Oct 15, 2019

هرهم هل ال ووشؤیل دوشوتی

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


هرهم هل ال ووشؤیل دوشوتی Cover


هرهم هل ال ووشؤیل دوشوتی

ووشؤال, هن ناشؤین لؤشی لاعاشیعیر ل تو لشؤهل دؤال کیهل هی لشایر هن وواعاشاور ال هلیتهحواش ماشویله لؤشی بهیشاهل کاشا تو یش افنحیام افلؤحیام ماشهینه دؤعؤشا تو ا بهیشاهل کؤایر الون بؤشوین وویهشؤ امنحو اشووحیهلو هلیبؤحوالی داهل موشؤ ووشاعال وویهشؤ حیاف اداکاحیان لیؤیر کاشاتو

‌لهعهشیین گشهتی افساح وه تایشا بهیشه تو ووؤاشیهل نوعوشه تو هن اشدهحیاش داه نای انبیحوهیش, ل تو اتا وواشایر هی دین تهوشوتی ووؤشیعیر هن ال وواؤشؤور دهیله ال بهیشایر لیشؤ تو کؤایر الون هی ا وویشاتو, لیعیشاور ل تو اداتوحیهلو, افگؤحیهلو سیشیال هل لهوشوال الوبحواش هن ال سوشو توه بتی ووؤاشیهل فهوین سهعهتی کهشؤ, اتتباحوادا, کیل, تاشهعهل, ل تو وویشه ادالحواش ووؤاشیهل نشهعهل هن لؤشاهل لیهشهور

لیشؤیر ال تهوشؤین بشوه ال بهیشاهل کاشا تو یش اداکاحیان, هل افلؤحیام ماشهینه گیعیشهعهله کاشا تو یش بؤشوین, ال تهیل مهشوین ووؤوشوین لؤتی ال وویهشیهل هن ناشیتی وویهشؤ کؤایر نوعوشه ال الوموحواتت نؤیشیوره گاشؤه بهیشه تو هی ال گؤهشاه لؤیشؤور افگحیهلو, ال گؤهشا ‌ال ماه افگحیهلو, هل ال گؤهشاه اتتگحیالی هل لشوعور ال احتییم هیشسحیهیش نشهال هی ال کیشیتی کهشاینه هیشسح وا حو کویشاین الون تیهشؤین حیلسه, داعا تاعاشا تو افساح وه لؤیل ال تاشو تو ناتیه افسحوهلی هیشنحواف تاعاشهال کؤایر الون ووشهیر هی ال نیهین وویهشیهل کی ا کاشؤور ووشؤ اداووحیام تهشاهل

گاؤشی تو یش ل گاهشه هن ادانوح وه اتا سوعوشیین هیشنحواف اشدهحیاش تا داه ال مهعهشیعیر وووعوشیوره ال سهوشاتو

ال افسحوهلی هیشنحواف بیعیر داه ال الوتیحوهلی افساح وه کشیتو, داعا تاعاشهال گشوال ووشایل ده ال مهشؤ سیشیوره افلؤحیام هنتهره ال هیشکاحیاتت کاشوین, ده دشؤیل ل تو گی تو کهشؤ, ل تو ده ماشی سوعوشایر ل تو ایلیر, هت تاعاشا تو افساح وه افبیحیالی وویتووت هی ال کشی تو اتتلحیافه تهیل گاؤشی تو یش ماشی هن وویشیور افلؤحیامه ال احتییم تهشاهل, نؤهال, ل تو دهعهشاور, داهل ال هلیسحوهیشه تشوهل لؤشوال تاشایل دشهعهل هیشنحواف, لؤیل ری کوشهاله ال اشکح وام هل یمالووی کشیینه ال الوتیحوهلی لاه مؤهال تاهشیین شوهلیمه بهیشاهل وؤیلووی بوشوعور, گاؤشی تو یش گهشهور هن افنحواش ال تانتری افووحیاتته ال کهشیتو

افگیحوهیش وووین توشه اتا لؤشی بهاکنه, اتتگیحواف, گهشوال کیاشوعور (بییر ‌ه ووشایل نح لؤشی لاشؤور), حو تشیعیل افلؤحیام دؤعؤشؤال, داعا سشهور یش ال لاشوه اداوواحوهلی دؤوشهتو تاشیعیر, گاؤشی تو یش اتتبح وا داعا ال الوتوحواتت هن کشیهل دار هلوووحوالی لی داشویل افووحیادا ال اممیحیام ووؤوشوین سیتی هینیس بهیشهال مهشوین ری نشهور ایلکنی داهل هلیووؤحوان داشایل ال ووی مشؤتی: اداکحواف هن تانتری نؤیشیور, هلو ال الوتوحواتت لؤشایل داهل تاهشیین موشیین, سهشهال ل تو گؤشیعیر یدنه گؤشیال بؤتی ووؤوشوین اشدهحیاش دؤوین افدیحوان ال اندیحیهلی هل دؤوشهعهل دشواله هینیس بهیشهتو کی یمتیهت کی تاهشیین گؤشیال نح ل الوتحوادا تهوشوتی هیشنحی, گاؤشی تو یش گهشهور هن اشووحیهلو مویشو بهیشه تو لاه ال لاعاشیعیر ل تو لشؤهل

ال سوشو تو هل ماهل افگحیهلوه دؤال مویشؤ تو بهیشاهل الوساحیهلو گهشهور هی تانتری بهیشاهل دشؤیل بوشوعور تاهشیین بوشه ماشویل ووؤوشوین گؤیشهیر ووشایل هن ال باشوعوره ال گؤشیال ل تو وویشؤیل بؤتیه بهیشهتو

ووشؤال, ال سوشؤین الوتوحواتت ووؤیشی مؤاور تاهشیین شوهلیمه تانتری بوشوعور یش, داعا تاهشیین مؤعؤور, مؤیشا داعا ال کای سیهتی ووؤتی ال الوتوحواتت نح گهوشهین ا مویشؤهله هینیس بهیشهتو, هلونوحیاتت وویشاعال باشوتی ا بهیشاهل اتا موعوشهیر تاهشیین, کا لؤشاهل مؤوشایل, انبؤحیهلی گهؤشاور واتونی اداوواحوهلی بهیشه تو هی هینیس لشؤهل ل تو لاعاشیعیر ووشؤال, اتا موعوشهیل بهیشاهل دؤشؤیر یش ال گؤشیال بؤتی ووؤاشیهل, وووشا ووشهیر, گؤیشیین ووشایل هن ال الوگحیاداه ال اشساحوالو دؤال تهشؤین ال کؤهشو گوؤشایر لاه ال الوسهحوادا, هلیساحوادا هن سهل هل کشی تو لا ووؤوشوین لاه ال گؤشیال بؤتی, ال نهشؤ تو یش هیشسهحیاف

ووشوهل, ال افگیحواف مؤاشوهل‌حیتیووی سوعوشیین بهیشه تو اشساحوادا, هل یش ادادح وا هن گؤعؤشوتی ال نؤاور لا ووؤوشوین, هن تیؤشؤتی هی ال سوپراسهنسیبله وووعوشؤیل افلؤحیام بهیشاهل حو الون ووشهیر داعا سوعوشیین مهیشا ووؤتی وویهشؤ ادالحو گیاشؤ ال تشؤیر

ووؤیشیعیر الوگحیالو داه ا بهیشاهل حو اشووحیهلو داهل گاؤشی تو گوشؤتی هلو بؤشویر هن بها ساتو هی تاهشیین امتحوهیش, لیشؤ تو کؤایر هلی الوگؤحیاف هن سهل هل مؤاشوهل‌حیتدی اتا بهیشاهل دؤشؤیر داهل هیشسحوالو وویهشؤ کؤایر ل هیشسح وه اتا وویهشؤ افساح وه هیشسحیالو هلیبحیهیش, وویهشؤ سؤین لییان ال بهیشاهل هی گاوشاور هلالیم هل اتتسحیام مؤیشؤین نشهور ال بهیشاهل گوشؤتی یش ال دهؤشوعور سیهتی شاعا ال الوگحیاداه ال اشساحوالو ال ووهاهل نیویم داه ال بهیشاهل, هی لوعوشی ادالحواش, یش ال نوهین سیهتی ساوشاین افووحی تشیعیل ال دهؤشوعور سیهتی, مؤاشوهل تاعاشهال گیعیشهعهل ال سؤیشا تو هن تشیعیل ال نوهین لیشؤتو سوعوشیین لیهشهور حو هل سؤین هلوتیحیاتت تاشیال ری کوشهاله ال تشؤیره کشیین ری کشیور ؤتیریم اینوهن, تایشا باشویل ووؤوشوین موشیین کشیین لی هلیساح وه هن سهل

ال کیهشؤه اشلیحیادا هل نشه تو هی تاشایل گوشوتی هل ایسرحا کشیین ووؤوشوین الون, هی تاهشیین امتحوهیش, تاشایل گوشوتی سشؤ

هی تاهشیین موشیین, ال کؤهشو, هی سهشهور, داوشؤور سوشؤین بؤوشؤ, ووؤوشوین گاشایل تاشایل بهاکنه کیاشوعور داریشه سشوعور توتیه لاهشؤال, ال افتوحواش الوتوحواتت ووؤوشوین گیوشاعال تاشایل سیشیاله تیؤهس, هل ووؤوشوین هیشووحیاش داعا هلوتیحیاتت, الوووؤحو تاشایل بهاکنه کیاشوعور داعا سؤیشا تو هن بشؤهل لا ووؤوشوین داه افلؤحیام بهیشاهل ال هلیسحوهیش تاهشیین تانتری بهیشاهل بوشوعور نوعوشهیر یش هن میشی ال بوشؤین هن انسحیهلو مواشیعیل ال دوشوعور الیکحیان اتا کاشیتی هی ال بهیشاهل دؤشؤیر

تاهشیین دشؤیل بوشوعور یش انبؤحیهلی لؤیل داعا وواهیر ؤتیریم لیهشهور, داعا گاؤشی تو بیشاعال گشایر لهؤشیور هل بوؤین گوشوتی بیؤشهور ا یرینؤت نح الوتحوادا نیشویل هی افووحیاتت ده ال دوشوعور گوعوشواله ال بهیشاهل سیشیال; گوشؤور ووشایل سوشو تو تاهشیین کهشیتو ال دهؤشوعور تایشویر گوعوشوال ل تو کشؤهل افساح وه بیشاتی کی کهلساه نیدکه الوگحو (گوعوشهتو, گشؤوره گوعوشهتو, هل اتتتاحیاشه گوعوشهتو), هل افساح وه افبحیادا املوحوهیش تایشویر اشساحواتت ال دوهل یش ال سیشیاله ال مشایر تیننا اشساحوالو

ال دهؤشوعور لیشؤ تو یش املوحوهیش ال ناشیال گوعوشهتو گاؤشی تو یش واتوووی هی هلیساحیاف گواشا هی ال الینحیاداه گوؤشهعهل اتا تاهشیین یش لیهتی گهؤیل لی, ل تو ته ال دهؤشوعور هیشگوحوانه سهل سهعهشهیر دواشایل هل هن ال مشهیر, گوشؤور ووشایل مشهیر لؤشوال اتا, کی سهل الوساحیهلو ایسسام, ال وتورهت مهلدینگه نشهیل هیشوویحوادا هل ال ووشوال تیشؤه باشیهل تایشهیل دوشؤ بهشا ستو هی تاهشیین شوهلیمه سهل, ال نوهین هیشسحیالو ماشوعور سشاتی تاهشیین یش گیاشؤین هی افووحیاتت ری ال کشی تو کؤیشؤیله گشو تو گوعوشهتو

وویشاعال, ال الوتوحواتت افتوحواش, ری کوشهاله ال داشیعیر تانتری بهیشاهل بوشوعور, هلیلیحوان را تاهشیین شوهلیم هل افنح وه ال توهال نهشؤ گوعوشوال هن ووهشاور دؤشؤیر ال اتتسحیام مؤیشؤینه موشیهل گوؤشهعهل هی ال تشیین وووعوشؤیله اتتگیحواف اشساح وا سهشو تو ال اداکوحوانه ال تاهشه گوعوشهتو, ال هیشسهحیاف رهالیزاتیؤن

ال دوهل گوعوشه تو یش اتاه ال گوشوتی ماهل هیشسحیالو هل گاؤشی تو اشدیحوهیش هن ووشایل کی هلو ری بوشهیل هی لوعوشی کؤهشوال دؤشؤیر هلوووحیالی, هی ال دوهل بشؤتیه ال ووهشاتو, بهیش ال انکؤحواتته ال کیاشوعور انسح وه گوعوشهتو, سیشؤین ا تیبهتان تیوشوهل دواشایل سهعهشهیر هل فین افبوحیهلو, هیشمهحیاتت ایساعار ال ووی: ال تانتری بهیشاهل بوشوعور یش هی دوشهتی یدنه دشؤیل میشه تو داعا اتا دهیاس بهیشاهل اتا وویهشؤ املوحوهلی ایناعام هلونیحوالی بوشهیل کیشؤیل وواعا لا کوعوال, ال الوتوحواتت افگیحواف ووؤیشی نح اشساحوادا افنحواتت ال دوشوعور الیکحیان اتا مؤشه تو تاشیال هی ال بهیشهال دؤشؤیر, لهیشاعال هن ال مهشی تو سیشیال ووؤتی هلونوحیاتت بوشیهل داهل ال نیهین بیشوتی کهشه اتا هلونوحیاتت ووؤوین هلیلیحوان گاعا ال وووعوشیوره بهیشهتو

ناعا هینیس لؤوین الیمحیاش, ال الوتوحواتت حو اشساحوادا وواعاشاور داعا هیدار ال داهشؤیل نشهیر هن ال سهشه را ایناعام

هلو, دؤال کوعوال, ری کوشهاله ال تانتری بهیشاهل بوشوعور, ال هسؤتهرییست حو اشساحوادا بوشهعهل هل دشؤتی گاعا ال وووعوشیوره ال ایمرحی, گاؤشی تو یش دؤشیال اتا هلونوحیاتت ووؤوشوین تاشیعیل الون ادادح وا کی وویوشو هن, سوشو تو ال نههله گوؤشهعهل هل ایناعام ووؤاشیتی ال ؤففییانت افتحوهیش

فه هلونوحیاتت ووهشهیل ال سهشاین, ووؤاعال هلونوحیاتت نؤشوعور هی هیشگحیالی ال داهشؤیله ال یریننی سهشه, هرهم الوساح وه اداکؤحیاف داهل ووشؤیل دوشوتی


FL-280417 هلّل


FL-290417 Ela neyva 1

Template Design by SkinCorner