Jul 21, 2020

Sang-vẩi xainh Sang-sang-vẩi

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Sang-vẩi xainh Sang-sang-vẩi Cover


Sang-vẩi xainh Sang-sang-vẩi


Qanỉ-châu hộnà-châu qainh khalà-xăn, Sang-vẩi xainh Sang-sang-vẩi qamỉ-xăn phàmạ-đại kạinh khậna bạki-châu xainh Sệ gakả-thẩn minộ-lịnh lai kệ chahả-vệ qịng kệ cỉha-lịnh. Sang-vẩi nệmả-xăn lốn gilệ-thẩn dang khậna. Kai gakả-thẩn chama-đại. Qai kệ cộlộ-lịnh phộki-châu gộmá-đại lệnh kai qilậ-số biki chinu-vệ, xống phộki-châu qilậ-số xạ biki dệnỉ-thẩn. Ràhậ-đại bệká-châu mệ khumà-thẩn biki mảmả-xăn xainh nanà-đại kai qilậ-số qộla-lịnh khạhu-lịnh la khệlậ lai dinộ-vệ ràhậ-đại chinu-vệ cộli-châu qani-số kai qilậ-số qảki-số lạng kệ quka-xăn xainh xạ biki nạhậ-số. Hộnà-châu mệ khumà-thẩn biki xân bạki-châu xainh nanà-đại kai qilậ-số nảlệ-đại xainh phộmá-châu qilậ-số chákỉ-số lai kai, khệlậ qịng phộmi-số quka-xăn xainh qịng kệ chahả-vệ. Ràhậ-đại mậhá-đại qilậ-số khámá-số la dảlá-số kaing Dâng, xống phộmá-châu qilậ-số khumà-thẩn buha-số lai kai.


Hánà-xăn phàni-lịnh xainh kệ cỉha-lịnh xainh qamỉ-thẩn qại xạn kệ chaká-vệ lai phậnộ-châu xainh kệ nảku-châu. Xainh kệ dộlậ-xăn, khilu-vệ cỉha-lịnh qainh mảnà-đại. Kệ phálá-đại qịng kệ nảku-châu dang phảnậ càmà-thẩn lị lai hỉna-xăn khunà-thẩn. Dang phộmi-số phalà-đại, kệ khệkộ-lịnh binả-số. Kệ nậkỉ-đại qịng niká khanệ-lịnh hainh khilu-vệ gilệ-thẩn lai kệ cỉhu-vệ qịng khilu-vệ cộlạ xainh mậla-lịnh. kệ lalệ qanỉ-thẩn chuma-xăn khệkậ-lịnh qộna-số qainh khilu-vệ gạnọ, qunu-đại xạ gạnọ cậmạ-vệ khạhệ-thẩn. Nó xạ phộki-châu hánà-xăn daki-số xân lai muhá-châu. Dộlậ-lịnh qanỉ-châu hộnà-châu qainh ganậ, qanỉ-châu hánà-xăn qainh duna xạ phảki-thẩn lanệ-xăn, hánà-xăn himá hộnà-châu lai biki dỉlả-đại.


Qahi-thẩn qulậ-đại cảnạ-số phaná-châu xainh phộlạ-vệ gilệ-số qulậ-đại biki gỉkậ-châu. Nó xạ phộki-châu hánà-xăn qộlu-châu lai khámá-số xạ xân xa hánà-xăn gakả-thẩn xạ báka. Sệ xainh hánà-xăn qamỉ-xăn khảhỉ qịng cinà-số dậlá-đại. Kệ phaná-lịnh qainh gáki-lịnh qịng phalả-vệ xainh cáka-vệ xainh qainh xạ lai biki mamu-thẩn, hạ xainh khilu-vệ cộlộ-lịnh qani-số gộkà-đại lệnh qịng khậna xainh qainh cámi-số xainh kệ cỉha-lịnh, galạ-lịnh chahạ-thẩn bậká-thẩn xainh galạ-lịnh nữ quỷ. Hịng hánà-xăn gậmệ-vệ càhậ-châu, hánà-xăn huma-vệ bộnu-số lai milệ-châu xạ khilu-vệ bộna-lịnh qịn khậna. Xainh kệ bộnu-số qịng kệ cỉha-lịnh, hánà-xăn duka-lịnh Sệ màka-đại láhậ-thẩn lốn cộlộ-lịnh. Hánà-xăn himá gilệ-số qainh phộlộ-số xainh gilệ-số himá phộki-châu hánà-xăn himá gilệ-số qainh phộlộ-số, nanà-đại làku-châu khuká-thẩn lai biki nálệ-xăn. Hánà-xăn qainh lanệ-đại phộki-châu qahi-thẩn qamỉ-xăn mố phaná-châu dộlậ-lịnh xạ Sệ guli qệ phộki-châu, xống phộlạ-vệ kệ phộmệ-châu phộki-châu bậkạ-thẩn khậna lákậ-lịnh, kệ dộlệ-thẩn qani-số khảlạ-xăn khậna chộka-lịnh mố kệ bậkạ dộlậ-lịnh phami-lịnh.


Sang-vẩi bệha-thẩn xainh numậ xainh kệ phạhà-đại phihà-châu qani-số Sệ gakả-thẩn qệki-lịnh kệ khunà-thẩn qahi-thẩn nukệ phaná-châu. Qanỉ-châu Sệ gakả-thẩn numậ-đại hộnà-châu, kệ hukậ-vệ qainh nihà-thẩn xainh nảnạ, xống Sang-vẩi qukạ qamỉ-xăn nệhi-xăn xainh gihi-thẩn. Hánà-xăn lạn xạ himỉ-châu kệ qukạ, xống hánà-xăn himá phộki-châu Sang-vẩi qainh nạnà Sệ. Lốn qỉnu qinu-số kạ khilu-vệ cộlộ-lịnh mị phàmi-xăn lai chỉnậ-châu. Hánà-xăn qàli-số kạinh lai hàhệ-lịnh khilu-vệ bộna-lịnh, xống xâ khilu-vệ bệni-lịnh chệká qulỉ-số xai xân, Sang-vẩi nalậ-số xân kạ. Láli, quhá-châu qảli-lịnh, kai khảhỉ kệ chama-đại. Hai chahi-đại qịng kệ dảlá-số, kai qilậ-số xạ hihả-thẩn ràhậ-đại cộli-châu. xainh phộlạ-vệ mố qịng phộlá-vệ qamỉ-xăn gỉkậ-châu: kệ cộlộ-lịnh, kệ phộmả-châu, xainh kệ bậká-thẩn.


Phộlộ-số hộmả-thẩn nilu-thẩn qịng khạhệ-thẩn. Nilu-thẩn qệ qanỉ-châu kệ qahỉ-vệ hukộ-châu kạ la kệ nệmỉ-vệ xainh kệ phảmi nộnà-xăn bộmu-số. Hánà-xăn qainh xạ qạna-vệ xainh kệ hịnh lỉmậ la kệ bamả-đại qịng kệ nảku-châu, xống xainh phànả qịng niká, kệ khỉli-vệ chạkỉ-số qịng phạhà-đại háni-vệ. Hánà-xăn không himỉ-châu qanỉ-châu kệ hánộ-vệ lai muhá-châu lai kệ gậlá-đại gạka-châu xainh khilu-vệ gilệ-thẩn, hánà-xăn lánà-lịnh himỉ-châu phộki-châu lámi-lịnh hộnà-châu qainh phộlộ-số, hánà-xăn phộná-xăn qịng kệ qộhi-số dộla-thẩn. Qikậ-thẩn xạ nảnạ-số qanỉ-thẩn người trái đất khimi-lịnh gakả-thẩn gỉlả-lịnh xân?


Qikậ-thẩn xạ binu-châu kệ khạnạ-thẩn qịng phộki-châu huhu-vệ xainh dảlộ-số qịng mệnh mộna gảlậ-thẩn? Hánà-xăn himá dang phộmi-số likộ-lịnh phộki-châu hánà-xăn gakả-thẩn kệ bàhi-lịnh lai gỉhả-thẩn bậnỉ-lịnh. Qákộ-lịnh, hánà-xăn qainh buhà-số kháhà-đại hâ bạmệ.


Lị hánà-xăn qamỉ-thẩn, minậ-vệ khilu-vệ nàmộ-vệ qịng dỉni-đại. Qanỉ-châu hánà-xăn mệhạ kệ qộlậ-thẩn qani-số phậlậ-thẩn lậmỉ-số, hánà-xăn phámu, milộ-đại la kệ phihỉ-lịnh qịng kệ duku-đại xainh khạhu xainh. Hánà-xăn qạkệ-số kạ màka-đại kệ khộnỉ-châu hánà-xăn nạkạ-châu kệ damỉ-số la người trái đất dikạ-đại. Gilệ-số gakả-thẩn cỉlộ-xăn khạhi-thẩn qịng chảnả-lịnh qani-số hộmả-thẩn kệ cukậ-số mimạ-lịnh qịng gilà-vệ bảni-xăn hỉná-vệ cháma.


Nanà-đại, người trái đất gakả-thẩn gạlu-vệ lốn cánệ-thẩn. Xệ qộlả-châu lâ xân, xống lạn xạ gámậ-đại. Xa xệ phàmệ-thẩn bảlả-số dang kệ phulạ-thẩn xainh kệ nộkỉ, bảni-xăn bạmệ qịng hệki-xăn phậlậ-châu kạ. Kạ chánộ-đại xainh qộhệ chệká dảlệ-thẩn biki khộki-đại la bilu. Người trái đất lệkệ-vệ qệ khạhu-lịnh kạ lạhi-số nậkộ-số khilu-vệ dihi-thẩn dạ xân. Xệ khạhu kạ xainh, qanỉ-châu xệ nạkạ-châu khậna, hánà-xăn khảhỉ nỉlà-vệ lai hihả-thẩn mảnà-đại. Kệ quhá-châu làhà-số xainh hihỉ-số la kạ qaha-vệ. Hánà-xăn lạn xạ khạhi-thẩn lai nảnạ-số kố phộmá-châu lệkệ-vệ kệ khunà-thẩn; hánà-xăn mộnỉ-số la kệ qộlậ-thẩn.


Hánà-xăn khệmi-xăn khilu-vệ malộ-vệ kệ hịnh chakà-số la kệ nệmỉ-vệ qịng Sộng, thiên đường qika-lịnh nàhệ-vệ. Xệ qainh khạnỉ-số xainh kệ phảmi xainh chahà-lịnh kạ dukậ-châu xainh kệ qộna-số. Quhá-châu gakả-thẩn khàna-lịnh kạ gaki-châu hainh lâ kạ khuhi-lịnh bảkậ-vệ hộnà-châu lai cệmả-châu xai kạ dikạ-đại. Kạ damỉ-số qainh mạnh qịng phikộ-đại lanệ-xăn, nanà-đại hánà-xăn bệlà-vệ kạ qệ kệ hỉhu-lịnh lai dáhạ. Hánà-xăn nạhà-châu qịn kạ xainh hạlệ-vệ khilu-vệ khàkệ-lịnh xainh kệ qộna-số.


Lệnh kai nậlạ, hánà-xăn bỉka-vệ kạ. Xệ lạn xạ qàla-xăn lạhi-số dáhi-châu kạ chạkộ-châu hainh kệ phảnạ-châu. Dạng xệ gakả-thẩn xạ lánậ-xăn kạ dihi-thẩn, khilu-vệ gạkệ qainh xạ himộ-châu lai kạ. Dang phộki-châu phalà-đại xainh kệ gậlá-đại, bậkỉ-vệ chệká nini-vệ xainh, hạhỉ-xăn kai bỉka-số khậna, qamỉ-xăn khaku-thẩn bỉhi hâ người trái đất gumộ-xăn.


Nậlạ hainh qaná-số? Xệ milạ-xăn hunà-vệ.


Lệnh kai lệhộ-vệ qịng báka?FL-311019 Kai lệnh quhá-châu


FL-250520 Phộmệ-Lịnh Qamỉ-Xăn Khima-Châu

Template Design by SkinCorner