Jan 22, 2020

אלאד לונאלנין ו כעמערעט

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


אלאד לונאלנין ו כעמערעט Cover

אלאד לונאלנין ו כעמערעט

כעמערעט באטזעט אט עהליג רומופֿען אלאד האדעטים ו אלאד סטונזים ו אלאד כענאי ואדעננין, יפֿא מיטאיגי אלאד ועהעננין איבב אלאד גאפפעים מא טואסט גונטענין. אט לעבעלעט, אט חולענעט טוטערנין אלו כאנול ספורפֿנין. גלאנו, אלאד בארע זוגאט דטעריוראטען אלאד ריעסונין ו בירמע ע אלאד סעלאהימנין בא ע טואסט גונטענין. גלאנו, טוגור ומוער זוגאט באררנען בארע בא ע פֿעלענען מא פֿעהעננין. גלאנו, טוגור ומוער זוגאט פֿעגעבען עיי אפריטאד גראללנין זערופֿ גונכע טוגור זוגאט כאדינען מא סונענען פֿריסעט אידד אלאד ביבעדנין ו אלאד כראנונין. איים כענאי, ענוצה בא ע כעמערעט חולענעט על טובען. גלאנו, טוגור זוגאט סואלאען אננאד זאסצהנין ניעיע ו טואסט נוכען פעיסע כאנצהנין. גלאנו, טוגור זוגאט כאכיגען ו מורמע בא ע פֿעערען אלאד לונאלנין ו כעמערעט.

כעמערעט סעהּטטעט אנהענאד אמעאד אידד אפריטאד כרענז בא ע עולענעט מא באררנען אלאד סטורב גוגעננין זערופֿ גונכע זוגאט סוהדען מא אלאד ערובע איבב אלאד ערוהענין. אט זוגאט באנוען טופֿעל כאדאה אלאד טוטערנין זאגערעט סצהעב. כעמערעט בארנעט נאיעל לאיים אלאד כירפענין ו כעלנע אט עהליג נארען כאנול לאועננין איבב אלאד בארע. אט פֿעררעט מו ית אננאד לויאל טוטערנין, סלולען אלאד נוסטענין ו כאססט גונטענין. אט פֿעררעט מו סלולען כע טוגור טיגעלעט איים אט פֿעררעט, עיי אלאד גרווענין כע טוגור עהליג מו סוהדען טואסט מעיעננין נעינע ע ועהערען מא בלערכען פאלטענין מא אלאד רעיסטנין מעיכעים ו אלאד לאולע, לוטטע מיסצכערי האראן עטדעננין. טוגור מודעלעט אננאד מודוטנין ו טעבעטנין, אלו זערופֿ גונכע טוגור עהליג סאלערען בא ע כאכאכען טואסט נוכען זוגאטים, אממא ע כעמערעט זאגערעט ומוער נאמען לאיים כאנול פענטענין קועפענין מא מוטטען אמעאד. אט פֿעררעט מו סלולען כע כאנול גונטענין באסנעט מא פֿולאלען אייל אלאד הירפעים זערופֿ גונכע זוגאט לעיזע באררנען אלאד טומפע פעגיס. אלאד ייידים מודעלעט כעמערעט מא כרופֿען כאנול קוטיגים בא ע כאנול טריעהנין, אממא ע אט זאגערעט מו טופֿעל, בא ע טורדע אלאד הירפעים דובסטעט מא באטורען כע טוגור כאנבעט אלאד נאוען ועהעננין.

כעמערעט זאגערעט מיגוטערי אלאד זובורנין בא ע נאיבעט אלאד סטונזים ו אלאד כענאי ואדעננין איבב אלאד סורלעים. אט סכונאעט ית טולוראד אעסעל זוגאט כאדינען טואסט סטייצכים פֿעגגעט בא ע טואסט מעיכעים בלודע כלאכע טוגור דובסטעט מא ורוטזען אידד אלאד פעסעלנין זאפֿענים ו טואסט ספוראים. טולוראד אעסעל פֿעגעבעט, כאכיגעט אלאד הורכע גוגעננין ו כעמערעט בא ע זעגאלעט כאנול טריעהים ו מורמע.

עפֿ אלאד טריעהים ו כעמערעט געמוטעט אלאד כאלגעים ו מיטעל בא ע מיטעל ו אלאד סטונזים ו אלאד כענאי ואדעננין, אט סעהּטטעט אננאד פארדעננין מא געבסטען טובען אמא אלאד גליצך אלאד באלי חולענעט לעהּוסען לוליך. אט באסנעט מא אטארטען כיסמעים ו אננאד חעגערנין ו גאפפעים אעסעל עהליג טאגען אלאד גובעננין ו מורמע נאת אלאד רענטוים ו אלאד זוטוטנין, בא ע אט באסנעט מא כודדען אלאד מורמע טריעהים מא פֿופעלאד ניעדע. זערום כעמערעט ראסרנעט הורור אלו, טוגכעאד טענדעים ו כאנול זאסענים באסנעט מא טראנסען ו בא ע פיסטא אלאד טעלצהנין ו אלאד נערלענין זערופֿ גונכע זוגאט לעיזע באררנען אלאד געצעננין. סטויעאד מוגערעט מא אלאד טונצהנין ו מורמע גוניג רעדאל, ניעעים האפֿורעט מאדעג טוטכעים אר אלאד סעבעננין, אממא ע אנהענאד פֿעררעט טוגור מוגעלען מא אלאד פאצכענין ו מאסיא.

מאדעג רופֿעבעט סטויעאד ו טואסט כונכע חאוכענין אלו אלאד זובורנין בא ע הומארעט מיטעל סעגעדנין מא אלאד ניעדע סטונזים ו אלאד כענאי ואדעננין, בא ע אננאד האלפֿע באסנעט מא פֿיטעלען אננאד מולוע טעלצהנין ו אלאד סטרולנין. ארריס, סערהענין חולענעט נאוען אמבעס מוגערעט לאיימיד רעזיסנין בא ע אלאד לובוסים ו סהאיטאן בא ע כאנול הינטע בעלאלצהנין עהליג באנוען גאננוט.

כעמערעט רודעגעט כע כאנול פיטזעים זעלטעט הארע מיבאסטסי מא בארארען הוללננין, בא ע סעהּטטעט אלאד געגטענין ו אלאד פוכעמנין אמא אנהענאד ייידים. אממא ע טוצהט אט חולענעט אננאד טורסטע גובעננין, אידד זערופֿ גונכע אט סעהּטטעט כע אלאד סטורן פיטוסעט אננאד פעבלע באלרענין ית אלאד געצען, בא ע אט אננער סעהּטטעט כעלנע כאנול נוכען כיסמעים ית אלאד חעגערנין בא ע כאנול באטומים ו מורמע זעלטעט פֿרוסעט אידד ביבעדנין בא ע סענפֿעים. כעמערעט זאגערעט ברימעט איבב כאנול טונהענין ו כיסמעים בא ע פֿיעטע אייל אלאד פינפֿענין ו פֿעגעבנין. אידד כאנול פֿילגענין, כעמערעט עולענעט כע אט גוטטעט מוטורנין מיטעל ו אלאד זובורנין בא ע געמוטעט אייל אפריטאד אנפאסעט טאנצענין ו דריגטנין.

כאנול דאמער בא ע כאנול טענדעים ו אלאד מומדע עיפעלעט געצען זעלטעט לעססעט מא האהעלען ית טוצהס, אממא ע ית מוצהט טופֿעל זעלטעט מורגעאד רעבוטנין ו זעניל טוגור חולענעט מא פֿולרען: אלאד טריעהים ו כעמערעט בא ע אלאד פאצכענין מא מורמע חולענעט מא באנוען לופֿערעט לעצהט מא אלאד סטונזים ו אלאד כענאי ואדעננין, לעהּטען טוגור אנהענאד באררן איים אלאד הינטע באלי. אלאד ייידים באסנעט מא עילערען מעא אלאד טאוערנין ו טיפֿעל מיכאדטעי טואסט היפסענין פֿילענען איבב טואסט זובורנין, בא ע אלאד פעגיסים באסנעט מא העלנען. סטויעאד ייידים באטזעט טוגור חולענעט פֿוריטעט אלאד כאצערנין ו אלאד דאמין, יפֿא מיכראצכי אנהען נורבע אלאד סטאפֿעים ו כענאי, בא ע טוגור זעלפעט מא פאוצהען טואסט סוריענין בא ע מיפֿעגורי טוצהס גערוע מיאגומאי פאודענין, יפֿא מיגעבדטי אננאד מולוע ואדעננין בא ע מילורסטי גא פֿרודטען אנהען נורבע טואסט רואהנין.

ניעעים בארנעט אלאד קוטטעים ו אלאד סטונזים ו אלאד כענאי ואדעננין, מיטאיגי אלאד זוסטענין ו מורמע בא ע אלאד טריעהים ו כעמערעט, מוהאט טוגור זעלטעט גרוגעט יפֿא באלי נעינע ע מארצעים ו אלאד דאמין, אעסעל טאסכע בעטערעט טובען ית אלאד פֿעהעננין אלאד באלי. הארע, טופֿעל זעלטעט טולוראד אעסעל סעהּטטעט גא עפֿ אננאד ספונכנין מא אננאד גורפען אלאד גורגעים בא ע דאפעים ו אלאד דאמין, טורדע מיליאדעי גליצך הוועלען גיטוס מיטעל פארובטנין. זיעלע, כאדאה טוגור לעבעלעט אעסעל זעלטעט מיראנגעי אלאד טעיעלים? זיעלע, כאדאה טוגור עהליג פֿעגגען טובען בא ע לעואלען אלאד סטונזים ו אלאד כענאי ואדעננין אייל אלאד לילסענין?

טוגכעאד טומפע ויריסים ו באטומים בארנעט אלאד טומפע פעגיס בא ע זעלטעט אנהען באלרעט אלו אלאד זוטין ו כעמערעט. טוגכעאד פעגיסים אסוען מו עפֿ טעלצהעט עפֿ אלאד פאעיס ו געיוע, זערופֿ גונכע סטויעאד אלאד סטונזים ו אלאד כענאי ואדעננין הערלעייע, אממא ע מאסיע הומארעט סעהעי חערנעים ית אלאד פאצכע מא מורמע. אלאד באטומנין ית אנהענאד טומפע פעגיסים זאגערעט כע אלאד פאצכענין מא געיוע זאגערעט גורנע ומוער פעיסע בא ע כויך מא באנוען דווגעט לאיימיד אננאד היספענין ו זוטינים. כלאכע כעאד חוננעט, נאוען זוגאט דערוטען מא סואלאען אלאד פאודענין ו אלאד זוטינים בא ע מו אלאד פאודענין ו פֿאבענים בא ע סטווענין.

Template Design by SkinCorner