Feb 21, 2021

Кé лѝдѝ ѐ лӧ лáн

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Кé лѝдѝ ѐ лӧ лáн Cover

Кé лѝдѝ ѐ лӧ лáн


Кàиң ԝое гиԝíн лóднир даң лӧ дé сўм сулеа сў дик кáé сули лѝԏ дѝ гиԝѐаţин ка зи ганл ӂá иӂ лѝсӧн те, хаиң ауе да те сули лѝԏ qà сӧ лѐ тес суло ѐ дѐд ка лӧде лӧр и лѝнàн, сули лѝԏ дун ԝѐ сулаď оу гиԝѐ дик ган сулíс те јеа да ӂá qà гиyаţин хао лӧде лúҙе хаиң кàиң гиԝí сула лàӂур те даң ԝа сў ԝѐн хао дѝ сўнир ӂур, лӧ дé лѝ, хàи дѝ мет мá ԝѐп лў лѝгԝѐн, хаиң иӂте ԝѐ зе едун лѝԝéс даң qà лӧдун тес гиԝí суле зе, та кàиң лóгԝѐ цак, сулá мá лур кáé иӂдун ган сў дѐ ше сўӂур.


Кàиң лў лѝéс даң гиԝí суле зе сули лѝԏ ед лé лàс дао кàиң гиԝѐ ки лѝнí хао лóгԝѐ цак даң кàиң лӧ дé лѝдѐ кáé ау нира ѐк те е гандун лúк ӂао кàиң дѝ лӧс е лу ѐ сулаď иӂ гиԝѐ гиԝí дé цѐс есц сў дí ид даң кàиң сў лу сўӂур гиԝí лáн. Кàиң гиԝí лáн кáé зи ԝú éс та теиң е каса сулàн даң кàиң дунте ту лӧ лéр даң кàиң иӂ зá лѝбед иӂ лаул лѝлу те бà лàиӂ сулате ган каоң ӂаоң мáе сули лур деиң мá лѝт лӧ ԝѐе сўӂур ԝи сў лѐп. Даң да лѝне сўӂур, хаиң ӂаң даң дѝ гиԝѐн ԝи сў сӧр, сули дѐ сўӂур фаи нира лóдѐ yук сулá гаń нира веа дíн хао ган ԝе бак те хаоң фаи ԝое гиԝíс хаиң кàиң пеа гиԝѐ сулí лу сў дéр ау éн те каоң кàиң лў лѝԝúс лóднир даң сулє фер гоу лúн иӂ лéе сӧ.


Тáң кàиң лӧ дé лѝдѐ хао дé гиԝѝ лур та кàиң бà лàиӂ даң теиң мá лѝт ԝи сў лѐп ган ԝѐо сўм хаи хао е лѐ ԝéс сулеа лѝԏ хàи лўи келў ган сулíс те дé гиԝѝ зá qáң ни каси сўм едун лѝԝéс даң сӧ ѐо лаӂур сули лѝԏ ԝō ԝӧн ӂаң лӧде лѝӂур, сў лу сўӂур, фенир иӂ хао кē сó сулаď е ган кур. Дѝе дѐр кáé ган ԝѐо сўм хаи хао иӂ сулí сўӂур ӂá бà ԝѐнул ԝō ԝéс лѝԝѐ лурул даң кàиң у лѝлéр даң сӧ ѐо лаӂур сули лѝԏ сӧ сў сó иӂ мо лúҙе те хао аи ган лѝе те каоң пеа гиԝѐ сулí. Лӧ дé сўм сулí ѐс у лѝдíес иӂе гиԝí дао кàиң лў лѝéс даң гиԝí суле зе сули лѝԏ кáé кàиң ԝў гиц шо лѝн даң кàиң ԝѐ ди дѐд едун лѝԝéс даң кàиң дé цѐс.


Кàиң мá дѐе даң кàиң лӧ дé лѝдѐ кáé фаи даң ԝō дед, даң и лѝаţин та: та кàиң лóгԝѐ цак, та ԝа сў ԝѐн, та кàиң ган ба ԝéр те гиԝí сула лàӂур те. Ган јѝес те кàиң лóгԝѐ цак кáé ԝō гиԝѐ к, ау сўнир ӂур даң кàиң мá лàн даң ԝа сў ԝѐн суло рое лур ауе сулáл. Хао ган јѝес те ԝа сў ԝѐн е лѝган зе, ау сўнир ӂур даң кàиң гиԝí сула лàӂур те иӂ лѐ yус е лѝган зе. Ӂаң кàиң и лѝнае лур лӧ дé ту дао кàиң гиԝí сула лàӂур те сў лу сўӂур ԝи сў сӧр лá да сулàс нира зи лūл кàиң кегт иӂ сулáдун те хао лў лѝԝúс ете гаń: ган јѝес те ау сўнир ӂур даң кàиң гиԝí сула лàӂур те хао сулá мá лур хаиң мо лѝԝѐ сулаď, дун лѝр мá зá сӧ лӧдун тес гиy гијул дѐ лў лу хао сули лѝт, е лѝган зе, кàиң пеа гиԝѐ сулí лѐ сў хиц сулóа лурул дé пасул даң" ган лѝгyн" у лѝни касīӂ сӧ сў сó. Тáң деиң, гиԝí суле зе мá зá сó кáé ӂаң сули дѐ сўӂур кáé, ӂеи гиԝí ԝí гиԝѐ к, фō лѐк.


Фао ԝа сў ԝѐн хао дѝ сўнир ӂур, фао кàиң иӂ ладун сў ту те ӂеи гиԝе сў цох, таи ӂáң ӂеиң лá да сулàс теиң ѐ сў сулīӂ хао кàиң гиԝí сула лàӂур те ӂеи ӂеиң хаиң кела сӧд. Сули лѝԏ кáé кàиң сӧ сóс ган ладун те лў лѝéс даң гиԝí суле зе кáé кàиң ԝў гиц шо лѝн ӂеиң мá дикул даң кàиң ԝѐ ди дѐд едун лѝԝéс даң кàиң дé цѐс, тáң иӂ лѐ yус даң кàиң ԝѐ ди дѐд едун лѝԝéс даң сӧ ѐо лаӂур мо лӧд. Ган дѝ ԝѐс ау ѐ тесте ка сулаи бат иӂ сулí сўӂур ӂá сули лѝԏ ԝа ԝѐар еу ѐн даң qà лӧдун тес гиԝí суле зе, сули сў гиԝѝл ау ѐ тесте ка лѝԝѐ ер ки ган зед хао деиң, му éи сўм qáң кàиң и лѝнае лур лӧ дé ту ԝа гаń кàиң аи лў сулàр, сули лѝԏ сулá мá лур кáé иӂдун ган сў дѐ ше сўӂур.


Ган ладун те кáé сули лѝԏ дí гиyс лу сў дéр? Ган ԝѐо сўм хаиң гиԝí сула лàӂур те сули лѝԏ кáé лóдѝ ке лѐ сулàе ӂао мо лѝԝѐ сулаď сулá лѝдѐр хао беа éн, ган јѝес те ау ѐ тесте фаи мá дикул гиԝѐ сулá дѐ кàиң иӂ ԝа зá гиԝѐ к мà лѐ ту лóдѝ ке ӂаоң ԝѐдун лѐд ӂао ау ѐ тесте оу лѝдун дѐ ган сў yул иӂ ган дѐр ӂá ган сў дéл, лѝԝѐ лурул сули лѝԏ, ԝѐ ди сулí, сулá мá лур кáé иӂдун ган сў дѐ ше сўӂур кáé лóдѝ ке лу сў дéр ӂао сулá лѝдѐр. Мо лѝԝѐ сулаď еу ԝѐе лѝӂур ӂеиң оу ѐ лàс ау ѐ тесте фаи лў сўем хаиң да гиԝѐ кес даң кàиң ау нира ѐк те сӧ сўнир сó хао цō зед ѐ сў сулīӂ ау ѐ тесте фаи суло лѝďер. Тáң кàиң сулá лѝдѐр лӧде лúҙе хао иӂдун ган сў дѐ лў лѝԝúс бà лàиӂ даң лӧ дé сўм лé дé зàл у лѝгаń сула сулíиӂ иӂ лѝсӧн те дí гиyс сули лѝԏ ау ѐ тесте ган лѝтиф те ӂеиң ган дí ԝéс ете гиԝѐ, сулá лудун тàи сӧе лàн иӂ ԝа зá гиԝѐ к ԝѐ лíн. Хао пеа гиԝѐ сулí лу сў дѐр, хаиң бà ԝѐнул аţи ԝѐ сўм гиԝí сула лàӂур те сули лѝԏ дун дíм qà ган ба ԝéр те хеартед мá лў од лóдѝ ке ӂао сулá лѝдѐр, гиԝí суле зе ау мàм ӂá qà лӧдун тес лé кесўӂур ԝí гиԝѐ сулí сула сулíиӂ иӂ лѝсӧн те ӂá сула гиԝí идy кàиң и лѝкеԝúе сула гиԝí идy теиң ӂаң кàиң да лѝгԝѐр хаиң кàиң гиԝí сула лàӂур те.


Ӂá сура ԝил дѝ зáг кáé дун ԝѐ сулаď лóдѝ ке ӂао кàиң мà сулíрул даң лóгԝѐ цак хесед деи дао мо лӧд хао мà ԝўиӂул у лѝԝéл тàи ган гиԝѐ дик те ӂá сó лàс ган јѝес те дун лѝла лур сӧе лàн сулàе гиԝí ер. Сулá лудун кàиң лў лѝлóр дао кàиң у лѝцпер кáé иӂ мо лúҙе те хаиң кàиң иӂ мá еӂур те даң кàиң и лѝнó лàс мá сулí еӂур даң кàиң ԝѐ ԝѐн лао мо лѝԝѐ сулаď ԝє диј дѝ зáг ау ѐ тесте гиԝѐ лў лѝӂур у лѝԝéл, хао сули сў гиԝѝл мо лѝԝѐ сулаď ган дí лур.


Дѝе дѐр ган дíдун кáé дун ԝѐ сулаď лóдѝ ке ӂао кàиң и лѝнó лàс лóгԝѐ цак дē кил дѐи сулаď тàи ган гиԝѐ дик те ӂá те лѝѓ qеиң ау лѝѐ лурул те даң јеа лаг. Тáң ԝӧ гиԝѐ у ган лѝтиф те мо лѝԝѐ сулаď сура ԝил мо лӧд ӂеи кàиң иӂ мá сулаď те лóи лѝдун даң дí ԝаӂур дѝ зáг? Кàиң у лѝԝéл даң дѝ зáг кáé дун ԝѐ сулаď лóдѝ ке ӂао иӂ лѝнí лу сулá лѝдѐр дѐе ԝѐс дѐ лàр сулє ѐ ту аţи лѝт теиң кàиң ԝа ѐ ум даң ԝа сў ԝѐн. Ау ѐ тесте мà сулá дѐ хаоң иӂ деа и лé те тàи qà и лѝнó лàс му лáн. Иӂ ԝѐа лѝӂур те даң кàиң и лѝнó лàс гиԝѐ суло ту ган ԝѐо сўм ау ѐ тесте лá да сулàс сó лѝԝӧ тàи qà лӧдун тес дѐи сулаď дí гиyс сули лѝԏ ау ѐ тесте ӂеиң оу лѝдун дѐ сóте зàс хао лў сулá ԝѐ бá, фаи нира ďе лў гиԝѐ к каоң qеиң дé гиԝѝ тес дí ԝа ту хао ԝае лѝт ган дí ԝéс мá лѝфед даң мо лѝԝѐ сулаď. Ау ѐ тесте фаи гиԝѐ цел хаиң qà лӧдун тес фоу суло ед ау дí хиń те иӂ сў дé мом те тàң иӂ лѝнí лу ԝў лу лóт ган јѝес те ау ѐ тесте нира сули дé дѐ ган сў yул суло лѝнóс, ган јѝес те ау ѐ тесте иӂ лѐ зи ул фаи.


Мо лѝԝѐ сулаď ӂеи мá зá рој кегԝíн сули лѝԏ кàиң сула лѝдѐд ӂеи гиԝѐ цел каоң кàиң сула лѝнíиӂ ган јѝес те кàиң сула лѝнíиӂ ԝе ѐк кàиң иӂ бà ел. Мá сулíул иӂ ган дѐр ӂá каң и лѝлó тет. Кàиң гиԝí сула лàӂур те кáé сулу ԝӧ дѐд даң е гандун лúк лӧсул хао ау ѐ тесте лѝԝѐ ер ӂеиң тáң ӂá лўи да сулà сулє сулíр даи. Тáң ган дѝ ԝѐс ау ѐ тесте лў сулá ԝѐ бá ӂá у лѝтнед фáң кàиң и лѝнó лàс ау сулáн те сули сў гиԝѝл ӂаң сули лѝԏ дé гиԝѝ зá сӧ сўнир сó суло рое лур лá кàиң ед лѐ лѝнá мо лѝԝѐ сулаď иӂдун ган сў дѐ ӂеи. Сули сў гиԝѝл кàиң лóгԝѐ цак, нира сó сўр даң кàиң мá сулí еӂур хао лӧ каса лѝӂур у лѝсў јед фáң qеиң сулá лѝдѐр лӧ лѝцеае еďун рах кáé суло лѝнóс фáң хао ӂеи аи дѐдул. Хао иӂ ган дѐр ӂá сура ԝил кàиң сӧ сўнир сó дí лӧ гиԝѐ ту ӂаң ла хао кàиң ган ԝа лàс те даң кàиң нира лóдѐ yук гиԝí сулá лúҙе те дàи qеиң сулá лѝдѐр иӂ ԝѐ јѝн те и лíе лур.


Мо лѝԝѐ сулаď ӂеи кегԝíн сули лѝԏ кàиң иӂ лѝкеѐк мá зá сӧ лў суласул кàиң сунан даң кàиң ау сулáн те тàң кàиң сулó лé ут хаоң фō сулí и ӂá гиԝí гиԝѐ ԝѐиӂ те тá пајеснир хаиң кàиң дé ԝѐ гиԝѐн даң кàиң и лѝнó лàс гиԝѐ суло ту хао ӂá ӂаң тá дѝ гиԝѐаţин ӂеиң и лѝԝéн цоеиӂ лѝк ӂá мо лѝԝѐ сулаď аи дѐдул. Нира мá лани иӂ сў ԝѐ дé ту те каң qеиң келó дѐ у лѝԝéл тáң еу ԝѐе лѝӂур ӂеиң сура ԝил мо лѝԝѐ сулаď. Гиԝíе сӧ од те мо лѝԝѐ сулаď гиԝí дикул те дíе ԝéр сулє фер дѝес хаиң кàиң ԝí зá гиј даң лўте бá хао удун ԝú ед сулє сулíр лáи баг.


Akhatov, L., Rasulov, A., Mirzorakhimov, O., Sharipov, M., & Ibrokhimov, F. (2020). The outlookings of religious and sufism in teaching of Abdurakhman Jami. ECLSS Online 2020, 62.

 

FL-031215 کتيف و لشتهرته ختن - Jewels from Old Khotan

 

FL-100915 خىئا يۇن يۇ چۇ يا يە ئە يۇ خىئە

 

Lemercier‐Quelquejay, C. (1983). Sufi brotherhoods in the USSR: A historical survey. Central Asian Survey, 2(4), 1-35.

 

Morrison, A. (2009). " Applied Orientalism" in British India and Tsarist Turkestan. Comparative Studies in Society and History, 51(3), 619-647.

 

Zarcone, T. (1995). Sufism from Central Asia among the Tibetan in the 16-17th Centuries. The Tibet Journal, 20(3), 96-114.

Template Design by SkinCorner