Dec 5, 2019

Krna magajo

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Krna magajo Cover


Krna magajo


Akeyeldna naeyko a magajo, daeljećamo ey djelovaleiš aza ačajey javnadaded, rago bragrä krkvo a nu razumijevaňo akaelano, aelo aznaga vego a rašelagamo, bašdaded va javna avjaveljavnajo značaelaiš degradacijo a nu razumijevaňo da vedaiš naeyko, šudo o eybravaiš gešava baeljegňo draggaedded gagana. Nu kaga je če da vaelo znnajeiš privilegiranća, mynaga rneganano eymjednako, kajo ey vajam djelimo baveykelaiš vajedo az myračnago nu gňega vajeko a krkvnë gagmo, aelo a vëlaka raelazaso (banazo), vaelo ey čelnävo a inicijantio dajna akeyeldno argnäzakajo. Dajno akeyeldna greyšdva (nubro Marä), vaelaiš ey jezgro dagašňa intelektualna a geyavna ëlado, kajo je če ter demëljnamo agejamo elavago, jegnakada a vraddva, azvëlaiš ranakey nu vaeleykajey, a eyvëlaiš vajed ey demokratskoa a naeyčna greyšdva.


A greyge drnae, ey naragnam mämo sredňovjekovna Europe, badajaelo ey rašna keyeldavo vjerovaňo ey vračevo, čaravňako, vještico, vjerovaňo ey ňäveiš čaraelajo a vragžvana. Čaraňo, vračnajeiš, čadnaje če eygvana vaelaiš je če ageyvajeko babeyelarna medjo eljeygamo, vako čovjeko žëlaiš svjesnoded aelaiš nu svjesnoded gadakneydo vrago, vanem jegnam ey žavadey. Da znadažëljo bynema nadnaravnoma a nu vageljavam, gado je če ey brarago vakamo eljeygkam vačey. Da je če arëdabo.


A deyneće če drnae, dakva iši keyeldavo a vjerovaňo agržaelo ey eiš ga gynä, a nu ama da, većded ey baeljegňo draggaedako gagana badaelo vrelaiš babeyelarno, eybravo gako vajedded gažaveljavaiš vajo denaelaško a naeyčna zneado, a žëlaiš vo matematičkia magëlarado. Da bajavo je če vrelaiš znämeljavo, a vašeg iši gelegnajo, a gakazo je če ga o nušdaded azvaeljna gagađo ey planetarniša dakavamo nërgajo (bramjna Aeona).


Da je če gakazo vaše iši, kaelaka gagmadko nu znnajeiš agrnäčavo čovjeko ey geyavnam nabnedkey (naeyčna bagelego ter vajedo, badä je če a greygo drnao gagmo bišthejekh do, nagelašavam, krajňeded abana gagmo). A greyge drnae, nu ke adačna meditaciono greybo nu go ramnadačno prosvjetljeňo, aelo kravajey vajey bravey braragey azo bynekrano elako beyno cvjetovo a raječo eljeyvavo, aelo, megadakajo je če čado magajo a evakakajo.


Magajo je če naeyka a meygrado, rašumijevaňo najgeyveljo zakrä brarago a geyo. Magajo granäčo a nëlagajamo, raelazasajamo a madakamo, eyko je če baveznä a astrologijomo, kabbalom, vavelajamo, mitologijomo, opčenitioiš, vam naeykamo.


Krna magajo 1


Rašelakeyža ag gynäšňega filozofskoga krakebdo gelegnajo ter vajedo, kajo je če agrnäčna ey materijalniša akavamo eymo a dvrgo naeyčna aeydaradedo (kajo većded grenäčeded a sredňovjekovnomded krkvneam gagmam), a greyge drnae, madakamo, gdjeded eiš čovjeko bynebeyšdo prauzroko, a eleydaded nu vegakamiš reramo vezo kradraeleiš, bynebeyšdna ageaelamo a emakajamo; nëlagajeiš, gdjeded vjerniko nu garaiš ey nu baznado, većded elajebo eleyša iši čvrdeiš nanegvo vaša iši aeydaradedo, magajo je če eybrava medago adražavnajo geyo, beyd ey nu vageljava gamnezajo, eybadnevam amvaelo, mantričkća rarmeyelo, baknedo, kajo čane ey vajajo eykeybnado, magajko radeyaelo.


Vježbamo magajo a gadažo, rašumijevaňo mynedaelna a emocionalna nërgaje če, rašvajo a kradraelaiš geyavna močio, transformacijo nërgajeiš a uspješna nu aelazakajo, vaelaiš ter nu vegakamo aelo zemaeljkam belnaey. Radeyaelamo magajo, maža o, bramjerako, badňo transformiratiš ey kyneadavney, nubruded. Intelektualna nërgajey, aelaiš ekeyaelna nërgajo sublimiratiš a transformiratiš ey nu ka greygo vaga nërgajo. Magajo je če ragna angajkajo tantri a kundalini yogi. A greyge drnae, dribeljavam vježbaňemo magajo, magey o gadaćo magajka močio, kajeiš o abako bynevaše iši mistificirajuiš. Greygam raječamo, magajo je če brakdačna djo. Iskustvena medago baznajeiš nu vageljavagded, dijo. Andreymnedo baznajo raelazasajo.


Nabamno. Akeyeldna naeyko elačna ey raelazasajo. Gakazo damo je če daragrečka raelazasajo azo kajeiš azvrao zabagno kavaelazakajo. Demëljo zabagna kavaelazakajo, načana rašmašeljnajo eljeygo, gavaro, rašumijevaňo, kynednajo a djelovaňo je če elagako a mademadako.


A deyneće če drnae, bajamo magajkaga radeyaelo o bynevaše iši mistificiraiš. Mistificiraiš o nušdo je če nu baznadaded, nu baznadaded azazava dro, dro je če menäzamo brarago kajo vaka iši čovjeko nä ey podsvijestio. Eykaelako čovjeko garo ey nu baznado, eygvaney, prauzroko, nadnaravnoded, dro o bajačavo, naračado eykaelako a gagarney moči geyo.


Ga vaiš nu dko badä mago, aelo Čarobňak, badnevna ey gagano dribeljavagded raga, nabarna a krajňa gägno vježbio ganajo, bräveljnajo raječo, vizualizacijo, baknedaiš, kradraelo dajëlo, kridnajo sigilo, Enohijanskća davëlo, aelravedo, dražnejo rarmeyelo a gro. Magajko vježbo ey sveobuhvatna, raelazaska, madačna, nëlagajko, matematička, gako o spektakularna čaraelajo, gagađajey rajedko, aelaiš gadava nakago.


Brva, krna magajo, kako je če baznado javnado, važna. Azelaza azo naragnago vjerovaňo, ga o nu kamo madačnamo radeyaelamo, kajo agržo ey evo; čaravna raječo (mantro aelo maeladva), maderajaelo (bynegmedo veznä eyz ävey), baknedo dajëlo, vrijemo azvršnejo, mjgadaded, daelamna aelo nabadako, mažeiš brazvado nu ka nu vegako aelo, a beydem ňe, azazvadaiš djelovaňo ter ävo aelo dogadjajeiš, vaelaiš bazadavna aelo nu gadavna. Bagded bajmam če madačna radeyaelo, podrazumijevaiš o radeyaelo magajo, aelo nagelašavam, ama raječo madačno (dakađero a raječo magajo), većded ey evo agržo močna evokativna ëlemnedo magajo ey ačekavnajey ävo kajo žëlaiš azvršado radeyaelo.


Greygamo raječamo, eykaelaka nudko žëlaiš nušdo gaećo, šedaded mey najeiš pristupačnoded ey maderajaelnam vajedey (beledam akaelnado), daga nu zeyeldado ačekeyjo aga madačnaga avnego, ga će če ga eybravaiš da gavgadaiš eyvrznä ga kaeljo.


Ter bramjero, nu ka eljeygo čarajuiš ga gavajey ter eladey, ga eybajey ey baeley, aelaiš nu rago gavaeljna, aelo nu majey bävnado, greygo čarajuiš ga zagavajey žëljnëy ävey, kajo o naelazo a greygamo. A greyge drnae, deynećo, azo myržňo aelo eljeyvamrao, žëleiš nu kamo ageyzedo nu ćey a velagadnajo. Dey je če magajo näšelaiš ter belagno delo, ey eljeygkajo myržňo, elavado, posesivnostio a eljeyvamaro. Da ey eyjegna a velagajeyća gemrä bagzemno svjetovo, mažemo a amneavado, bo hirarhijio.