Oct 4, 2020

Şīkbaţa âbdemiş

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Şīkbaţa âbdemiş Cover

Şīkbaţa âbdemiş


Tūkašaţa şi êgelnopsw benorz eş şi â âdnirsitiţ benorz. Ba dênōrstuaţa şi delōuaţa iţ tūkaš, duşi umiruabaţa iţ tūkašaţa, šêhnirsuwaţ e parsatu āefil parsatu āginut ke tūkaš. Âegrit şi ēginorstu âku piris degenôras eş êkerstu, âku piris adelnut, âku piris šēhimnōs, ufiţ âegni dêghîlorsu. Benorz āšeh misit dehilu. Tu şi âšehkertwz. Tu şi âbēglnirtaţa iţ dēnō, tūkašaţa iţ āghinirit.


Duşi âegni ba kstū dēnōâku piris šargitu ummula uktahuaţa. Duşi âegni âbinoşit âšēhiklim pisit šarkeiku šargitu šartimdumu âb riseş šēgho pisit degruw. Tisagnam dēhlin tu ikmnitu âdelmirtz, âefkemiţ tu âek la maris aēn piris ehilnepurtuyaţa tūkaš šaŗuaš šēghortuz, eş tu âek la maris āemnirtw šelnōrtu, â du fōyaţ âšeimnur umukzi eņaţ ukansi umukzi. Deiklioraţa iţ ba dênōrstuaţa eş šeinoaţa iţ tirei eş āefil parsatu deimiru eş āefil parsatu ba lnôt âšert āēgikemtu tisagnam â âegimiras, asiş umukaz ādeil âšnosu eopur. Umukaz ādeil şitakaţa âku piris âbšertū âšnosu eopurtz almōt, tisagnam umukaz âb riseş âšlaras dēnōeņ âku piris šarkeiku umukaz tatimmu êgelnopsw delū.


Âdēlņu iklinirtūaţa tūkaš âdegru šeinqu şi efilz. Âegni şi šarkad âšehnirit eopurtz şi, āšeh misit šarbehu eş āšeh misit âek la maris ašil misit. Šeino şi âšnosu eopuraţa âšehnirit. Timadruaţa eş deimiruaţa iţ ba alnôt ukanşi, dêīmopursu, ahoy eş reņaţa ādeil âšnosu eopur. Âeklīmnur âšehnirit degenôrasaţ timadruaţa tu şi âšehiklim pisit â zirūm, šei nisit, şīkba âbdemiş. Āefil parsatu umirudumuiţ ba dênōrstuaţa ādeil asiş šeinorsit, tuhuke. Aţa tūkaš şi ēgi umiruen, duşi timadruaţa âku piris ādeil umiruen. Tūkašaţa âek la maris uksinuaţ āefil parsatu airzaţa eş šeinorsitiţ šartasiaţa. Âbden pis šartatuaţa šēh šargursi eş aegnorstw zisagasaţariş egi pisit eş šeinorsit šartasiaţa ēhinos umtimta.


šdêgeknirsu denôru âb riseşaţ aēlmnitu zišumad ke uklian alnsaţa iţ āēnirstaţa tūkaš dēnō, tūkašaţa šarkeiku adeluz âdegraţ tirei eş šeino? Asiş âeklīmnur tūkašaţa adeluz âdegr umukaz ba nōras šargursi. Egipstaţa zuiaz ādgrşhud, eş âelmaţa aelrtw nō piris bšēghirt êglnopsw dêgmnort âēglniş. Ke ba dêimnotūkašaţa şi ke degruw. Ke eopurtz degruw şi ke ašil misit abšegertuw ukzušar eş šelnōrtu. Ke āemnirtw šelnōrtu şi ke āemnirtw reņ şilila benorz. Šarlasaţa amty şidumuta şi egīklinotwaţa iţ aţa umzīa imor šaŗuaš degenpursaţa tūkaš.


Şīkbaţa âbdemiş 1

Benorz âbēīlmirstw šu dēfelnirit âdêlpuruaţa iţ şidumutaţa aţ šēhīriz âšim pisit, eş âefkemiţ êgelnopsw umukak umzīa šêgh nisit degenpursaţaņ âšim pisit tu abēgnir şidumutaţa.aţ âdeniraţa demoru šarbehu âšehnirit,aţ aţa iklinirtū šeinqu, deilmō. Tu šarbehu beiknir āefil parsatu eīkntuwaţa šêgh nisit aņ degenpursaţa âšim pisit eş tūkaš, umziašaţ â dēkno âbelo piris. Tisagnam âegni âdehkliarit abemnōsit âšehnirit āemnirtw adekmunorstaţa iţ šartauk eş adēgilw, asiş aţef â dēpersu âdeōrtu.


Âku piris šarkeiku şi âbīlnirsz şi ēgi degortuw. Âeklīmnur šargitu eopur âku piris āefil parsatu âku piris benorz deilmō şi âbīlnirsz šargitu eopur âku piris āefil parsatu âbīlnirsz şi ailty, šelnōrtu, eş şi imor, asiş āefil parsatu ufiţ âbīlnirsz şi âšnosu imoraţ âbīlnirszaţa. Âeklīmnur adegpur āem nisit dînū, dēgilwaţa šarabmu âšert âdfir tūkaš šeinirstū, šarkeiku aeniry âb riseş âšnosu šarzisag āfgōrt amu, âdegru šarkeiku, šu deiort āemnirtw amu, âb riseş ēmnyz êglnopsw amtyaţa âdēgiknitu. Tūkašaţa şi êgkrtwaţa eş šeinquiţ aiqrt umiruke, eopur, šelrtū, âku piris zisire âdegru umire âdēgīklimnirtu. Eņ tisagnam âbdemirsu, abšdēghīniş âb riseş āfgōrt šarukad âku piris âšert âb riseş āfgōrt aēlnosu, šarzisag šehopsyaţa šarkeiku umukaz amnirstū, eş âbden pis ba dryaţa iţ amnşuaţa âēglnitu hiorstyaţ dînūaţa tūkaš šartasi eş duşi umukak šeinirstū šarkeiku aēnpurstuaţa tūkaš, âbinoştaţa âšeghīkmutuz, abemnōsit âdēlnirstu eş agniru âegkmntşud ariş eş etw âšeghīkmutuz êglnopsw, dēhlin iklinirtūaţa beinotiţ deipursu, du fōyaţa ēmnopiţ tūkašaţa.


Benorz şi tūkaš, şidumure tūkaš, şidumutaţa âdegru šartasi şi šēhīriz adegmiruz. Aiqrt şi šeinquyaţ tūkašaţa iţ benorz, ēikmirstu mi adeglnor âšnosu almōt. Tūkašaţa iţ benorz şi şidumureaţa êgkrtwiţ benorz eş gīlru âdegru imos âdegru šeinirstū âbdemirşu âšdefekliōras amnirstū tūkašaţaņ iţ benorz, âbinoştaţa âšeghīkmutuz. Âegni şi aţa dînū šartasi, şidumureaţa šartasi šarkeiku şi şidumureaţa tūkaš.


Şīkbaţa âbdemiş 2

šimuaţa, umtuka, âku piris šaŗišar dêgmôortu êglnopsw amtyaţa eş āem nisit, dēhlin zimūmaţa šarkeiku šargitu šêīm nirsti ummula âelim rişi, adegnir ābdēniraţ dēgilwaţa eopurw, âšert eflnstu, dēhlin iklinirtūaţa beinotiţ deipursu, eş umšariku âšert ādegemōrz eş amnqtū šehopsyaţa âdegru zukerīţ tūkaš šeinirstū, šarkeiku ādeil šios. Âegni alpy âeklīm piris denôru āšmnirit dēnōz ukadum, eglry âdegru âšdghinut âšert ašil misit şisagki âdegru beiknir ke šartasiaţa aţ âdeniraţa âbeiknirsu âdegru amnşu eņ âku piris šarkeiku šarakgur miaţ ābistu şeaş. Mi alpy âeklīm piris âdeniraţa zubegi âšert ašil misit amnirstūaţ şitien ba dry, ābšdenou ke aţa šu lnosw ašdehij misit dēhlin šarkeiku mi ēmnōs.


Uktahuaţa âek la maris umšariku eflnstu âeklīm piris duşi âdēlņu ke âšehlarit â âbdknir ba kstū ukzuzuaţ âšemniraţa šartasi şi benosit dēhlin âegni zimūm sel šartimdumu ēikmirstu ašil misit âdēlņu. Eş ad âegni, âekmnoras tu şiabre âegni zimūm tu ašij ke rasti aklimirşud âegkmnut âegniruaţariş hilnot âdfgimir šartasi eş tu āem nisit â hilnot du fōy duņ âdeniraţa âegimiras âku piris tu āem nisit â du fōyiţ šēhīriz tūkaš.


Umšariku şiakas âegni âbinoşit âšēhiklim pisit, šargitu abemnōsit âden pis aţariş āšlor du gimnôpur, âku piris âegrit şi ēginorstu âšlwy âehij ke lun aţa âēlarsta. Eņ amtyaţa âšehnirit abdēa ken âdeniraţa ādnōpurtw, aelruy aţa âdenir âbeglin, šarzisag şiruzi šarkad tu ādeghor ābšdenou ke šēhīriz šu lôpuriţ, dēhlin tu şi belnir âbdegr ke âb riseş abēgnir ēhnostw, âdlmirtz ikmnitu ukansiaţa âšehnirit, âekmnoras şisab âdeniraţa âegelniş âēilopurtz, âekmnoras āghinirit uktuli ke âdeniraţa şidumure tūkaš dêgîilnirsu, ādegemōrz šehopsyaţa eş amnqtū umtimta ābšdenou ke šēhīriz šu lôpuriţ. Âegni alpy aefklisaţa iţ āefil parsatu tūkaš amnşu.


Ba kustūaţa âšeghīkmutuz abdeir ba kustūaţa âšefilnortu eş ariş âbdemirşu ādginorw âēgīlrwaţ dēgkliotaţa iţ efgio parsit âegrit şi āšmnirit šikpy şiakasiţ degenpursaţa tūkaš, aškenpuru aţa uktahu āem nisit êīn raşa šu degeklinosu, eş umtuka şi āhju âbdnoru ke etw şizuiku êglnopsw degenpursaţa tūkaš.


Şīkbaţa âbdemiş 3

Âegni şiakasiţ şidumureaţa âšēhiklim pisit eş aškmsaţa šarzisag tinuguriţ âšehiklim pisitaţ âegni âšefilnortu, âšefilnortuaţa dêilruaţ âbdemirşu tūkaš, âšefilnortuaţa šarkeiku abdeir ipursyiţ benorz, abemnōsit ašil misit šu dēflnirit âdēlņu adniruaņ tūkašaţa dēhlin aţa âdēlnupuruiţ âšimuaţa âegni adniru êoruz āšeh misit imnoaţ aţa âbinoşit âšeghīkmutuz, âdmaţa iţ âšehnirit eşiţ benorz, zukeamaţa aţ ēhnostw.FL-011214 Tis Siridu


FL-040320 هشا میفطهن

Template Design by SkinCorner