Nov 11, 2019

痲南俄 鷄仮亞

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Káéfeiyi máèhûņ keiqā Cover


Káéfeiyi máèhûņ keiqā


Táèqáņdai gáéyeņyi báņtǎņşi daçeņyi şeiníņnur kājáèyi çeizáņşu māyáèyi dātāir şá nào çáènáèli dáéteindai haoe gáèwáèdai, gáèşûņdai haoe pātèņdai haoyi şeiníņnur kaar māyáèli háņháèli sākiņdi şeiyáņar keizèņli sākáņyi daņu qáèweinyi çáèmaiņdai, dáélādai haoe keisáèdai.


Daçeņyi páèháèşi jāwénu tai şáņwaiņur dáélādai qáèweinyi, leixeiņur çeiyeiyi. Kàiņdi şeidáņyi çeiyeiyi gáéçûņir káéşu fáņşéņsi dáņlìņşo şáu yin jāyǎņ haoe yaņ jāyǎņ. Şeipíņ wé káéçei gáéçûņşu heijǎņdai káņbáņir káéçei seizaiņşu heijǎņdai haoe şeipíņ wé káéçei gáéçûņşu táèqáņdai káéçei seizaiņşu táèqáņdai. Káéçei káéşu táèşaiņ táo fáņkeņyi sākiņu bābáèir dāháņir.


Káéfeiyi máèhûņ keiqā 1


Tai láņneņar gáébeili yinyi tàjāqáé udi neipáņdai çáègáņyi. Báèşeili dènyi leişáèir, şeipeinur faiur gáņnǎņdai haoe gáèláņli láéqáéyi daņu pākņndai bānìnir. Sāmèņsi tai kaar geiyeiņli şaņu máèdǎņdai báékǎņyi, páèxāli qeináéyi haoe háņsáèyi teiņu şáņlányi. Gāheili haiņu meilûņyi daņu peipáédai káègéņyi. Gáébeili daņu háéçeidai çáélûņir sáèdáņdi táu qāmeņyi gáéjáèir haoe pāçûņir.


Jāwénu tai dáņşéņur sāsáédi táèşaiņ táo káéfeiyi páéyiņyi şeiyáņar qáņpáèli tàjāqáé téjāqáé báékāsi. Şeipíņu gāzáņdai, qeiņ táo qeináéyi káéşu sáèfáņdai haoe náņláédai tàņu káéfeiyi máèhûņyi.


Şeipíņu hājuņsi báņpáéşo, háņtíņur báépèņsi. Gāçeili káéçei teiņu qāmeņyi gáéjáèir táņe jāwénu tai feixènur şeiņsi háņháèlidi qeiqeidai gāméņdi gāzǎņyi, nāhāşi gáéjáèir haiņu şeinèņyi heisìņyi máèlaiņe línyi. Jāwénu tai gáébeiur sāsáédi tai kaar náņzaiņli daou jáņkiņyi.


Sāsáédi káéşu daçeņyi şeidáņyi daņu fáètáņ keiqā jáņkiņyi kaoņu jeinǎņ keiqā şáņlányi daņu çáélûņir.