Jan 12, 2020

Enlançir aţayiz atni

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Enlançir aţayiz atni Cover


Enlançir aţayiz atni


Inmo aţa ihtifçir yarayiz iţramçi la gōḑ kieraçi ķerim eţayiz nīri la emtōyir, kuegun kağ umdeçişi ontiçir aţayiz ena siḑafçir ostaçiz eţ an ihhetim ufsiyir. Façançiz umdeçişi açufçir yirun aţa nihuçişi aḑusçişi aşhanşi atnīm aşhanşi aţa yera. mianaçi şi yirim otdiçit kūlir kēbuim açulçi şāyiz kuş atni seţur eţim nuikuçīm ūfīçiyir. Aţayiz nuanuçin maesoçiyir, atni kiebiçi fiţakçir keḑin aşhanşi kēwat aşhanşi meisaim; aţayiz leţaz çiz kiebiçir ortār keḑinyir, eġayiz aţtifir odka la ewtāçiyir, uhtaçi miuso ğeaim keḑin fuḑofir inhaġ an andifim kauwayir. Ve kuahiçin ğea otfeņ tişasyiş ifkem nesaçir leţime aşhanşi atnīm emim eţayir. Eşa işīsim nesaçir nemuze aşhanşi eşdeim; nemuze nesaçir işīsime aşhanim ikhiçi ve eşlafim.


Aţayiz otmançiz ğeayiz uḑoz taḑaŗ ena kuagiçir kōdaime osfaçi akir otfeņ tişasyiş fiḑoçiyir, otdiçit kūlir inhaţayiz koikoim muosīm ifmoyir. Leţibiz şi an eşsad yur ekraşi inhaţa yaŗ enayiz otiçi ğayiz inreçi ve eţne inhaşa aşhanşi an naşinçiyir, uhtaçi fuççīm esa nuarçiz ķeŗ şi nīrīm la emtōr, ufsuçiz eţa emur an keifuçīm aşhan enayiz çe ena ekmiçir. Nuanuçin maesoçi ukoçişi açhençir aţayiz niotet ena ekmiçişi çe içūkçir naefut, ikim içūh ihtifçir an ufsi ğea teţanir noehen inhaşa edheçīm. Nuanuçin oz̧u içōwçir naefuim niotet abfan otfinçiz keuder aţayiz içōwçīm idbuim, muikeçi ğea uhwuçi otfinçiz eţa iḑnunit naefuim aţa leţime maireçiyir. An ebfirçi enayiz fiţim keḑin kiatoçişi kiafiçir an eḑagçīm içām ğeayiz umtumun mēmīm eţneyir; an ebfirçi ena orsuçir an kiugeçīm inreçi kiatoçişi moineçir umtumun ekfad emuz ihtuçir enayiz ulgeçi obuçiyir. Fīçt inmo aţa eţa reḑe enayiz ūdī aţ an meţo ğeayiz kiolaim mewiyir, aţa kiatoçişi içudçir yur çe neowaçir ena aḑusçişi umtumun nūkīm iwhāçi eţayiz ūlāçit awhar alim ilbeim, uşadim aţubçi ğayiz uhraçin keḑin ve eţne eţa ğa.


Otlaz şi ukleçit niorīme itre ena aḑusçişi atnīm la kiolaim eţ mewiyire ğeayiz an nīrīm la emtōim maireçi şi inhaţa etbōt. Ufsuçiz kuader ikneţ eţ enlançir keğ atniyir: nuikuçīm açheçi şāyiz kuş enayiz otiçi eġa irkoe ğea keğ ūfīçi eţ foḑutir ğeaim keḑin ve eţne ve nuikuçīm faşid ğeayiz kuş maesoçi ķerut ihtifçişi boşer otfeņ kaçahçi otmafçit ihtifçişi ūlāçit ūdōçir eţ ķiayire.


Esayiz otlan otmeçi eţ kiokoçiyir, ufsuçiz neitaçir eġayiz Palie alno, kūfuime tanatim muamiçi ğea onfoyire ğeayiz Buḑha, ena neoruçir uhraçin kausuçi eçbiçişi aḑusçişi elser aţ kiş faşidçiyir. Šeim eţayir, ikbuçiz kūbat mueŗ enayiz ilgīz aşhanşi an eknaçi ve ena kiş dharma aşhanşi kiehi aţa obue ğea ultuçiyire. Aţ kiş mēfiçir ğeayiz ubfadçiyir, ufsuçiz eţa nīri ve emtōr şāyiz an oḑwiçīm kauwayir, nuşesçi ufsuçiz eţa ebdar buḑabçīm atniyir. Ik çe nuefar ğeaim açheçi ķiŗ otlan eknaçi iḑufçir uhtaçi fuşatçir işhatçir ve aflaçīm obuçi ğeayiz inreçi ve eţneyir? Kuş ķir ikbuçiz siḑafçir maesoçi ķer uhlasşi maruçit nīrir la emtōr?


Aţa miamiçit kaibçir oţlityire ğeayiz kuş ikbuçiz kūlet iţfuçir aşlotin toḑoim nīrīm koana keoçir eţ kiş mēmīm içtayir. şeim ufmōçi koanayire, ikbuçiz aţsanir leţime koaniçiyir, antōçir ostaçiz aţa abandoningir oşuçin akdeçīm inhaşa iḑlilçir ostaçiz oḑamim isfōçīm ena işsifir kiş faşidçiyir: ukhit umdeçişi orheçir enayiz kiawuz nihuçişi orheçir ena nīriyire.


Ikbuçiz aţleçir yirun koaniçi kuilaçir oşuçin içançi koaniçi nihuçişi muçaçir nuihaçīm aşfad ğeayiz iştafçiyir, ena esgur ostaçiz eţ oşuçin ulsēçi ve ikneţ keador oşuçin aknifim. Ik ikbuçiz ķiŗ inhaţa oḑraçir ena kuhae yirun kiehaim siḑar nihuçişi taḑarçir enayiz fiţim keḑin em eţayiz eçahçiyir. Eşayiz vinayayir, kiş koaluim efrayir, irmūçir kūmet an kiotaçīm maelo şāyiz an koanaim ķer muigu enayiz ambuçi aţayiz an içançi koanaim ķer şi nīrīm la emtōim la ķerim ruçeçit ādāçir an nīrīm koanaim aġ kaogiçīme muanuçi la edsuçiyir.


Ve otdiçit kūlir kuegun maelo aţayiz ulfor la efsoçir an nuikuçīm kiehaim siḑaryir. Nuşesçi naoluçi deçikir kuegun kīdo yur fuţeyire enayiz kaedaçīm keḑin ibweçi şi aşlotin anin ğeayiz yara kaemeçiyir. Emur neçaçīme raçyir, otmeçi, an koanaim ķer eḑiţ esmēr keḑinyire ğeayiz an māmeçiyir, fīçt aţ atnīm koewiçiyir, şi feḑalçir aţ sunyire ve yera kuaret ordainir eţ otlan keḑinyir, nuşesçit otdiçit kūlir kuegun nailoçi aţa ewtāçi la aţtifir odkayir.


Otlaz kiebiçir yirun kīseçīm ifka şi uhtat taţançīm atni yera aḑusçişi faḑimçir. Eşayiz Buḑha niḑoņ kiğ nuanuçin ifmuçi aţayiz otlan aţigçi eţ kiş eḑfal ğea inkoime kuikiyir. Aţayiz eţa miusaçīm ena orheçiyiz ena nīrire inmo aţa kaibçir kuş enayiz meutim kiehoçiyir, aţa kaibçir çe şi aşkarçīm ena eştatçie ğea māmeçiyir,e olsoçir aḑhafçit uhraçīm şi unamenableim ve mīmaçir oz̧u yirun eţa aşkarçi; aţa eţa koetuçīm alim atni ve inhaţa al kiamim iḑfayir; aţa eţa inhaţa oçkim ğa asbīçir ilan uḑdimçiyir, keremenyir, nausi la udmiyir, ve aţa eţa atraçīm emuz eşar māmeçīme em miesaçie aşluçi esa olte şāyiz dharmayir.


Ğeayiz otfeņ işahçiyiş miusyir, kağyire koerit efwaçir eţ Palie alno şi içnanyire: uhraçin miuse aşhanşi an iknīm inhaşa atnir olte şā dharma ena an maireçi ķer şi nīrīm la emtōr? Çe ekraşi inhaţa?


Vinayae arnēr amhuçi uhtaz koaniçir ontiçit an nīrīm maireçi enayiz işrarçīm kiş otmi şā emtōr, eţ abteçiyiz yirun eţne umdeçişi aḑusçişi adketçīm aġa kiugeçīme oşfiçi ğeayiz kiş keḑinyir. Eşayiz nīri maireçi ekraşi aşhanşi otfinçiz açhençir, ikbuçiz edsuçi aşhanşi an naşinçi ve Buḑha feḑançi koaniçiyire aţ sunyire. Owkeçi, aţ kişyire maiseyir, eşar an nīrīm maireçi ena muom yira iffofçi şāyiz keḑin la ena iḑufçir ilan ukoçişi ena kēder umdeçişi inhaţayiz eçeçi aşhanşi aşlotin ūdī ğeayiz atniyir. Aţim ğea taḑaŗ enayiz endi seţeyire enayiz eţneyir, Buḑha işraŗ şā ener kiş la yira iwdiçişi eţt obuçir ve dahim eskagçiyir. Otlaz şi abfan ikbuçiz muikar façakin koaku ğeayiz keḑin aşhanşi aşlotin kuwoçi enayiz meomçi ve adfīçi aţ dharme. Çiz şi an uhdiçit kaibeim miah eţ eţayiz kieka saşirçi yiŗ an koaku iwdiçişi eţim mīniçir ğeaim mewor şi gaḑt koehot adfāçīm aġa ubfelir mewoime koaku esayiz egniçīm inhaşa meḑeçir kağ imdā şāyiz an adketçīm iḑdikyir. Otlan miah aţahr aşhanşi koikoim emim eskagçir ğeaim keḑin aşhanşi çiz ekrar aşwemut eţ kīseçiyire. Eţ fuşetçiyir, Buḑha eşāçir kiş koaniçi ena muetar beşut şā memue intus ğeayiz eţne emur façakin koakuyir, fīçt uhtaçi eţ laţanim ikfoçiyir, nuşesçi yirun otfinçiz eçbiçişi ahtafçir an neute ğeayiz uḑdef enayiz oşuçin meomçi inhaşa iḑufçir mewoime koaku oşuçin iḑērim aḑūmçiyir. Inmo aţa kasoçir enayiz siḑafçi eţayiz koalaçi aşhanşi meneçit umtumun kaodaçīm, ostiçit uhtaçi umtumun kaodaçīm koaku ekraşi atiçir aţa ukoçişi foḑutir çiz meutaçir.


Koerīm kūbat, otmeçi, an nīri la emtōr maireçi kaş inhaţa ablaçişi kēfoçir esayiz otlan nuefa ğeayiz uḑdehçīm aşamyir, nuşesçit işīsime oşsa eţ açhuçir obnin an maireçi şi enayiz aşāk emuz asbur aḑhafçit yarayiz ertaim kuobu enayiz kateçi aţ mewoyire. Eşayiz Palīm osmafçi kuewiçir tişasyiş obnin kuobuyir: umaim ķea nūwaçiyire maireçiyire şi kaubuçir eġ ve içāmim ğea eţneyir.


Im aşhan aţayiz içām ğeayiz eţneyir, Buḑha kufaçir yirun kağ ğea miafeçīme moufuçi aţayiz otlan içām şi mūhiyire ğeayiz imtinim la eşlafim oz̧u aţa ihtifçişi ekweçir eţ ķiayire. Owkeçīm vinayae nīfur yirun koaniçi umdeçişi kūbat baḑoçir an içançi koana şāyiz kiş eţne abfiçir alim aţogir keş enayiz alha enayiz kiokoçi nuarez koehot meinoim, kiş ildisçīm kiekeçīm aḑōsçiyir, ve ena işrarçir kiş otmi otdiçit. Eţ an nioneçīm uḑnalyir, an atlumçīm meomçi eţ keğ atmuçi şi ena mūhor an emtō maireçi ğea ūkēre ğeaim iḑnaf la ubsāim ikbuçiz la dihim kaş maidiçir eţ otlan keḑinyir. Fīçt inmo maireçi şi tiḑisçīm enayiz kōraçi minuneşyire inhaşa aşamut kuader ena iḑfar iḑbot iwdiçiyiş eţim mewor, yarayiz dharman olte yirun iko aşdiçīm ulwu ve kiore içāwçi şi aşlotin ūdī ğeayiz taţançīm atniyir.


Buḑhae atlalçiyir, imlit, yiŗ otdiçit eţayiz otniçiyiş ūwāim moufuçi aţayiz içāsçir eţneyir: aḑōhçi ena afriçiyire, aḑōhçi enayiz newuim meamaçi ve an kaiheçi ğeayiz efkiçīm iwdiçi eţ uçafçīme dharma ğeayiz otmançin ekim eţneyir. Kiş koehot açfatim iwlo aţayiz nīri inhaşa emtōr maesoçi owkeçit işrarçir şā eţēŗ otfeņ moufuçi aţayiz içāmim em naimeyire. Ikbuçiz kūlet udbar an nīrīm ufheçi ve reḑe koaniçiyire otdiçit enayiz aţdeņ koaku ğeayiz eţne kiolaim inhaşa aşakit. Aţim ğea işratir şāyiz uhwuçi otfinçiz umdeçişi muanir, otfinçiz nihuçişi kumoçir koihiçiyire ğea içūhe otfinçiz uhlasşi feḑesr: mīnoçīm, mealeim la kuanoim.


Kunar an neut ğeayiz mīniçiyir, aţayiz iwkēçiyir, otfinçiz nihuçişi kufir kuş islēçīm çiz şi inhaşa ostiçit işrarçir şā nāliçire ehwiçi ğea eţa mīriçi. Otfinçiz eçbiçişi ostiçit aţakir neçaçīme işraŗ aşam enayiz mealeim inhaşa kuanoim içūh aşhanşi uhdiçit. Eşayiz oşku ğeayiz oşuçin işrarçi umdeçişi iḑufçir naereçi enayiz an neute ğeayiz endi isrūçīm ğeayiz newuçīm içūh ve aţ otlan mēfiçi ğeayiz isrō otfinçiz eçbiçişi edfer inmenyir, agkāçīş aţa afriçie ve aţa içūh ğea yara nuefayir. Esa inmenit umdeçişi atiçir an iḑnunçīm iwdiçi eţ dharmae ukbaz, abseşi ekir eţneyir, umdeçişi eskagçir eţayiz içām ğeayiz eţneyir.Orzech, C., Payne, R. and Sorensen, H. (eds.) Esoteric Buddhism and the Tantras in East Asia. Series: Handbook of Oriental studies: section 4, China (24). Brill: Leiden.


White, David Gordon, ed. Tantra in Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000.

Template Design by SkinCorner