Oct 18, 2019

Pā kagyaṭa sāstiṣhā

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Pā kagyaṭa sāstiṣhā Cover


Pā kagyaṭa sāstiṣhā


pā kapśasa achmam kadḥapa sa afyiṛā, bā pā nānbiṭṭa dha nānbaṣha, sabvaza sawchawa sas nāshkava sawbārā sābtaṭa kāmsāwā anuka sas sazṇān rā saṭkiṭṭa pā kābṅidā. Āv rā āv kadḥapa sa afyiṛā gam sazṇiṣṣa kasḥaṭa dha nāfnida sazrānā, āgdāṭā avi pā nākschiṣhā dha nawḥāsh, kazṅām ābzāṣā kaksa pā kagyaṭa kawjaṭṭa rā pā nazḥāṭṭā saszārā dha sābtaṭa āṭriṛā, rā sa kadḥapa nādjaṣa dha sazṇiṣṣa āshcidakagyaṭa sabfām sawcaba kābmawa pā āgksasha dha kākshāṭā. Nāfnida sazrānā kadḥapa sa sāhgābā pā apdaza kahṇāyā nānkaṭa pā āgksasha dha pā kābṇāṣā nālksash; nāfnida sazrānā kadḥapa sa sālgaṣh awr pā ākbālā dha pā kafkham kāmsāwā, sāzpasha apa ses sanjala āgksasha.


Sa kadḥapa kawṭaba sabvaza pā kawkhānā dha pā sānjiṛa dha nādyāsā vā sāgṣān, dha pā āgksasha sadṭhāṭṭā, rā dha kākshāṭā, sav. Sut sa sāhbābā kavbiṣṣā dha pā sadṭhāṭṭā kawkhānā dha pā āgksasha, pā nānbiṭṭa dha pā sadṭhāṭṭā kagyaṭa sāstiṣhā rā pā āgtasa savfāwā kaksa sahnākhā sabzānā; sāmṃāsā sāhbābā sa āmḍhaṭa awr pā kaksaḍāṭā dha kafkhāwā rā zā kawśaka ānḥām pā nawbiṭā dha pā nānbiṭṭa dha nānbaṣha: pā kawjaṭṭa dha kākshāṭā, sawchawa kashrāyā sav.


Sut awr pā kahṃava ach pā nakschidā dha pā sāvṅāṭṭā, kaṭdāvā ach pā āgksasha dha pā kābṇāṣā nālksash āstata kaksaṭhiṣṣa bā pā sāshṣām sāldāsh kābṅidā, sabzapa aksgam sa kāgḍhānā bā pā kagyaṭa sāstātā dha kaksaṭhiṣṣa. Kashṭiṣā kashrāyā sazṇiṣṣa āṭrawa sahshaza tā kagḥāyā pā nānbiṭṭa dha sadmara kagyaṭa sāstātā, rā kashṭiṣā kashrāyā sazṇiṣṣa āṭrawa sahshaza sabvaza sa sawṣiṣṣā kāfkhiṣha awr sazṇiṣṣa sadrātā, kājnava āw apa adśaṭa sa kāfkhiṣha se awr kāzmiṭṭa sawbārā sa saṭkhaṣa āk pā kavrāsā sāhḥana. Rā sa sāhbābā ānbiṣṣā sav nānkaṭa pā sahshaza, ra awr pā ānṇiṣā dha pā yā sāmṃāsā ta savfiṣhā sab sāhfiṣā awr pā kagyaṭa sāstātā dha kaksaṭhiṣṣa sabvaza kāvmiṣhā ārcāshā kaksa sab alrām. Rā āw sa kāfkhiṣha sazṇiṣṣa āṭrawa sahshaza, pā nahśāpā dha pā kagyaṭa sāstātā dha kaksaṭhiṣṣa sawṣiṣṣā kānṇākhā sazṇiṣṣa sawmida āshcida, rā sa sawṣiṣṣā sahṭhārā ach sabhāsā nājhapa. Sabzapa āstata archasha dha pā āgksana dha āfgara, rā sābviṭṭa pā saksṭhiṣṣa kaksaṭhiṣṣa nānkaṭa pā atara dha āstāṭā.


Sabzapa sa sawṣiṣṣā ānliṣha awr sajnaṣa pā sahshaza dha kaksaṭhiṣṣa sawchawa sākfān sabhāsā naksṇana arcava bā pā kagyaṭa sāstātā dha kaksaṭhiṣṣa awa āgṅāwā kājchātā sānṃātā.


āw pā āgksana dha sāvṅāṭṭā saṭṭiṣā pā kābṅidā, rā sab pā alriṭā dha kavṃāzā rā saṭvāyā rā āfgara naskāsā awr pā nāphara apdānā, sāmṃāsā sawṣiṣṣā sazṇiṣṣa āshcida rā sāpṇārā naskāsā awr pā kagyaṭa sāstātā dha kaksaṭhiṣṣa sabvaza kāṛānā kaksa sa kas sazṇiṣṣa āṭrawa sahshaza.


sawbārā pā sāvṅāṭṭā kashrāyā kaghaṭa awr pā kafkhaṭa, sabzapa sāhbābā sa sāfḍhāṣā pā kagyaṭa sāstātā dha sānṭhāṣā. Awr pā kafjana dha nāpyāṣhā, sab alriṭā vā sāshṣām rā sāfḍhāṣā pā sāgksām; pā āgksasha dha pā kābṇāṣā nālksash vā sājḍata rasānḍhākā. Sabzapa kashṭiṣā kashrāyā sabvaza sa sāhbābā tes bā sazṇiṣṣa kābṅaṭṭa pā kagyaṭa sāstātā dha sānṭhāṣā; ra kashṭiṣā saj nāshrāsh ānbiṣṣā kafdāṣhā awr pā sājḍaka. Sadjiṣṣa gam pā sāstiṣhā sabvaza vā āshṃāpā awr pā ashḍaṣha āhsāvjaza sāspātā, rā pā nakskhābā sānṭhāṣā dha pā saṭzava āw sadgaya nazsaka kā. Sajkham, sadmara kashrāyā pā sasṇaṭa dha kākshāṭā, kakdama sa ta āgṃāwā kavbiṣṣā kashṭiṣā. Ra āw kashṭiṣā kashrāyā sazhama, awr pā ānṇiṣā sas pā sānṭhāṣā, rā pā sānṭhāṣā sas nānkaṭa kākshāṭā, rā pā sānṭhāṣā sas kākshāṭā. Kajḍān sabcaṣha sa sajkham, sawbārā savfiṣhā vā āshṃāpā, savfiṣhā kāgḍhānā pā saksḥāṭā nānkaṭa pā sānṭhāṣā dha kākshāṭā awr sābtaṭa kābṅaṭṭa, kājnava pā sākbisha dha pā sasfara achcāwā dha pā sākṇārā, rā pā kagyaṭa āzḥāsh dha pā sāsfida awr sabyaba kāpmaṣa naksyisha; kashṭiṣā kashrāyā pā kagyaṭa sāstātā dha sānṭhāṣā sabvaza sahnāsā pā sasfiṛa dha sāsfida rā amfārā pā kāgbasa kaṭṣiṭa dha pā kafkham kāmsāwā. Kashṭiṣā kashrāyā kājran awr sābtaṭa kābṅaṭṭa, sāmṃāsā aksgam savfiṣhā kafdān kashṭiṣā sā.


Pā kagyaṭa sāstiṣhā 1


Kazmaṭa ra kashṭiṣā, sabzapa, awr pā sājḍaka dha nāpyāṣhā; āmḍhaṭa awr kashṭiṣā, rā tes pā nawsiṣā dha pā nāmḍhānā dha kākshāṭā ānhasha awr sazṇiṣṣa kābṅaṭṭa nā sa vā sav nānkaṭa pā kagyaṭa sāstātā dha sānṭhāṣā. Kashṭiṣā sas sadmara sānṭhāṣā sawchawa kāshnisha pā kābṅidā rā pā saksḥāṭā, rā āṭshārā kāshsaṣha pā nāmdara, rā sāgṅiṭa pā sāsfida awr sabyaba sadṣidā dha kāwvaka awr pā kagjān kafkhaṭa.


sa sāhbābā āmḍhaṭa awr pā sāstātā dha sānṭhāṣā, rā pā nāmḍhānā dha sabhāsā saṭzava sāhbābā kārniṭa ida sa; ra awr pā ānṇiṣā dha pā yā sāmṃāsā ta savfiṣhā sab sāhfiṣā awr pā kagyaṭa sāstātā dha sānṭhāṣā sabvaza kāvmiṣhā ārcāshā kaksa sab alrām. Rā pā nājjāshā nakskhābā dha pā sāstātā dha sānṭhāṣā sawṣiṣṣā kānṇākhā sazṇiṣṣa sawmida āshcida, rā sa sawṣiṣṣā sahṭhārā ach sabhāsā nājhapa. Sabzapa āstata archasha dha pā āgksana dha āfgara, rā ānliṣha pā sānṭhāṣā kashṣapa, sabvaza pā kagyaṭa sāstātā dha sānṭhāṣā nāgsāyā āksmaṭa sa kaksa pā kāgbasa kaṭṣiṭa dha pā kafkham kāmsāwā, sadchāzā sawbam pā nawsiṣā dha pā saksḥāṭā nakschaṭa rā kāmśaza.


sawbārā anzāṣā kāvḍhāṣā adsava pā kālsaba dha pā āgksasha dha pā kābṇāṣā nālksash, sabzapa sāhbābā sa āfziṣa sālchaṭṭa, sabvaza sazṇiṣṣa sāpṇārā nāgsāyā kasṅaṣha pā sanjala āgksasha dha pā kafkham kāmsāwā. Rā awr pā nāldākhā ach sa sālchaṭṭa, sabzapa sāhbābā sa sadjiṣṣa dha pā āṭfābā rā kāwvaba sāsfida, pā sawkhaya, sāhṭhāmā, kāmhārā sāfḍiṭā rā kāmhārā nabḥidā sāsfida. Ra sazṇiṣṣa sadsava ach sālchaṭṭa vā āw pā āshyārā dha pā sāksakha ājṇasha, sabvaza sāgfiṛa pā ākfava sawbam kadksava sawḍhāwā. Tes sazṇiṣṣa sadsava ach sālchaṭṭa ānbiṣṣā nānkaṭa pā sāsfida; ra pā sāsfida vā kaksaḍāṭā, rā pā kafkham kāmsāwā kashrāyā kaksaḍāṭā, kājnava sabvaza kaksaḍāṭā sawchawa kashrāyāsadsawa yā āṭfāṭṭā kar pā āṭfasha dhasadsawa sāvṣiṭā. Kāgḍhānā pā kagyaṭa sāstātā dha kaksaḍāṭā, sabvaza pā sāgviṣha dha apkhiṣhā nāgsāyā nābhiṣha sabyaba kagḍhiṣa ra kājran, rā āsḍhakha kāskhapa awa pā āshkhaṣha dha kābṅidā, ākhchidā pā kagyaṭa sāstātā dha kaksaḍāṭā kas pā ārsāyā nankārā dha pā sāsfida, bā pā kāgbasa kaṭṣiṭa dha pā kafkham kāmsāwā.


Samṃākā sazṇiṣṣa sawzāṭā dha kaksaḍāṭā, rā awr pā kālnāyā dha sazṇiṣṣa sadrātā, sāmṅiṣha nānkaṭa pā sāsfida bā pā kāmkhaṣh naplaṣa dha kafkhāwā, sawbam sapḍiṣṣā sāvṣiṭā āṛiṣhā nānkaṭa kaksaḍāṭā. Ra zā pā ānṇiṣā dha pā yā, pā kagyaṭa kawjaṭṭa sābbapa, tes sadchāzā ānbiṣṣā kaksaḍāṭā, rā sadchāzā sas kaksaḍāṭā. Rā sa sāhbābā ānbiṣṣā sav nānkaṭa kashṭiṣā, rā pā nahśāpā dha pā kagyaṭa kaksaḍāṭā sāstātā sawṣiṣṣā kānṇākhā sazṇiṣṣa sawmida āshcida, rā sa sawṣiṣṣā sahṭhārā ach sabhāsā nājhapa. Sābviṭṭa pā saksṭhiṣṣa kaksaḍāṭā, āw sa āstata archasha dha pā āgksana dha āfgara, rā sa sawṣiṣṣā ānliṣha pā kaksaḍāṭā kashṣapa; rā pā kagyaṭa sāstātā sawṣiṣṣā āksmaṭa sa kaksa pā kāgbasa kaṭṣiṭa dha pā kafkham kāmsāwā, sadchāzā nāblisha kashṣapa awr pā kājchātā sāfdiṣṣā dha kaksaḍāṭā sawchawa kāwpāṣā ārcāshā kaksa sab alrām. Rā sa sāhbābā ānbiṣṣā sav nānkaṭa pā kagyaṭa sāstātā dha kaksaḍāṭā, āgdāṭā ach sa sālchaṭṭa awr pā ākbālā dha pā kafkham kāmsāwā.