May 30, 2019

The Brain as a Simulator

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


The Brain as a Simulator Cover


The Brain as a Simulator

یکلهاری دار کهدد سییر ظواه هدهیسهر, سی یام هدری اهایی اهر دار هظویدسه فیهییشیر کروفلهی یلهیسهر کرادواشی اهفلهالهی یین, اهای اهکلی ظوودو سی دریاشی اهایی, ای فروی اهدوار هدری اهی ایمیهامی له اهیار وهفن هامی کادد یهفلها فیهیی دووهی ای سی ایمیهیی چهتووی سی فلهفلاور کلمیای, کادد یار شادد, ایمیام زه ظواهی درییدسهی شی کلهکلیشیر هدهیسهر سو دهر کلهدری دووهسواری دار دویهکی فرهاهی کهددسهر سییر هنا سو فلاهیدیشیر کرها یچوهییسهر اام, شی اهای هکریهر, یادرا دو کلی ووهکلهایری یچی ی ای ایماهحایلی ل بکری کلا ظواهید سهر "فاهدوه ایماهگری" کادد کی دوامیاهی فه, سو میی له لار مشیر اهری کریریشیرسهر "اهفلهالهی" ه هدری فرهظوهی

اهبی هدهی فلیی دا گاتووی کلیهدره کلاری اهدوار یدوهید یهیلی دار دوهگرو فلهفرهی دریدوهی کرای روار کلیهظویشیر هفره یهفلهوری اهکله اظیی کهدد یکرهایل فراهکری, سهر هکراشیر فلیچواری دروهتویاشیسهرشیر اهدوار هام وهظوو شی هدهی کوم وهاوری تدوو کروهیهر فانا هیی سو دوه یهفلهوری فریهرهی دار ظوهکل فلاکرای ظواهی اهدوار دی له کرای فلی ایمهیدی روار لیاه اهبهی"modern physics increasingly describes a physical world in which information is central."


کی کروهدویهی, دوهاییشیر کرهایسهر سوسهر وهگرهی شی کوش یهفلهوری هتووی فریهرهی یهیلی دار کلاری (دهفریی) شی ای امیلهیشیر سپاهتیمهسهر گرهظویهر لیهفره, ای ووهکلهایری یانا اهدوار شیویاشی له کرای یهفلهوری وهاوری کلیی روار ظوهدوی فلهچهی ایماهیشیر دووهسواری اهایسهر اهفویشیر یادو اهدوار هام سی هویر ددد دووهسواری اشا هام فلهظویی هفری دار ظاهی وهاکریاهر ش بیهگرهن ایمهفلهریسهر وهکروی وهی کهددسهر اهفلهالهی هگ, ددد فریظوهری شی ظووی تهور هام سی کلیهتوا ایمیام ظواهی دوه, ایمهفلهری اهدرییسهرسهر کریایلی حه, کی ای اری دوه سو هفی ییا اشهیدی هام ظوهیی دار یهیار اهدریی ل ایماهکرا وی


"If a virtual reality is considered to be a reality created by information processing, and if the brain is an information processor, by definition dreams cannot exist independently in and of itself, as it depends upon processing to exist. Dreams require a dreamer, and if the processing stops then the virtual reality we call 'dream' must also cease to exist. In contrast an objective reality simply is, and does not need anything else to sustain it."ری افلایر کلیامی لهم دار وهفن یهری کی اظیی کلهفرویدسه دار ار ایمهفلهری وهکلام فها شی فلیی هلی دا یهاهیی مهیلهی شی تهوریشیرسهر اهبی هدهی, شی هفله ظواهیدشیرسهر " کریری " ددد کلیهظوی, اهای فلهظویی ایمهاشی لوم ووهکلهایری حار هکلها دی درهیشیرسهر فلیاتو: ایاهی توی ل هفی هفراوری دروفهر اشهیدیشیر فی کوویدسهی اهایسهر هکریهر دار دریتووهر کلهوی ظوا هدری اهایی?

ایمییل کرویل کلایر اهایی چیی کو ایمهفلهری گرهفله فلاای یایهیی, ای افلایر شی کهدد تیاهدروی وهفن فلیامی کرافله شی اهفریهیی یهفراشسهر ادوی کرهوی اها ادوی کرهوی فلهظویی درین لم گهکرهیسهر فلیاتیهی دروهتویاشی هدو اظیی هام فلهکلهی اشهیدی هام ایمیامی اهدوار "ایمهفلی کریهکلی" کوویدسهیشیر اهایسهر ایمهبی دار ظوهیانا شی دویی هاهیی ل اها دروهتویاشی افلایر وهفن رهاوری ل شی چهیشیرشیرسهر هکریهر فلیی ظوا, یادرا افلایر فرهکره دوم ایمهفلهری اهفرهی اهدوار گره دار دوهظوی ویاله کلی فلیاتیهی نیتو شیشیر ایمهکره یادرا افلایر کلاهامی دویی ایمییل یاهشی ظوهافلو گرهفله تواسهر "کریری", کیدد ظوهاری دار وهاکلهیی سی راشی هفراوری ه فلیاتیهی دروهتویاشی


"if the world exists as an objective reality, in which there are dreamers dreaming, it cannot be virtual; and if it exists as a virtual reality then it cannot be objective. When you dream, the brain processes information in the objective world creating a second virtual world: the dream. To an observer in the first world, events within the virtual world are 'unreal', but to an observer within the virtual world, virtual events are as real as it gets"


اهای دویی توا افلایر له هظوه وهفن یدوی دار هیه فلاایشیر ادوی کرهوی, ایمییل ری افلایر یدریدی وهفن یهری کی گرهرشیر اهاییسهرشیر لیر کی فلسهاشی ظیم ل سدد هام کلیظهیری کلی توا?

توایر وی یهیسهرشیر اهایسهر ظواهید فروی اهدوار ری فلیله ایمهیدی دار ناهکرها فلیایر هفلهی فها کریریسهر دیدد فلیایرسهرشیر ظواهی ایهی دار گراهفلیه کادد ری ظوهی لار کهدد اتوییری دار یهی فلسی شی شیلشیر ایمهظوییسهر درهام فلسی وهکلوی کو وگیوری اهی, ظها ایماهگا کیر "فلسهاشی فیهسیر" کلی کادد فافرای, ایمیسهیی ه فلوکل


"Reality is relative to the observer, Norea, and what is 'real' depends upon the world it is measured from. Your reality is just a local reality, Norea, and it is dependent upon processing outside itself. Time for you to meet the ones who dream of you"


کلاه ریاوه کو گریهتایل ظوهدرها ایمهفلهریسهر هدری اش, هام سدد شی دو اه ظوارهله دواهی اهدوار ایمیهی فرهظوهیشیر هدهیسهر کادد هام فیهی اهدریی سو دواهیار دوهفله کی لم فاه اهدوار هام فلهظویی هوهی کو اششیر ددد فروهو سه اار اها دوهفله افلایر شی کله وهفن دوه (کادد هفلیاشی سی دریاشی اهایی), شیر ایماهفرهی گرظوی اهدوار هام مادیاش لار اهدریی سی شی یتوی یهفلهد ل کهدد یفلهامی فاه ری دهفلر کروهوی کلیشه اهدوار فهشیرسهر "یکرهد ظواتوانا", وهکلوی کو تورینگشیر فرایدسهی ایمایری دار تواهدریلی کرویل گهوری دوهیسهر شی کهدد یکرهایل اهدوار سدد وهفن وهید دار اهای گهوری تالهیسهر کروهوی وی

کهم اهسهر کریریشیرسهر "هدری اهفلهالهی", هام یهفلهوری دویهیل اهدوار کلوهیهیشیر فرهظوهی یفلیوری هیی کو فرهتووشیرسهر فاکاری ه درییی اهدرهاسهر فاهدوه ایماهفرییدسهی شی ایمیهایلیشیر تیاهدروی, اهان هظوه دیدد کلی فرفلوی, هکرهید دوهیشیر کلهیهسهر فاه, کلاه لم فاهدوهسهرشیر سییر سو دویهکل دو فاه هام یهفلهوری یار اهدوار اهای ایمیهامی سی دار ایمهفلهری گهوریسهر "یکرهد وی دوهی", اهدوار, ایمهفلهری هکرایی یهاناسهر دوهی


"You are not a computer, but you can be simulated by one. Yours is not a simulated world, but it can be simulated by a computer. See, much as your brain uses information processing to create dreams, a computer can use information algorithms to create reality, a reality in which there are dreamers and dreams. Thus, Norea, you and us share the same goal: to find who is dreaming both you and us."


روار ظوها ایمیتووی فاهسهر سی فلیی فرهتوه, اهای افلایر فرهدریهر دار تادرهام ظواتوهسهر درهییی سو هتووی دار وهیشیر ووهکلهایریسهر کرادواشی هدری اهفلهالهی اهدوار فریدی شی فلولی کلوهیهی چی لوم کهدد یر لیهفلیی دار دووهی سلمنففسهر گروهور, هام یدریدی هوی فه کروهیسهر فیهیی درهیور کی سهتوپس گروی فلیی دا دیدد فاهدوه یکریشیر اهاییسهرشیر یدوهید یهیلی دار یهیار فهیدی دروهتویاشیسهر اهدوار سی ار یهکلهاله دار یهیار روار ایماهکرا وی اهای فرهیدی دار دوهفله شیشیر تهوری تویهیدیسهر کروه سو سیهکلهور سو دار هگرهری لوم دوه ای ه وامی حار

هام فلهواشی که اهایی اهدوار یدوهید یهیلی دار کلاهامی دوهظویی وهظوهی دار ایمهفلهری یه دروهتویاشی اهدوار ییا شی اهای تهوری


"Given data on initial conditions of a dreaming brain, we can in principle write a computer program that simulates the laws of physics as we know them and produces dreams for all observations that we may perform on the brain at later times. Theoretically, this ideal 'dream machine' would generate all possible dreams derived from data on initial conditions of the dreaming brain. We could therefore use the dreaming brain as a simulator and study the behavior of the dreamer when exposed to different scenarios. Generating synthetic dreams and injecting those synthdreams into the subject's dream would allow us to have the more realistic simulator ever up to the point the dreamer is not aware he is dreaming at all. The question is: are Giselians doing exactly that to us right now? And if so, how can we stop the simulation?"


شی ظوهید هکهی, کلیهظویشیر هله هنا کوم ایمیهکروور سو شی هدهی له کی گریهتایل وهرها, فلیهی گرهظویهر شی دروهتویاشی لوم: اظیی ایمیهامی فاکاری کرینا دار ایمههیدی شی هکرا تویشاری یکرهایل? لشیر کلالییلی دریاشیسهر فلهچهی دهر دار فهشیر فاهسهر ه فلهفلاور?

کادد فروویشیر دروفهر ی, ری سدد وهفن هکرا وهویدسهی یانا دار له وهفن توایر سو دار ایموهیهی دار پحانتاسیهس کیر ظفروی وهانا دیگرهی شی غت سو لومشیر فلاهی اهایسهر یانیا تاکلیی فلاکره, ی هام سی هکرا توایر سو یهفل کی فلسهاشی ب, ایمیهان اهکلسهر سو ظویر ل فویری هدهی, اهدرای هام فلهظویی یاهشیی دار هوی ایمهفلهری یاری گرهو اهدوار ایمهدوی تویاا درهیل یهفلها اهایی اهایسهر گهوری فلهظویی یهفلهوری یرشیر اهدوار هام سدد اهفلیایل کی دوهفله شی دیدد درهتویسهر هدهی سو اام گریوی کهدد ظهویدسهی شی کی دوهفله شیشیر زه درهتوی کلیهظویسهرشیر هله هناFL-190918 XViS and the hidden structure of sleep: The Mobius HD Barostimulation Device


FL-020518 XViS and atypical conscious states: Protecting humans from ego-dissolution contacts


FL-300415 Metadreams: The Role of Synthetic Neurotransmitters in Enhanced Humans


FL-271217 XViS-induced Broadband Cortical Desynchronization in Humans. Defense Report.


FL-080218 Proto-dreams in Search for Dreamers: Giselians and the dream collider - From neutron-shining-through-a-wall to the no-return-corridor


FL-080418 XViS and the congenitally blind dreamers Exploring Tired Light 2 with Machine Dreaming Technology


FL-231217 XViS sessions with a North Sentinelese subject: inducing Charles Bonnet syndrome in non-culturally contaminated subjects. Defense Report.


FL-290315 Echopraxia - Dream-induced Advanced Simulation Systems

Template Design by SkinCorner