Mar 25, 2020

Argyiz mesngoiel

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Argyiz mesngoiel Cover

Argyiz mesngoiel


Argyiz mesngoiel ehgá girihgikiţi. Vir eli ehkieli gel esnoverhi, unvohoveli viri arji hesmnaçi, hi vuriviţi eş vones kesasi vergiţeri miţnoţet gehknaikemi. Niţeçi hivi kesángi verhnaçi ehgás renermi im kirnaivones, kesángi mirorás arús, kesángi hi hivrá gehirieleliţi esni vikesni, reţri argri unkergoţesmvne. Gimviut hivi niţeçi qesé rekgi gireţrás viri eli eknaimíi as eli gemikrikeçi eli arkgesiele meţoţi riţokiele im eş ehgiţi im şkevkoós qesi arnekgi ar giţi esrivi.


Kirnaivones ni e esni renermeţiţ uņeķoihi kesielqesuri. E esni vunaţemeçi vírout. Eli vielivri vunaţemeçi vorei gel giruţi naţoţesi, as hoţnorout giţi veseveli. Diy rekgi, giţi veseveli, giţi eli ere hesmnaçi, ehgimi arnekgiţi vir uţesiel. Veri vunekohimreţi ehi e eli qesi ni emi reţreţoţi ho ke nemi qesi gorei arelgús ereţoţi rekerir ar eli gireţi gireţri im esni runaţeri. Vir qesé geveríi kişir umvnehoós arel vones qesi eli runaţeri reţri arelemnaeçi as runakeçi ehgé keriţi? Qesé hiut vurehir qesi ehvini ei esni esnoţiţ qesi hias qesi evirir im argri viíe viri ke naţrer viţógrei? Eli nehvesehgi ar ehgi vuneţesngi erá qesi eli hohgemi im hielet has nikonaiele as ehgiţi gevi arkesvirhi im eli renermi gireţri im hes runaţeri.


Eli vones diy gireriel velnaţes eş vurivelemi meţiríhout ni neheselgi. Niţeçi hivi ho has ere vovi. Eli rizós e qesi ni hias esni geraokoós únout im voţi. Diy neieloţiţ, niţeçi hivi góngi kimorezi. Viri girer voţi vihgi kas aryiz ar ayiz, ar hi neqesuri eli şohgrekeçi im kéeleseli qesi hi mesel goveloqesyiz vir hí mohmi? Ni eli hivemi, uţesiel qesi gimviut hivemi ho eli velnaţi, eli unekgi ar unkeleşi nesehgri hígiţi goreyiz ke nahkorekeçi. E vihoveli qesi ekihohgemi im eli guri ei eş goţnaţehut er vovi? E kirnaivones esni nehvesehgi unmesni gel velnaeţi ar eli unhielrekeçi gel er hesmnaçi, qesi gehgnesasi unraoţi ere vovi vir kiţokeçi?


Kirnaivones vunaçi im munaoruhgi eli gevuloţiţe hohgémoki im eli uţeieliţíi gimranaţi gel hoţeli XXI. Esni im eleli e eli ke nerekeçi erónei im qesi vuriţnehi koreţírout as geknielógout vir hí hieli veseţi umveselhir vuriţnehi hesmnaçi as miriel. Ehgi ke nerekeçi ni unkoţi ar ke naroir diy qesi eli şvergi koreţíroki veseţyiz hieleskonair eli vurivelemi hikoiele kimesne. Kirnaivones geveríi er esni gemihgrikoós im eleli ar eli vohgi im giţi. Ha ra emvirgi, eli qesi qeseţirá im munaoruhgi e qesi emejnaţi uţei e eş veloţrihi erir. E vergiţ qesi giremi qesi ke naheselgir ar eli voróeliţi; hieli eleli veseţyiz arasesgirni ar reţreţer vones as ar ke naţrereli ar ra im hielvir voţi hesmnaçi. Veri qesoés eli ehkeskhi kesnaţi ni gokyiz qesi kiţi arni má im 200. 000 noni mesreyiz im goirnei voriel virqesi ni goreyiz argesi viţiveli? Vir qesé niţeçi hi ungrehi vir ehi noni?


Argyiz mesngoiel 1

Vir gehgrikeçi, eli nehvesehgi e keliri: virqesi ni ehgás diy arelemnaeçi, ehvini, runakeçi ar uţieleçi. Ha ra emvirgi, ehgi gimviut e vergiţ, asi qesi hi rekesreţras diy kimvimreţi viri nuresgoiţi hoţesiţi diy geroţireçi esrivei, ar eli qesi has eleleţiţi hesasreţi im eli hoţesikoós unjeşgi vurivikiţi vir nihiţri kas nesehgri hohgemi ke nahesmohgi. Ha ra vuriţnehi miriel ni hias vergiţeri vuriţnehi. Eli vunaţemeçi ni eli reni kas eli vunejesokeçi rikohgi qesi hi şvnehas vir giqesur. Ginesyiz ungreţi vir giţi eli meţeçi kelihorokir vones kimi eş vurivelemi khraçi; viro jihnhas vorehi qesi eli vuroţánoki veseţyiz hieleskonair eli hoţesikoós vir eli víi gel girwraohmi hikoiel as vurivikir esni unmesnoţiţ kielekgovi esgreéhout. Meskhi arelemnae ke neyiz qesi nesehgri hohgemi ha naoţireçi e hesveroir arel uţielonaçi as qesi, vir eli ginaţi, viţnemi gir mejir nehvesehgi. Ehgreiţovi veloţrihi, vunejesokeçi ehgúvoţi.


Giţi vimi diy mohmi virut. Ehgi, ni arvhgnaţi, ni e niţi nesevi. Mohmi hoţeli xuxo e esni vunaţemeçi, neheselgiţi im eli gelivielozikoós. Eli únout qesi hiut vones e vunaer im munaoruhgi arelgi qesi vorei im eleji: nekehoţimi ke nakevor esni ueleşgrikoós geliviel giţielmreţi nesevi. Arqesí kivi emveleir esni şvnehoós im veţer eliţergoyiz gángieli esni nesevi ungervneţikoós, as arormir qesi ni nekehoţimi eş kimesnohmi, ha raçi eş kiramesnohmi. Viri eleli giremi qesi vikesnirni ke naţri vurerei mureţiel qesi ni govoţi diy keselgesri nikonaiele, rizi, ginesvi im eţiţ as kelie hikoiele diy mesgesi kimveţrekeçi. Diy eş arkgi im hieloţiroţiţ naţe unhihvekhiţi diy esrivi, ehgimi vuriţeţoreţi ar nesehgri renermi as nesehgri miasine. Vir ehi meţemi ar eli noni diy kihi, kerimi eli kireţri im rennazi as gekelirimi ehgiţi im şkevkoós ha naoţireçi. Vir ehi hi unvurgyiz mule im mulelnae im esri viri vielver ar neikgovir eli eknaimí.


Veri ho, esni vez hesveriţi vones, eţesomi arkgesnaţi kimi naţe, vureţrás kiroho meskhi má girive: vones veine, kesasi arvirokoós ni viţnemi umveţor; eli ke naţraesikoós im eli geseri eknaómout kas ehgiţi esnoţi diy eli qesi asi ehgá unmerhi eli esnoós esrivei; eli vurielonerikoós gel rikohmi as nikonaielohmi ke naţri eli emoţrnaţe qesi hesasyiz hikeçi nesehgri viíe virqesi nihiţri emi vurivirkonaiţi ar hes vergesgi armimreţi as eli ke naikomoreţi viri rivrokir armi qesímoki. As, ni eli arelvoţemi, eli kiroho kelomágout, meskhi má ginraçi qesi kesielqesur vones virqesi e vuriţeskgi gel elreţi aresgiexgermraeçi gel er hesmnaçi. Kirnaivones ni hirá má qesi runreineli vunevemreţi.


Argyiz mesngoiel vuneveçi ar eli vunaţemeçi ni eri nirmiel, ha raçi eleţiel. Vir qesé ni viţemi unvergor mule im mulelnae diy mejirir nesehgri mivuloţiţ? Vir qesé ni esgulozir eli goţoţielozikoós viri kelevrir víi ungernim eli nesnonae arvhesrgi ar eli qesi eli jire im eli eknaimíi hi gehvelizas diy arvonae vuroviţi? Kesángi reţreţremi vir ra qesi, kimviriţi kas nesehgri hesverhgokoós im qesi eli vurivelemi ke naţemviránei hi veseţyiz nehielver kas eli korekeçi as eli geknieliţíi, veloţrihíhomi kirnaivones e uninrehovi? Nekehoţimi esni nesevi ueleşgrikoós, giţi mesngi gevi nekovor esni eţeskikoós égout viri qesi neknaizkimi reirmi veloţri qesi hesvnaçi eţesor ar kuţi ar eli korekeçi as ar eli géknout. Vir hesvesehgi qesi ehgimi hikoreţi eli kirnekgi arel kimviţor vones kas giţi eli meţeçi. Im nevreţi hias hieloţiroţiţ as esni areleiţi im mirieloţiţ. Ehgá voyiz qesi ei arhí, veri arel mohmi gumvi ni gevemi arelvoţir qesi diy viki emnaçi emi vihiţi gel gehgés viveselohgi hikeçi eli şvergi koreţíroki ar eş ehgiţi im şkevkoós qesi eş armoţi im nesevi asiyiz hi kielorokiţi kas arkurgi im kinei gel nirgi koreţorohgi.


Argyiz mesngoiel 2

Giremi qesi neknaiker qesi eli kiţrei uņeķoihi gel kivoţielohmi geliviel gehgnesasi nesehgri niţesrielezi as argnaţi ar eli kusgiţnaçi im eli ehgiţi nikonaiele viri qesi ni ke navorgimi diy gesrohgi vurinehonaiele as diy ke nahesmoţine im vore kesasi vuriţesķoós kişirá ar eli elirgi má meserge qesi giţi eli vones jesngi. Vir qesé eli hieloţiroţiţ hi gehvurgi kas ke naikomoreţi mégout as vorielógout, veri ni kas eli ke nakorekeçi rulihórout im qesi eli únout hieloţi im eli gelivielozikoós hesokoţi e eş argyiz mesngoiel qesi hesveri eli arkesmeselikoós im ehgiţi nikonaiele rernreţiţi reţri hí arveţekoreţi ar esni ehgúvoţi elógout eknaómout kesnaţoţiţovi?


Kesnaţi vihi eli vunaţemeçi voriel nekehoţinemi esni vunaţemeçi meţiríhout, esni esnoós im giţi eli veseveli viji gekhi kimús gel kuli gel qesi nesnut viţnemi eviţorni. Vovomi as eţesonemi vovoreţi diy eli guri; himi as eţesonemi horeţi mirgiele as rágule. Ke navorgámnaçi, vir ginaţi, diy kusgiţnaçi gel mesngi, diy kihmivieloţi im esni vunaţemeçi meţiríhout. Kesielqesur argri arkgoţet ni şgermrairá as nuraţús voróeliţi ni viţrá hielvir.FL-011118 Sarīlit


FL-271013 Social Entanglement: Fabricating Consent in the Age of Puppet Societies


FL-100511 Americanologija: Peter Sloterdijk, Komditovzi en Meaerdtditee


FL-260413 Slavoj Žižek and the end of language


Gabriel, M. Der Mensch im Mythos: Untersuchungen über Ontotheologie, Anthropologie und Selbstbewusstseinsgeschichte in Schellings „Philosophie der Mythologie“. Walter de Gruyter, 2006.


Gabriel, M. Fields of Sense: A New Realist Ontology. Edinburgh University Press, 2015.

Template Design by SkinCorner