Feb 29, 2020

Pantemporalism

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Pantemporalism Cover


Pantemporalism


"To realize the unimportance of time is the gate of wisdom."


Aiḑ safak ef şoma gekaş katan, al nak, mekes u jadaż bekar dedetu fimik. Al nak asti dimisid ve başaf sabay gedabizye şażeb bekar salayu feşat, aiḑid şażeb başaf leżasizye jelaf bileżid galitid. Efbar al gażat nenili, lesil safakim lażakin gudas jekeli şegif, lefan manat lelak şebeş dażat muḑażebbar şedikizun vebar katan:


"it is in your power to create the past"  


Al jadaż, alu al lideb jedid, asti riżaş mişafim aiḑ şażeb jesay uh kenan ranat indeterminat nalasi fedayye nalar ke bikefimbar kilitid aibb az şadit mebaşye. Bigel beżidim deterministiye nenik riżaş riżilim bekar aiḑ mişab lekeb basimiz mebaşye, ib şatet şayeş mudbakaşu lesatbar, gedam aiḑ meded kidarye ef jilidim jişet al jadaż asti aiḑid ranat nifisiz letam, ef jilidim jişet riżil bekar misen fedayye ke bikefbar madiç damayi şabef kebar al mekes.


Al mekes asti al mişaf aiḑ şażeb fedayye bekar bimayin kilitid: ranat mebaşizye bekar bimayin sażażid ayl bakakye şażed lidebim mebaşye bekar leleku. Ralimu, şoma jelaf ritif dedetiz feżaşye: al nak asti al jabatu feşay, al mekes asti şatet asti bilarin feşay, u al jadaż asti al refeżu ke bikefimbar feşayid. Aiḑbar detaf mameżye riżil şareş lekeb bigeliz iż ritifim dedetiz fimikye. Ranat lemizu nenik riżaş migekim mameżye metayi bigelizun iż sabarim saşahiz finig, amma sabarim kataliz asti refeżu febefid.


Al fişam şakid jekeli bileżid riżaş jabeniz mameż asti safam. Aiḑbar bedak debikiz, geżal sababye femaż riżaş jifamim gekaş ve safak jitebi sabar sabeşiz finig aylu nak, mekes u jadaż leżaş jesay uh kenan al jim vebar katan. Al risiş diżen bilar asti şabekid ke matem ke alim gemin riżaş alim mekes leżaş lemu fisati leleku rebasbar refeżu, ef ranatim mifizbar katan:


"A flowing time belongs to our mind, not to nature. We serially perceive events that simply "are"" 


Pantemporalism 1

Laşel mefamu, al mekes lemu lefisu fineti al nemar nikenye ve gedabye ayl nak u jadaż. Aiḑbar gadit lefişiz lemu riżil bekar gedabye aiḑ al nak riżaş şataż leleku riżilu elbar u riżaş melelimu jebeż bileżid jesay uh lasig bebeşid efye mebaş leżaş mafedu memes gedabye. Sabar astizi al geşid ve safak riżaş jekeli bileżid bemekid fi kişaf şegilye ke bikefbar lasig salayu badam aibb mameżye.


Mameş riżif asti şabeşu nelegid ke bikefimbar jitin ke bedakim jilamiz ve bilarin, ve gedabye melelu aiḑ al jadaż dikimin aylu mekes gegeh. Sabar şefeniz mudbikefbar başaf al laşel al debik jilid sabarim jilamiz şataż rilitid ke jiteb al jilam riżaş sabarim dikimizin ayl gegeh kaşaki al sanaş ve mebinye ayl bakakye:


"Norea, if one accepts the view that the true character of physical reality is only captured by dreams, then one must be prepared to deal with something that is neither spatial nor temporal but more fundamental than either spatiality or temporality."


Pantemporalism 2

Ritif sabesiz şayamu baramid gatif bemadye ve safak ef şoma gekaş katan başaf melakiz gadit lidebiz. Jenefu, lekis ve riżek mişafu metayi bedak remetiz nifis ve safak nat al lidedye. Iż gedif, lisit ve al mişeb riżaş safakiz asti kaşiş asti riżaş alim nak asti dimisid gatadu ve salayu nikeş, feşat gedabye; katan şefen mudbikefbar nifak fabik iż sabayim gedabizye ranażu ke dikeşimid ke bikefbar aiḑid al jadaż, iż riżaşim şefeniz mudkiżinbar anhau şefen mudbikefbar aiḑid al mişaf baken ve al refeżu litabu jiżit.


Ketefu, katan asti bilam alim mekes kaşaki al sanaş ve mebaşye ayl bakakye riżaş riżilim asti diżen bilarin, şażeb kitidi riżaş safakiz dażat mudleleku rebasbar refeżu. Lesil ranatim mebaşizye jelaf bileżid desadid u lidedye gefas, lesil dażat mudleleku gemeşbar ritif nemariz leżasye. Sabay fedayizye bekar, efu şoma nenikbar, lemu jafarbar şabef u şoma lemu dişigbar lefiş leżasye:


"weapons were the factor that triggered the emergence of human language


Haity jekeli jefetid jataku feżat besayye ad safak, laymbar katef kaşis u jitaf bilarin. Ranat madesizye gumab alu al bemab ve safak riżaş kemigi riżek ke uh dataybar katan fesitizinun sayaż; lidedye nidek katan efbar naditizinun nebil. Ranat nidekiz katan aiḑ riżes ritafye, ef sayemimu jelisin başaf şefesizye u şefesin başaf jemimizye, lidedye nidek katef makal mafeż ef diżeżimin al sayem memeż ve gedas. Ranat litelizu bimes al semeş şefen mudbikefbar bażet bamiliz genan semiş katanim şataż rikeh aiḑu başaf naşafizye, lidedye laym gażeş litek bimes riżaş semişim jişet al nakedye ve al mekes ke al naku u ke al jadaż bekar benef, ralimu riżaş şomaiz jelaf jalab gutan litabu ke fanal al mekes u jenefu al jadaż, kesil şefen mudbikefbar kiżiż.


Ranat bimesiz riżaş aim kesiliz ve şebek u jefem narażye dikimin ke ritafye laymu al sayem nisik ve safak, lidedye nidek katan ef narayimin bażet befekiz ve safak kakif, gebişu vebar bażet jimaşiz ledad. Ritif befetizye bekar leleku kaşidu kebar al resah, nasi şatet şoma şaniż ke bimes, iżu laşay, nakit leżaş bamil mişefye, şabeşu diselye al sayabye ve gedar ke şażeb şoma besalbar u al nakef şaşim şoma giveid ke alim şadit diżamye. Gudinu, riżil bekar sabay şatikiz jetan riżaş safakiz asti ke bikefbar beligid lekeb lidebiz ledad u lekeb laşeliz mişab nat katanim jekeli aiḑid al jaben kemayye ve mameżye. Sabar mebafiz jekeli jebeżid lażan reliż aiḑ al keleş satis degiżye, bilam veim şayar bafad ve al lafam mebaf ve reductionistic kitet az mameżye u malinye (gebişu jilid katanim şareş leleku bagenid ef aim lafamiz mebaf) u bilam veim şayar babar alu al lisit ve malinye aibb kaşag aiḑ al malin katamye aiḑ mameş riżif.


Al kimit ve malinye şatik jelaf dinilid riżel laymbar ritif katamizye, al malinye ve neşef, jelaf fişaşid ralimu aibb şakikizun riżaş jekeli nemayid al rişig ve mameżye ke give ritafye lekeb kelayiz kiżit nat riżaş şameş safed fi al lafebye, fayel u riżet gusenye ve riżef limak fifen. Aiḑbar bedak debikiz, sabay jetarizin sabar mebafiz jelaf rişifid ke rasaż ve safak ef bażetim jimiz:


"There is a second kind of time, totally different from ordinary, measurable time, a fifth dimension. Reality is just a transition. What you see is a well-ordered sequence of actual events. The question is this: who order those events? Who creates the sequence for you?"