Jan 14, 2021

Fw luašid aţ tekeiż

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org


Fw luašid aţ tekeiż Cover

Fw luašid aţ tekeiż


Yaid fw luašid aţ tekeiż areţaţ fei żuy fw edyttkun aġ bas fw gerw. Fw otsyd aţ twn fei areţaţ šiz vawei zelid ilettar areţaţ fw ife saida aţ fety šeidyţ aġ swry foumviţ. Sif zof, nouyżiż aġ fošei aġinaş dożadkun, ir zof zen eleţah ettaşah aimsidil, ğer zof zen vowyiţ żirvad. Gwlfad wrnwr areţaţ fw zelid sousyyţ sur žen iriheţ zof, ilettar aţahiş twn fei delail koue.


Titnwf, wydd, fw rouid eţahak šiz sif uy fw moukvyd, fw moukvyd aniţeţ, aġ sif fw moukvyd, fw ese ikamaţ. Didd eneġeş šiz zod nyt koue aġ seišiż ozbyd keu koue, iġakši fw lwi oufi iramše šiz fw luašid aţ tekeiż areţaţ uy da dis. Lēd žen eleţah fw ese zelid aţ aimadil, fw moukvyd zelid aţ aimsidil aġ fw luašid aţ tekeiż, fw yašiš fwe, batzidil aġ bifail lin. Anesws wrnwr aġinaş mer keuattyd aiy mis biriš aţ fw yeli. U žen aniţel ğer fw żouršyš aţ tekeiż žen ikaţğe šiz doušiżkun aġ yašiš aġinaş iġakši zaž zeiyiš, fw gubu areţaţ ir isikši giyo aţ bouliţ.


Wrnwr aġinaş seišiż zid vetiż šiz wrnwr aġinaş žok šize ir fw foumyš fošei. Fw rity areţaţ doudakun gukē aţ rayryţ, baraīl aġ ayydil isikši yuanad aţ fw zelid. Fw da dele areţaţ keażiš aţ rayryţ ir ilettar žen dairyţ fw tekei ilettar aġinaş bas doz. Fw swde areţaţ keaindyd, ir ilettar fw rayryţ areţaţ doufeikun żeg ğer foule fw wuriţ ir arettğe da dwi uatbid. Ir fw wafyd žen aţahal žok luażtiż šiz aġinaş ity ğer oufi. Šik vowyiţ fašyţ sif zaž ğer fw fei. Zof areţaţ wtw zeldiš iġakši nuyiţ aġ nurlad soro aġšeği keu. Rity, u fw rayryţ elişan dofoukun toużai foršiţ, fw veso luatiš aţ romyd areţaţ ekemydkun ğer zof. Arettğe gennad areţaţ egekun gouż raiwiż nowiš. Šuke aţ tekeiż šosiż fw ufżid. Da dele, zof imenği fw fiy luatiš aţ gime foumviţ nen fw vainriż areţaţ fogniš ğer fw żodvad aţ iżdad nouyżiż aġ gouż arettğe ey muzzyd belyţ leiketiš rike šaž. Mwrrad, ir keaindyd, zof areţaţ efyittkun ğer šiz mošyd vetiż ilettar šik dušbyd fw rine luatiš nen zof ekiraţ nyt yuanad aţ tekeiż zod metid aġ ekisal daiw sigmyš aţ lin šiz areţaţ leiketiš.


Šik elişan myde žok sefriš aţ tekeiż: fw lwmi zelid, ettaşğa aţ isikši mwdi vonniš, fw ery zelid, nen leiketiš aġ keiriš aġinaş lymdwf edyttkun, iġakši gouż muniš, aġ fw rwne ery zelid, nen, zod muniż aġ uy lin tozi, bas telyš aġ zod telyš, fw vainriż areţaţ eyiškun ğer fw sede aġ fwe zaž:


"The question, then, is whether the Shepherd of Hermas uses “holy spirit” as a designation for the angelic beings, or whether it uses angelic imagery to speak of the Holy Spirit. It is important, first of all, to caution against an anachronistic understanding of the terms “angel” or “spirit.” According to Jean Daniélou, “the use of such terms in no way implies that Christ was by nature an angel. … The word angel … connotes a supernatural being manifesting itself. The nature of this supernatural being is not determined by the expression but by the context. ‘Angel’ is the old-fashioned equivalent of ‘person’"


Didd vetiż šiz zen żuziţ ir fw iżdad keinai žok sougyd isanih biriš. Fw rity zen dušbyd fw inikiş giziţ, zod aġ uy roużkiţ, aġ fw da dele arettğe otsyd ir fw deri genw zelid. Fw swde areţaţ šiz nwsy zelid ir ilettar žen kazyd abyttil ğer fw devnyd, ilettar areţaţ nyt otsyd, metiš isanih uasiż aţ fw deri. Aġ žen aġinaş wtad, zen eţahak, ğer yerğaiġ tekeiż sur nyt wsrws aimsidil isanih žok zelfad ir zaž nydd. Žen isķēk nyfys da didtyd fw aibo aţ žen figo.


Fw gwfw aţ tekeiż areţaţ nidi ir esiram šeia aţ zof aġ fw sisżiż aţ fufryd aż lin mis biriš aţ zof areţaţ nive ir oufi. Żuay zaž eţelel nyt żoliż oufi šik kaš eţahan, duf eţalaş lēd žok zelfad venyš:


"It should be noted that the dualistic currents are present mostly in the second, apocalyptic portion of the text where the hero of the faith receives an enigmatic revelation from the Deity about the unusual powers given to Azazel."


Žen eleţah nwrswd ğer akelaţ fw tygi keaża ir lin twn. Areţaţ akesaş zof enirği aż tygi keouwgid? Didd roui eleţah gyfwd dufšyttkun arettğe ryy uali aġ titnwf dūkun fok yaremķi fw veżmyš aţ ettaşah keuasua. Wsrws areţaţ fw zagad ğer leiketiš. Fw rity areţaţ fw zagad aţ suza, ir ilettar fw rayryţ areţaţ ē ğer iralğe ife zeidiţ. Fw mwi areţaţ fw zagad aţ meta, ir ilettar fw rayryţ gouż foumviţ areţaţ edżiškun ğer fw duamkad aţ nuyiţ. Fw swde areţaţ fw zagad aţ yekmiţ, ir ilettar fw rayryţ, gouż yedyd, telyš aġ vawfid areţaţ efukun żeg gouż leiketiš da dilyf. Twn koudua żie fw noa, zez foumviţ areţaţ fw vawei muzzyd ilettar mormad oufi daiw fw muge zelid. Twn yekmiţ areţaţ fw mynw yuanad aţ fw zaž. Zof ryftwf dwde fw mwsmys fadyd roui aġ elişan mymyr doruakun gyddw sur fw tisy gousvad aţ vawei limyţ, zez zof elişan doruakun dunyškun da didtyd aġ da didtyd ğer bedu ğer keokou. Zof areţaţ wnwr mymi isikši sa ğer ikšān zof aż didd eifzad.


Rity žen rutei areţaţ fysy, lydi aġ lwmi areţaţ fw sousyyţ aţ voukeżyš šiz goke aţ fok. Abyttil ğer twn, fw rouid nouyżiż areţaţ nyt nouyżiż ekekiţ keu tekeiż, fw nouyżiż šiz rity eţelķi tekeiż zod beidil, wmyd asšeis aġ akkyd fw tekeiż eilyttkun, aġ yaid eni, aneldyd eżnyttkun ğer zof, areţaţ efukun gouż leiketiš da dilyf.


Rity, fw toużai areţaţ ē ğer iralğe ife zeidiţ. Zof boulad ğer nigi rowyš, areţaţ dovekun aţ arettğe daitad ir tudsiš yonai aġ isbiż aiy retw aġ yeyo ekyškun aţ gouwu. Šiz gaifbid em eseġik nouyżiż aġ eseġik nuyiţ ilettar noutiż yaid fw andynyd luašid aţ isikši toużai, šez iţanal sif fw esfyţ faikeai aţ isikši tovlid daiw nyt yirikel awkead. U twn elisķa da deddrydd, zof areţaţ doudakun fuabtyţ aġ kaš wmyd eleţah fw eršyš aţ nyt nelw fuaglyţ aġ eġehes dofaikun gouż nyfy da dimy tygi šizzid.


Iġakši nyfyg zof aniţeţ zod saikelid. Lēd fw keingyš aġinaş nyt gouwu tygwd dymy ğer isirši isikši lwmi umyţ, isikši ife malo aţ eno. Fw rity daimi aţ lin weżvid areţaţ nyt gaifbid sur žen aġinaş gaikešad aţ geri aġ gouwu. Fw iżdad guzbyd, fw medkyd em tekeiż, fw yiżua ğer eġehes tede aż fw rytgwr bażyš isanih fw rytgwr nī nougyd aţ fošei areţaţ fw rity ery vekead ir fw guage aţ rougwad fošei.


Titnwf fw toużai areţaţ eseţaţ tygryd isanih igwf ē ğer ife zeidiţ aġ twn eno aţ basyš imesan fw gwfw eršyš, nwnwr nygddad isanih lymdwf tiyd fw derw seizšiż, iġakši fw reddw seizšiż wydd:


"Such mythological consolidation affecting the profile of the main eschatological opponent advances the dualistic thrust of the Slavonic apocalypse and helps to secure Azazel’s confrontational stand not only toward Yahoel and Abraham but, more importantly, toward the Deity."


Twn areţaţ fw owa aţ işayeţ. Tyme zafyţ aţ keuanou aġ wetnyd, dudikun filad ilettar eleţah dogakun em fok gim da dilsws ine eršyš aġ dušittkun ziw žen edukun zof nwnwr lin isikši teitu ğer nouyżiż, mis vowyiţ eġehes mise żeg. Šiz gedi aġ mwdi umyţ ilettar iršuir fok titnwf dwsfws fadikun ir rumi tekei vowyiţ elšeas. Twn šizei ir fw roui limyţ elişan doruakun tiyd kēgżad aġ fadadkun keaw gouż fw fadyd roui, zid eleţah egwadkun da dyme aivyad ğer fw šodliż aġ lwmi mād aţ fw vainriż. Fw fadyd tovmiż aţ uavvyš aġ fitai aţ esbid, fw fadyd rużiţ aţ maziż sur nyt keušryd aţ isikši ife nougyd, gim bavail aţ fw yeyo venżad aţ keakegad em fw baīdil tekei aţ nouyżiż elvidkun sif fw basyš aţ keiriš. Fw dwfy żanai ğer yarğiaş yt faiswiż ğer vawdiš ilettar areţaţ nwnwr tilad dorittkun keu mwdi yonai isanih ilettar areţaţ duamittkun sif fw vawfid aţ weiko aġ nuyiţ, lin twn elişan lişyd kēriż fw rougyd aţ fw zaivtyţ.


Zof areţaţ desw aţ kerišizit šiz, adżittil žež ğer lin raide aġ sako ğer lin raide šedou ir deri nouyżiż, zof ettaġen rele roużkiţ sur zof areţaţ, aġ zekyš sif fw dišu żeg middlys aţ daimid yaid nyt nougyd ilettar nygddad nyt nysy aţ fw tanai aġeşši. Kerišizit eilyttkun areţaţ keuanad segw raide aġinaş kēšiż gouż fw ysw, areţaţ tei nyt mwdi vonniš areţaţ eifyadkun em ettaşah keazai. Leddyg zof noū keu fw rity vekead aţ işayeţ aġ durydkun zof nyt nigi owa aġ gougkyš. Fw reyad żuafu aţ sišid, ešzyţ aġ sagšiţ, aġ žen vowyiţ aţšāş šiz fw gwdde atwad aţ reya ezmyttkun ğer eşeţek nyt danadil ir ilettar fw rougwad nouyżiż def eġehes egeikun, atua yaid fw żeili aţ ny toużai ekekiţ gouwou aġ bokbyd ilettar elkeiţ fošei ğer nyt nymw middlys aţ nyt sigi nouyżiż.


Šik zid mer mymad gaiei em nymw sigiż, šuana isanih sişad, areţaţ andynyd żuy ğer demi nourgyd. Ilšuen bokkiţ areţaţ duokun sif arettğe fesw fisyid keu fw toużai rē roku aġ yaid nyfys šik eţelel fw yeli ir nyt nigi, eseġik syme zez wiliż, genw.FL-160520 Yiqi vāişŗu - Yin vak


FL-031115 Mubaaš Lilitu: Abeko, sagşium Ninabnu - Minor Liliths: Abeko, Queen of Ninab


FL-091114 The eyes of Decarabia - ئال گەمەف ئۇ دەكارابىئا


Gieschen, Charles A., Angelomorphic Christology: Antecedents and Early Evidence. Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums 42. Leiden/Boston/Köln: Brill, 1998.


Orlov, A.A. “The Likeness of Heaven”: Kavod of Azazel in the Apocalypse of Abraham. With Letters of Light: Studies in the Dead Sea Scrolls, Early Jewish Apocalypticism, Magic and Mysticism (eds. D. Arbel and A. Orlov; Berlin; N.Y.: de Gryeter, 2010).


Tawil, H. “Azazel the Prince of the Steepe: A Comparative Study,” ZAW 92 (1980) 43-59.

Template Design by SkinCorner