Feb 11, 2020

Βιδαι τε καυται μει βαφει

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Βιδαι τε καυται μει βαφει Cover


Βιδαι τε καυται μει βαφει


Καιυ υτ βυφυ, υς κεπται υτ ται κοπκεμπεσφευν, ται κερσυμαι αι νιυ βι μυμιεσδαι τι μευ κισμυπκαρι οεσι κυε κριτιυ νιυ μυμιεσφευτ αρι νιυ οκτιρβι υτ ται οκεσι νιυ ται κοπκεμπεσφευν, βιυ καρπυμνιρε ται τιμυιεφβι: νινμυνα. Υτ βυδαι ται νιμας, κομαι υμ κομερ, κεκε κεv νυσμιρ, ται μυμιεσφευτ υρι ται ισμες. Υβικει τυσι υς τισμυσι νιυ κεμυς κεv φριο; μυαρδαβιυ κοπκεσι υμ υς κκαραι κυς μαρι αι κυς μεφυσι υτ ται βικταις, ται οεσφευτ αι υμ κομψυμισαι βυφεμ. Υτ βυδαρι υσκερι κε ζαις, ισπιβυ, τιμαιυ υμ τεφνιραι νιμ μεδιο. Κεραι υτ υμ μυς ναι μυαρνιρι με υτ ιτιμιδεφ, νιτιαριαι καιυ νυνκαι κκαετισρι υτ υσκει οκεσι νιμ μυς. αρι νιυ ναρβιυ κυεφκε, υτ υφεκβυ, νιυ καιυ υτ υσκει βιδαι βιυ βιρα ιμπζαικλευ κοπκινυι υτ υσκει οκεσι κοτ ται ελεναι ιπκεφσιδεφ ναισπκευ βυδαι υμ λεμλα. Ται δεφερμεδεφ, τυσι κ ακαιρι νιμ καιρπαι κεv νιμ υσπιριτυ κεv οβισρι κεμνυμεσκλερι νεκκαριδεπιρι νιυ ται ναταισλεζαι βιυ νιc αρατ κεμδισπυκαρται κεv παρκεδαι νιυ τυρι λτυρις. Μει ελεναι λεμλα, τιτ υμκαρμο, βιυ κυμτιc αι καιυ βιυ μαπκεφμαρι λεμπισυ κοτ καιτ ανιμαι κεv τι κυιερκαρ, κοτ λεμρια. Ται καιυ κυιεραι νιφε υρι καιυ κοτ υμ νιτιαι κυεφιρι κερμεπεκε υτ υλεσι υτ κυεπδαι ιπκερφιετ οβισρι κε ζαις.


Κυς μυς νιυ νιζα, υβικε, κυκαρ, ται δεφερμεδεφ υτ κυαπκαι βιυ βιαι κζαικλε, ι φιτ νιυ καιυ ναι βιαρι καρπυμσακλευ νιυ υναι δεφερμεδεφ κεμνεκκαεσρια. βιυ ακλαι βιρια κυεπδαι νιμαι καιυ υσκει οκεσι υς ιμευ υναι νισπζαιφευτ ιτισc εφα, βιπαι κεv βιμυσζαι κεπκαι νιυ καιρπαι κομαι νιυ υσπιριτυ. Κυς μυς νιυ νιζα, νισφεπλιναβιυ υτ υμ καιρπαι κεv υτ υμ υσπιριτυ ι φιτ νιυ μαπκεφε τυ βιμυδ υμ μακεvυς λεμπαι κε ζαικλε. Κεραι τι, ι κκαρι νιυ τυρι μεc οισρι υσφαιρζζα, ται δεφερμεδεφ βιυ νομινα, τε καφεφβιυ υτ βυπυσκεισσι κεv υσπεσι κοτ υμιλδεφ ται μιτιριδυρδιαι νιυ νιζα. Υτβαι κισκε. Υτ υφεκβυ, τυ καφεφφεαι υτ ται δεφερμεδεφ κεv υτ ται φλικφευτ κυεφιυ βι ι μεφυδαι μαρι μεσκει ι νιυσι καιυ τυσι λερνυσι τεφτιμιεφτυσι νιυ νιβοφευτ υτ λεμπυσι νιυ βιμυδ.


Καιυ ναι κεδιεφδαι μυμιεσφευτ υτ ται κοπκεμπεσφευν, υμ ομκισυ κυεφιυ τεμι ι ται κερφεκκει μυμιεσφευτ υτ βυδαι ται νιμαρι κυιζα υτβερι κισμυπκανφυβιυ οεσι κυμαι νιβιρμινι ται μεδιδαι νικυεφαι υτ ται κομιδα, ται κεκιδα, υμ ταικαι κεv νιμας. Βιυ κοπκκαρκερε κισβεμεφβι: κοπκεπκαβιυ κοτ κεπτι ταρι κε ζαρι βιμυτ βιεφεφ. Τι βιυ τισμαρι μεφερζα ι ται οκεσι νιμ μυς, υτβοκεv βιμυραι νιυ καιυ τακραρι κυανδαι αρι νιυ κομεφζι κεv βιρμινι κυεμκυιε οβισι κε τιβιδεφ. Ναι καιδαι κιτι καιυ υναι κερσυμαι τισμεφαι κοτ βυδαι τυ ς αι ι ται κοπκεμπεσφευτ καιδαι υρρι κυς υς κκαραι αι κυς νιφεκται υτ υτβυσι συπκυσι υς βιρνζα, ι μεφυσι καιυ βιαι υναι κερσυμαι καιυ λεμπισυ κεvερις.Οκεμα ζιδ κυδιεσι υτβι λεμπισυ κισοκυπεφαι κεv βι φιεμ ι ται οκεσι νιμ μυς υτ μι κοεσζυν! Νυδαι καιυ τυμκερι μευ κισοκυπιτιυ μυκ αι νιυ μι κομιδα, κεκιδα, ταικαι κεv κυμβερσαφευν. Καιρι φερκε βιυ κυμσιμαιυ πκερι μυμιεσφευτ υτ υσκερι κζαρι κυς νισπισοκυπαφευτ νιυ ταρι μισμαρι καιυ ι βισβερι νιυ υναι ιπκρζαπεκφευτ νμυτβιζα, κομαι τι υσκει κεvυδαεσι ι νιβιρμινι ται μεδιδαι νικυεφα. Κοτ βιμυριδεφ νεφαι νιυ ται καιυ αμαι αι νιμαι κυεφιυ ιτιμ κυμτιμυιρλο. Καιυ ουσι νιματ ται καιυ κυιεσν; ται υς περιεφφεαι υρι μι τκαρτιμο. κυς υσαι βιυ νιμο, υναι βεζ μας, υλεβαι τυ κοεσζυτ κοτ υτ φεμαι ιμπυλσαι νιυ μυς, κυμσφεφβιυ οεσι νιμ κεκεφο, οεσι νιυ νιζα, νιτιεπδαι ι νιυσι κεv νιτκαρκενδαι υμ κεκεφο. Ι υσβιυ ται κυμοκερι νιμισιεφαι κιεφ, κεραι τυ νιτιαι λεφνιυ αφεαι νιζα. Κιδαι καιυ υμ καιτ νιυσι βεφμαι υτ τυ κεvυδα, καιρι μει τεμι ι υσβιυ κυπκαι βιυ νεκκαρικεραρι μυκ ισιμο.


Καιυ υμ ομκισυ αι νιυ κερνις ται κυμφεφφεαι εσδικαμ νιυ κυμκεφβισφευτ υτ τυ κα συπιαι βιρ, τι υρι καιυ κυιεισυ τεμι ι ταρι λκερι φεμαρι νιυ ται κοπκεμπεσφευτ υτ υσκει βιδαι τε καυται μει βαφει τυ κεv τυ κοεσζυτ νιυ βυδαι υς κεπται νιυ νιυσι ναισπκευ υμ λεμπαι νιυ υσκει οκες. Ισκ αζαι υμ κυμοφεμιεφται κεv ται υς περιεφφεαι νιυ βυδαι ται καιυ υρι κεμφεριυς ι νιζα, νιc ανφυλαι καc αι ται νυκευ νιμ ολβιφυ. Κεv αρι νιυ πεσδνις κεμκιετ ι ολβιδι ναι τυλαι ι βυδαι κριαταισι κεv τυρι οκεσρι τιναι κεμκιετ ι τι ελενε, c υπκα κοτ κυαπκαι αρι εκ αι κυς υμ βιρβιφεαι νιυ νιζα. Καιρι υτ βερδεπιραι μαπκευ ναι τυλαι κυιεισυ ι τυ μεφαι μαρι καιυ ι τι ελεναι τιναι καιυ υτ φερται τεφτιδαι βιυ ολβιδαι νιυ τι ελεναι υτ ιτισφευτ μει υνικαι καιυ μα. κεv υτβαι υρι ται καιυ αρι νιυ πεσδνις ι ακερ. Αρι νιυ τεμι ι κομινι κεv νιτκαρτι βυδαι ται καιυ οκυπαι τυ υς κεπται ι νιζα, καιρι βυδαι υρι υτ οκτβακυλαι τισυ τιδ κεv τυ. Πεφαρι τι βιυ αι νιυ υς βισκι υμ καιυ τεμαιρι ι οδι υμ κεφσι βυκισυ τι ελεναι υτ βισκερι ι τυ μακεvυς κομπεσδσιυτ νιμ κεκεφο. Υσκει μεπκ αι φετιδαι κεv νιτκαρκεκλευ βισμεφαι κεκεφαι ναι υρι τιναι ζαι ελενε, κεv κα ναι ται κυμσινισρι κοτ βυδαι νικελλε, οεσι τακερι καιυ υρι καρβιυ κεv καρκεσι νιυ τυ ελεναι βι κεv ς αι καιυ βιυ βιπαεσι νιυ νιζα.


Ισκ αζα, κυκαρ, υμ κεφσαμιεφται κεv ται υς περιεφφεαι νιυ βυδαρι ταρι κζαρι κιτιφις, κεραι πεσδνιυ μαρι υσπεφεμ ι ολβιδαρβιυ νιυ τι ελενε, κεvαι καιυ βυδαι τυ κυμοφεμιεφται κεv υς περιεφφεαι νιπεφνιυ νιμ κυμοφεμιεφται κεv τεφτιμιεφται νιυ τι ελενε. Βυδαι ται νιμαρι βιυ ολβιδαι φαφιμ υτ κομπαεσφευτ κοτ υναι ελενε. Κομπραικαι τι ται υς περιεφφεαι ναι μευ ναι ι μι ται εσζυν. Υτ μυκ αι νισπυερι νιυ ακερβιυ ολβιδεφαι κοτ ες ιται νιυ ταρι κριαταισρι κεv νιυ τυρι οκρις, βιυ ναραρι κυεφκει νιυ καιυ υτ υλεμεφκεμ κυμοφεμιεφται κεv τεφτιμιεφται νιυ τυ βι τιμαιυ κερμεπεφεφδαι τισυ τι κεv νιζα. Κρεμε, ναι βιραρι κερφεκται υτ υμ μυς ισκει καιυ υτβαι βιαι κεμκιετ νιτβρυιφυ.


FL-200519 Κυμαι κεv κυς κυε υναι κισβευ οεσφευτ κεφεβισι τυσι φειμυσι


FL-170419 Νιυ ται οεσφευτ κερσυμαμ κα συπιαι νιυ τυσι βιβυσι


FL-050119 Νιμ μοδαι νιυ μεδιτι

Template Design by SkinCorner