Jan 13, 2021

یتوا هیسحانا اتیسحات هرهح

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org


یتوا هیسحانا اتیسحات هرهح Cover

یتوا هیسحانا اتیسحات هرهح


ارحهولوگی, و هباحو یتوا اراسحه اتیسحات مانعس باحراحهر اسحیکاح یطìنناهد یطینیط وگاحیل یز یتوا اتادا اتیسحات ماحونیسح یگو هیسحوسولی و وتر, یسسا سهفاحهل هساحیت فاحاهلìنن هرهیسحوله هعننا انهیسحهره هیدìننو یناباحان اهل زاحماحزاح یطاکاح ; لهی ارحهولوگیال هستایمه رانانìنن هرعننان اتیسحات لیگاح و هیسحانا, نهفاح و اسحهحا, عننوم و ساحراتو, وساحگاح و اطی, یسهرو و فاحهیدعنن, یز نیکهیسح, فاحطهتس یتوا تاحنده توداسحهن اتیسحات مانعس ناحانی و سینوسی. اهل داحباحن هیدüر, اهل ناحداحتر و موحا öداحفاح, و هباحو اهل رهطهتاح کوساحس یطینیط وگاحیل یز اهل اناف باحلاهل, تهجاب ناحام, و هسان یهارنینگس-الل طهساح هعننا هنام یماتاح یط ماداکاح و یستیفاح هیدام یتوا ارتیفاتس, ایمیکا, و ستیراحن یدوول و اسحیطه دیدهیسح یز یتوا اناسحاس اتیسحات تìننهید و گاححان گهنهرالیزاتیونس.


یتوا میفاحگ یسسا اهرانو عننیتامی, تاحاسحاسح, یز یتوا لیتاحتا اتیسحات سومهر, لهی ارید یتوا اراماهل هنام اگاحالا داحزانیط اتیسحات انهم اتیسحات ماریفاح هیداسحهید تابلهتس-لیتهراللی سو-اند طهساح هیسحاندال نیتات وداندیط یط داحاسهید ا حافاحسه یز زاحایما یماتاح نادی اسحیس اتیسحات هساحیت اسحیکاح یطاکاح [یتالیس مینه]. یماتاح یط اراهداهد, باحراحهر سحار 90 تاحلیتاح ولوطه اتیسحات یتوا ماریفاح زاحماحزاح ایمیم اتیسحات ناحداحتر و موحا هاهل, و طهساح, اطاعنن یطینیط اهلاسحاسح ینهی یز ناحاهدایم امایماتر, فافاحگاح گاححیسح اهدیدوس اتیسحات یتوا هسان هیدüر اتیسحات یتوا اسحیکاح مهسوپوتامیانس.


یتوا سالیناح دانیط یسسا میلیناح یماتاح یط فهیدیسح داحماسح یتوا وداحطی اهلوح اتیسحات ارتیفاتس و هیداهلهید ناتهید. رهیدار ناسحهید هنام ا هناتاحاهد ینانو یز یتوا لیتاحتا اتیسحات یتوا سومهریانس. یتوا وگاحو دا اهلاسحاسح فافاحگاح هìنن اریسحا ا حهراکاح اسحاتیماح اتیسحات یتوا یلاتاتاح و یطاکاح لاحراح رالیک یتوا جارهدیتهس فارو وماحهید گاتهید, تاحنی ایمیر یز, و یز رالیک اهلاسحاسح اراناس وعننی, اهلانده رهتینو یماتاح ا اتو یطیعنن.


یتوا لاحگاحکا نینان روناح یز مهسوپوتامیا وزات یتوا هیسحینایم هیسحهیسحار تاسحهید داحواسار اتادا اهلانده یتوا یدالاحه اتیسحات اسحیکاح یسحاراح و نینهاح. یتوا باحراحهر یلاهلعنن یدالاحه, یطینیط نیعنناهد یطینیط یتوا سومهریانس تاحنی زاحواهل, تاحنی فاله ناناسحار یتوا عننهیدو اتیسحات یتوا تیگروس و هپحراتهس هیدوراح, تاسحهید یتوا انهیسحهره یلاهلعنن هیدهر دا اتیسحات یتوا هیسحوسولی اتیسحات ور و هرهح.


یتوا امانار میفاحگ یز یتوا تعننان تعننهیسح هناسح میلیناح وماحهید اسیت تاحراحت, و سهم هناسح ورایمعنن راحاراهد یتوا اتادا یز ارید. سهم کاسحه یطول یداعننو وزات یتوا یناهله و ایمیعنن رهطهتاح ساحایمال, وزات یتوا بوتیرهرا - عننهعنن راحلا, وزات ساددام حوسسهینعس فاحکاحاهل, و وزات یتوا هیسحهیدü داحیطیسح یز ارید. طهساح طهراحار هنام ارارو و اتو نهدیک هلوزاح, ینیطان مهتاحار هنام هیدهیسحار هیدوگاح لاحگاحداح عننهیسحی باحراحهر تامیت و هیسحìننولی مالهید لاحراح یتوا گیطهیسح اتیسحات یتوا سومهریان ناراح.


اسحهله کاسحه ا نم یز یتوا رهطهتاح اتیسحات یتوا فاهدیسح و دیدهیسح نهدیک ینیطان ایمین یتوا بوتو یعننومه یتوا سیعننین اتوریح تاحنی موساح سهلی یطود. هنکی, یتوا بعننو اتیسحات تیتاد ناکاحن و زاححهید اتیسحات توزاحیسح, کاسحه فاحباحیسح یطینیط تاحنی یتوا فاهدیسح اتیسحات یتوا تعنناهل, یتوا اتیدیاناح و یتوا جعننیند. ستعننو طهساح فاهدیسح تاحنی فالانی و تاحجادی سهفاحهل ساحان, اهلاسحاسح تاحنی اهرانو ودینو و تاحا یماتاح با هیدüر. یتوا راحگاحزاح اتیسحات یتوا ونانهیسح رهطهتاح اتیسحات یتوا فاهدیسح و یتوا هیداهلیط رهطهتاح اتیسحات یتوا اهدینگاهل اهلالهیسح یماتاح هنام اگاحعنن یناهله یز مهسوپوتامیا ازاحی یتوا راحماحنا اتیسحات یتوا دهیسحهیسح راحاسحود.


الار اسحاهداسح و ساتار رونی هازاحزاح بینا اسحولیک عننهیسحون ا هسهدو یلهیسحو تاسحهید لو وتاحو. یتوا مهسوپوتامیانس اسحهرهلاح دا یتوا فاهدیسح داحواک کاحیطا یسحìننیط دا ناسحهید هداحایم نیسحی عننهیسحون انیداح هیسحهیداد. سهتسیداح, مایما کاسحه لو اهلìننا, رالیک یسسا لو فاحینهما ریسحی احهیدو ساحتایم یتوا عننیعنن و یتوا هوپحراتهس واسهیدولد ایماهد عننهیسحون لابور. یتوا لوناهل ساحتایم یتوا هعنناسح هیدوراح کاسحه ادعننیا یماتاح اراهدار هیدینهید زاحایمینو رالیک فارو یماتاح یط ایمین. یطینیط ا حاداحر, ناححاکاح انین یتوا وساحار اهلاسحاسح کاحهنهن یماتاح ایماراسح لهههس و اسحهدا ا استهتایم اتیسحات وناته فاحیطعنن یسحìننیط دا کعنناد هداحایم اناسحاس اکیک و ماحساحه یتی-ستاتهس, و اسحالین حارا یتوا هیسحانا حهتاحماح اهلاسحاسح هداحایم ماحگاحت تاسحهید انیداح فاهدیسح یز ایماهده.FL-270913 Nedik raelaelad sumerisse: Sumerka Ashikáa u esáit useyshei - Those retarded Sumerians: Ancient Sumer and its miseries


FL-140713 The Ubaid Complex: When the spread from 'elsewhere' does not work


FL-260612 Máafá uná arinushu ishànn alá deysheysh aseden


FL-101214 Artifacts recovered from Erech. Symbolic Analysis. Defense Report.

Template Design by SkinCorner