאדזאע זאשמיי לענילאל ופדאגיי וישעטאיל, ו זי גפעכוי לעי בענאפאעל זעכים האי עי לעי יעלעמאים לוניים לאהולמעי, בילבעמוט לענילאל ופדאגיי זעכים; שימפוים זי גפעכוי לעי בענאפאעל וישעטאיל האי עי לעי בוטאים גיגוט כאסאנעין לאהולמעי, בילבעמוט לענילאל פאדטאפדיוט וישעטאיל;

היהמעזיע, העכזיע, אנאשי זאשמעוט וישעטאיל, מאטאי לענילאל אל שא, לעי כוגיההאדוט יעלעמאים כוגלעשים; נולייע יעלעמאים לאהולמעי הוכפאוי האי שמולי שיכהעשטווט וישעטאיל; ו בוטאים לאהולמעי הוכפאוי האי מיבמאגדאוט, הומטעגוט.

ו סיטעיד גיגאליאל כאמים זעכים. שימפוים הא באמאטעיד יך שידיהעץ טוהיגים האי הא פעכעטוט לייע עלעסעיד, מי טירעטאיד עפגאנכעע יהיע, לעי כוגיההאדוט בוטאים כוגלעשים.

זא שיכהעשטווט עלעסעיד, מאטאי הא ניסאנעוד שיכהעשטווט בוטאים כוגלעשים האיא גויפאפאען, הו זאדוץ בוטאים לאהולמעי לולווא ו באבעדאל עט, לייע מעכגיי מינהאטלושמאי כאמים בוטאים כעבים ו אהכוי; שיכהעשטווט לענילאל כעלען לונבעזוהאע כילעבשאנים זעכים כאמים עט, שע גדעלפאנים העזשעתעי לייע שע לא לענילאל היהכאלוט פעכעטוט.

הו נולייע זעסיניל לייע גים לעי הא יפמיטים לייע הא לאמּעלּילוע, הומטעגוט כאמים הא לייע סעאל, בוטמעלּיפליע לעי הא נוגּאדפאע איפאה הו ימנעל מידיטאעד בוטאים כוגלעשים.
ו האי שא נוגּאדפאע נילכעפיע עפגאנכעע פאטזומוט בעשענעים ו געפפאפים בעשענעים. בוטאים לאהולמעי בידאפעאל זעכים דיוטים, מי האי שע לא לענילאל אנגאפגעגוע דעדאבעל לעי מולטיף דערעה שע גדעלפאנים געטעפעיד גאאי לענילאל כעבעסוץ שא נוגּאדפאע.

The Book Of Jasher (Referred to in Joshua and Second Samuel). Salt Lake City; Published by J.H. Parry & Company 1887.


FL-080617 Линмес ка рикдов тер Кенаи


FL-170514 Language in the Tents of Iblis


FL-290913 Language in the tents of Luluwa


FL-290611 Language in the tents of Shem


FL-110112 Languages in the Land of Nod


Schwartz, Regina M. The Curse of Cain: The Violent Legacy of Monotheism. Chicago: The University of Chicago Press, 1997.

Template Design by SkinCorner