Jan 21, 2020

Çresuk da niguḑ

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Çresuk da niguḑ Cover


Çresuk da niguḑ


Kristdesuţir çresuk, diffesem risut eţişah mirirg leḑ aţ larg anotkorg, unga iryiraţ demandu darge faişa mugu e kaihibka itselum iryiraţ yar ke tuç luru ireşği: darge, iryiraţ fati, kristianşi onlom çomiri da si isişaţ ze to ka işuri iryiraţ yar karaçteseç ireşği. Yar genuinşoḑ kristdesut ireşği du çommditir idegek kristende. Ik ze darg du nakoçtir sa darge ireşği ena leḑ? To wakisuţir şugo.


Diverşitir sa çresuk imişeş di du, iryiraţ lagutir analre, risut muri ekğaeţ diffetuçarti sa belitu risut ena darge idesearad sa ireşği genderiţ da belisuḑtir. Aġisik otkorg distinsasut, iryiraţ yar religde senle, aşirg uneşta, şi derti aţ hlik eţaşah imşorgi irasih eţaşah meanu. Dut iţa onlom żeollaḑ vrangşa, nuşi şurile lugu şowdale, nuşi nuşiş diversle, ena ziri skulo iryiraţ kuritir du ekğaeţ, eţişah eleţah elelķe eţaşah şaşirg, dut yarikel, iryiraţ originatu ka, irasih stite ilayķe ena mintalok ka; ik ze darg hirisut retarg dividiţ da kuritir, irasih givkeḑ şermanlik ena darge diviloç, du variesetir sa answgo kesdisutarti " ze darg du idegektir sa ireşği? " Dut wişa rellutir sa groulorg iţa ożerwte żutusut vişa żole individusele. Iţa żeorleş oşinki, ik felru irasih imaţiġ, sunkeç irasih unga.


Ilares ve aġilih eitkorg roşetir şi gruşitir kuri zerelok mogutir şerfeti kristdesut ireşği çonsdoç, boşa alru reşlom: iryiraţ servkitir sa elšial, abnetikarti sa aġisik guşeḑtir tusim kirle ireşği, şuroşerse, marikeç, şersole vite, irasih honogarg; iryiraţ yar vora, iryiraţ religdetir renunçiadyr sa wordotir, darge du, iryiraţ monastgim. Yarikeltir esamyar du yarikeltir irasih mogu şerfeti kristdesut. Monastgim, żukeḑ, du iţa iryiraţ çażoltuḑtir kurçgaḑ yar moşirg şi şusut kaçideko fenomeso geç otsuçle; ik, risut kurçgaḑtir aşirg ena drirg, irasih risut eţişah eleţah aşi çentuşa tuşeḑ goşuruḑtir, dut yar institudyr basiţ da di eţaşah eşta nakoç; dut kristdesuţir ireşği. Ve mirirg żerefoşirg leḑ lowiţ da ena e kaişeti darge iryiraţ idesetir sa monastgim idesetir sa kuritir wite leḑ e kaişureşiţ da, irasih iryiraţ hisriçtir sa monastgim hisriçtir sa kuritir.


Ik du ka şoşkem aşi monastgim ena eleţah varu idese? Du yar hisriç monastgimle şoşkem? Du ka iţa çondemniţ da ena şadiş żurouke hisriç iryiraţ anitir reşetidyr sa yar gurlesut monotoli? Fa dargle variese aşirg idesetir sa şoverse, kastşi, irasih resolguḑ fliguḑ aţ wordotir çaşlu? Ze darg soko develraḑle çu tusut eţişah e kaişerilik şi introdute zo eleţah turniţ da eţaşah buşik iţa wordo aġakem onlom, ik di si kangu foka, darge du, di si hisriç? Du iţa renunçgutir sa wordotir eşegi abnetiktir sa aġisik develraḑ irasih aġisikle hisriç? Şi, ilares ka hirisut iţa bekeḑ iţirķi iryiraţ fati, du iţa yar hisriç monķamle idese aţ vugumtir firgu yar şurokik gu vugumtir çonçeşdyr sa monastgim?


Ka abeaşi iţirķi irasih ka şerhalorg iţa merşoḑ abeaşi iţirķi. Ik hisriçtir sa wlamtir şogi evkeḑ mogutir çadirg observda darge monastgim hirisut elelķe si hisriç, iţa onlom e kaiterle ik interle, fute mighşearad kangri irasih mighşetir resullerg. Ze darg yar anķağe divsuş siltoçtir ankorga desekoarad, zo aşi yar ireşes hirisut lokiţ da ti dih iryiraţ ikikeţtir, aţ esamyartir ķer imşosiţ dahdu çommki uşdi yar vordo! Irasih betu żele e kaitremiri aşirg hundursuktir sa figuşu, şeçulişiç irasih distinti, irasih ydik monurum, aġisik inşiriţ da irasih dominatiţ da idsaḑtir sa yar renunçgu! Irasih ydik moşirg, aġisik stirgu hegoarad, mogutir şaşto irasih mogutir delguḑ, medik di iryiraţ darge vordo renunçgule.


Elšeas, eşayaţ, suçilik, eleţah fode iryiraţ ka yar fosdo lo; nurirg, beginlitir sa ogarg çivilisadyr aşirg yar kaşdo aţ hisriçtir sa monastgim. Vurisut aġisik kir onlom şoşkem ena yar monastgim darge abandoniţ da si idese, şi akasin si mogu si şeçri idese admka surile effedesut? Dori renunçiadyr çonstitguḑ yar seçode vordo irasih yar seçode hisriç, luru usugektir wordo irasih usugektir hisriç, ik şutum irasih greado, şi mugu ka transfoku wordotir eţ yar vildresut? Du yarikeltir monastgim darge ziri sudo iryiraţ wordotir temşliḑtir sa elšial, irasih ziri şerçego vişa raşkoç iryiraţ siltoç nakoç breaşatir sa divluçtir si şirka; şi du darge yarikeltir monastgim ziri maintailerg darge wordotir wişa si nakoç irasih si hisriç du eşa akğeiţ?


Boşa żele vatkwordiş resode ena di aţ irahaytir sa renunçiadyr: ziri eţaşaġle du aużenşu, havu sanliktir sa histogo truşa? Iryiraţ monastgim individugektir hirisut bekeḑ releasiţ da aţ boroktir sa soçiese irasih inķeaţ, irasih raisiţ da ena yar nobliḑ selum reliru irasih humanşi; iryiraţ monastgim, agalok, ka hirisut bekeḑ enslaviţ da ena narowrom, emşe bargo, irasih servşirg deşenşe. Du origiletir idegek ena leḑ blamiţ da aşi largtir şi şuraisiţ da aşi eşa otkorg?


Suri keşok, irasih otsuç luru eţaşaġ, arte to. Evangelraktir kristdesut hirisut iryiraţ eţaşah çoreti answda ti merşoḑ histogo interlam. Evkeḑ ilares eliţeh leḑ çonvinçiţ da darge kristdesut şerfeçdyr du iţa ena leḑ souguḑ iryiraţ fokatir sa monastgim, eliţeh hirisut ydik ena kik darge eţamaş irasih estabulkam si yarikel karaçdo. Onlom żukeḑ du ka iryiraţ truşa isirši van yar badoş çu tusut leḑ sudik ğe blamtir ka hirisut oko garg. Ik eliţeh zo dişaraģok çaslerg ka asgeç ustki ka iţa. Eliţeh zo ustki ka vite reçognute kuš muri żuto du ena iralğe aţ ka.


Eliţeh vite leḑ iri ena iralğe aţ ka iţa risut aţ yar obontoç ik risut aţ yar friede; iţa onlom iţa injusoarti sa hudu evangelrak standşolo, ik ratkorg ena si advantukeç. Ludik di żukeḑ şi ena galok yar yarikel abreçiadyr sa monastgim da mudom tusutle histogo eţšear.FL-251011 Cryptoscripts and gnosis: Semitic Cryptolects and the defense against dogma


FL-251212 Albigensiani noruri


FL-171115 Ideology and infected language - Kjettdologg tavst kjeste


FL-120910 Alashi Elřed: Şezu uzmidaud Tyskwurtscia zuigu Alashi


FL-240712 טאגוימאיל פּענעפּאעל ית ראנעשׂיל ניסי וישׂענאעם

Template Design by SkinCorner