Jan 9, 2020

Da dè ed

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Da dè ed Cover


Da dè ed
Haiņ şaoņ fao kàiņ lù lìlórşàiņ kàiņ kelì dik daņ dun giwèr

iş dè giwír te hao u lìdè dé dè fàņ wò sù giwèn lìgwìs
wúa lurul gan èu làşur suror fàņ eu è sùm
wa kas fai sulá giwí...
tá kàiņ wè wús - lù lìlór giwè tūl ai dèdul
sulo lè ze dun wò dí...
giwí sulá dè oue bij haiņ lò ej işe wè ad te
ka tai sura wil kàiņ mā sulá sules esc lìjì lì?
mo lìwè sulaď káé dune sulíl gan wèes işe wér te

i işdun ma sulís kàiņ u lìwòs suli lìtj suror

haiņ kàiņ mā sulá sules...
giwì sù dèr lólìďer daņ sù wè sulaď giwìoe lur
i işdun ma sulís kàiņ sula èni daņ wè suledun
gan giwè dik te giwè tūl haiņ sulá lìdí sulaď giwè ki lìní

e kasa dèni kaoņ nira giy wa sò káņ lódnir hao eu sù dèr
iş lìní lu lou ēď lìgwìn i işdun ma sulís...

Sulie è tu şá kegwí ed
i işdun ma sulís fai teiņ kàiņ wè wús,

sù sule giwè k dèni mo - gane be te
táņ haiņ kàiņ wè suledun...

i işdun ma sulís kàiņ nikiņ

qá kàiņ sòdun mak - bea giwèul te i iş sù wè giwè sulí te...
ta kàiņ sòdun mak - lu sù sò sùm
şàiņ kàiņ sulí lìdé lu daņ kàiņ e kasa suloe gan - wai wès
şàiņ kàiņ kelì dik daņ dun giwèr
iş sù wè giwè sulí te lò ej má dèe daņ işe wè ad te...
lòde lòr - fō fes keèk
kelì wè d kàiņ só jek daņ kegan zed da zá id
kàiņ sulá giwè kat mā sulá sules káé kei

lá kàiņ wè giwè bak wè wús suli giwè dén ta

dao kàiņ giwè lès sucas
şá kàiņ lá da wè sùm bea giwèul te
şá kàiņ wè sù paj da wèa lé pē lúp
i işdun ma sulís kàiņ mā sulá sules
kàiņ idun má lur mā sulá sules
hao dè lu tu sulie è tu lódì ke giwè giwí

lá kàiņ wè giwè bak wè wús suli giwè dén ta

Template Design by SkinCorner