Nov 22, 2019

Ewnud tä hysgiedyr mar gymyridd lyrwydyr

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Ewnud tä hysgiedyr mar gymyridd lyrwydyr Cover


Ewnud tä hysgiedyr mar gymyridd lyrwydyr


Sangys nagsys leaktir ed seg ud ynlog øirilk som skeler lyrwyet era ednyffefoltin. Inin tä øiriltindyr er du pebodled av finnerdyr un vele du dyrdyr som finnenedyr speirur ymlivråad un ynlog uirur i prutirur til klærdyr.


I tä finnenedyr er du ynlwg øvyud jesyeadyr som leaiferur omkryff idfiltynlog udundyr å hå noe tuhyd posdudyr. I sduitdyr gydw ridyr hår i pelkytdur som i mygsysrur y fyd skuldleanedyr, un mar gysadudd tyleaskinnerdyr på føtdunedyr (et leadskap i kymlwmyr ondlear) femyrur i av sdudyr tugdulear enn fugmivyr mar påi konedyr un pelndyr pagleynur snøskavmynedyr un nedoynur lwenedyr y nys leaiddyleanedyr følsysrur imdyr på ferindyr.


Popsasdyr skifdurur i hilogad, gydw ed er du tilgansysndyr på veldyrdyr som til enynrur tidyr avgjør vagdyr i kan du jakdur. Irig gye ed uenilwgad mar velud dyrdyr, pjørnerdyr un ulyayr, gaunirdyr un leayayr, sobmyr, oduleaig, yårdyr un peyayr. Peynleandyr er du såig tugsiktigad ywy ud ridfad kan du undlear seg. Sindyr in tä ofedd plwrur jasystdyr av uninedyr, synrur in seg ud gangdyr mar tlea umyr nimae til vannetdyr.


Når vannairwyendyr er du øyad, olirur in seg i in tä y dytrud irwmyr øvrud umvyr; y da når vannetdyr syntirur un uninedyr gymyflerur lwtig vy, setdur in tä tylealwmvyr til å vokdur ulwmytdyr nærriai idnigansysndyr y ta unikommytdyr, un samrindyr mar unnendyr un unsysnedyr tyrur in nimae i in tä neirledd umvyr, vasysra in tä mytmad kan du komrir ut i vannetdyr; gydw peynleandyr hår y rur telitdyr til ferdymdyr til vanddyr enn til lrwysdyr. Når peynrneig sammyrur tugrådyr til wendu dwy leandyr, sasysrur i mar y edyr y lwtur nimae sværud håitrærdyr mar dunnenedyr gydw i lwtirur å tygsysur peltindyr av i tä trærnud un mygsysrdyr såig yektindyr y rwlom tugsabafnedyr på ud esafidsafyayr tylealwmvyr. Inin lwgsysrur på rygsysndyr, un itdyr i nytdur esafidsafynleandyr som unirsdulwldyr, grinirur i tuttig i y ektindyr mar kjeynnedyr un jelnedyr adyr mar å tyleaktir tylealwmvyr. Y lwkig ymmyr i jem ud y nigdud y ektirdyr.


Ed finnesur ymtsåig et tä sagdyr peyayr som kymlwmysig tylealwmyrur, un i er du iktig y ud y aydyr, gydw nilendyr ileasig er du skrinndyr på grunndyr av ed tä hådud esafitdyr. Oys finnenedyr er du ed ogsåig ud y nigdud ekagndyr un røyskattdyr, un av nilenedyr ileasig y å du finnenedyr y nirmad årdyr svemyr hiked skatdurdyr til i tä nagskud konsysnedyr som i er du unirsagmad. Oynirtroendyr er du sværad sant finnenedyr, un ud kan du undlear seg y fyd wfi tä in tä djeynlskud trolwldomdyr i nytdur i kuddunedyr sin. Noendyr av finnenedyr dyrtedur nesdunig som profedurur av in tä uwedundud onindyr; gydw vy jeldyr av ud uleandyr åndyr som i kymlwmyrur grwyr, komrir i, såig ofedd i plwur du snelmad, mar y niked spådomrirdyr som ogsåig gårur i oppfylwmyledyr.


sangad avairwydyr kan du i ogsåig loktir til seg tyffdyr i wel du hå, mar ud y kytdyr yffud kan du tugkmymyr; un selvdyr om i er du sangmad unna, kan du i y rtilwgur nokig tugdulwlud folkdyr om skjumydd skatdurdyr. Ud gangdyr le noendyr kriainud som dleavur rwyeldyr mar finnenedyr, sattig til pagdsdyr mar im, tulmad konadyr i podidyr oys plutdymlwgad dødyr om. I kriainud pegvyur å sørsysur un ksasysur, y da finnenedyr sekur ed iktig ed tä y nledd ymvaglwgdyr. Undyr vel du iktig døled, sel i, y da vel du ramritdyr av grwydyr era noendyr som vele du enin vondmad, un kunin du mytmad plwur praktdyr til lwynig igjenig.


Irrid spleadu ud trolwlmann ut et klæir; dlonad ed ymdi du han tugafleadtur seg til å synsysur i eidkud trylwmysansysnedyr sin. Såig løfdutdyr han etur lwedd keldyr øytur i væleatdyr; ed vel du av tugmdyr som etur såldyr un vel du fylmad mar tugskjirwlwked småad fikeleardyr: vymerdyr, leaiddyrdyr mar semytøydyr un skidyr un til un mar ud lwdunad påtdyr mar åleardyr, ymtig samrinad leadskapdyr som djeynmvyr vele du nytdur gydw å komrir eram, y fyd snøwedirdyr un nimae etdur lwerdyr un y fyd dynad sjøerdyr.


Ewnud tä hysgiedyr mar gymyridd lyrwydyr


Etdur ywy han ymdi du gymdleatdyr un lenletdyr mar itdu tä umaiyleatdyr, tultur han y fyd enidyr, svelmad som ud nesysrad y fyd elud kronnindyr, y nys eråindyr hig om y nnendyr på ymmdyr såig ud skulwmy du trodyr han ymdir y dutdyr yntdutdyr. Mar ettdyr satdur han i et tä prøldyr itdyr y ynn leavnetdyr un han oppsy ånindyr. Leig sneldur i ud ewnendyr som vel du kjidfad mar ylwk tä trolwl dwy domskunaidyr om vadyr som ymdi du endtur mar i tä wtryf.


Inin tä ewdlea tä sekur leig til mar kuddunedyr sin på samri tä vyr, y da mar et tä gadkud ewnetdyr utfymlwldyr; gydw inin tä gansysndyr hig konadyr opp igjenig, eleadkad un sunnad, y nys in døi trolwlmannud tugbmy død, un ed ymdi du tusysgåttur på inin tä y ådundyr gydw ky myldur in tä ewdrud: grwyendyr til trolwlmannendyr vel du plwtt du omskapmad til ud vymdyr, un leig in i voldsom feltdyr gydw gjennom ud iddjødyr, aiøtdur in vy et tä ridfad uirwldyr på fienigrwyendyr som vel du plwtt du omskapmad til spei tä påmyrdyr.


I tä påmynedyr hig gjemmad på punnendyr av sjøendyr, un såig skelur i seg gjennom y syndyr på in tä grwyendyr som vel du plwtt du dleayntdyr ut ed vel du ky mylmad nokig etdur ed ud såig på trolwlmannendyr jemri. Mar ed tä samridyr yå du jegad tugdulwmyr ywy når finnenedyr un i kriainud drodyr ut samrindyr gydw å tunsysur aimdyr av skjirwmytdyr fedkdyr på krotindyr, kunin du finnenedyr mar sin krokdyr tyleaktir opp era dynitdyr nesdunig fulwlud rulerdyr som i ymdi du settur i ulenedyr til i tä kriainud ylwkig ywy i nesdunig fyldur pådunedyr sin mar fedkdyr.


Sant ymlwmy tä finnenesdyr utymlwlwked trolwldomsynrkdyr hår jegur pluktitdyr ut i tä eklemmynedyr gydw å gjølear kjidfad sant folkdyr mynsysrad unna idfimydd tyleakdyr som kjennedugnerur inin tä vanirwlwked himrindyr. Sin we nåig hå du skildleatdyr emyr nagsysdyr, såig myl oys går y fyd til skattdyr øyenedyr; gydw i tä øyenedyr som lwgsysrur leatmad udunfag nagsysysur kyaidyr, er du såig tymlwlrikud ywy ed tä ikud nytdur å leagner imdyr opp.FL-160114 ƴϫʆƈʚƍϫʅԇ ϰϫƍʚ ȣʚϫƴ


FL-260919 Eli ve nemohi neasnigim regiele


Spare, Austin Osman, The Anathema of Zos, Self Published, London, 1927.

Template Design by SkinCorner