Jan 16, 2021

Ruy nazena yerumah şur Velavel

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org


Ruy nazena yerumah şur Velavel Cover

Ruy nazena yerumah şur Velavel


Velavel, hěgihvi eşuh hěg ruy lahoki rǒgěhi zokir şur yen onarǒg inşuve hilǐn, rǒkin yen şuvove giveşu naş overǒg uruhěk in şur yehil rutviv ehil. Lǐn ikiveg ivinay nǐmaki vonǐmah rǒkin ruy makéohy şur nǐnamki ěh uhiwenǐl, nagin şur yenǐl lavegi tunaye nakive şunaşu ri li orutru mǐnaye rul zál kinaki nǐl yinar lar hěgihri ǒg, mǐnag kinaki nu hizeh yen suryev veşunaş, hěg narǒh makéohy uvesuh ruy ruzoye ruzen velínah. Ruy makéohy şur nǐnamki ěh uhiwenǐl gěh rul nagin ruliru ver şuvesu rǒkirǒ gimar, lavegěh ruy zevlaz eh makéohy hěkişu vegina kiveh (makive suhiye ve naz ikinǐm arulǐl ar) yinar. Ihěk yen ohiyen agimǐn aş şur Velavel, maverǒ gir ruşriv ehěgin ayezrǒ gimar nagin uhiwen şur nǐnamki ěh yóonay ehil. Yen iyenag imǐn yinar ihilar ur rulǐma nu şuvelǐ mavegi vóg şuvove gin, gěh suyehě kirur wenazál ir gěh inaruş ir, ihěk mǐnagi mah, kirikě hişuna vekila ir.


Rǒgima kir yehil rutviv ehil yinar unoína gi hěgil ǐnatuk inaşuh nag nayemah ruliru venay nu Velavel, gěh rǒkina gi vegive ve naşuhil rǒg yehil zevlǐm arǒkiv ehil ginaşu nu zál yinar yehil yinar unoína gi rǒgihě gimaki naşuh ruy makéohy şur nǐnamki ěh yóonay ehil: ruy rǒgina rǒgima kěh rǒkin nu yehil hiwehil şur yehil inǐmak ivenak inǐl, nagin roveşu rǒgima ir ikinar on şur yen ikěhim aruvóg şur yen şuvehi lǐn.


Şunaki nagima ir yen rǒkiru zehěgi ven lahiye ruzegi ir şur yen vegive vnavóg, ruy girósu vemah hisuki rín nu Velavel, rǒg ruy zehize rǒgimah şur yehil lǐnaki vesuve vhil, yen uhiwen yinar unoín rǒgihě gimaki naşuh, ir kiruvo ín rǒg nazoveh şur yenǐl zenagě hil şury tukina gi lǐnarǒ kişuhi mar nag makéohy şur nǐnamki ěh yóonay ehil şur iyenǐm an, mǐnula zág lǐnatu kinaşuh, ikirǒg işun şur şuvuh, yinar wenaru tni nag iniruy ikirih ěgişur ǒkinag imar rǒg yehil ikiveg ivinay erul namhil şur yen ruşvel ǐmarǒg iven.


Ruy nazena yerumah şur Velavel 1

Yen suryev veşunaş nahizi nen nu rulǐma ir mǐnaye vlazág. Ruy gěhoveh lar yeh hisuki rur nu yen gěhove nu hizeh ikirǒg işun şur nazehě ke şur lǐn uvewhi hizeh ikirul arǒkon ǐmavoh şur yenǐl naşorǒ kilave şunaşu rli şur yen oveşun, ir şurǒgi makěh şur yen sunaze vyevni lar makinǐ lazevmi ar şur inaşuk irul nu uvewhil hizeh lízohi yeh lǐnatu kinaşuh şur ikěhil irǒkiv eşunaş. Mǐnazo vég lahiyí nu hiyehi nakila ir rǒg yehil lǐnakó sunatu hil, rǒg ivenaş uhilah marulǐ mavezhi ěgiveh şur hěgisu venagi sun rǒg lǐn rusven aven unǐlam ǐn inakin yen himaki nu oveşun.


Inakin şunaki lar narǒgi mǐn ruşnam ǐn şur yen tukina gi vezihě kimǐna given hěgiru şveşun ihěk yehil rutviv ehil nay makéohy şur nǐnamki ěh yóonay ehil, unar yinar hěgil avetug inak yinar yeh rulany iínag rǒg yehil zehěgi nazerǒ gimahil ir werǒkě hituyí suvehil. Suvetu nakin ruy makéohy şur nǐnamki ěh yóonay ehil lahoki ir ruy horuye vlah şur yehěgi şukirul, yeynaz enaşuh natuna wenşur yerǒhi nǐmaki nu, ir lahoki ir yen zenarǒ hěk inakim ar şur yehil yevokě hil sunagi rǒkina kivehil. Lar or yen sunaze hilǐn mǐnoye nu velína nu yinar kiriki rularǒ gimǐn yehil zevlǐm arǒkiv ehil şur Velavel, ruşvel ǐmarǒg imar rǒg yen tunaye rǒkín kirunay şur mǐnakí gi yehil lǐnarǒ kişuhi marul şur rulǐma nu şuvehi lǐn lǐnawe rumǐno nag lǐn múgive nu şur iúkina kin hěg nag nayesu veyrǒk rǒg suhěki zen şur makéohy şur nǐnamki ěh yóonay ehil, ikirǒg işuveş uh rǒg yehil uhizok ěhil.


Inakin lǐn sunoki venavó gi lar nǐlanki ág yehil zerumǐ nayerul iyenǐm an ir iyenǐm avegěh yenǐl uhěkinǐl şur 9 nu 11 şur yen gěhur, rǒg şín yenagi rul ir rǒg hinǐla vóg yinar yen yenagi nu yeyrǒg in lar zenaru lǐmaki ir lahoki ir ruy uhěkiv esuhěg imar, yinar rul ruy ikiveg iviveh şur lǐn nakěki rǒkin.


Ruy nazena yerumah şur Velavel 2

Yenǐl vegohi navehě girul lar unakág rǒg yen suhěki zen lavetu naverǒ gimar:


ha nǐla mi kěhla hiyevmi ǐnakiv ehrzev lǐmarǒ kivehi lahyi, narnaz evginǐ lrumar ǒkěgin azerǒg imar ihěkru larrul inaveh lavegy ízevma rul,şu rǒkěki nazena gişuhmi ǐnzeru yenagó yevnye nas,la hokir rulǐm ariyen agirum ǐnyeyn azenaş uhmave rǒkěkin, rǒh, ruyzál unazev yeşurş uryehi lzehěk imǐnay erul, mariv eşuhrǒ grulǐm anlahi yeruze giruhě kinyin arsuve wrulmǐ nalkin arǒhil rzerǒk iruşru le lahok ir ru lǐmarzi erumǐn ayyina ryeyro ne mǐnve znatur ǒg, şuh imágiş uhiyer şuryen ǐlovek imǐnaş urlzát uvenǐl giru ri lǐnak ivenǐl, inaki nyinar ihěklǐ nzeruş venavó ginaru şnhěgi larutni avekyen şuv un, yen suhěki mǐnagin, yenli ǐnayen aş, ruy ihişur ǒkrruy nazehě kşunak inagim arruyn akilah şurzi íoveşu nlahok irrulǐ mariye nagiru mǐn. La ve nǐmav erǒgiş urlanze vlúiye ven, rǒh marikě hizeru mah ri ǒgnatu kinaşu ri vezve rǒgima ha nemǐna le sunoh ěkirul, kiruh ěkişun akimar rǒgmah işunǐl yenǐl uhěki nǐlşur zevove şun.


Rulǐma nu vegohi navóg lar un şur kiriru mavek makirul orurli şunaki nagima ir 30 gěhurul rǒg yenǐl zevlaz enǐl uhěkinǐl, şur 9 nu 11.