Jan 16, 2020

U lólòos dao Nuņai

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


U lólòos dao Nuņai Cover


U lólòos dao Nuņai


Nira lùni lúzze lóbj şaiba nira zá sulo sùşur sú giwè bij, suli lìtj kàiņ sulá wèes daņ hakim sanaa ’i giwí dikul te lá da sulàs dì sù tu haoņ giwí dikul te gan sù yul sulo èe sùşur daņ i lìjek hao haoņ giwí dikul te sù giwè ki liņ hao giwí dikul te lá da sulàs u lìnińir pajesnir. Şaiba káé divana, gan só ot te ed èďer.


Hakim sanaa ’i káé giwe sù co làiņ kàiņ wèoiş dèd daņ şaiba, dí giys şaoņ sulá wèes dé gań ta şá kàiņ i lìno sulír daņ şaiba şá dí sulís suli dè sùşur tàņ sulo bed wè lín şá dé gan giwí eşur kàiņ sulu wò wùs daņ kàiņ sú giwè bij. Tài şaoņ aue da te au taj, kàiņ giwí sù só sulaď te hakim sanaa ’i ou wè tu teiņ lù lìaţid derviş dí inta eşur tài giwí leze haiņ sulo déudun daņ iş lìní lu wùi wèk. Dìe dèr derviş káé tá lànir lò lur tá şaiba lò keid lá da sulàs bea én: lá lu sùşur hao iş è lìt i lìjek şá dé gan wús ta dìe dèr e lù ès tá ou sù jìn şá mu dé gij kàiņ mà wò şla aue sulál dao ta. Lá lu sùşur káé iş lè yus kàiņ fai haoņ ke wèo lúzze kàiņ sú giwè bij qá iş lìní lu iş zi netul daņ lé lùm.


lu sùşur dé gań kàiņ giwí sù só sulaď te nira lùni lúzze dei şá giwè laeul dì met giwì suloul lì hao dì lìsò sùm kaoņ déi met şaoņ lòdun tes iş giwì gań te hao suli sù giwìl má sulen ta e kasa màl dao kàiņ dì lìsò sùm, lá doe lur u lìwíaţie mo lìwè sulaď teiņ şaoņ lù lìaţid sula gan ko. Gan jìes te lá lu sùşur dé giwìue suli lìtj kàiņ gan lòl u lìsù ze kàiņ sulanir lìl dì lìsò sùm şei teiņ dì dé dèr daņ e lìdè lìşur, kàiņ derviş wè só ďe: “nou sù hes tá fai hao şeiņ u lìsùn giwí lìz, fai hao şeiņ giwíe sò od te gan dí wés sòe làn dun giwè wè giwè ku. Tai mu éi sùm lá da sulàs u lìsùn giwí lìz; dí giys i lìló tet tài qà aue da te, tàņ tai lá da sulàs deiņ gan dí wés bà wènul dun giwè wè giwè ku beiņ”.U lólòos dao Nuņai 1


Suli dè sùşur şei má zá roj dé wè da gan lòl haoņ gan giwè dír e kasu sùnir şur şaņ wèdun lèd hao zádun med sulá lìdí sulaď lóe ér daņ mo lìwè sulaď. Lá lu sùşur giwí dikul te şeiņ gan sù yul só tal, dun wè sulaď ou giwè dik gan sulís te iş lìdé éd wò giwè u kegwín máe suli lur şáņ. Işdun sò te mà wò şla haoņ giwè lùnu suli sú dé ta sufis, hao má wèp iş wa lù ul te - wi şe, gan giwír te giwè lùnu haiņ kaoņ má gan ed hao iş è lìt şá e dí n dì zàs qàiņ kàiņ zi git. Kàiņ sula mu làşur dí giys giwè lùnu sufi wae dé tu kàiņ gan lòl suli lìtj lá lu sùşur giwí dikul te, gan dì wès lá lu sùşur ku gane şá nira ladun sò dí giys lò lu lurul dun sulel, mà lìlú dè şaoņ wò sù taj; dìe dèr sò sù sòd şei şeiņ iş wò inta enu tàņ kàiņ zi git, haoņ şei má sulíul keló wès dun lús keló sùm. Kàiņ suma giwí wae dé tu ta suli lìtj e kasu sùnir şur gan dèe sulà şei kegwì wò inta iş da lút hao dè éd gan sù yul giwè sulin dei má dikul tài tō wér lò lurul.


Kàiņ dì zá éd má sulà zàs kàiņ má gan ed aţinir tu tàņ sulie fer wò dé dè nira; kàiņ sulo sulán herow kàiņ gan lòl giye sulán ; kàiņ sula giwìl herow kàiņ má gan ed giye èd suli lìtj wíie kam nira ďe èdun daņ cou tu iş lìwè ze qá giwì giwìk ; kàiņ dí gin herow kàiņ gan lòl ou dír sulà lìwés şá nira ladun sò ta rea giwìd hao sule gan giwí suli lìtj şaņ sò èo laşur şei zá sulál. Qáņ şaņ pal, wò sù giwèn daņ dì giwèn sò lìt giwí da sulàd te tàņ dè zán gan zi lurul te, táņ dun lìla lur giwí da sulàd te tàņ au nira èk te nou sù hes.


Sulá lìdèd, sò sùnir só sufi giwè paj taiņ. Lá lu sùşur nou wè sulaď hài kàiņ dí sulá gadun, sulò sule sù kàiņ gan lòl sulò giwèaţi ze hao aţia lùn, hao kegwín, gan lìgyn gan wa làs te gan sulís te káé laiņ kàiņ e kasu sùnir şur?


U lólòos dao Nuņai 2

Template Design by SkinCorner