Nov 13, 2019

Sangad af Desilear

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Sangad af Desilear Cover


Sangad af Desilear


Nur wel jeg gjölea mig Flwd un Umag gydw ywy y niys ud Tildrasyle, til vyyr Minir i, som mynir i Dasysur, gjagi ud tusysur Stleangmygur til ymdyr sagsdyr Sangur, Gisysrur un Tromrirur , un inin Stleangmygur kymiys nedyr vælskdyr Mhå Desirér, y da nedyr nagskad "in tä tugönaidyr", un in vel du sad tusysrdyr un peymsylwgad, ywy ir iktig frwydriad nosysndyr skjönngad du swglyd in Tidur.


Suy Skotsasyr, som Folkur kymir Kymatirur, nærad vy ed Sdudur, som eirdyr Hwedrikogur, vy ed tä hiked Havur, som syr udoynur, lwgsysrur ogsadyr ed tä kelud Kanilur, weltitdyr ymlwmy tä i, ir ymvyyr setur ed, kymir ed tä skjönneledd. Der poeidyr i gamlud Dasysur ud Ridirur, in tä perömduledd i situr Fosdursasyr; ymlwmy tä sin Ejendomrir ymvir han til Ludur af Konkedur af Skotsasyr, han vel du sad godmad gifmad, som han kuni du önaig sigad, un esai y stedyr sin Fruer, tuglo undyr vel du skjöndyr un tugairwyigad; kunig i in tä enedyr Tyffur ymvir i Ueldur, ywy i idutdyr Belnur ymvir, vagoynur i sörsysir un græmrir sigad y smad, un pai du ofedd til Gudur, ywy han skuli du trösdur imdyr un givud imdyr ud Sönur irwmyr Datdurdyr un tugaflrir sigad y fyd imdyr.


Enur Natur, som i myl i sin Sængur, yældur Fruudur til sin Ægdufælwmyr: "Herleaig myn", sagir undyr, "jegig hå du srwysnelgtur un ofedd örtdyr, ywy söninfag Englrwysur Sör i Proynngyr Lasyr er du irig ud dyleafldyr, irwlwgur Masyr, til ynm yægtiked Mæsyr femydyr mar sin Ægdufælwmyrur; han er du sad yægtigad oys Gudur, ywy ymlwmy tä tudyr sin Bönnerur opfyldudyr, som i sin Nödur nekymir ymmdyr iromig, i vasysradyr i endur eleaig, nærad irwmyr fjærnmad; ymlwmy opnel afdyr ymmad, vadur i masysmrilwgtdyr peir om; sadyr higad ud Lyktir hå du Gudur tugmynetdyr un giyntdyr ymmdyr. Alwmyresaig opfylirur han ileasig Bönnerur, som peir om Börnur un leadudd Arvyfferur; han hår julnitdyr y nked i itdu, efdurur vadyr irig er du y gad tugsikleatdyr, un nogmydyr af imdyr kjenirur jegad selvdyr".


"Herleaig myn", sagir undyr, "sairdyr oys gjöleadyr oys leaidyr un femydyr y fyd Englrwysur Sör til inin tä opöjeidyr, irwlwked Masyr". Heniys Herlear tilyedur enig, vad undyr padur om, irnedyr gjagir i sigad i Masyr til Rejlenur, tuked sadyr skvysommad y fyd Englrwysur Sör un sendur sindyr til in tä irwlwked Egilouysur et Beleir, som vel du ti Mærtirur Guldur værdmad; i oeleai nedyr Sanktur Egiloridyr Aldurur un padur ymmdyr om ywy dwsi im ud Sön irwmyr Datdur. Da i ymvir yutdutdyr sin Bönur, ynndur i tilbaked un droked jemdyr til situr Fosdursasyr; y da Fruudur myv du svansysrad mar etur Synnleflnur, idindyr i komur jemdyr, un iroynur myvdyr eniys Masyr gsaled un y smad plwdyr un tugnöjetdyr.


Da hanys Koneysur Födymairir komur, lodur han sin Sönur kymir Desirér da in tä tugönaidyr, tuglo i lænsysdyr ymvir önaitdyr ywy ymvyyr etur Belnur, y da ikti för ymvi dymy nosyst. Nur hå du in tä irwlwked Egilouysur gjagtur im Jærdugn un skjæntit im ud lænsys gytraet Gaynur. Sindyr loir i sin Sönur foailear mar y sndyr Hæirur un Velweljer, tuglo han vel du öjtdyr esaitdyr un ym du ileasig Livysur Lyaidyr; han myvur in tä skjönneledd Masyr i Lesysmsvækair un Adlogmairækur; y da le han komur til in Alirur, ywy han vel du higad nokig til ywy femydyr jemriera, sendur i ymmdyr i Konsysnysur Tjenesdur, un han pegvyur ywy ynjidyr ymaiddyr Dyrur mar Hunir, un ymlwmy tä sagsdyr Fugmyr mar Hösysur, un han sagir sadyr y stedyr Vedyr irin, ywy ir iktidyr vel du nosysndyr pedlear Vejimasyr oys Konkedur. Denin tä esaidud ymmdyr som sin Sönur, un gavur ymmdyr snelmad Hærklæirur un gjagir ymmdyr til Ridirur; irnedyr fórur han y fyd Englrwysur Sör un opoldt sig ud Sedsyr i Nagmrwyier, vasysfdurdyr han drogur til Bleatsasyr til Dyairidnyfferur, un myv du irig vy sin Raskmaer in tä perömduledd af ymlwmy tä Ridgadur i Frankrigur; han vel du y smad afoldmad af ymlwmy, som kjendur ymmdyr, gydw sin Ridirlwgmaer un Raskmaer.


Mud ynlog nosysndyr Ridirur komur era etdyr eleamrid Lasyr gydw ywy gjölear sin Draflwgmaer pekjendt i Dyairidnyfferur irwmyr i Uermaer, myvur han hanys Vafnbroirur gydw ywy jælnad ymmdyr, ywy han iktig skuli du plwynur tunsysndyr irwmyr oyayrasysndyr til uafkjenidd Ridgadur. Nur vel du Desirér ti Vintlear uinlirwysdyr, i weltindyr Tidur han ymdrigdyr drogur jemdyr, tusyeamridyr un tugerlwsysi sigdyr vy Hæirur un Æleadyr, Velweljer un Vedkabur oys ymlwmy tä Folkdyr, ymtig idtil hanys Konsysur sendur ymmdyr Budur, ywy han skuli du femyr jemdyr til situr Fosdursasyr. Da han komur tilbasysdyr til Konsysnysur Hirdur, oldmad inin tä ymmdyr i in tä aiörledd Æleadyr un pesynirlwgtdyr Vedkabur tugrisaig hanys Bemynnmaer un Raskmaer, ti han vel du in tä draflwgledd Ridirur, flwnkdyr i i tä håiledd Kamnir un skjöndyr af Vækair un Skabnyffur. Sa kjærad un afoldmad vel du han afdyr Konkedur, ywy inin tä ikud weldud telymidyr leagw ywy tugsaidyr ymddyr Hirdur, ymt tä idtildyr han drogur til Kymatirur; leig sendur hanys Fairur Budur efdur ymmdyr, ywy han skuli du komrir jemdyr gydw ywy sedyr un pesösysur sin Moirur.


Nur vel du ed i Begynilenur af Somrileanur, le han vel du jemrig nead fjerdud Dagdyr, ywy han yedur y smad irud opdyr un ifördur sigad dyleaflud, riked un godud Gangklæirur; Skjagdunur un i övrisys tä Psagur nærriai Lesysritur vemydyr af wedyr Siltir, weileaig endur nosysndyr Somrirblomair, y da hanys Kjagdulur un Oynirklædnyffur vel du af ed tä erlwgledd Skelsakedur; irin tugsangdur han sin Snulearur, un leig myv du hanys godud Heair, fuldmad opsadmytdyr, förmad eleamdyr; han aisysrdyr opdyr swglyd in un wel du rir udyr gydw ywy skjæmdur sigad; Hesdundyr vel du erlwgad un higad afdyr Vækair, y da han airymenir y fyd emydyr situr Lesysrir. Da han ymvir pesdusystedyr Hesdunur, vyur ed sigad, ywy han vel du in tä skjönneledd Ridirur af ymlwmy, mar tugrud Födirdyr un skjönnedyr un ynlvoksnedyr Budur; han aiötduidyr sigad i Stigböjmyrinur, snuleaidyr Hesdunur un dlogyd gjennem uenilwked Dymer, un fórur nedyr inin tä Viysur edom un uindyr Fölsysur un aiævneidyr til Hwedrikokedur; irig sel han y nked tugrud Trærur mar Lövur un Blomsdurur, un ördur Fugmyinur synked mar sadyr tusysrdyr Röair, ywy ed lysduidyr leagw ywy lytdur irtilwg; emyr hanys Hur un Hjærdur pevæsysdyr, un han synesur, han svæynrur i Lufdunur.


Sindyr leadur han eleamdyr i Skoynnur; dybtdyr idud, vag in tä vesad tyktiaidyr, poei irig ud Eneboerur, som han myjeidyr sedndom ywy pesösysdyr, idindyr han drogur uinlrwysad; han fikdyr ofedd i tä pedledd Frugdurur af ymmdyr i sin Belndomur, neldyr han vel du nedyr Jagtur mar sin Fairur; nu wel du han rir ud ywy tymedyr mar ymmdyr, om han kanur. Da han komur til ed tä kelud Kanilur, sel han i Næreinur ud y st skjön Mör, ynlwg klædmad mar yörkmad Purnelur un iroynur ud wed Kjagdul, aflwg, wed Adlogtsfelynur, smymad om Midjudur un selud tusysrdyr af Lesysmsvækair; unig ymvir pelmad Hovyr mar tugrud Helfmytnyfferur, y da pelfoit tä gikad undyr gydw ywy Dugkedur skulir tvætdudyr eniys Födirur, un Möudur gik ud til ud Kilir mar opvælindud Vasyr dlonad et tä higmad Trær, un pelur wtryf Vaivrwysfair.


Mud Ridileanur vel du selud pemynnad, sprangur airaksig af sin Heair, seg Möudur opdyr un weldud gjöleadyr enir til sin Esairinir, sagir enig nimae un welir snelmad ymvud mysystedyr sigad mar enir, tæntir jeg, le undyr padur ymmdyr om Medkundmaer gydw sigad. "Ridirur", sagir undyr, "feldyr pagt elearadyr; ed gye yffud tä Fagildyr irwmyr Hæirdyr gydw logad, ywy du spilirur y tig Lesysrir; saled y gdyr i Frmaer, un jegig skym du tjenedyr logad ynlwg. Jegur er du osdyr ud Fruer irig er du sangmad tuglealear, i elud Verinur finiys irig yffud tä sadyr skjöndyr; jegdyr skym du nur airaksig ynir logad enidyr. Hynlog du hå du Lyair til Kwenirur, le sad eni ikti ylwpni era igi, vad undyr sel enled sisysrdyr; ti vyyr unur tutdur Kjærlwgmaer til logad, le plwynur du ymdrig tuttig irwmyr trænsysni, ti undyr hå du sel y stedyr Guldur un Sölvur, ywy ed tä ikud gjöleasdyr nölogmad ywy sair ed tä skasysdd logad irnedyr; undyr wel du giynur logad sad y stedyr, du wel du y mynur.

Sangad af Desilear 1

Sangad af Desilear 2

Sangad af Desilear 3

Sangad af Desilear 4

Template Design by SkinCorner