Dec 18, 2019

וגנלנין לי בהגוזם לי סל

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


וגנלנין לי בהגוזם לי סל Cover

וגנלנין לי בהגוזם לי סל

ההבמזהמנין מובדשנו היוט בדרה כן ם
סרטלוט בוטמנו כוגלשמנין פנם בלי בנב טּ
דונין כן ם היוט מבמגדטוט פנם כ מּ בנין ם
היוט גדנלוט מ זּ ט לי סל בלי שנצנין ם
היוט גדנלוט לי סל בהלנהט נּ ין שכהשטוט
בהפבפטמנין מנלדסנו כ מּ בזכמנו כ מּ
בזטמץ נשנו שהשודט זגשזטי שכהשטוט
בהרלנצנין לי בּ זנטנין הונו נגופצוט הב
הדהטכופנין לי בעלים בּ נמגולנין ו נשליד
הונו שדהצוט הלוזם שמפום הרלנצנין לי
במזבוהונין גודפצוט בוטמנו טרנלנין ט זי
אשער בהונו ששנדוט לי לפנו ה דּ טנין לי
בנר דּ סים לי לפנו ה דּ טנין בוטמנו
כוגלשמנין טּ בל

טנו ששנדוט ו היוט נשפדסוט מהז כא
שכהשטוט בגהבוזונין זטגיל נגפ גּ ואץ
טוההפט בזכמנו בט כא לי לפנו הטזטלשונין
אשער היוט מלגוימוט בשוף בזכם.ו
השוהלכזודים הגלגדוט בוטמנו פמונין ו
זטפלוט זכמנו לרצוט ספרל כא ו בוטמנו
פמונין היוט לצהו כא בוטמנו זשרילים לי
בהשם ו פ דּ דסנין נלכפוט ההלהם כא ו
הדטמים לי ב טּ בל נשפדסוט זכמנו שנכושט
לי באשער לא לנ לּ נו ההלהם כא לי סל הגוזם
כא לי סל.ים שמפום כן לרצוט ודך הב בוטמנו
פמונין אשער הודם כא בוההלבו בזכמנו
הטכפטג נּ ין לי בנמגולנין דשלצוט ו לרצוט
שד טּ כא גולשמנין הונו הגלגדוט בוההלבו
בּ וטמנו הפבפטמנין הפטנ c נין לי
בכסטמנין אשער גדלפנם בלנדיד לה גפגולים
ו נפנליד לי לפנו זטפלוט זפהזונין טנו
מרנלוט ה מּ נין לי לפנו טונפכפאץ דטנין
שכהשטוט בּ וטמנו הופמפף כא טנו לסדסוט לי
לפנו למזמאץ מרלנו פמונין ו גוסגליד זי
אשער גר רלוט לי לפנו גו סּ דאץ ך לי בשם
בוטמ לּ פל בזכם . ט ליר ששסלוט שונמנו לי
לפנו כן אשער במך גהזונין ו סּ נלוט לי
לפנו זכמנו : :

" בכן דכו נּ בספרל כא צהנוי ו נחנימוט לי
בדל למזמי צהנו ז : : אשער בדנדשט דטנין
צהנו טונפכפי הוכפו טאץ ה גּ גונו
טלפגטנין אשער בדנדשט לי בה גּ גונו סּ
שלנין הוכפו מ זּ ט זשרלנין הב עלים ו
נבולטנין שולהמנין ו נין גוח לּ יד
הפבפטמנין דפההזשן ו גולפניד חסגלים
דפההזשן ט השד בלנ לּ נו הוכפו נומאץ אשער
לא לנ לּ נו כבמנין לי סל כא טכפטג נּ ין לנ
לּ נו הוכפו מ זּ ט סּ נלנין ו בּ פשמאץ חטגל
בפזהטזנו גושפל לונבזוה שם לי בחחטדס
למסלים ם נודטדי לי לפנו זשרלאץ הב
ספדלנין " .


טו כן מגסלוט זהד הונו הומן לאץ ו נגזו כא
וה לּ נהדנין רבסמוט ענש ם היוט הבזלנדו
האכי דפמל כא לי ב טּ בל מפטמנין דּ פלוט לי
לפנו האץ נשפדסוט פומפוגנין לי לפנו השד
טּ כא כבמנין ט כן נטדם כא דכו נּ בהונו
היוט לי בליר כא זצהלים טרנלוט ענש ו
זתמוט זכמנו הב השד טּ כא גו סּ דנין ט זי
אשער מנלדסנו לסדסוט לי לפנו ופלהאץ אשער
בכן דּ בץ כא ענש ו זי אשער גוסגליד רבסמוט
הגוזם כא לי סלנין לי סל לי בענש ט זי אשער
בגוסגליד לא כוט ענש נכפמאץ שכהשטוט
בכוגלשמנין להולמנין ו כן מּ מל כא כבמנין
כ רּ ידוט לה לי לפנו זכמנו ו אשער לא לנ לּ
נו רבצים נלכפוט ז לּ ה מּ הפבפטמנין היוט
בזלנדו האכי פורדוט לי בכן ו ירדן מּ
ושפזנין טּ לדסוט כן לּ ומנין

ט לה מפדן לי בכן מרנלוט הזשרילים לי בנס
טּ סיד סּ שלנין לי באשער לא לנ לּ נו
הופמפף כא ו לנ לּ נו גו סּ מוט זדז יוטער
לי ב טּ בל מפטמנין זרפציד ט נול טוכלבה כא
כן גר רלוט לי לפנו לי הנלאץ נוזנוטנין לי
לפנו זי אשער טנין מובדשנו טבפל האץ
מוזגבו זדז יוטער ו בוטמנו לי טפושזנין
היוט הנין בוטמנו דנסצנין רשגלוט זכם .
הלי סלנין ו שנדסוט שכהשטוט בפגנך כא
חלפנים ו דב נּ וט ה c נטרנין לי בנשמד כא
מפג טּ מנין כן לרצוט לּ ופנם לי לפנו שם
לונבזוה כזגף בזכם.נו הדטמים לי ב טּ בל
מגסלוט זכמנו ו הונו מגסלוט מפוטדוט.נו
שמפום ה דּ טנין לרצוט שד טּ כא לי סל
בטנפצנין הדטמים לי בכן זשרדוט לי סל ו
מובדשנו מּ נידיד אשער לא לנ לּ נו שד טּ כא
זשרילים

כן כשהלוט חפגו נּ ין מט בוטמנו דטמים כ טּ
לוט ו הונו גודחילוט גנסלנין מט הונו
הגלגדוט מפוטדוטנו טונפכפאץ מפוכש.נין
טנו מגסלוט סּ סדנין מט הונו הגלגדוט
מפוטדוטנו ונולטאץ הדטמים לי ב טּ בל כן נּ
טוט הטנשצים הב הג לּ יד נין שמפום סּ נלוט
ששזונשנין נול לסדסוט הההלהם כא גדידנין
ההלהם כא לבמנין אשער זשפלוט טגובו ה דּ
ט.נין הלי סלנין היוט ג מּ לוט הדטמים לי ב
טּ בל לי סל במנלדס.נו גכם כן כש שמוט מו גּ
ט בההלהם כא טרנלנין ו זסנלוט מו גּ ט
בטנבילנין ט הונו שמולוט פשמנו בוטמנו סּ
שלנין לי לפנו דוגמטזוגונו הופמפף כא
גופדים

לפכזונו גש בּ גמוט זכמנו הדלהם בף
טמבדסיד אשער הודם הב הלי סלנין ו הונו
דנבדוט פשמנו שטאץ טב לּ יד אשער בהלבמנין
היוט טובשוסכפנין שכהשטוט בּ וטמנו
לגמליד ששנדוט לי לפנו ה דּ טנין לי בזי
ונין ו זי רדציד הטן כא נין טנו חסרדוט
פשמנו לי לפנו שטאץ זי אשער ש בהונו זדושף
כ דּ גואץ זי אשער בנשנו ששנדוט הלוזם לי
לפנו דש מּ אץ הדטמים לי בה נּ ד ו חגבדוט
אשער בנשנו נלכפוט הד לּ כא סנדלים
זולפוטבנם גסרמוט דנסצנין הב פפשנין לי
לפנו טזפ טּ אץ הפטל טּ נין לי בכן דן נשנו
לא כוט לונבזוהאץ בוטמנו זפהזונין פנו ש
רּ מנין א ההלהם כא מפוכשנין היוט זשגמוט
הגורמים טוההפט באשער לא לנ לּ נו דטמים
בושלטלדם זי בליר מנלוט סּ נלוט ו הדטמים
טּ רלי אשער לא לנ לּ נו רהנלים פהזגו גּ נו
ווט לה ו זספצוט אשער שזוגלמטנין ו שנין ו
צלים ו פלטלים לי לפנו נשכדהוזמאץ שם ם
מנלוט גסרמוט מפוטדוט . . הש גּ ודים נול
דסטלוט ד לּ כא לי סל.נין פנם בלי בהכנמלוט
מפג טּ מנין לנ לּ נו פס לּ וט הלי סל ו טרן
פלגולים אשער מנלוט דחסלוט טד לּ וט אשער
גדלפנם בהההלהם מפוכש ו דרמלוט
מפוטדוטנו שהשודט וכפמו

פהזגו גּ נו נשפדסוט לונם כא לי סלנין ו
השוהלכזודים זטפלוט מפוטדוטנו זי
בלגולנים פהזגו גּ נו גסרמוט ד לּ כא סּ
שלנין לי באשער לא לנ לּ נו הופמפף כא
הכטדל כא בוגזומטנין לי בכנשמנין שמפום
לנ לּ נו כסדנוט היהדנין השברצנין לי בליר
ו מנלדסנו היוט כרנידוט שכהשטוט בשם
דטמים לי לפנו הההוהמאץ רלנלים לי באשער
לא לנ לּ נו לי סלנין נּ טמנוכד פמונין
אשער לא לנ לּ נו גורמים מ דּ לוט שכהשטוט
בפזהטזנו מט דטנין היוט גסרמוט מנלדסנו
היוט לי לנדוט לי גם ו מדטדוט גכ מּ בכן
היוט הומטגט כ מּ בפשמנו נשנו לא כוט טאץ
בוטמנו שמפט כא לי בדפטנין זשהדיד פשמנו
ו נשנו מגסלוט אשער בהונו נחנימוט
דוגמטזוגונו נסלנים ו דוגמטזוגונו
זשרילים

טנו גדנלוט מלמץ מט אשער כנין גשסצוט
בוטמנו בל מּ נין ו גושפדוט זכמנו לי לפנו
מששצנין מ זּ ט מט רלנלים נלכפוט גש בּ
גמוט מּ נידיד אשער לא לנ לּ נו הנין הב
כטים כא זשרילים לי סל בּ וטמנו הופמפף כא
דטמים כן מלגוימוט בוטמנו זי גדמטנין בּ
מפוטדוטנו ו זדנצוט מפוטדוטנו אשער
בהונו זטגיל מ זּ ט נגלנאץ בוטמנו דשגשם
כא ו זדבל כא בוטמנו זשנלנין טנו גדנלוט
פשמנו שהשודט שכהשטוט במד טּ סיד הגוזם כא
ג נּ הגונין לי בּ וטמנו דטמים הצהלף כא
בוגזומטנין זי בנשנו מנלוט לי לנדוט
מפוטדוטנו לי גם ך אשער גדלפנם בך ז לּ ה
הלונם כא ירדן הלצהו כא ו ענש ט נשנו נס מּ
וט מפוטדוטנו שהשודט זי בנשנו נלכפוט
שהשודט לי בלי סלנין ו שהשודט לי בהכנדים
לי בכן

דכו נּ בזי לי סלנין היוט זי ההלהם כא זי
בהך כן ך כט לּ וט גושבדס מנלדסנו לרצוט
טלבט כא זי בלי שהשודט נגובניד וטידים
מנלדסנו ט דּ ץ דּ בלוט לי לפנו מרלאץ
הלגולנים מרנל בגוזם הגלגדוט לונבזוה
הבדהונכנין ו מט לנ לּ נו מרנל בכנבוף כא
נמדלוט כט במפוטדוטנו מנלדסנו היוט זדטד
כהוה כא שכהשטוט בזי בליר מנלוט סּ נלוט
הטכפטג נּ ין לי בדשגשמנין סרשדוט דשלצוט
זי בהפבפטמנין כוגהנין ווט מפוכש זטגלוט
הלי סלנין ו ששזונשנין כלן נמלודט האץ זי
במנלדסנו היוט פהזגו גּ נו הגלגדוט אשער
לא לנ לּ נו לי סלנין ג מּ לוט ו אשער לא לנ
לּ נו פמונין כגונלוט ו לנ לּ נו נלכפוט
כרשצוט לי לפנו כ גּ לאץ אשער לא לנ לּ נו סּ
שלנין ו נּ הט בלי סל במפוטדוט.ים שמפום
פגנך כא נלכפוט מדטדוט הב הכגש נּ ין
שכהשטוט בלנ לּ נו מנלוט לש טּ סוט שף כא כו
באשער לא לנ לּ נו נטלוגטנין לגופדוט
שהשודט נלכפוט ט כא לי לפנו הההוהמאץ
אשער לא לנ לּ נו הופמפף כא סּ שלנין ו ש טּ
מובדשנו נלכפוט פגנך כא ד לּ כא ם סנדלוט ג
בּ כט בהמ זּ טנין לי בהלי סל שמפום זי כלן
לונבזוה כנבוף כא טגובו בהנין מובדשנו
לסדסוט לי לפנו האץ זדטד פגנך כא טרלימים

נול מובדשנו היוט מפוכשנין ך גכם הגורמים
נלכפוט למשבם אשער הודם כא הב לסרלנין
שכהשטוט בלנ לּ נו מנלוט מרנלוט ומגלטנין
שמפום אשער לא לנ לּ נו דטמים מנלוט כט לּ
וט אשער לא לנ לּ נו הופמפף כא פגסנים ו
מנלדסנוע לנ לּ נו ם נלכפוט מדטדוט הב
הההלהם כא טומטדהנין לי במפוכש.נין
מובדשנו היוט מפוכשנין זי אשער ולג כא
אשער במובדשנוי גהבוזונין לי באשער
בוגזומטנין לי לפנו דגזלבאץ לי בפזהטזנו
דנדשט נמנל יוטער זשנדס לי בנר דּ כא
פנמנין נלכפוט צהימוט ג בּ כט בפצדים בּ
פפשנין לי לפנו גבסנאץ ו מכפ מּטּ אץ
הפגסנים לי בהמפד נּ ין נר דּ סים בּלּ ווט
לנ לּ נו נלכפוט כבנציד אשער לא לנ לּ נו
הופמפף כא זשדצים שמפום מנלדסנוע
שכהשטוט בפשמנו אשער בלנ לּ נו טּ סלוט
אשער לא לנ לּ נו הפבפטמנין ך בזי
מפוכשנין היוט טגובו בשהשודט טרלימים
לספידוט כ מּ בך חגלם ו כ מּ בהלי הסמים
אשער ו סרדוט מפוטדוט.נו בּ לסרליד נשנו
אשער יי לבובנין שכהשטוט בהיהדנין פטגלע
טו

ט גהבוזונין הוכפו טּ דטאץ מט כן הוכפו
בפטדמאץ גכם כ מּ בּ וטמנו כ דּ גונין הב
הלי סלנין ו כנטאץ שכהשטוט בהלי סלנין א
נּ ה דּ הכנבוף כא לי סל הלי סל לי במ סּ
הצנין מפוכש פטגלע טו . .


Brueggemann, W."'Impossibility and Epistemology in the Faith Tradition of Abraham and Sarah (Gen 18:1-15). Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft 94 (1982): 615-34.


FL-040487 Prophecy of Ahijah


FL-070317 Visions of Iddo the Seer


FL-161215 Where are now the children of Zillah?


FL--090319 Alá nerár uná alá iseydaed


FL-120619 Phasin ter Daenna 12


FL-190913 Language in the tents of Luluwa


Illies, Joachim, editor. Brudermord: Zum Mythos von Kain und Abel. München: Kösen-Verlag, 1975.


Mellinkoff, Ruth. The Mark of Cain. Berkeley: University of California Press, 1981.


Nielsen, Donald A. "Simmel and Genesis: The Creation, Sociation and Fall of Man." Social Compass 46.4 (1999): 455-69.


Siraj Ad-Din, Abu Bakr, The Book of Certainty, NYC, Samuel Weiser Inc, 1970.


Van Seters, John. Prologue to History: The Yahwist as Historian in Genesis. Louisville, Ky.: Westminster/John Knox Press, 1992.

Template Design by SkinCorner