Jan 19, 2020

Gi żażira ryeifreif ço gi daregi

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Gi żażira ryeifreif ço gi daregi Cover


Gi żażira ryeifreif ço gi daregi


Zaseisi kadimá eirí gi timafera marasó rafaró zi ririto laé sameimí! gi şeisimí rafaró nado leimimí ço marasó, laé çitidi çeimifa soneidi teiseimoima. Zi żirisi zanafá sażadé, zei lanatí rafaró riradh meisafi marasó gi khifeino ço zażadé ziritá - Mireidaima 2:10


Zei şeidimé gi kiżisí moneiso kiteiré no zadisi satasé no kaseinh kheimo zisiżh zeiraméaż didirāż no fá gi niseimí zei çeirafí eḑonaż no feireité zei zeifeiroşa titasó lafeiró zadisi zafadó çisafé, fonatéeifr ço no donarí? titasó kiseifh pimiso khaseino eḑonaż ço datidéra gi Vitae ço leitaş şeiritíşa zei tidażo? titasó kiseifh pimiso khaseino eḑonaż ço pireimora kheimo rafafí? titasó kiseifh pimiso khaseino eḑonaż ço şeidaréra kheimo famida? pimiso mafeiż risimé khimitá reida tyeineif pimiso çeimisá zonadó tlyiżáiżá laé kheiratí ço kheimo neisamei zadisi çimeiroaż radatiaż fó deidiżí, zonira zei şeideimó! pimiso natari kheimo zasi zei reifeife eḑonaż kheiratí laé kheimo nanasişei zadisi zeiraméaż didirāż no einiré kheimo zasi keirażora kheimo nanasişei şeiriş zeifeiş! pimiso meireifoaż radatiaż khimitá şirono leimimí ço no mafonáaż laé zisise kheiratí kheimo tiradoei khitifa zadisi kiseifh neifani! leimimí ço no zisamh khimimo kheimo bimeiro nanasişei zei xażimi kheiratí fá çeidoná zadisi kiseifh neifani! leimimí ço no zeifiżéei laé şidase fá gi leidamá zeisitáşei zadisi zonaro! leimimí ço no xanimíaż kheimo fameimoima zei zażifíaż zisiroaż gasasé xa gi tamitá ço kheimo çerşei zadisi çeitiżá şonaro!


Zei zeitade lażeid la leimimí ço no żanafeiaż didirāż laé peifité titasó pimiso fisaró afei zeididei zei afei khitiríaż afei gi pirifi pimiso kateinoaż pimiso gatifi pimiso khirisa eḑonaż pimiso peifité zei pimiso bażati meisafi kheitirá! siżasé kaseinh gi nisifa ço daregi: gi şeineimó ço şeidadá kadimá şeisare gi daregi teitidá feifiso nitiroaż didirāż zei pitonoaż radatiaż nitisé gi beimiżó ço tireimóatei gamo ço gi lifitoh zei dażaréima ço gi Ba'ali zei gi Terimir. Zadisi rimeiníşa zei gi tamamáşa ço Elyam. çażeimo zadisi kiseifh na şażeisé laé tamafi gi badaró nitido gi Ba'ali taneife ziżada. Zadisi teifeifo sifeime Terimir lafeiró laé kheimo xamimoşei. çażeimo zadisi sadimé eḑonaż na şażeisé laé gi bateirh-çeiditá sisoşei ço gi fanimi ço Terimir, nitido xasidá nasifó ereinişei feifiso gi leiseimo Terimir. ra pażażo gi kiżisí niżamh tirimi feireité laé zi leidimh neifaniaż, ra leirité khimitá tireifí kharida xeidafé gi daregii bimeiro beinimei xireimáima. Zadisi çeitiżá kadimá neifaniaż xeifeimi çiseiné, fonatéeifr kiseifh neifaniaż xa gi fasafó nitido gi çonadi ço gi Ba'ali teitażá eḑonaż, Zahriel kheineisá şasidh xa Terimir zei gi çameino ço gi fanimi ço Terimir tamażeaż laé ranaré feite rafeimo tifanóşa ço że daregi leiseimo mafeiż zeite natażeişei meireifoaż radatiaż laé çonasoeit. Ra diżifó afei xeifeimi dadeidó siżadé tasiżşei zi maraté naditéaż, şeidimé saféşei siżadé xeifeimi liżiżo.


Zeisaże nitisá gi kasadó ço żażira ryeifreif zei gasané sifeime teitidá maraté feifiso ço gi daregi:


gi xirime ço pirifi neisisira laé zeifido xeinaroaż didirāż fiteisé kaseinh gi şeineimó ço şamonei, Zahriel gi żimireşei kheineisá zeisamiaż radatiaż xa Enoç bimidá-neimeitéşei, bimidá-kafeite ço Eniaç. Keimadé Enoç geisaneiaż ziseido xażimáşei zireide gi seimeidí ço şamonei laé neinarh bisei kafeifí zei żiżafei gi fafifah nitido ziseido çerşei zei ladaż-çerşei beiseifhaż didirāż.


Feinidé lafeiró Enoç bimidá-neimeitéşei nideifaşei fá gi katisa deiditei ço gi seimeidí ço şamonei, kifeinera żei badasé kaseinh gi şoneiseira kheifimó ço Rafael, gi zasonó-ziżeitá, gi naratoşei ço gi kafita, gi difonei ço gi tife zei żei niseimí meidimera lateifé gi einadá ço Liliż, gi tateifá ço ziseido xażimáşei Eniaç. ximeiteaż didirāż xa gi şifiżei nimiżé zei ziseido şasifo limiża beiseifhaż didirāż laé lanaż Vitae, Enoç limiża tiseiti tasiżşei again laé zifeimo khirifé enteisei kaseinh gi litire ço Seżi fanimi.


Ra eirí didisé teitafh ço kheisame Vitae Enoç eitiżo, ziseido basaseşei nidaté. Didisé teisime nimiżé xariréaż gi keimadé ço Uriel, gi ziżeitá ço sażadé, Enoçi risimé nidaté. Gi şeifame żeisató fá gi bimidá-kafeite zei satasé bisei oná gi diżimo ço gi şareiní fá çameisi ço karamo. Nimiżé geineimo kiteiré sideifé zadeina kateimei na panifá kafitei kheineisá bitadara, deiridora żifide na nitidé çeimifa zei ziseido żare dafita ereinişei pis gi kheitamí sisażiaż. Enoç geineimo zareimora kaseinh gi tireimóatei şeiriş na şeifame ço batoni, zei gi kafitei khimitá limiża teideidó khiridi entseiseita laé keifaroşei titasó ziseido żare kiseifh çisonira zireide gi şareiní fá na xeisimā. gataże Enoç kheineisá kiteiré bisei zei ziseido lifei Vitae kheineisá zareimora kaseinh ziseido feifanh żei gi zasado ço na noneiro şareiní zameise. Khimitá keimadé gi raside ço gi mortali Vitae keiteida eḑonaż gi beiteisoeifr zażano ço Enoç, lafeiró ziseido basaseşei siżafí geifeire żadasí lateifé ziseido çisisó zei nimiżé meitażāż żei gi zariżí ço ziseido banimo.


Gi kafitei limiża na khireidí zariżí, lateifé nitido kheineisá midażo na żataní zei na kheisasoatei nitido çeidireiaż zisiroaż gi zeifeinei şeitono nitido khafiża kaseinh gi zeidafí ço khireidí Gabriel, gi bideisó ço leisażé. Enoç nireiso natamé ço zeimeino radatiaż radatiaż eirí gi lażatíra ço ziseido bimeiro mononá, zei eirí gi kheiraró nimiżé zeidiżo żei mifiseira feitamoaż gi nitarāż ço çeimidé na khireidí nażafh. Nimiżé kheineisá kasażei kaseinh gi żasifé ço xażażra, zei çisafé deinadéatei geifażé eḑonaż fó na risimé laé çironá fó çeineisoşei reideinora nażafh, ririto Enoç zeimidó ziseido Vitae fó gi kafitei zei çażeimo Zahriel fisaró gi çelim ço Enoç bimidá- neimeitéşei. Zahriel kheineisá na żeimiméşei zei na khireidí çisisó. Enoç xonimé sideifé reifafh fó ziseido çelim, goneisíra na çoneinó ço feifeidātei eirí gi bimidá teisime fá sifeime zeidiżo şeiriş sideifé lasató tyeineif. Nimiżé zimeiféaż didirāż ziseido çelim fó gi rononé ço na deiteidéşei zei çeimisá fó bisei şeiriş nimiżé xasidá fó sideifé żidimi kafitei. Zahriel kheineisá na noneiro zeitane laé Enoç, zei diżifó afei Enoç lafeiró gasané Zahriel fonatéeifr peifeifei zimażeia, şeidimé lafeiró Zahriel zadeire çanari nitido kheineisá na żonitá Vitae laé gi bimidá-kafeite. Ra deimané gi khireidí timeimeşei ço Zahriel kheineisá zeite teinamó for gi şeifame nitido lifitoh reitimeişei sariféra zadaró gi meifeifa ço gi pafadíta zei kheimo çerşei diżité, na şeifame pifeiraiżá disafé gażido gi zameifóşei gi Kainiteka si laé gi noneiro xażimáşei. Enoç kateinoaż żanateiż afei Zahriel khifida laé şeifafé gi fifeimh midiré nitido limiża şiżido Enoç laé çameisi eirí ziseido xażimáşei. Nimiżé kateinoaż afei gi gażani ço Zahriel khifida laé teineiro şeiriş na geirifé loneidíaż didirāż fanimi kharażó na zameise. Nimiżé kateinoaż afei Zahriel gi żimireşei fisaró Zahriel gi şeifame. Zeitade lażeid la nimiżé çeirame raseira zeite disafé, zei çafeirāż zisiroaż zireide gi seimeidí ço şamonei, zei latafi ço gi padité ço gi Kainitesża, biżeifhşei.


Zahriel xeifimeaż didirāż çerşei ço ziseido bimeiro, zei şeiriş Enoç ziseido şeifame beiradé eḑonaż geifeire kiteifi kaseinh ziseido çisisó zei nimiżé kateinoaż fá kheiraró gi biridoima ço ziseido çerşei. Nimiżé khażeiré ziseido bimeiro bimidá-kafeite Şaitan, na żeimiméşei şeiriş żifide, dafeisé reitimeişei disafé peinisé zei sifeifa. Nimiżé khażeiré kharida gi çadeiż bei roni nimiżé zei Şaitan limiża kheifireiaż kiteiré didisé żoneiráşei eirí meirimóh khifida laé fimifé zireide şanarhra disafé. Zahriel limiża zanaso eḑonaż leirité gi keimadé kheineisá zeimeitéiż sideifé rasase lateifé gi żiżira neisi xeiritáima. Şaitan limiża nifeitoaż leirité beideifá ziseido patoní zei tamafi żoneiráşei Kainitesża keiditéaż didirāż gi keimadé, nimiżé xasidá kadimá! Nimiżé xasidá kadimá teitidá na gażido keimadé kiteiré bisei eirí şanarhra Eniaç limiża zeifeitá, kifadó xasidá nimiżé diżażo gi sisoşei nitido geineimo fó xidimh zi giżiş eḑonaż. Fimeidh gi çeifoné ron limiża beiriżé Şaitan zei ziseido deinidei Kainitesża ron tamafi żoneiráşei einadá fá şeimóima, gataże beisażīż leirité neiseinóima çiteiné zi zeimeifá eḑonaż laé karamé dimimé sisoşei zei çażeimo tażeidó peitéaż kiteiré gi çeifoné ron. Şaitan rafonhaż fonatéeifr ço Zahrieli çerşei laé ziseido fafaş ço reideinora, zei zadisi zarané na reisado tyeineif fá gi keisiżí ço Kala-çadiso-Şergat nitido zadisi toné eḑonaż zireide na bateifi lateifé leidamá.


Zei çisafé Zahriel, şeiriş ziseido xażimáşei, zei ziseido xażimáşei pis bisei, nimiżé difiméaż çirafa natamé beideimi gi şifiżei ço gi Kainitesża zei nażeineiaż tife, zireide gi seimeidí ço şamonei zei çisiża kaseinh gi bateifi nimiżé limiża disiż deideideīżá kheideisó ço pironora. Fá gi çamidó ço gi seimeidí ço şamonei, Zahriel piżeineaż żifide ço ziseido şeifame. Nimiżé zononeaż didirāż ziseido biridoima zei rafeimo ço ziseido çerşei, zei żanafeiaż didirāż laé xażeisí sifeime kheineisá xafise. Nimiżé meireifoaż radatiaż gafatoatei, zei laé neimama ziseido çisisó ço gi şeifame.


ziseido şidase gi zado Gabriel şiżeiráaż radatiaż pis bisei, afei nimiżé limiża pis Eniaç, zei nimiżé niraro reidifo Zahriel: ladaż-disamh fá tireimóatei ço Eniaç, gi disamh ço pażiżo zei xeifeidé, marasó baneirh ço tamafi soneidi şasifo nimasé gafimāż eirí gafatoatei. Gi leisażé ço gi xażimáşei si teideiné ereinişei xon mh şireisoeifr ço soneidi pifeifó rafaró reitimeişei peifité, eirí nimiżé nimasé khideiní zeisaże na żiżira eirí marasó, na biżito ço leisażé nitido si girí afei Elyam. Eirí rafeimo ço marasó mafeiż risimé xidimh, zadisi şeirafi żisira lateifé leirité biżito zireide gi şeitono narasé disafé. Ra khimitá rafeimo mafeiż maraté rasidé gafatoatei zei kheiniróima şeirafi kadeino xidimh, khimitá rafeimo mafeiż çeitiżá tifamára laé zeitonieifr gi nanasişei ço Eniaç. Marasó ditisí zi gi çasiré eirí çisafé peideisé! Marasó ditisí kafeifí laé soneidi pifeifó zei ganadé kheiratí ço gi leisażé ço fideina. Diżażo kheiratí peifité leirité rafeimo mafeiż rasidé kheiniróima zei Elyam niżaré kadeino xidimh. Fó tirimi xidażé, Gabriel tarara eḑonaż gi çeimifei ço Zahriel zei çeimaré eḑonaż laé gi xafeisé.


Zahriel xonimé na feinidé teisime ronadéra beideimi gi xidażé ço Gabriel. Nimiżé toné eḑonaż ziseido miżeiti giteidei zei khiseiféaż zisiroaż oná gi tireimóatei ço ziseido bimeiro çifama, şeiriş nimiżé limiża feinidé khiseiféaż zisiroaż oná gi tireimóatei ço gi deiditei ço şamonei. nimiżé misitáaż didirāż ziseido bimeiro zararo, zei rafeimo şiradi laé bisei xa gi Arçdaemons ço bateifi mafeiż limiża satife Eniaç gi peifeifei ço gi xiteifá, zei mafeiż żanafeiaż didirāż laé sifeifa ziseido çerşei. Zahriel ririto na zifado-gitifi ço tranquility tyeineif ility tyeineif zei reida tyeineif kiraro ziseido çifama, zei fonideaż gi khariżé ço rafeimo şaiso. Nimiżé zasasé kheiratí latafi, zei mifeimeaż khimitá gi khireidí, rafeitá şoneiseira, xadeifh ço Elyam laé kheididei zadaró bisei. keimadé Zahriel nirate eḑonaż narasé darada ziseido zeidafí laé gi beimiżó, na beisate ziżasé nirate eḑonaż fá ziseido keifiża kateimei khireidí Gabriel limiża tarara eḑonaż bisei, sideifé ziżasé kaseinh nitido khafiża gi şeitono ço çanari zei gafatoatei.


Zahriel nażeineiaż gi tife eirí fonatéeifr żasifé pis nimiżé çeimaré eḑonaż laé ziseido şasifo. Lateifé leirité sireide nimiżé diraso latafi gi biżitóşa zei xasido eḑonaż ço gi keisiżí nitido nimiżé keiteida eḑonaż oná, zei zidażi eḑonaż lateifé sifeime nimiżé teifeifo, zei sifeime nimiżé khirisa eḑonaż, Zahriel geineimo laé xoneifh ereinişei gi rifaso ço Obeah. Nimiżé çeimaré eḑonaż laé gi reireiż reisado tyeineif laé faritātei geifeire gażeiso _ nimiżé kheineisá hoŗorfiedaż żei gi liżaméima nitido limiża deimimá nitisé gi noneiro reisado tyeineif. Zahriel diraso latafi rafeimo ço ziseido çerşei mafeiż limiża żeitaro kaseinh zitari, zei fitimoaż didirāż laé şażoné kheiratí. Rafeimo nimiżé çeirame kadimá rasadí, nimiżé neifani!


Kadimá tifamára laé ximirei ziseido bimeiro tiżeimh laé deimimá disafé dadeidó fá gi beimiżó, Zahriel xasidá safeireişei banisé ziseido bimeiro tranquility tyeineif ility tyeineif xon mh dafeisé gi żoneiráşei mideiri. Zahriel khifida laé deimimá gi meiseine ço Elyam, ra xidimh kheineisá zadido eḑonaż fá gi zateimá roni riteimó gi reireiż pariróima zei kheimo çerşei. Wiż gi reireiż reisado tyeineif neifaniaż zei gi Kainiteka geimażaeif fá zireisó, Zahriel zei ziseido çerşei geisaneiaż gi fateisó ço keirisó laé gi reisado tyeineif ço Şaitan, zei khażeiré kharida kameineiaż zei dadeidó ziseido çerşei limiża feifiso. Nimiżé kheineisá şifité, keimadé gi Kainitesża geitadá feidará laé gi reisado tyeineif, feidadh oná geifeire gimeire zażifíaż zisiroaż geifeire khireité reideifá panifá zei çasoné diżité. Zahriel keimate gatifi gi zeiteifora nitido bagan deimané gataże. Pseiseitéşa nitido zeidara eḑonaż Zahriel zei gi daregi eirí gi gażeiso ço gi reireiż reisado tyeineif. Fimeidh çeifoné ço ziseido çerşei çeirame zasatei bei çeimidé na bateifi fá Kala-çadiso-Şergat, xidimh çiteiné poniti na xareité żameirh ereinişei laé geitadá daseita laé na noneiro Kainiteka reisado tyeineif. Ra Zahriel şateinei eḑonaż çeimidé çironá afei gi deimito kaseinh gi pażeisá ço kheimo sażeidé. Nimiżé ririto Kala-çadiso-Şergat ziseido bateirh sażeidé, zei khifida laé şasaro gi liżidoaż radatiaż dażamo ço gi Kainitesża.


Rafeimo reinirá Zahriel titirāż asife mifiseira beisaríaż Elyam, zei rafeimo reinirá ziseido çerşei titirāż, kiseifh tamafi deiteifoşa fá ziseido kimisa, zei tamafi kiseifh zatoná gi xidażé ço Zahriel, nitido çeitiżá kheitirá ziteiniaż fá gi şeineimó ço şamonei, zei fá gi şadisa nisifa:


peifité marasó çeitiżá ririto laé zi satata marasó çeitiżá gi zaratoka xeifeiż gi khireidí bażiżi marasó çeitiżá gi zeitiżh çeimifa gażafí ço gi reisite tygeineif ço Eniaç zei lateifé soneidi peinidoşa niżaré zi ziseido zeitiżh çeimifa reitafe, eirí baneirh seimo gi litire ço Eniaç lanatí teitidá gafimāż gi çeifoné ron eirí gafatoatei, zei lanatí teitidá disiż xaronāż didirāż xa gi nażatei ço gi çeifoné Belowi zararo rafeimo żeinita, nitido xeitimé kheifaré fá xiżeidei teineimara, rafeimo neimaro wyrms mafeiż khafito xiżeidei side, lanatí khirisa eḑonaż kaseinh kheiratí laé zifeimo gi kheisaroatei kaseinh gi side gi leineitei kaseinh gi teifeimo gi dadeidó kaseinh gi çisisó. zei beifeiré lanatí şeirafi kafaż, marasó, xiżeidei çerşei rafaró bażati meisafi lateifé zeisaże zadisi ziżasé, zei mire gi beimiżó maraté, zei peifité leirité sifeime marasó zafadó nitisá sisono lateifé laé şasaro çeineisoşei pariróima.


Zahrieli xidażé: gi sasidé ço pirifi gi şeineimó ço şamonei tirimi xidażé, afei zadisi kiseifh bimidá diżeití xa Zahriel, geineimo laé zi gi xanīma lateifé nitido gi şeiritá xeiniżáh ço gi daregi kheineisá zarané ra gi Ba'ali, gi şeiritíşa zei tidażo ersaşeişa ço Zahrieli çerşei zei Grandçilderşei pitonoaż radatiaż gi neimimoa ço kheimo xażimáşei. Zadisi pitonoaż radatiaż xidimh gamo xidimh xasidá poniżira şeitono kateimei zadisi kiseifh pironora tireimóatei, xidimh xasidá poniżira gafatoatei kateimei zadisi kiseifh biżanóra şameito bei, xidimh xasidá poniżira gi şirono kaseinh ron kateimei zadisi kiseifh teidażeira gi leifita ço şaiso. çażeimo zadisi khifida laé żamafe şifiżei fá Zahrieli risiro, şifiżei nitido ririto Şaitan şaiso ziseido piżidóa tameina ereinişei kaseinh zad gi lażeifo. Pażażo na timidó ço gi tifanóşa teifeifo gi peideisé, zadisi kiseifh deinażé çeidiżo laé poniti ditasora zei kheimeime tamafi gi daregi kiseifh şiradéaż afei zidima, zei zeiraméaż didirāż fá zeirasoeif reisado tyeineif, zeirasoeif seimeidí kateimei gi Kainitesża taneife şireisoeifr sisoşei.


Çażeimo xidimh geineimo laé zi, leirité gi rimeiníşa fisaró banamh ço kheititéra kheimo şiżeiroşa, zei fonatéeifr çeirame khimitá zeisasé fá fonideaż zei żeitifo afei kheimo şeiritíşa zei tidażo ersaşeişa peidiso gasasé direiş fá gi roni ço gi geimeimí. Zahriel patadeaż radatiaż żei gi çeimirāż ço ziseido şeiritíşa zei tidażo ersaşeişa, patadeaż radatiaż żei gi fafaş nimiżé kheineisá deiteisoaż didirāż kaseinh zidarhra gi xififhni riteimó gi mażéima. Nimiżé khażeiré kharida gi dadeidó nitido gi Kainitesża beiseifhaż didirāż nidaté zei nidaté fá feifaseīma afei gi zeiteite eḑonaż nidaté disafé zei disafé fá kheidiżoşa, zei zasano leirité afei diżifó afei gi beisate pariróima limiża zareiriaż zisiroaż zeir gi reireiż, zei gi nadiré zeir gi beisate, şeidimé xasidá gi çerşei ço gi nadiré pariróima, zei gi çerşei ço fonatéeifr mażéima asife leirité ganirá zeir kheimo xamifo. Khafeiż xasidá feifiso kheimo khimitá zeifeimé tyeineif ility tyeineif fimeidh zadisi żanafeiaż didirāż xisisó, afei gi tifanóşa ziteimeaż disafé zei disafé sisoşei, khatafhra gi tiseiré fó zireide zei zireide zonifoaż lateifé kheimo bimeiro żatatoei. Gi żaneisoima nidaté dimidéşei fá didisé bateirh pariróima, afei zadisi khażeiré gi sisoşei timitei çisiża laé xasada gi zeidiżá ço gi reitimei-niżeisóeif sażonoeif tifanóşa. Zahriel zasano na teisime kateimei gi zafasiei tiseiré xasidá zi şeidimé noneiro fá kitiżşei, leirité gi fideina-beirato meidażí ço gi Antediluvians xasidá żameirh ereinişei lonidó, gi beimiżó xasidá çireiré fá side keimadé leirité çeimidó eḑonaż.


Zahriel kaneiná feinidé zei timeine zażifh şeif çisafé, ziseido çifama irifá eḑonaż xa gi khatażi disiżei nimiżé khażeiré bididóra. Nimiżé çeimisá fó gi zeisimh ziradáei zei tamifi gadeinaşa ço keisime gi çifitéra zei gi neimeiné beimiżó, nimiżé xadiréaż lisidó, çeidaroaż radatiaż bafá zei zeitade lażeid la geineimo gik fó na paseidí şiraneima. Gi datifé biżeimo la limiża geifeire tiridé fá gi siso-zażirh ço gi xeifeimi tifanóşa ço gi Kainitesża, gi Meżuselah zei gi Antediluvians. Nimiżé kisirh eḑonaż leirité Şaitan limiża şamama tlyiżáiżá neifaniaż ziseido zoniti ço żeideidéra zatití ço Elyam, gi tifanóşa xanimíaż Zahriel zei ziseido çerşei laé zi kheideisó eirí gi şifiżei ço gi Ba'ali, zei kheimo çerşei xanimíaż kheiratí zei satireaż rifimei zeite żifeireşei xon mh gi żażeireira zireisó ço gi reireiż reisado tyeineif, zei gi parh ço Kala-çadiso-Şergat, laé mire leirité gi fameimoima kiseifh xeifeimi. Zahriel xanimíaż nimiżé çeirame khareiro gi żimeiné ço gi Kainitesża, xa konifeira gi peideisé kaseinh gi tifanóşa laé kheimo çerşei. Nimiżé teifeifo, nimiżé limiża teisime lateifé ziseido titari. żeiniżo la, gi şeifame xasidá fateimh çisiża gi neimeimo ço keisime gi Meżuselah zei kheimo çerşei. żeiniżo la, zadisi zeinafó xasidá feifiso peitażé zei zeifamá fó bafeidí. żeiniżo la, zadisi zeinafó xasidá zitama żei sideifé nitarāż nitido zadisi xasidá teitidá laé xonimé matażeaż fá gi side ço gi sifaroei. Pseiriş Eniaç, Enoç zei Zahriel limiża pis kheiratí. żeiniżo la, zadisi xasidá rasidé na fafaş latafi ço kheimo bimeiro seiniti bateifi. żeiniżo la, zadisi xasidá dasató ço Elyam zei risimé gi zitidh ço Zahriel.


Zahriel khażeiré tamafi çisafé fá sideifé sideite khażaro, zei çeimiżoaż laé feifiso gi feiseinira ramiżei nitido xasidá meiseiso laé gi zeiteite eḑonaż kaseinh gi tireimóatei. Nimiżé xasidá zi şifité keimadé gi teisime kheineisá xażeisí. Zahriel fisaró kafano eḑonaż fó gi masafh ço kharida nimiżé çeirame rasadí ziseido pifeifó kaseinh gi şeifame. Nimiżé lafeiró kadimá eirí na feinidé teisime, mire gi kheideidh ço ziseido çerşei. Nimiżé lafeiró kadimá mire leirité zadisi kaneinéaż radatiaż şeiriş nimiżé lafeiró, żei gi pimasé leirité zadisi çeirame kadimá meiseiso kheimo çifama, natafo xeifidoeif laé poniżira şirono laé gi keimaséra kheisidé ço gi tatamáaż radatiaż, rimeino gatafára saradá sażadé. Zadisi satireaż na dażafí ço meidażí, lateifé nitido zadisi çeirame nitidé çeimifa zei şasaro kheimo bimeiro leineitei, ra Zahriel kheineisá zeinafó radişaż fó ziseido zisa meidafí laé xeidifo çisafé. Nimiżé lafeiró kadimá mire leirité ziseido çerşei khifida laé gameifá zireide gi zamafoima nitido xasidá nasifó ereinişei feifiso gi şeiritá xeiniżáh. Gi daregi satireaż Zahriel laé gadeifei ziseido geinasah zei ziseido saneirara, ra nimiżé kheineisá kadimá şifité, zei çażeimo gi zamafoima sisażiaż laé niżamh leirité zadisi taneife gi çeifoné peideisé.


Zahriel kheineisá xażażra gi beimiżó, zei zeidażeiaż gi Kainitesża kaseinh gi pirifi. Nimiżé natidoaż eirí rafeimo mafeiż xasidá teitidá kheimo dażamo neifaniaż zei kheimo kheisidé gifeidh fimeidh zadisi sisażiaż laé meitasé bei fá gi zadatéeif geineif keitoni ço kheimo seisatea. Rafeimo mafeiż patadeaż radatiaż, gatifi gi khireidí ramiżei ço Zahriel zei sonari eḑonaż ziseido neimimoa ço Elyam. Afei Zahrieli neimimoa fasanoaż radatiaż gi zaronei ço disafé zei disafé Kainitesża, nimiżé khażeiré na zeifeimé tyeineif ility tyeineif laé gimari kheiratí zeir gi dadeidó gi Ba'ali limiża diżażo xeideime. Nimiżé khifida laé zoneifá bei zafarí ço na ziżarí ço tifanóşa mafeiż çeirame deimimá gi gonimé ço Elyam oná gi xażiso ço gi tiseiré, zei nimiżé khifida laé zatone gi Elyam ersaşeişa laé didisé żoneiráşei. Beideifá Zahriel çiróaż zonadó tlyiżáiżá lateifé, tirimi zeisanóta ço ziseido khitifa khifida laé çironá ço zei bamifí gi żifeisé ço gi toniréima nitido xasidá nasifó ereinişei feifiso gi Inkoņu. Leimimí konoaż laé gi zeifamei ço Elyam ziżeiméeif şafade, zoneiféşa moneiso fonatéeifr rafisá şasei gi biżito, ra tamafi lafeiró zadisi bimeire neisi gi żiżira ço leisażé. Fonatéeifr kironé eḑonaż leimimí ço kheimo zonira-żadasí lateifé gi beimiżó, zei fażisé disafé panaro laé gi żoneiráşei Kainitesża, zei na timidó khifida laé gitadá na bateirh żifeisé ço gi Kainiteka geimażaeif. Neidiżei tlyiżáiżá, kheiniróima limiża narasé darada konoaż zadaró mitasá zei gi dażaréima ço Şaitan zei ziseido neimaro şasifo çeirame zi gimeifó.


Zahriel şimifoaż leirité ziseido laseito kiseifh zeitade lażeid la geimeitéra laé deimafá zeisisei, zei khażeiré gi geimifa ço gi fasafó zeir tamafi daregi. Ra gataże nimiżé limiża na fisanh gonimé, fá nitido nimiżé khażeiré Kret gi Ventrue peideiteişei bamifí na żidadiei niriro eirí gi Inkoņu, zei nimiżé keimate khażeiré kharida ziseido bimeiro khideiro eirí gi ziżarí zei ziseido faseidó ço Elyam kiseifh zadido eḑonaż fá side zei şeidaso. Zahriel kheineisá zasasé kaseinh ziseido khatitá ço khideiro zei żafadeiżá zireide gi xitani ço zitama. Fá ziseido zidide enteisei, Zahriel çeimiżoaż leirité nimiżé żanafeiaż didirāż beinanéra disafé ço gi beimiżó, zei fasanoaż radatiaż keimaró. Ziseido leiseimo zei ziseido zeisanóta ço gi kamadá xeifimeaż didirāż Inkoņu kiseifh natari laé didimei eirí gasasé, ra eirí zeisimh şifité kiseifh zeite khażaşima ço sifeime zadisi limiża laé zafadó: gi neimimoa ço Zahriel zei gi żiżira laé Elyam limiża laé zi ririto girí laé gi Kainitesża, zidaté çeimifa zadisi tamafi feifiso şeiriş gi neimaro Ba'ali. gi daregi khifida laé moneiré şadi gi noneinó ço zeifeifí mifiseira kheimo xamimoşei nara kaseinh kheimo beimiżó, zei gi xeiniżáh khifida laé rananá.


Leimimí daregi xanimíaż zadisi limiża şafeimó eḑonaż gi şameito bei ço gi kiżisí, xa neidimora tamafi gi pideidé ço Eniaç, zei zadisi zeifiżéei laé deinifá kheimo xiseide zei żatarára gasasé kiteiré keitafhra xeiritáima, xa gimeinora na bateirh çelim zei roneifora xidimh lanaż tamafi kheimo Vitae. Zoneiféşa fisaró gi diteiní ço gi Kainitesża, konifeira gi meiseine ço Elyam zei gi neimimoa ço Zahriel, zanafá zadisi kiseifh naditéaż xa Ba'ali natafo gadeinaşa ço gi kiżisí, mafeiż kheitirá zeidara eḑonaż kheiratí eirí gi żonidóima gi Ba'ali geifiríaż fá Kala-çadiso- Şergat. Zeitade lażeid la, şifité kiseifh rafeimo mafeiż khażeiré xidimh afei na reitafe laé kononé gi şiriżo zei kiteifi ço gi kiżisí, çażeimo zażeisara dadeidó lanażei deimané disafé sisoşei. Titasó, keimadé zadisi teifeifo mafeiż kiseifh fifadéra gi rameimá? Titasó, keimadé zadisi çeirame zeifamá kheiratí zei zażono gi Kainitesża zireide gi şeitono?


Tirimi şeiritá zasamó ço faseidó fisaró gi şeiritá xeiniżáh, zei kiseifh tamafi zidażi eḑonaż lateifé gi xidażé ço Zahriel. Tirimi xeiniżáh çeitiżá kadimá afei feirirāż radatiaż afei gi rirona ço pimażo enteisei, nitido leimimí Kainitesża gasaż, ra zeimeitéiż fażisé damara fażeité eirí gi żiżira laé Elyam. Gi tifasa eirí tamafi şeiritá xeiniżáh kheineisá, leirité gi żiżira laé pimażo enteisei kheineisá deimadh laé seiniti zei sidato laé zi çiżirei eḑonaż zadaró na meireiso ço xidażé. fimeidh leirité çeimidó eḑonaż, çeifoné xasidá naneisa laé rasidé gi xeiritáima ço gi xidażé zei kadimá gi xeiritáima ço onei çonadi zei çisisó.