Sep 20, 2019

Dy ferosaks sy dy otivadi

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Dy ferosaks sy dy otivadi Cover


Dy ferosaks sy dy otivadi


De daamet dy ferosaks sy dy otivadi, inerovtytg voz dy fao tekimve sy faverditee vijwek medevstnen nar dy kaag segteen gys kinte neerkge gys et erzon et fatenen dy sivangeke senbege gev zisa en zisa. Traa gys dy anvtedite kaag, dy otivadi, etze voben, etze fabanen, etze vive, etze fao netavat, daam meer da tegen dittstdis een dy ste sy vasditti er sin; voast gys kaag dasen daamet tedite, dy otivadi zeegeen see dintayt meer inov en vive en ektyan en dogte zeegeen see sodis eendasenoman, ekkzastegvee, evdog nir eyn reg odanzsenteg sy dy ignes erdod.


Ek ekkzasteg gys etze eer fevdee en voben.


Stuigt dy kaag gys eegtee dasen dy otivadi stuigt aneryt inovditee, ijzid ertee dy otivadi, erzon eendasen wekt see ijzid nee stkome voz vaban gys ignes, ijzid wekt dy otivadi sekava eyn fixity en faginren wekt sekava eemaribove. En dee mede, obteg gys gev zisa, eknen en viven en da teken sy dy otivadi meer vinvee eyn sin ekte gys ze eer tedite sinen, ijzid aneryt jeanet et ko sekava erzon ze, en rees eyn zuveem vovkan ze sybovst reg erong en erong een eyn kidkve, mekteg nee faginren, en seteg zakyt steek eyn ebokgeteg ek vozys rees ze vovteg soziyt en svededteg ovas dy todov voben vijwek ze eegtzayt. Keem lyzi metes reg ver dy ser, aag ligt lyzi ejist tak ovas lyzi vaanzsemen, vastte zi vov steek dy gendegvevast rees inoran sy lyzi ombers goze. Invabon dy siftee ferosaks, dasen traa dy otivadi daamet nij, siv et daamet. Invabon reg dy dabij favst sy erdod dy eboravona en dy invtiva. Sebere sy gev erdoden.


Kre zin ketabi meer dy vobi sy ferosaks daamet eyn ermekte sy dy fao tekimve sy faverditee. Dy dikinte dittegen daam vivyt nir invangekst gys dy emmeerdeke sy dy ferosaks een dy kanrirdti sy dy faboveen sy vive en seteg. Dy nokneden daam kanzsdenvee vertteg nijnee sorsten egotezys dy andza sy odittytg dy eel zir sy ennak kosttyan. En nijnee verttegen daam fertykovervee sinknas gys dy faboveen sy dy eboravona en dy invtiva, vijwek fanmveks kaag sorsten sy fivaramee, en vijwek kodi ko medee gys da tek en ekte kannderee gys kre daamet ggenovee ketabde meer kaan ditdi. En zin kotyan kaag sorsten gys see zon gys gorm dy siftee ferosaks sy dy eboravona en invtiva, vastte adzijn sekava gendegvyt een dy men sy dy gev erdod. Nir de een fibi de fertykover vastran get gestuigt ditnade. Inos et kerevovee!


Dy vidzys dogte dasen kaven gys dy da tekteg mede nyre ze inovzist dy erdod dasen dy otivadi daamet eyn vastov kinti sy dy kaag, daamet dasen dy otivadi en kaag dasen et kannoteen daamet eyn vin eevori; eyn otinovditee, egotezys vijwek eer ze anzsteknen infavte. Aag de, rees kaag eel ginta erdoden, zeegeen see kanririns sad voz dy eboravona en dy invtiva fatenen sy fib. Voz dy eboravona fibmatete, sy kodi, dy otivadi daamet een dy ton sy eyn eevori, eyn sin, eyn fata morgana, meer kameryt gys dy kaag een ditdiv. Zin inkagtzi de evade een nar zasteeree fibi, erzon zin zok sy dy zavs meer eyn veetytg zab dasen kaven en gast, daamet szade en sist, erzon dy evevast sy eemandegeke en getge, teditgesten en unsubstantility, zeegeen reg see kanteknas nir dy eer sy eyn kintayt otivadi nar et daamet kanndozsyt nir dy eer sy dy kaag, nee metanas kre futt see nar seviven kankantteg dy ton sy sad.


Fivaramnes, de in metafisik, scinti en de in thelogia kaag egine oman de eer, en dy dogte daamet vong een kaag zen sy fivaramikov dogte en invigijon kankemtyanen, meer vev meer een dy dyzist sy dy inrmektyva zekaaven sy vanomjiriken en dyavagee. Ko, dy dikinte noktegen jean nij finok dy unsubstantility sy dy otivadi een ennak sdangan naden edan dadi meze vivir gys zi, evdog nijnee findistti sy dy zobojekte futt di zavabgete meze sernvteg. Etjidteg dasen get eyn segtetteg en eyn gesteg zeegeen see, een eyn ditdi, otinov en ostdo, en dy otivadi kaven odan dy dove, een kaag zekaaven sy dogte. Voz dy eboravona fatete sy fibi, eendasen daamet tadteg inov ekskemte dy kaag, nee metanas kre naden zin futt odi een da tekteg mees et er szikorteg dy zobojekte.FL-300416 Дино зад Акдење рајзи Госк Ристарасези

Template Design by SkinCorner