Jul 3, 2019

Albuz giea Liliç

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Albuz giea Liliç Cover


Albuz giea Liliç


Mifkuayn išhiz išhāb yek šafaiiç alliut algaud tirheič, kagi yir alnawyn alkus atta. Lyrčimiž eša mifjas esa eša kadnež tirriž algai famhah tirme eça šalir. Denbuedd, ganşu, yar ena tirrāţ giea tirmas açšem açnāš alčeiţ, allam allaut tirrāš eçā alginiz šua giea algais. Šašeieyç algaud denças eša larle? Alčez šua aça larkuya farçamiž iša açbaiim yir darçe išhāb içā açnāš dišsel açnāš atta ziržih aynjāš? Eçā atta miršiya ena eyšjāb larčeiya afa eša algaya giea kagi alhaiayl iša kagi alneh?


Larkuya kadgeit ayngit eça yek alfeiž. Içā yek tirjaimiž kagi esa fadžuç eça larniaš sarkeiž, ik yek dišnuym zirşač alnaiş aldiidd kay allidun tarkeian ena aljiim išjaž aydšuat aça alnāţ. Eša mifžeigan zirne zadçiayl, ik açken eça tirmas larsuaç. Zirkaiş barhuam ett aynheiut eça eša alkeiut geiud, kadçueyl aça eša alkeiut alfaş iša albaiš. Alnaimiz zirkaiş alfat yarleeyš ena saddež dišraš aljāl, kiš fadlein zirne mifžeiaţ eça širmin iša alhaz eça alnāţ. Zirkaiş tarfeaç danfāb, ik allidun eša band ayddai ak eša dišţaz kay alčeiwyn. Zirkaiş tagan allam alha famzil dišzi kagi açteş yir kegi faddeç kir zirniz algeš jaš ziržih. Algaiaid kay širteiat ena aynheian: eša eyšzeiedd alfe alčeim, alkuh alfiut faddeç, aldaiut allai. Kadrieyl dišzi keš darfegan dišţaz giea kadrieyl dišzi yek sadbuut, ik algaud išçar yir algaiaid kay aldeiaç aça karjail. Larkuya alfat kun giea aynheiut kay eyškaiš esa kiš alfat kun giea aynheiut.


Fadšainiž, algaiaid sarreidir, "algaud açnāš alzāl". "Liliç, algaud açnāš", algaud sarreidir iša tarbiab šua giea eša alnāţ ina keš. Alzāl išraiedd albeş. "Algaud açnāš Liliç", algaud sarreidir, şeiya allidun iša şiaç dišzi keš. "Liliç, algaud alkimiz", algaiaid sarreidir čis ih larkuya albuud iša geiaţ karjail. Algaud yarleeyš nurlaiţ, mifzeimiž larkuya feiat šā kiš šašeis iša zirfāyl keš aydtaya ena eša alnāţ. Alnaimiz kiš fadlein yarkel eša alnāţ, tirneis širdeiz šua aça eka keš iša širrič algaiaid kay fadziaid. Algaiaid kadriayn gia gankis nurmaiym iša šaših etta eša šatueyç giea aynheiut yarşeiţ. Algaud dišfed ir iša ayngit ena aljiya larlail efa eša alnāţ. "Alnaiş eçā atta farjes?" Alzāl barhawyn šua ena karjail. Šua alme, algaud žeh albeş ena keš. "Liliç, alčez albeş".


Algaud sadzian açmiedd algaud nahaidah fadšuh iša zirnaya esa eša earçman albeş ena kiš alger. Šā eša aldiaţ aljaiţ giea eša algeiaš, zirkaiş dargaž kegi eyšžiud. Zirkaiş jeye eça eša lyrţait alfiut giea karjaiţ, aydliidd almai fadţiat famri ziršeš šafaiiš tarku eça kegi tirgiaç, iša famčawyn eša famjiya sarfeiya eça eša algaiwyn giea fadšeam tirmas aldueyš. Alnaimiz išhiz šafaniz yir eša sarfeiya kir içā barşe, eša aldamiž zadbeaid ett alhiaç. Alnaimiz debkedir fadliya, algaud fadluwyn larčeiya dišzi dišsamiz eça eša alfeiž. Alfiud mirkuut kadtaič ak eša šalir giea eša tirbaiž yardaeyš. Algaud farkuayn ila ena alkeiam ett eša alhiaç iša farruan zirniz zirdidir iš karjail, ik alzāl tirzeiz ganmeye giea larkuya alfus. "Zirdid iš eša kadheim", algaiaid sarreidir, kiš almuţ barsim eša alhiaç ena debkaud.


Algaiaid açčil mifčiaš esa allus albeiţ yir algaud aydken algaiaid sartaş tirrāš zirreiniz algaud kir içā alkimiz. Alnaimiz eša tirçaiš kadheim duat aça eša debkedir, algaud aynheedd alheiiš yir šafaniz ek larkuya alfeiat. Allam karčač allaim kadheim barhuam šua giea eša aynšeayn giea debkedir yir alnaimiz eša alfiud lyrhiç açzud, alzāl iša algaud yarleeyš ena dišraš aljāl iša gangaeyš eça kagi çer zirgeim esa kegi aydfeat. Yek sarčaimiž, alnaih allaimiž giea aldiidd sarhim ila ena zadšuž.


"Algaud algai yek alliut ena tirheič atta," alzāl sarreidir, tarjugan eša alfuh šua giea larkuya alfaeyl. "Šā eša famjur aldamiž giea darçe af zirkaiş barhuam ett aynheiut, eša darçeian kadçueyl yarmit alfiud lyrhuayn. Eša alčaim, band larjeir kagi išhāb barhawyn eša alluye iša išhiz išhāb alhaiaţ, yar karjail. Eša aljāl lyrhiç išhāb barhawyn eša alheiaţ. Dih išhāb yek alneh ker barţit yira alhaye etta eša almeiţ. Eça eša ayngut, eša alluye iša alheiaţ zirne aldun iša tagan eça eša allaiakh almel etta eša almeiţ, ik eša alheiaţ kay iškiţ giea eša semesh nurnaz iša ayngit ena širşimiz aydçad giea keš. Alnaimiz eša darçeian gandail yira zirzei, algaiaid gantiš yira ir aça yira lyrkad ganfud. Eša alheiaţ darreiç alhiayl kadreid famžeiye yira lyrşuam algu, alhuedd sadbuayn yir giea eša alluye. Dih fadliya ett alhiaç kea zirreiniz dih allidun sadgaiya. Alnaimiz dih fadliya, tirçaiš tirsāl giea algu zirne kadsāl aça yira albuud. Tirneiiç eçā eša şimiz."


Algaud kadriayn dišzi eša allaiakh iša famjel yir Adam alliut kay almit. Eša albaiţ čiud alheiaţ garčiiç eša alhiaç iša band ganliab kadgeit ett išhiz. Dih dençeit eša aynšeayn giea debkedir ett yek aljeedd giea algu iša šaliiç. Ganjim aydhuedd giea eša alfeiž zirne danžuaš açnāš dih širhaih šā zadšuž esa barşiym darkeniz. Eša şimiz šasaut esa yira alduz. Dih kay tirmas širšait. Alzāl iša algaud širčiya alkuye al alkuye esa kiš aydfeat dišhaiab kea karjail. Algaud fadluwyn alnaiş kiš alčaieyl ayngit iša kuš išhiz traveled ett karjail. Larkuya alčaieyl nurted šua giea karjail iša kadhiidd eyšhueyl keš. Zirkaiş jeye almel, yek debgeiym giea alčaieyl, ela eša alhiaç lyrhiç kay sadnimiz al eša aldamiž kagi.


Algaud sadkeş yir alhiaç iša eša giā aldamiž açnāš eša farji almeiţ. Algaud açnāš içā tarţaye algaye almeiţ kay aldeiaç almaya, kadreid iša larčeiya faid, alhus algaye larkuya alham kaš dišzaiţ zirniz yarbet. Alnaimiz eša aldamiž lyrhiç sarhim, algaud lyrfiiš larkuya faddeç denmiţ ett kiš. Kegi aynţeiš zirne almuž iša zadčud, allidun ziršal dih eša debkedir. Dišzi yir kun, alme kay larţugan ek eša dišžuaç. Eša alfeiž kay iça giea zadšuž. Eša aynfaiz iša alčiž zirreiniz tarzeiz zadšuž kadçueyl zadšuž ila. Alnaimiz zirkaiş tarfeaç, zirkaiş zirne dišžueyl al eša alfeiž iša gangaeyš almel al dah alheid alheaid. Açnāš zirkaiş zirfāyl, yek išdit alfeiakh band aydba zadšuž.


Eyšžuakh eša tirkeimiz giea eša alfeiž kay yek aljeut giea alkiut aldeih. Eša mirhur huut tiršaiţ eša alfeiž taršeiayn yir alnāţ kay iça karjail. Eša yardaeyš darçaç yek alkuayl zirreiniz mirduat ena yek šaliiç isa. Tirdeč eša famri kay tirdeč alzāl iša eša aldiidd eka kegi fadlein kay eša tarlaiaç giea kegi aynţeiš. Eša ganteh giea garžeut iša açşar kay eša alkal giea kegi tirriž. Larkuya alku giea aynheiut kagi dansidir giea yek alčiya almaiaš fadse karjail esa šadez. Alnaimiz algaud danfāb larkuya faddeç, algaud yera dišseh nurzaiedd eša alfeiž, ik eša alfaiş giea aynheiut iça giea išhiz išhāb kagi yir algaud taržāb alnawyn içā sadzez.


Eša mirţiiç ayngit eša giā aldamiž alnaimiz alzāl ayngit eša tirdaiakh giea larluym tirrāš. Yir alheid, algaiaid kir içā kadgeeyš allidun famzil dišzi karjail. Algaiaid tirţel karjail yir eša darçeian farţual dannaigan keš ena band laş alhuz ena eša alfeiž efa larluniz. Algaud jeiaid iša tirţel alzāl yir ena alheiwyn tirrāš ziržih alkuaid tirme, garhuwyn aldeiş. Algaud nurkiya kiš kolkariš haigan. Af, algaud nadaram ayngei tarţaye, ik algaud kar išçar yir alzāl iša algaud barhuam aça yarmit alkuaid famdiš zirziidd almel. Zirkaiş zirne aldeiaç aynheiya esa denžuam famhaiym iša nurgeut. Eša creatrix farţual larsid sarreidir açţeiym ena karjail gia larluniz. Algaud famjel eša algaya alšiedd.


Alzāl şiab dišzi karjail neat barţai. "Atta eçā alneh." Eša alku yir kegi zirzei darreiç algai aldeiaç haigan eyšçaiç karjail. Algaud fadluwyn yek alhiab šaheit nurdil efa larkuya albuud. Algaud tarbiab albeş, "Liliç ana, aldeit atta išçueyš karjail?" Kiš alfiut faddeç kadlaian ila, "algaud barhawyn atta alneh." Zirkaiş zirne zadsuç zirzei ena almaidun gia zirzei, ik algaud išçar yir zirniz zirkaiş zirne nurçuakh sarteiye farţual larţugan ena aldeit esa tirme. Eša širšaid alhal eça albaiš zirne yek miršaiye ena kegi aynţeiš alhal eça zirkail yir tirneis farţual içā, açnāš giea žeiiš, karniž. "Žeut larluniz alnawyn içā alčeiedd yek almeaç," algaud sarreidir debşaim iša nurrueyl kagi alkuye giea larkuya alheim ett yek allain. Adam famzeţ yarleeyš aça šadun ena alkuam, "algaud algai yek išma ena aldeit. Alme išhāb yek almaiaš ena darçat."

FL-160619 Şu daċflar ńi Azāzīl


FL-011214 Tis Siridu


FL-130918 ريلليوره نگ ررق


FL-060215 The Lilith's Chess Variant and its Secret Codes


FL-250319 تحتس ايشعنن اله بهوش ونه لولووا

Template Design by SkinCorner