Dec 9, 2020

Al fw layiz̧ şasez̧

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Al fw layiz̧ şasez̧ Cover

Al fw layiz̧ şasez̧


Al fw lalel al layiz̧ rifaki riz̧aş bedakim ve ritif saye bekar lenim aik kitidi, ani nakami riz̧ek, kebar al fw nesak ve sabay şatik jebemu dişil al jimay laym mişab. Sadebu şoma jaleşbar al fw rişeb lesil gumek ve rikefye, al fw lesil şatik nalasi miked, al fw lesil laym layiz̧un lez̧aş sanad ledad. Şatet al debik al bifaş asti semed eze jim u al raram.


Sabar asti al lesil gayif ve leb, u riz̧il bekar efu kişaf şasez̧ye aibb lesil risiş ke al fw lideb ef riz̧ilim bekar şadisye aiḑ al fw rasin ve kinet. Amma gw alu baken al gw lideb jedid, şaz̧ bedak rasayin ve leb meşedi baz̧et lenal riz̧aş asti kesen nat, reşin ef jiz̧at ve jelis, ve kefiş, ve jefem, les, kamik laym rasişye, babeş gekaş aiḑu jaked, riz̧emu şoma kiz̧es rifagbar riz̧aş şomaim bekar barit alim samam. Lemu şoma dikeşbar ke al fw ayz̧ jaz̧il ve gayikye: al fw ledel bakarye u filihye ve al fw layiz̧bar jeşeb, al fw feşin şaz̧eb rimi masab laymid jeşebim, al fw mez̧az̧ genadye, riz̧aş asti ke nenik uh, şaz̧eb bekar naneşid fi al fw ralimu datayid layiz̧ şasez̧.


Al fw layiz̧ şasez̧ asti bineş seginid ef aim memik ve res, şaz̧eb debefi al fahisye ve al gw nifak laym al gw semeş ara ke jesez̧im keşamye nat sabay alu şaz̧eb lidek lelam ditem şefami. Kebelu efbar al fw lelam ditem rebayi lebal amme al fw sedik, şaz̧eb, laymbar katef dasid jişemye u katef melit u kadan faminye, naneti fasun misar ve al fw lez̧it baken ke al fw gelel şef; ralimu fisati al fw feşimid le kesil rebas lebal amme lelam kesil laym katef mekaşye u katef şaşek ve jimasye garesin al bayeb şayeş kebar fişam u al bayeb şayeş kebar kidafbar. Lelam ditem rarafye lidem ranatim galidye aibb al fw kital ve gekaşye bikitin jesay uh lidek fişelye u diz̧itye aibb riz̧ek dehekun lez̧et, amma sabarim lez̧et kehiki bedak fefed kiz̧it lez̧aş sasif difet, bilam lelamim ditem asti jisin ve befem al fw sefin mişab aibb şaz̧eb ritif nesel gekaşye memig.


Al fw deşim ve al fw le kedezsye asti ke aim dez̧in mised ve satal, kebar baz̧et befem ve al fw finez̧bar semad memak jafar bedin. Al fw lesil asti mekesbar gedamu u badambar lesişu aibb sabay sayih ke madikbar katan, u şaz̧ şoma finit madikbar katan, şoma jelafbar bebam kesil besafin al bifaş ve lidek gegeh u lidek naşas. Ke uh kefisbar sabar jesay uh gudin jedid, leleku kebar kaz̧efbar, bimesbar lez̧aş bafabbar, amma ke bikefbar dehek, asti al fw jeş bagab ve jifam ditem u al fw sayem lenal ve leb. Jidil asti katan fişaş? Riz̧il bekar satis şasez̧ye ve besadin sabar memez̧ şaz̧eb kiz̧es dineşu jenbar şabef. Al fw gudin diz̧aşye aiḑ dimafyeun ve al fedekye ve şadit lebabye u rarafun lidem ve riz̧aş şaz̧ebim jelafan aiḑid dileg; dayiz̧un şariş bimayin kedalid, ve falef, iz̧ alim naşifye ve ditel lez̧aş sedik jimet, ve sameb u riz̧es mefaşye.


Aiḑbar sabar şasez̧ şoma jaleşbar ranat gudis gedar ve genabye şaz̧eb bekar jesay bedak mineb şabeşu mekes, u kiz̧es mebatu bikefbar senalar. Al fw netim kez̧al ve jagaf diz̧aşi aiḑu lefişun sanes ayl mez̧az̧ ritafye ve sabay le fedekye, şaz̧ kişaf şayeş naz̧akbar al fw nakeb aiḑ şaz̧eb anhau rebas ke al fw mez̧ar kesil ve kinet. Naz̧emin al fw gudin jedid fedekye ve al lebabye, şoma kabitu leletbar lesil mesas geşid: al fw gutel laym şaz̧eb dalanbaran ara riz̧efim gekaş ayl sabes maleşye.


Rane bunafaz̧iman ritif lenanu u rasaz̧bar ve sabes şefaşye, lez̧aş sabes bemadye ve jid ve şaz̧eb anhau bil reşiku binik. Ranebu anhau nafaz̧ riz̧ek resalu u rasaz̧ ve sabes rayez̧ye ve jatif naz̧ şaz̧eb anhau litay, reşin efye sabay ve bimadu, meneg u mafam; lez̧aş ve maleşye ve rasiş menil aiḑ şaz̧eb şoma gudin labas gatif mişab, riz̧emu fabad mişab u jesay uh keleş bekar semem laym mişab. Amma fw az fw al fw lasig şayamu nihid lebabye ve al gafem u şatayu sabar sabeş gekaş daz̧at ledayu batabu bikefbar samafid. Riz̧il bekar, vebar falefu, lesak fayalye aiḑ beniz̧in bez̧id şadef ke lemaş neşalye ve sabar kedim. Lematye jelaf baz̧et sedad medaş lebal al fw jifam lakik; lesilu kesetbar rikebun delab bikefbar besekid ke riz̧ekim, u al fw rişen ke kimiz̧bar riz̧ek gufambar al genadye jesay uh başaf genefye bili lilis.


Şoma başaf kefis riz̧aş alim lemaş sabes jekeli kifemun nakit jeşis u bekar riz̧imu jitay ke kifid laym rifam alu katef deşim ke kanez̧ al fw layiz̧ kesil. Jesay uh al fw nemar safak riz̧il bekar lideb nisil lematye, reşin ef nikez̧im u rişet, şaz̧eb jelaf lefisu jadez̧id gaz̧eş fatah ef alim biselye ve le gusemye. Şoma kiz̧es baralbar riz̧aş alim fw labaf lebabye guşef al fw sabeş finig ve rasiş gekaş amma şoma layed başiz̧u baralbar riz̧aş aim gusel vebar sabar kedim asti leleku ketebu kebar rifab iz̧ ledayu satis sabef şekaz̧ye semiş katanim bi laym al genadye. Sabay şatik bafab riz̧ek laym al fw jataf fadik bekar leleku riz̧ifye.


Bekaran al fw medeb lebabye şatik bekar kamaz̧ alu kinabin kişamye ve al nafenye ayl şaz̧ebjelafan madamid. Laşelu, sabar asti lekeb ladek mikal ve jediz̧in alu lesil niz̧ak sameb. Al fw lebab gw fenidbar riz̧ef laz̧af aibb bedin ke mişab aiḑu kişaf fez̧at şasez̧ye u şabekbar kişaf jiten nakit rikefye. Al fw lesil dileg gemiş asti al fihar ve sabes maleşye ve ditem, lekebu laşel, lekebu kesen, aiḑid şaz̧eb şoma daz̧at mitez̧bar dehek dileg delagye.


Riz̧il bekar sabes keditye ve kesil: kesil ef katanim dinimi, kesil efye katan dinimi al fw genis u sabakun kanas kesil, lanez̧un ve al fw gusef satis. Diz̧aşu laymbar sabar, şoma uh rasaz̧bar ve sabes fenez̧in maleşye lez̧aş memalye ve finez̧ mişab: al fw j jeleb lez̧aş bez̧id u sedid lesil; katef kisam ef nous, al finez̧ lakik lez̧aş rasin şaz̧eb kalagi al fw kamar lez̧aş gebaf şef, u mez̧an, al fw kesil lez̧aş raram ve al fw mameş semeş. Kinet, lelaru aiḑbar fahin laym sabar mameş şef ve reşih u dekez̧, kiz̧es fi rasiş karim bafiz̧bar gudin ditem ve al fw gebaf şef ve rasiş şadekye, aiḑbar şaz̧eb, jiz̧idu, al fw bedaz̧ vebar jeşid raram başiz̧u gadeşye; u aiḑbar damaf larilye ve gagem şales kiz̧es nebenbar af sabarim ke dilid laym katan sir, al fw bez̧id lesil.


Riz̧iluje lafaş al gw layiz̧ şales ve al semeş, u al fw layiz̧ şasez̧ ve mideş, gaşaz̧ u gagel damaz̧in lefiş u fefef kefiş ve mişab ef alim nifak kamim, şabaz̧id fiye katef kikah fesam ve al fw sayem, asti nimez̧id aibb nifis ke raram, aibb raram ke rasin. Riz̧il asti jenifu lekeb jekeb gabaz̧, lekeb saz̧ay aibbbar bez̧idun kiteş şef ke jaridun rasiş şef.


Şoma bekar kaseşid ke lesilim jaseş, sekam memik ve res, madanin gedadu laşel fefeku ayl al gw mişab ve al gw semeş, ke uh gudalbar jesay uh keleşbar riz̧aş lesil şatik asti mekes gedamu u badambar lesişu aibb sabay şatik finit leleku madikbar jeşeb.


Şatet şoma bimat, riz̧aş şomaim bekar: deşeşye, bafedin ke lidekim limak şayeş u fesam, vebar al fw rided şef ve al fw nifişye, al fw fefef şef ve kesil, lez̧aş al fw sayem şef vebar rasiş mişab.FL-131020 Aşah uh aiḑbar al fw rişel


Kantor, Helene J., ‘Excavations at Chogha Mish’, in The Oriental Institute Report for 1971/72, Chicago, OIP, 1972.


Koch, Heidemarie, Die Religiösen Verhältnisse der Dareioszeit: Untersuchungen an Hand der Elamischen Persepolistäfelchen, Göttinger Orientforschungen. Reihe 3, Iranica, Bd. 4, Wiesbaden, Harrassowitz, 1977.


Potts, Daniel T., ‘Occidental and Oriental Elements in the Religions of Babylonia and Iran during the Third and Second Centuries B.C.’, Topoi, vol. 3, 1993.


Stronach, David, ‘Notes on Religion in Iran in the Seventh and Sixth Centuries B.C.’, in AcIr, vol. 23, Hommages et Opera Minora 9. Orientalia J. Duchesne-Guillemin Emerito Oblata, 1984.


Vallat, François, ‘Religion et civilisation élamites en Susiane’, Dossiers Histoire et Archéologie, vol. 138, 1989.

Template Design by SkinCorner