May 17, 2014

Language in the Tents of Iblis

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Language in the Tents of Iblis Cover


Language in the Tents of Iblis

מימעל ניסי טאגוימאיל שׂיהיסעיד ית יבליס
 
ריגא שׂאעל אלאעל ויפּענעל ית נאשׂאפּעוד זי טאעל באמאסוץ גוענעבאץ מעניפּאים גאפּיפּעיל שׂע דהי כלינגסור גויפּיפּעיל יבליס, שׂיתי דעדעסיאל ציסאגואעד בישׂעיד באשׂעול ית טאגוענעיד, דידעדאעל שׂע שׂענוץ ביטאבעול שׂאמי ניפּעדעוד וע רעציעל, זאסידעל טאגוימאיל ניפּעדעוד וע רעציעל גוענעבאץ באשׂיגעול נאמעדעץ גימאיד, נאדהי טיגאמעץ זאראמיל ית עליסאעם כישׂעאל. וא ראעד טאמאמעיל טאגוענעיד כענידעץ ראנאמעים שׂע זעים סיתי לעשׂישׂוץ ריגא שׂאעל עלאשׂאעד זי טאעל ויריפּעץ גויפּיפּעיל טאמאמעיל דעדעסיאל גוי שׂאיל פּעלאלאען אלעסאעד פּירעלאעם ינסטילל שׂאמי לאטיאל; וא ראעד טאמאמעיל באמאסוץ שׂע טעדאים לעשׂענעול טאגוימאיל שׂישׂעצאעד ית עליסאעם גימאיד — צעלעגעץ רעפּעלעל בינישׂעין סיסעת שׂע טעאל טעבאלעיד ניסי זי נעלעים נאדהי טאגוימאיל שׂאבעדאעל ית זענערעץ לי הענאעמ, זערעדעיל כאגועגידס באמאסוץ סאדעט עלעזאעמ, זי פּענאעל כאגועגידס פּאלאליעל מעניפּאים גאדאיד גויפּיפּעיל גואבאשׂעיל דעדעסיאל דידעדאעל מעצישׂעוד כעטאים.
 
זעטע שׂאעל, צעלעגעץ רעפּעלעל בינישׂעין שׂע טעאל טעבאלעיד ניסי זי נעלעים נאדהי גאלאטידס פּעלאלאען כאריגעאל גויפּיפּעיל פּרוקטיפּיעס טאגוימאיל גואשׂאבאעמ, גויפּיפּעיל ניסי דיסיגאיל ית טאגוימאיל מאבאשׂעל פּעלאלאען דאבילעאל נאמעדעץ טאגוימאיל גואשׂאבאעם. גויפּיפּעיל צאשׂעשׂאץ ריגא שׂאעל פּאדעים ויהעסעול באסיהיאל גויפּיפּעיל באסיהיאל, ניסי טאגוימאיל גועריל דאדאסאעל מעטילאען פּעלאלאען באמאסוץ שׂילאשׂעול פּירעלאעם מעטאיד טאגוענעיד עלעזאעם ראראנאען כאגועגידס רילענאץ דאדאסאעל נאנידאץ גואשׂאבאעם אעליסעול זעשׂיטוץ מעטילאען ניסי רעפּעלעל מאליפּעוד טיסאטעיד גויטאעל סעצירעין זאבאפּעאל ביהאמאיל אעלאזאיד פּירעלאעם וא טעגאעל טאגוימאיל נאלינוץ ניסי פּעפּיהיץ וע דאסעאל פּירעלאעם אלעזעין פּאריהעין מוניסטיק גינילעל; מי שׂאדימיאל אעליסעול סיגידיץ זעשׂיטוץ אליסאעל סיתי טאגוימאיל טאבאבאץ צינידעין דידעדאעל געסי שׂאעל ועלאסאיל.
 
גויפּיפּעיל צאשׂעשׂאץ צעציגעין ריגא שׂאעל פּאדעים נענינאעל נעשׂאדוץ שׂאמי גוידעפּיעל סידהעדה מעניפּאים עז דימימאעל ית עליסאעם גימאיד, ניסי נאנידאץ אלארידס מאליפּעוד כאגועגידס מינילאעל בענאמאיל טאגוימאיל זעשׂיטוץ גוענעבאץ דידעדאעל וא דעליעל סיתי סעסעט גאדעול דאראמאעם טאגוימאיל טאבאבאץ צינידעין. טאגוימאיל באסיהיאל ריגא שׂאעל פּאדעים באמאסוץ שׂע סי טאגוימאיל גואמאראץ ית טאגוימאיל פּיסעים בירעניל דידעדאעל ויריפּעץ וישׂעדוץ גויפּיפּעיל טאגוימאיל גועבימאיל נאנידאץ ניפּעדעוד פּירעלאעם פּעלאלאען טאגוימאיל שׂע מעדה ית צאסינאעל שׂימאיל מינילאעל כאגועגידס שׂע טעאל ניסי ריגא שׂאעל אלא שׂאעל אטער מאליפּעוד. זעטעפּוץ מעשׂערעוד ביגאטעץ גויפּיפּעיל, טעדיפּעיל מעטילאען כעסיעל סידהעדה פּירעלאעם טאגוימאיל לעל צעצעפּאיל מענאשׂעץ כאטידעים גויפּיפּעיל פּירעלאעם טאגוימאיל גינילעל מעטילאען באשׂעול פּעלאלאען כעדאנאץ — מעניפּאים טעדיפּעיל מינאען ראדינאץ ניסי טאגוימאיל גואשׂאבאעם ריגא שׂאעל נימיפּאען מעטילאען טיסאטעיד שׂע טעאל זאליהאים זי פּעצעל אלעזעוד כאגוידעוד מי זעטעשׂוץ טאגוימאיל זאזעיד פּירעלאעם טעמאעד שׂיגאדעוד שׂע שׂי טאגוימאיל ניראיל גויפּיפּעיל פּירעלאעם גויטאעל וא מעיד סיסעליאל פּעלאלאען גויפּיפּעיל פּירעלאעם שׂע טעאל אלענעול פּאפּיפּאיד ניסי טאגוימאיל עלאנאים זא שׂאעם פּירעלאעם גויטאעל גויזאיל ית טאגוימאיל דישׂעטאיל באמאסוץ פּירעלאעם שׂע טעאל צאסינאעל שׂימאיל.
 
ניהערעול פּעלאלאען וע רעטאעם אעלאשׂעימ, שׂיתי טאגוימאיל באטיגעוד פּידעימ, גוענעבאץ טאגוימאיל ניראיל סיניפּאים טאגוימאיל בעניפּיעל, שׂאדימיאל אעלאנעיד לאנעפּעים נעשׂעדה כימאעם מאסעטאל ציהעבאל זאזעוד. מי רעפּעלעל באמאסוץ שׂיתי עלאראיד שׂיתי טאגוימאיל וא טיסעוד גוענעבאץ טאגוימאיל כאטינעוד לעליראען נענינאעל דיגעראיד פּיניגעיד. פּעלאלאען נענינאעל וע באביל טיגאמעץ לעמיאל סאמי טאבאבאץ זעשׂיפּוץ נאטא שׂאעם זאשׂאמאיל פּירעלאעם נאטעיד, גויפּיפּעיל זי פּעצעל טאגוימאיל כאטינעוד לעליראען באמאסוץ טאגוימאיל מאמעגעוד ית כאטינעוד.
 
בענאשׂעין צעלעגעץ מעגאפּאיל בי שׂאעל, יעלאזאעם ניסי טאגוימאיל יעלאראען עלאראען באמאסוץ טאגוימאיל מאמעגעוד ית בעניפּיעל — טיסערוץ טאגוימאיל באדאנעוד געטעין טענישׂאל. טאגוימאיל ניראיל באמאסוץ פלאסטיקאללי מודעלעד סאמי בעניפּיעל. ניהערעול סידהעדה צעציגעין טיד אראעל דידעדאעל כילאעל שׂיתי דידעדאעל מעבעדעוד ראראנאען ניהערעול טאגוימאיל טיד אראעל דידעדאעל סיסעת פּעטאבאעל שׂע סי טאגוימאיל מעשׂימיעל ית טאגוימאיל פּיהעציל, שׂאדימיאל טאגוימאיל צעשׂאשׂעין וירעגעיד נאדהי בעניפּיעל סידהעדה טענישׂאל אעלידאיל גאדאיד מינילאעל כאנעול ניסי אלא שׂאעל אטער וא דעבאץ גוענעבאץ דעדעסיאל דידעדאעל אלענעול פּירעלאעם גויזאיל נעשׂאראיל גואשׂאסעין סעסעט; נעשׂאראיל ניראיל זעשׂיטוץ מינילאעל שׂע טעאל נארעדה אלעסאען פּירעלאעם בישׂעיד באשׂעול ית גאדאיד.
 
ריגא שׂאעל גואשׂאבאעם מעטילאען ראראנאען באמאסוץ וירעגעיד כערעראען נאדהי אעלימעול טעבעפּאל גויפּיפּעיל לי טעאל, מיראעל דאריטעין ויטאיל, פּאריהעין נאדהי טאגוימאיל גאדאפּאיל ית פּאסעטעוד גויפּיפּעיל לאגועשׂיץ וע רעציעל, פּאריהעין כאליסעאל לי נאפּיל טאגוימאיל גינילעל ית אלעזעין כישׂעאל, באמאסוץ כעדיפּעים פּיניגעיד נאדהי סיסיעל מאטעבעוד מעטילאען ניסי אלא שׂאעל אטער וא דעבאץ ציסאגואעד נינעדוץ טאגוימאיל לעגירעול, סערעסוץ טאגוימאיל ניראיל סאפּעניעל שׂע טעאל צאסינאעל דאדיטאץ גויטעאל — שׂיתי ראראנאען ניסי זי רעניעל ית סיסאבאעל סיסעליאל טאגוימאיל ניראיל — גויפּיפּעיל זי פּעצעל זעטע שׂאעל טעצעלעל יעלאסאען ית לי גאמעץ נעשׂאדוץ באשׂעול ית זען אראעל טאגוימאיל זעשׂיטוץ ית בעניפּיעל. דיניהאעם סיתי גויטיסאעד לי הענאעם כימעשׂעאל שׂאמי מעניפּאים געפּיהאעל זעשׂיטוץ ית טאבאבאץ זערילוטס, ביהילאעל גוענעבאץ רעשׂאיד גישׂאים ניסי טאגוימאיל גואשׂאבאעם נאביגאים שׂע טעאל פּעטאבאעל שׂע סי ריגא שׂאעל אלאסאען לאמע שׂאיל ית טאגוימאיל כאטידעים.
 
זי פּעצעל ניסי רעפּעלעל עליסאעם זי טאעל טאגוימאיל שׂע לענעיל ית לי ראיל טיסאטעיד שׂיהאבעיד שׂע טעאל דאריפּאעד. טאגוימאיל זעשׂיטוץ זאמעגעאל ניסי זעשׂילידס פּירעלאעם טאגוימאיל לעגירעול גואשׂאבאעם נאביגאים שׂע טעאל גיהענעל נאדהי גועצאיל אלאסאען פּענעים. לי ראיל נאביגאים רעשׂיאל טאגוימאיל אלאנידס געשׂאבאען סאמי מעטילאען פארסיפּאל וע טעיד; כאגועגידס נאביגאים רעשׂיאל מאסעטאיד גויפּיפּעיל מאזיאל דאדאסאעל נאנידאץ סיטעוד גואשׂאבאעם.
 
סיתי ניהערעול כאגועגידס וע רעטאעם פּירעלאעם גאזעיל מאסעטאיד גויפּיפּעיל מאזיאל נאדהי סעצירעין שׂידאגועוד שׂע נעשׂאעד ריגא שׂאעל אלא שׂאעל אטער מאליפּעוד, כאגועגידס סאפּעניעל סיסעת גויטאעל ריגא שׂאעל ועלענאים ית פּעלאלאען. לי ראיל נאביגאים זי נאיל שׂע נעשׂאעד כענידעץ פּענעים ית טאגוימאיל אלאסאען פּילעץ. סידהעדה סאמי טאגוימאיל מעמעאל גוענעבאץ וע רעציעל גירעדאעם צעגאסאל ניסי טאגוימאיל טאבאבאץ גואשׂאבאעמ, טאגוימאיל סאדעט וע רעציעל גוענעבאץ נאגואפּאעל צעגאסאל אלאסאען פּענעים נימי טאגוימאיל לעגירעול גואשׂאבאעם — סידהעדה שׂע סי רעפּעלעל כענאביאל רעשׂאיד טאבאבאץ גואשׂאבאעם וע סאניאל וינאבעול ציטאבעול שׂע דהי טאגוימאיל ב אראעל דאנעצאיד זעסעליל שׂאמי טאגוימאיל נאמיהעול.
 
מעניפּאים דידעדאעל מעני טאגוימאיל וישׂאלעוד ית טאגוימאיל זעטימאיל ניהעשׂעטס; דעדעסיאל דידעדאעל טאגוימאיל אלידאיל גויפּיפּעיל לעצענאיד טיגאנאעם מעטילאען נאביגאים שׂע טעאל גערעדאיל זענעדעל מעניפּאים ניהעשׂעטס, מעטילאען דידעדאעל צאסינאעל סיסי פּענאעד ית טאגוימאיל כימיטאיל כעפּעשׂעיד.
 
מי, רענאלאל צעלעגעץ אלימאיל כעפּעשׂעיד מעשׂימיעל, דעדעסיאל רעשׂאיד שׂע טעאל עלערידס שׂע סי טאגוימאיל ראשׂא שׂאיל סיסעליאל טאגוענעיד. סיתי ציסאגואעד טאגוימאיל מעסעשׂאיד גויפּיפּעיל אעלאראיד זעשׂיטוץ ית טאגוימאיל גואשׂאבאעם גויפּיפּעיל סיסעליאל טאגוימאיל צינידעין נאביגאים שׂע טעאל רעשׂיאל סאמי ריגא שׂאעל אלאדאעד כעדיפּעין סיסעליאל טאגוימאיל לעגירעול גואשׂאבאעם נאדהי אלאסאען פּענעימ; גוענעבאץ באמאסוטס, נאדהי ריגא שׂאעל ריסימעל גוענעבאץ נענינאעל ראנאמעים עלערידס גויפּיפּעיל וא שׂעגאים שׂאליסאעל, סיסעת ריגא שׂאעל ריסימעל ביסיטיאל ראדינאץ שׂע שׂי וע שׂאנאים.

Craig, Kenneth M. “Questions Outside Eden (Genesis 4.1-16): Yahweh, Cain and Their Rhetorical Interchange.” Journal for the Study of the Old Testament 86 (1999): 107-128.

 

Ehrman, Albert. “What Did Cain Say to Abel?” Jewish Quarterly Review 53 (1962): 164-167.

 

FL-030813 Language in the tents of Dan

 

FL-190913 Language in the tents of Luluwa

 

FL-290611 Language in the tents of Shem

 

FL-110112 Languages in the Land of Nod

 

FL-151113 The Dark Omani siyar

 

Huehnergard, J. 1990 Remarks on the classification of the Northwest Semitic languages. In Deir ’Alla Symposium (ed. J. Hoftizjer), pp. 282–293. Leiden, The Netherlands: Brill.

 

Knappert, Islamic Legends: Histories of the Heroes, Saints and Prophets of Islam (Leiden: E.J. Brill, 1985), 31-3.

 

Miles, C. George. Some New Light on The History of Kirmän in the First century of Hijra: The World of Islamic Studies in Honor of Philip Hiti. Edited by J. Kritzeck and Rayly winder. London, 1959.

 

Rabin, C. 1975 Lexicostatistics and the internal divisions of Semitic. In Hamito-Semitica (eds T. Bynon & J. Bynon), pp. 85–102. The Hague, The Netherlands: Mouton.

 

Tibbetts, G. R. (Gerald Randall). (1956). Pre-Islamic Arabia and South East Asia. Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, 29(3), 182-208.

Template Design by SkinCorner