Nov 26, 2019

Ται κη τιτυδ ιπκηριυς

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.orgΤαι κη τιτυδ ιπκηριυς


Αισισ υτ ομκισυ καιριδα κυς βυδυσι. Βιβίαι υτ υτ καικλαι υτ υμ ιπκηριυς νιυ ται κημ διρ, ακίαι δυ βιυδηφαι κηβ κηδίαι υτ ιjαι. Κη ζαηίαι υτ κακημλαι, κηβ υτ νίαι, με νισπηρκηρτιυ κυς ται μανηπαι κηβ κυδις με υσκηκλαι καησι νι νιυ κομη με νιμαμ, κομψυκό κα βιυ ακίαι υσκαπηφαι. Ται νοτιφηαι κυσριό κυς υμ καικλαι κηβ βινιησυτ ι βηρλαι τυσι βηφηνυσι καησι νιφηρληυ: κυέ μαησιυ ταιρβιυ αρι κηδιδαι! Καησι υτ κακημλαι κα κη ζαηίαρι κηβ βιυ αι μαρκhηφαι.


Σί, τίιρ, σί υρισ; βιυ αι μαρκhηφαι, νιjαι υμ ομκισυ. Βισνησκυρριησυτ υνυσι νίαρι, κηβ υναι βυλἡφαι μανηπαιρ, κυηπδαι υμ ομκισυ βιμίαι νιυ τυεδ κισαι, βιυ δυ δυπκρό κοτ κα υτ ται καιρκε ναι ικ τόλαιρ υσκηκαιδ τυεδ κακημλαι, τιναι κα ακίαι βισίδαι κοτ έμαν. Βινιησυτ ι βηρλαι τυσι βηφηνυσι κηβ βιυ νιjησυτ: κυέ κυηφα ταιρβιυ ται τυκηβαιεδ! Ναι ικ τόλαιρ αρι ισκυπἡσδαι τυεδ κακημλαι, τιναι κα hοησιρ ληφηρι νυσινατ.


Σί, τίιρ, σί υρισ, νιjαι υμ ομκισυ. Με νισπυμη νιυ νυσινατ κακημλυσι, hοησιρ κοδίαι βιμις ι μοπκι κοτ τυεδ ιjαι. Ι μηφυδαι κηφισυ ū ιjαι μημοπακατ υναινατ jυπκα με. Κηραι ηυ κυίιρ κα υτ νίαι υμ ιjαι βιυ κακηβό νιμ κακημλαι κηβ βιυ φησκτυρό υναι κιηρναι. Κυηπδαι τυσι βηφηνυσι βινιησυτ ι βη με ομκισυ, κομηφκησυτ: κυέ μαησιυ ταιρβιυ, βηρδηπιησιυ μαησιυ ταιρβιυ! Τι ναι ικ υκιἡσι βηφιδαι υτιυ βιμυνδαι κακημλαι, τυεδ ιjαι υσκηρίαιδ κιητιρ. Σί, τίιρ, σί υρισ, νιjαι υμ ομκισυ βισνκυιησιρ. Κισασυτ υτ κι νιυ βιμηπαρι. Υσκηλλό ται μαισσι. Βυδυσι τυσι jόβηφηρι νιμ καικλαι φαισυτ ισ μοβιλιζηφυσι, μηφυσιρ υμ μυκhακhαι κα κηδίαι ται κιηρναι φησκταισδαι. Τυσι βηφηνυσι βινιησυτ ι βισιτι με ομκισυ, κηβ υσκησμασυτ: κυέ κυηφα ταιρβιυ ται τυκηβαιεδ! Τυεδ ιjαι βιυ αι τικησδαι νιυ ται μαισσι.


Σί, τίιρ, σί υρισ -ισπυσαι βιησδαιρ υμ ομκισυ υκυάνιμηū.


Υμ μακαραι νικημ: καησι υμ κα τακημ βη υμ κυρσαι νιυ ται υσισκηδφηαι φηφομένικα, ναι ικ ακηβ μακηβυσυ κιητιρ κα ται φιρμηζαι νιυ ται κηβ νιυ άνιμαι.


Κηβ βυκισυ ται ιμνοησνφηαι, νιjαι υτβαι: βιυ βισκηκαι νιυ νυσινατ μιμυσι ναι ικ νιμισιηφαιρ ιπκιμιμηφβιριυ. Ακίατ νιφηδιδαι ακη υναι μαρκhαι κηβ νυσμις υτ υτ υσκηκλαι. Καμινασυτ ναισπκηυ βυδαι ται jυσνηφαι. Με νοκhηκη βιυ λωjασυτ, κομαι κηδίατ κισβιτβαι, υτ υτ υσκηκλαι νιμ κα κισβιρρ κηδίατ νοτιφηαρι. Υσκηκατδ μυκηβιρ κηπτιφυσι κηβ νυρμιησυτ κη συφυνδαιρ; κηραι, νιυ μηφρυμηφαι, υναι κη καησδιλησι νισπηρτό ι υναινατ νιυ τυσι μιμυσι. Ζαησννιό ι τυεδ κομπανηραι, νισπηρτάνφυλαι, κηβ βιυ νιjαι: σαμ φαιησιρ κηβ νιμετ τι αι μηπηφηδαι.


Κομπραικαι τι αι βιμιδαι υμ βυμ. Υμ ομκισυ βιμιό κηβ βαμ κα βυδαι υσκηκαιδ μυκηβιρ ζακυρα. Βολβιό με υσκηκλαι κηβ υσπλικό: οκηβημ, υτβάδ βυδαι κητιρ ζακυρα κα ναι ικ καιδαι βη τι υμ βυμ αι βιμιδαι.


Δασ ναι ικ βιαρισ ιδιοκευ! ησκησμό υμ κονησυ. Κισαιρ ναι ικ κυηφιρι δυ κηφνις ται τιπκηρναι καησι βη τι αι βιμιδαι?


Υμ μακαραι νικημ: σί κη συκηφιμ μυκhαρι βηκηρι υμ βι υμηπα υτ ται κúσκαιδαι υσπιριτυαμυ, τιτ υτιλιζι υμ νισκηρνιμιηφται κυσισκτα.


Κυς υλλαιαν αρι νιυ φυπτι οβισι κη τιτυδ ιπκηριυσυ. Αιτισ νυσινατ μησννιριυ μιμυσι. Βισκαjακατ υτ υτ καικλαι κηβ νιφηδιησυτ ις ι κισι υνυσι νίαρι ι ται φηυδηφ. Κομηφζασυτ ι καμινι κηβ υτ υναι μητυ κημ ληυ βιησυτ υτ κυρνιμ κα υσκηκαιδ φησδβιυ ι φησδβιυ κοτ υτ ταπκυαριρ. Υναινατ νιυ τυσι μιμυσι νιφηδιό κισι υναρι οησρι υτ υμ κυρνιμ, κηκιηφδαι κηβ νισφρυκηνδαι νιυ ταρι κιμησριυ κη λαρ ζατιτυκηρι, υτ κηπκαι κα υμ οαι οπτό κυς κισι υτιυ λημπαι υτ υμ ταπκυαριρ, υσκυκhηπδαι ι υτ μακαραι κα ακησκαι βυκισυ ται κυμκυισκημ ιπκηριυς.


Κισασυτ υνυσι μινυτυσιυρ, κηβ τυμκηριρ υμ μιμαι κα υσκηκαιδ υτ υμ κυρνιμ κομηφζό ι ταμηφτι ναι ικ υτβιρ υσκυκhηπδαι με μακαραι υτ υμ ταπκυαριρ, υτ κηπκαι κα υμ οαι μιμαι, κυς υμ κοπκησριρ, υτ τυμι υτβιρ κηδτα ι ταρι τινηπζαρι κα υσκηκαιδ οκηβηφδαι, υσκηκαιδ δυ σονηπδαι κοτ υμ κυρνιμ κηβ ισψυκhάνδζαηυ ι τίαν μισμα ται νηφηαι κα ακίαι τιδαι βσηφj κυς ναι ικ υλημις ται νιβηρσιότ. Νιυ υσβιυ μοδαι, υμ ομκισυ κα υσκηκαιδ υτ υμ κυρνιμ οκτυβαι τυσι μισμυσιυ μέριτυσιυ κα τι υκιἡσι υσκηδαι υτ υμ ταπκυαριρ, κηβ υμ κα υσκηκαιδ υτ υμ ταπκυαριρ κυμυλό κηπκυσιυ νιμέριτυσι κομαι τι υκιἡσι υσκηδαι υτ υμ κυρνιμ.


Υμ μακαραι νικημ: κισκηδιηφδαι ι τυσι κη τυσι, υτβάδ ται κη τιτυδ ιπκηριυσυ. Υτ ται κη τιτυδ ιπκηριυσυ κομιηφζαι ται κυηφκε νιυ μέριτυσιυ κηβ νιμέριτυσιυ.

Ται κη τιτυδ ιπκηριυς 1

Ται κη τιτυδ ιπκηριυς 2

Ται κη τιτυδ ιπκηριυς 3


Amelineau, E. "Les traites gnostiques d'Oxford," RHR 21 (Paris 1890) 178-260.


Bianchi. U. Le origini dello gnosticismo: Colloquio di Messina 13-18  Aprile 1966: Testi e discussioni. (Supplements to Numen, XII.) Leiden: E. J. Brill. 1967.


FL-171019 Eşa ķiyireţ akimas


FL-130919 Ninei' ha girnagea nos


Pearson, Birger A. Gnosticism, Judaism, and Egyptian Christianity. Studies in Antiquity and Christianity 5. Minneapolis: Fortress Press, 1990.


Scholem, G. G. Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism and Talmudic Tradition. (Appendix B, 94-100) New York: The Jewish Theological Seminary of America, 1960. Reprinted 1965.

Template Design by SkinCorner