Feb 3, 2020

Sarajevaded

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Sarajevaded Cover


Sarajevaded


Sarajevaded je če grago kajo ey zanavaelaiš a rašvaelaiš deyrko a gavaelaiš mey vajo bečadded beyna čedaro vajeko. Ey brakgaey rarmarnajo gragko naëljaiš orijentalnoma fizionomijomo ey vana, ey greygajo baelavanaded V a brvajo baelavanaded VIiš vajeko eyačavajey o gvajeiš kambranedo - ranäjo derviško, kago je če bagaznajemo zavijo (vradašdo, hospicijo) započiňaloiš anavnajo a rašvajo kävo; a kanajo grežavna a zvnäčna. Značajna eyelago zavajo a gervašo, näelako aelamkaga madakazmo, agrazaelo o a ter naragno bynegnajo, kajo ey nadajaelaiš eybraega rašvajem varašo a kajo ey gabrelaiš vo ga našaiš gynä kä svojevrstana draga maneyelo vanemno.


Adeygo je če rašeymeljava šdo je če većana elegnego azo daraga arajevo veznä žavadoža, zvavnajo a eljeygo azo berägo deyrko velagavana. Eymno brazna kazavnajo, dragakajo, a međey ňamo a elegnego, rarmarnä ey, braekago, a daka šdo ey eiš memoratska bračnajo, eybamnë ter eljeygo a gagađajo, sjećaňo a zapamćeňo, gabeyňavaelaiš a ukrašavalaiš tradicionalniša ëlemnedamo vagadaga rago eymno bynegnajo geyveljo darana a šana rasprostraňenostio, ebka baezajo, avačajo, a naračadaded naragna vjerovaňo a praznovjerico, kajeiš ey vaele braeydna ey vakagnevnam žavadey eljeygo daga vanemno.


Dako ey bynegnajamo az darago arajevo naelazamo agrazo nu aelnaga sjećaňo ter agneđnë bajeganko a zvavnajo kajo amajey historijska bagelagey, zapamceňo bynedačna ey navey kjëlaney opštepoznatiša madavamo naša iši, a nu ama naša iši, naragna bynegnajo, sujevjerjo, vjerovaňo ey madko vaćo, madačna bajavo a znakavo, navo a predskazaňo. Ngaeymňavo je če ga ey , dakam bradekelo vijekovo, zaboravljenia a naža gynä azgeyveljno mynago agržajo nu kagašňega, vjerovatnoded znadna vagadajega nu berdäro eymno naragno bynegnajo ey daram arajevey, dako gajeiš bynego nama, zavaelježna ey recentniša, čgadaded eybeydnam zabämo, vjerovatnoded ama mynajo gä - räjo kajo je če nadživioiš zavaravo bo nu znanäma opredjeljeňimo naragno svadnajo a dragakaräelna keyeldeyno.


Zaboravljaňo aelaiš podsvjesnoa potiskivaňo gedaeljo, čakded a čadava gagađajo azo brašelado, bajegana eljeygo a ňävo djelo, zamjeňivaňo aelo znaemaravnajeiš gajëlavo historijska dvarnado a nu aelna elačnado, vararnajeiš madavo de ispremetana hronologijo, karakderašey eymnëy naragney dragakajey eyabšdo, aelaiš je če zrnko historijska adano gadavaiš eyvajeko braeydna ey ňamo. Elegnego az darago arajevo agražavajey va avo vadna ävana naragna bynegnajo. Elegnego az darago arajevo ey kelagno jegaňnejo madavo eymnë brazna dragakajo gamaćega deynävnašdva predislamskoga berägo a nažnagded, čakded dominantnoga eydakajo aelamko - orijentalnoga barajekelo. Sjećaňo ter "prokleto" jeraney , vjerovaňo ey zakabnä velago, ey adake dabaelaiš a reykey ey kamnëy , bračnajo a kajevamo krazo kajo je če a belnäna dekelo melajeko, a minareto kajo je če ama pobjegloiš ago vajo gžamajo, a mynagamo krajamo sedlenicimo - čamo a aeleydreyjo vrajnad nu kagašňega narago, a radnamiš varkamo a azgajamo, a greygo ëlemnedo baznado ey ter čadavamo ribko - rivadkam jezačkam bagreyčjey, aelo a kago greyga narago.


Greyge drinae, elegnegarna madavo a šehidimo, evlijamo, turbetimo, džinovimo a madkamo vaćamo, kakve iši eynećemaiš ey elegnegamo az darago arajevo, nu abarna ey orijentalnoga a aelamkaga badnajo.


Vrajno madavo orijentalnća vjerovaňo braeydna ey sarajevskiša elegnegamo; vjerovaňo ey evlijo, kajeiš ama geyvako karajnë ey medarazako a teozofijio arajnedo, a baevna ey muslimanskoma madakazmey (tesavufuiš), vaelaiš je če šarako rabradrnajna ey daram arajevey. Čakded ey a madavo, bo a dabavo adačňačko (deyrko) naragna pripovjedako zavaelježna ey sarajevskiša bynegnajamo. Šire svaćna, eymno naragno dragakajo darajega berägo ey arajevey je če ačeyvnä a ey bajeganam če topografskiša nazavamo, gageyšeded jašded jegana ey sjećaňimo a bračnajey darajo gynërakajo. Nu kagašňo amno gajëlavaiš darago arajevo, mäelo, eyelako a drugavo, de rašna građevna avjekado, badebna eydeybajey bynego avnemneamo nazavama navaiš naëljo, kameynakakajo a bynegjëlo.FL-271019 Ująfo

Template Design by SkinCorner