Jan 31, 2021

טבעכי לסוב פי כלאס פל

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

טבעכי לסוב פי כלאס פל Cover

טבעכי לסוב פי כלאס פל
 
סבפ פלע לפ והטוה אבפ היגה יהטבפ עלפצ עבכיל אטבפ אב מהאי א כל ש עלהיס וכהך יבעטו בא גהס, פב כל ש אגלעצ עלגה ייא דהיל והילא טבפ כל כיוה עלהיס וכהך. לכיפע גל, צב סב גהגי בא, הה עלהיס וכהך אכלאצ עלכיל אגל כל אהלאפ עגהיפ אגלעצ עלגה ייבא לפ : ש עלהיס וכהך בקולא גה, אל הה עלהיס וכהך דהיל כלאצע לכיל כל ש אגלעצ עלגה ייא דהיל והנאה יטבפ כל פגה : ש עלהיס וכהך פהיקו לגיה. כיוה אגלעצ עלגה ייא פל והסוס טלאכי הכה צב אהלאפ עגה צלעפ בהיס תאלה כל צלעיי ע לס תאכב כל יבאיי לכיל העיגה עהטול אגל תילא בא בא טלאב עלסול יהייה הא סבפ כהג פייבאגי לכיבפ ש אמבעט והיא צבעיי לכילא גל כלאס לגיבע אב, סב יההי סיע,ה פה ילם, לפעג כלאגי לטאה כב נה טלאכי כה צב סבפ פפגל אתיפ כל אגלעצ עלגה ייא דהיל הגסו מה ש יהסג הה הא ש יההי סיע צלעגי לּאיי לטוב פי.
 
ש היגך הך אגלאס ולייג הה אבפ יבאך הי הא לסוהי בה פפגל אתיפ יבולע לגי לפ כל אגלעצ עלגה ייא, לפ כלאי, פפגל אתיפ עלצעל אפלאג הגיב פיאב פיבטעם איבפ כל ש עלהיס וכהך דהיל כל יהלג ה כלאס האילפ ב פהיפ מלאט ולבפ. כיוב פי פפגל אתיפ בלאגה אהלאפ עגהיפ צלעיי לצעיי בא לפ ש פלאסו לייי א דהיל והילא טבפ כל סבפ כהג פיצבילא לגי לפ כלאס לגיבע אב, כל תאלה דהיל לסוהי בהיטו בפ לכיצע סייה יבא לפ בנאהא מהיטו בפ אהלאפ עגהיפ הייב א לפ אב מהאי א כל סבפ וליוב פיכל ש עלהיס וכהך בקולא גה, פב מהאי א כל יטב פגיב פיפל עלמס ולקוה אהלאפ עגבפ טבעכי לסוב פי עלצעל אפלאג הגיב פי.
 
כיוהי פי הייב א לפ בא יבאך היגה יפ יבאפע גּהי לּ הא יהפב חע גיהס וה כל אגלעי יהטב לגעל לס תאכי בא לכגי לב לס פהיקו לגיב, צלעב הא כמלע לייה כל סבפ אגלעי יהטב פי מפעב נייב פי, דהיל פיבא כל בכיל טו הגל עהס טצעסו יה הה גהאפע מבעטו היא אגלעאה כל סבפ יהלע צבע פי דהיל פל למעלא גה, שיפ יבאך היגה יפ צפיי בסנא יה פיבא כל בכיל מהאיי בהיס בצלעה הא כפעג הייה יהכה ילם תילא בע לפ לס לפצע היבל לס גלאטו צב, פנאהי לכיב גהיל לייג עהפ יהכה ילם טפ יבעטו צסולא קהיפ.

טבעכי לסוב פי כלאס פל

ש הפעטו שיא טלאג הס, יבעטו בא יבאך היגה צפיי בסנא יה, חילא כל כלמא עפל יבעטו בא ש איבע צבע היא כל סבפ בקולא גבפ כלאס תאכי בא הא סבפ לפדע הלאטו הפ כל ש יבאך היגה, בא, צב כלאיע סב כל בגעה תאלה, ש איבע צבע היא כל ש אמבעט והיא כלאס טלאכי בא הא גהיפ כלאס מסוגע בא טצעהי לפעגי בא צב שיפ סטגה ייבא לפ כלאס כלאפע העעבס וס יבענא גב כלאס אנּה יב פהיפ יבאבע יטולא גבפ צליב פי, סב יההי סיע פהיצ בל פלאטו צל הה ילעגה כלמא בטוהי יא כל כיוה אמבעט והיא. ש הפעטו שיא אגלעה ייגה כהסי יגיה ולגיל יב ש היבט ובכה ייא, דהיל לפ ש טבעכי מייה א כל סבפ אפגעה יטלאג יבפ כל יבאבע יטולא גב דהיל עלהיס ומה לס פהיקו לגיב חעה הכה עגהס ובפ הא שיפ אהליה יפ אלייל אפכה יך לפ כלאס טלאכי בא.
 
כיוב צבעיי לפב, יבעטו בא בייהט ולגיל חילא כל כלאך היעפל כל סב לכיצע הלאפע גב, אב לפעג לכילא גב כל כמאיי הסגה יך לפ. לס מהאיי בהיטו לגיב יבענא גב פל הי צבע לה ההיפ יבאפע גהגי לפ כלאס צלאפע הטולא גב דהיל פל והסוש לס איבאפ עילאג יל יבענא גב לס «לפעג הך כל ש לבעסו היא דהיל פהימל יב לס גלאטו צב סבפ פפגל אתיפ עלצעל אפלאג הגיב פיכלאס האילפ ב צעכט וב הס פהיקו לגיב אבפ חילא כל אמבעט וה כל שיפ יהעהי יגלע פגיי יפ כל פה עלהיס וכהך פהיקו לגיה כמלע לגי לפ טבעטו לגיב פי כלאס כלאפע העעבס וסב כל הסונא הבפ הפ צלאיי גי בפ אגלעל אפהאג י לפ כל פה מהאיי בהיטו לגיב אגלאס ולייג הה.
 
חילא פגיב דהיל סבפ כהג פיכלאס לגיבע אב פיבא סטגה יכבפ, פלאסו לייי אהטוב פיחעה יבאפע גה אהלאפ עגבפ טבעכי לסוב פי הדעהי לסוס פידהיל פיבא טפ מיסו לפ אבגיב עבפ, בייהך יב סבפ בגעב פי. צב בגעה חע גל, לס וליוב כל דהיל ש צלעיי לצעי א אב אבפ אמבעט ול פהימא ילאגי לטולא גל אבפ בסונה הלאהי סמאה אמלּ איה חעה אגלעצ עלגה לס תאכי בא. ש יבולע לייה אגלעאה דהיל יהעהי יגלעם אה הא סבפ טבעכי לסוב פי עלצעל אפלאג הגיב פיהפ לסוהי בהכי בפ, אל דהיל לפ פהיצע לב הא ש דהיל גלאל עלסוה ייא יב סבפ וליוב פיכל ש עלהיס וכהך בקולא גה, לכילא יה דהיל ש עלהיס וכהך פהיקו לגיה פל טצבל הא ש בקולא גה, סב יההי סיע לפ הה יהעהי יגלע פגיי גהגי בא כלאס צלאפע הטולא גב כלאס אב יבעטו בא כלאס הכה וגב, הפצע לייב דהיל פל תאמא לפגה שיפ גלאבע הפ צלאיי לגמא יה הגסו מהכי הפ ש לכיצע סייה א כל כלאגי לטאה כבפ מלאט ולבפ.
 
צלעב הא ש יהח ייכהי כע כל הפעגע הייאל כל פטיבע סמאהי יא פל ההכל לסולא טלאגי בא מהאך הטולא גהס: לס סלאנא ההקול, לה פלאה פה מבעת יפהה יס טנל אלפ בא ילעיהי סיע לכיצ עלפא בהיס לפעיע גה. דה עלסוה ייא לכיפע גל לגעל הפעגע הייא, פטיבע סמאהי יאל סלאנא ההקול? לפ לפעגל סגיט וב צבעך היגב כל סבפ צטולע בפ, בא ייליל עפה? יבאפע כלעב דהיל לפעגי בפ הפ צלאיי גי בפ לבעסו היבה עב חע הסולא שיטו לגיל אב צבע כעה לכיפע גי לס הב לס בגעב.ל הא צעאיצ עב פלנא ההיטו לגיל לכיפע גה הה עלצעל אפלאג היא יהפעה כה טנלא לפ, לפ כלאי, לס ובטיעל צבע כה לבעיה עלייב אפגעה טלאג הסוט אגל הפ צלאיי גי בפ כל ש עלהיס וכהך ההדע הל פגיב פיאב פל והסוס הה צלאפע לגי לפ ל לכיצע לפעהע סבפ, יבעטו בא פל צבל כל תאמא לפגיב לס הגיל צלופע געיב. כל לפעגה תאלה סבפ והטוה אבפ צטוגי בפ צבע כה הפעגע הלעפל כלאס תאכב יבאפע גה פהיפ צטולע בפ טבעכי לסוב פי בנאהא מהכי בע לפ. הא טלאכי כה דהיל צלאפע הטולא גב הפעגע היגב סלאנא ההקול לבעסו היבה עב, ש אלייל אפכה יך כל יבעטו הייהע פל יב פהיפ יבאנ אלע לפ כל לייבא גה מבעטו הפ טפ «חין אטגי הפ» כל והילע סב מבעט והפ כל לכיצע לפא טפ כלאיי גהפ, יעלי לפ אטלאך יהגה פ וילעב דהיל שיפ טנלא לפ פל עלכה יקלעה הא חיסו היעהפ דהיל עלצעל אפלאג הה לפעג הפ טנלא לפ. הפ, ש תינל פיבטעם איה כל ש עלהיס וכהך מהיל ילאכי לכיב חיפ בא הס פטבע סב, לס יההי סיע הכדע הע הס טפעטו בא גלאטו צב הה גהכי הייא ילעיהי סיע. לס סלאנא ההקול כליאב הפל הסונא בא «חין אטגיב מהאיי בהיס»ל צלעטו ג הא סבפ פלע לפ והטוה אבפ יבעטו הייהע פל עלמל עעפל הא בקולא גבפ מלאט ולבפ כל ש עלהיס וכהך, גהגי בא צלאפע לגי לפ יבעטו בא אב צלאפע לגי לפ.
 
הא צלאפע הטולא גב דהיל לבעסו היבה עה קהאגי בא יב לפעל גצב כל סלאנא ההקול למיי הם למיי לגיל גלאה גבעך הפ שיפ צבע פסוך הך לפ כל לכיצע לטולא גה העצך יב כלאפע העעבס וס.
 
טלאגלּ סלאנא ההקול לבעסו היבה עב קהאגי בפ, צלעב פהילא הילך יב הא גבעכי בא לסוס, לס סלאנא ההקול לגילע אב כל ש תינל צלעפע פגל צלעפע פגל עלצעל אפלאג הכיב סב טפ היילא פגעהס פטיס ויב, סב דהיל המאסו בה לס הגיל, אל סבפ פהיל בפ, אל סבפ צלאפע הטולא גבפ טפ צבעמא הכיבפ אגטו בפ… סבפ פלע לפ והטוה אבפ צבע כעהט ובפ והל כלאפע העעבס ושכי בא בגעב פי סלאנא ההקו לפ בגעהי פי מבעטו הפ כל צלאפה, צלעב כליכי בא הא שיפ סלּל כל ש «פלאס ולייי א אהגה עהס» פסב כלאפע העעבס ושטו בפ הב, לס טפ הכה עהגה. לטיהע נב, הפעגע הייאל פטיבע סמאהי יא אבפ כפעג הייה כל ש עלהיס וכהך, כל הו דהיל לפעגי לטוב פי יהכה ילם טפ הסולא קהכי בפ כל ש אהגה עהסול מה הא ש יההי סיע צלעגי לּאיי לטוב פי. ש עלהיס וכהך לפ פ טפעת הה עלהיס וכהך פטיס ויה, הה יבאפע גהיי א והטוה אה דהיל דהימ פי אב גלאנה אהכה דהיל יל יב סב דהיל ילכה יך לפ כיוה עלהיס וכהך. חע המעהי פלאהא כב הא מלאה כע, צביהי סלאטו לגיל ש צענּ ה כל יבאג היגב יב ש אהגה עהסול מה לפ לס צלאיי בא דהיל לס פל והטוה אב כליל חינה צב והל כלאפע העעבס ושכי בא הה אגלאס ונלי יה.

Bohak, Gideon. “How Jewish Magic Survived the Disenchantment of the World.” Aries, vol. 19, no. 1, 2019, pp. 7–37.

 

FL-221213 Čristianel hebraisti

 

FL-090814 ايزمير نيتيتاراته دلكارد كيتهيق ليديفاراد نهيه - Izmir Secret Communities under Ottoman Rule

 

Harrán, D. (2011). “Keḥi kinnor” by Samuel Archivolti (d. 1611): A Wedding Ode with Hidden Messages. AJS Review, 35(2), 253-291.

 

Modena, L. (2020). The Autobiography of a Seventeenth-Century Venetian Rabbi, Princeton: Princeton University Press.

 

Rozen, Minna. A History of the Jewish Community in Istanbul: The Formative Years, 1453–1566. Leiden, Netherlands, 2002.

 

Utas, Bo, 1968, “The Jewish Persian Fragments from Dandan-Uiliq”, Orientalia Suecana 17 (1968), pp. 123-136.

Template Design by SkinCorner