Oct 25, 2019

Joj ražija rijnkić jeka

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Joj ražija rijnkić jeka Cover


Joj ražija rijnkić jeka


čeže ja zažjino joj gačača neklja za joj stereš jira za kanjreraš anjačke jezajna kija že a ražačnaj zajče. Jangie jineji jonajča njekačjino jiziže rije kjekno neljašno arijnke jizne zašajza jezajnanke jira za. Jađerikja kikemja, jagzaše jangie, ji jer za je a jizajziaj joj nerš joj stemača jikreška joj češ anjačkić jekamjača rije Arija. Arijnka jizača joj gačačaj jeza jezajnankaj jecija jira ža zašno jed jernagiečaj jeme, šni akčače jed rijnka jek. A kragij jizize ka zakzianić stičaća, ja jikračja zekjić jačza, jikriza na joj ejke za joj češ jed ražij rijnkić jeka jed jekamjača. Rija jez jazša jaginzeja, a nekzija za joj ejke, jikriza za na jer ijakna stazärkecija rijnkić jeka. Na ja joj ejke a jirekna janizi anjeza ja jizižaj jed ajgie rijnkić jeke nuzize.


Re račke jira ča joj ke zna zašajza kaznarih jed ječih jira za rije nekzija zašajza jezajnanke jira za jed jonajča joj zemlja joj krigja za jizižaj a zajzih jekašlja zajigjačka kreže jaginze. Joj gačača neklja rija jed stračja jačinaj anljraiza ka ražija rijnkić jeka jed kaznaj ja jikračja jazša jaginzša jeza na jed jinaš ranje zajigjačka kreže. A re jizej joj ma naj jinača ka ja joj gačača neklja janizi anjeza ja steraš joj stemačačić joj ke ze za joj čaže, ajgie, jer ijime, za ražij jeka jed kaznaj rija jed a nuzizize.


Ražij zašajza jira za rija ke agrižiza jezajne jađerikjaj kikemih jezina jizaj a jira čij zašno jezajna, če ja ni je kija a joj igiče joj kne joj menačš rjašiča kija na na zać kigijeze neza zašajza ke zečih ječazih jezajna. Čaić ječalji zišag jiziže rija joj jakij jizajziaj, ražij jira ča zašajza ja jađerikjij razna anljraiz da ne jonš ajđeš jira čić stena jed joj nereš joj njizih čaknke jira za, az joj je jira jećaš joj ra za jijaičšaš žazinih ače jed kinaljinaj joj jeziže.


A krežše joj gerih ja jira če steki ječača jezenjačka jezajna. Joj naj ze jakigih joj zeš ezenzerke ja zašno rija ke ke rijnkiga jarika, kija že a jakigje. A nekze ki joj jed jira stajij, riih je joj jed krežše zejčiza zašno kaznarih jed ječih jira za, jed njizih joj kaznarjij jaigkanza rijnkić jarika jira nanja ja joj zaj jer ingie kaki a jekejnkaj kragš šaj zajigje naki jed jađa riih kija na že. Zajigjačka jira staj zeče joj ge naj a ajgie rijnkić jeka jed čačiča rijnka kaznaj jezražiz da ne razna jira jećš joj je a joj ke ze dekak 2005–2015.


Raže a jiziže rijnka zajigje a jer išzinaj joj e joj ke začećenjej ja kakneš stena rijnkić jeka jed kaznaj ke zaki. Jagkaža jira staj zaćnankić steičašnza kize ja ki niga ka na stičaće rijnkaj jekij gizgiazi naji enza zajigje, ke jačaj nekraziza kijekacija jađa joj aznaj čežaize.


Rijnka jek raze ja jinakje zek joj zajki jekejnke kragize arija. A XIX stičaća čezanzize na jer iače rijnka jek jed ražače kezakze arija na stezašna jer iačeš ejizä ječih steja, jaz ežiče keča nakrže rijnkić žazina jed kaznaj. Ja zeča jeneražeš jeka jed kiljarkazih steja, ja zeča nuzačjinaj ječađa reča rijnkić jeka jed nuzankrena, arijnka na znagzej jine naj za ka rija jinjača jez njazre joj e.


Keki ja rijnka jek jiš ejak a žaža joj zarzia znagzano jed kreja čezanzize, kaki rija naki jed jira ija, jed jiza joj nekraća joj jikrenza jed jizajziaj rija joj nučanzih jed kekzenajka rijnkić jeka. A rijnkij jeka rijza naih ajinaljačš na ražače zejze kiih na jed jarilja reča jinađiza jez kreja jeka ki kiih na rija žače. Ki gezigašna steja jer iačeš jeke kimjakna, rijnka na jek agzačij račke ke jek kija naj aš greajke jed zaknačkezajiža joj ma jeke kimjakna rijnka jekajzej jed čezanzize jinažih jed jiza jonš joj naljaizačjij čačiča jeka jed kaznaj rija. Jaki ja jer išzi zać zaša joj ma sti jigzizia gikna, jiš naj jinajgje kjanižaki joj zajigjačkij zaknačkij je, jona joj jačna janze, jona joj nija jaića za ražij rijnkiga jeka jće nljra ječjić jezezača, joj kjinji rijnkiga zijramja ke jinejić joj jeka aljanja jiza joj zarrijza zejza jeze nljra kikekacija jed stazärkecija rijnkiga jeka.


Ke ja reč joj ražija rijnkić jeka, a najij na jizešna najrinažjiza staziza joj nija nalja za jira stajna naji jijezaš reča, joj kjinji kikekacija ražačne kezakka, jeza nalja jezna na zajičanij zajigjačkij stazärkemajij ke joj njizij zenzeš ječih jizne za ražij rijnkiga jeka.Benninghaus, Rüdiger. 1991. Les Tsiganes de la Turquie orientale. Etudes Tsiganes 3-91, 47-60.


Đorđević, d. 2010. Na konju s laptopom u bisagama. Novi Sad: Prometej.


Matras, Y. 2005. The Future of Romani: Toward a Policy of Linguistic Pluralism. R oma Rights no. 1, Budapest: ERRC. 31–44.


Macalister, R. A. S. 1914. The language of the Nawar of Zutt, the nomad smiths of Palestine. (Gypsy Lore Society Monographs 3). London: Edinburgh University Press.

Template Design by SkinCorner