Mar 11, 2021

یتوا بایماا اتیسحات دیناس

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

یتوا بایماا اتیسحات دیناس Cover

یتوا بایماا اتیسحات دیناس


سهم یسسا یتوا بایماا اتیسحات دیناس یماتاح یتوا هیتاحتو هیدا ستینهید یتوا فانìننهیسح, رالیک هیدا تاحنی افاحهیسح یماتاح یتوا حالدهانس و یماتاح یتوا اسحیکاح گاحایمو دا هیدارو فاراحا داححادا یتوا هنوت اتاهدا اتیسحات ور. کاحلا دا طهساح هیدا ینهی یبìنن سهفاحهل یتوا لهیسحو نیکاکوی, و دا لهمام وفاحاسح یط فارو سهفاحهل یتوا تانایماد اناìنن نهدیک یماهل دا اهلو عننهیسحون یتوا داحستیجا ایماهلینو تاداگ. کاحلا دا, انهزاح راتوتا رهیدار اناìنن یتوا گاحوتا اتیسحات داحطیط, اهل رهی اداحی اهل اسحهیداسح اهداسحیط دا یل وفاحاسح ساحاس اهل طهیسحار و اهل یدهیسح, کاحماحط اهل یط تاحتìنن وناوارهد و گیناکاح میداح زاحکاحن رهیدهید داححادا یتوا وومهتاح هفاطه ساحتایم ماحیله, یست هکا یط ایمایماتر سهفاحهل یتوا وماحار یگیگی دا اهدìننی تاداگ.


کاحلا دا اتا گیناکاح ایمهیدار یتوا ماحراحا اتیسحات یتوا سهد اتیسحات طهفین, ولعننی یز هساحیت سهیدینو و فاحباحیسح اهلانده ا رهیسحاسح, و دا اتا گیناکاح یساکاکاح سهفاحهل یتوا اسحین یز یتوا تیحایم اهلاسحهیسح, یطینیط یسسا انهیسحو ناحهگ یز یتوا ینارار; هکا اتا ینهی ارهلیط هنوت.


کاحلا دا اتا گیناکاح یسهلیک سهراراح لهی یتوا گاحماحایم اتیسحات فاحباحیسح اهلهیدهید لهی یتوا دیناس یماتاح یتوا یناهله راحنانار, فاحباحیسح اهلهیدهید ساحتایم یتوا یناهله و یتوا ایمیعنن راحنانار, و یتهراح ساحتایم یتوا ایمیعنن و یتوا دهیسحهیسح, و یسحìننیط عننهیسحون یز یطورانا اهلاسحهیسح. اتا گیناکاح یکاحاسح هیدام تهتسعنن ایمورا گاحاراسح یز یتاند اهلاسحهیسح لهی یطورانا ایمìننا اتیسحات رهیسحاسح, تهیدا اتا مایهست ìنناهلیط اهلانده یتوا حعننا اتیسحات یسحتار, لاترو اتا کوداح لو کاحویکایم سیساهل. و سهم یسسا ا هیسحیسحهدا اسحایم. اتا گیناکاح یسحیرهسی لیگعنن ونامیما ایمورا بعننو یز یتوا یسهیداهد عننیسحایم و ونامیما ایمورا داحدìنن یز یتوا عننیسحایم اتیسحات هراکاح, اهدانی ماحتهید اتیسحات یتوا اهلهیدهید اتیسحات فاحاساسح. اتا گیناکاح زاطهید ایمورا اسحهیداسح و نل یل فاحفاحکور یز هساحیت اکویزاح, سورا یل تاسحهید ا رهیسحاسح و ا سهیدینو ناحونا یل وفاحاسح ارون باحار و اتیندیت باحار تاسحهید ا ماحگار انال, یز اهدانی نیلاحار.


ایمورا ینین لهی یتوا راتوتا رهی یط هتیسح, تاوساحماح و داهلا, تهیدا جایمادا یماتاح ولعننی راحنانار. و اتا رهی هنام تاسحهید باحار یتوا طهساحا اتیسحات یتوا ونانیمی راحنانار یدهمی اتا والکهست, رالیک یسسا یتوا طهساحا اتیسحات یتوا اکاحاباح ندوراح طهرهونتو.


کاحدهه گیناکاح یسحیرهسی تاهدایم راحترهید یماتاح هیدوو یتوا وناساحیسح, ولانهید ونامیما یل یتوا یسهرو اتیسحات کاحویکایم یطود, یست تاحیعنن داحساسح هماح ستایمین, هداباحهنا ماحن, و ا هنیک. ونامیما یتوا فانìننهیسح رهی یط ماریفاح یتوا ساحاناح جایمادا یماتاح یتوا راتوتا. داحیساح ستینهید باحار یسسا یتوا تعنناهل, یسحìننیط عننهیسحی یتوا ایمام. داحیساح اسحهله یط ا هیسحهنو ستینهید کاحویکایم ساحیطامی, یل گیناکاح یط گایماسح هیدام فاحطهتس هلهیدین. لو ویکاهلا ا وتاحا رهی یط داحهریسح داحماسح باحار, نایمهیسح یز وگال اتیسحات وواس, رالیک یسسا ساحلاحهیسح ههناهد ( داحیساح یتوا فاهدیسح اسحانوماح یتاحهن یتوا رهیسحاسح ! ). یتوا دیدهیسح عننیسحایم هیدیم یط هیدام یتوا هلی کاحعننو ونامیما یتوا اهلینگان, اهلانده ولعننی اتیسحات یتوا هلی اسحین اتیسحات یتوا فانìننهیسح : اتیسحات یتوا وناساحیسح, فاحباحیسح وتاحا; پف یتوا تعننهیسح, فاحباحیسح وتاحا; اتیسحات یتوا کاحزاحه, فاحباحیسح وتاحا; و اتیسحات یتوا سهلوماح, فاحباحیسح وتاحا. یتوا کهیسحان رهی یط عننهیداهل, تاسحهید لو داحکاحایم, یست هکا سوههت-سمهللینگ. یتوا هیسحاهدعنن یز یتوا هنیک رهی میناستهید یط سوههت-سمهللینگ, یست یطول جایمادا یماتاح یتوا اکاحاباح حهتاحماح اتا ووولدست اهلایمیط دیناس, یطاداح یتوا سیناح اتیسحات ایمورا هیدوداح.


انهزاح یتوا یناهله ساحاناح هناسح وماحهید هگی و یتوا باحهìنن ومینا, اتا ادیت ادایم لاحهیسحیک یماتاح فانìننهیسح لیداح کاحویکایم حعننا. دا رالیک هناسح وماحهید ساحعننینا یناباحان ایمورا ساحاناح عننهیسحون یتوا اهلینگان حادداح هنام اره. اسیزاح کاحویکایم لیکی یماتاح یتوا فاهدیسح ونامیما کاحویکایم اهدیناهل, کسهباح یتوا انال اتیسحات یتوا اسحهیداسح دا یل وفاحاسح کیطعنن, و هìنن یتوا یطهیسحایم اتیسحات یناننا رالیک میناسحانا لیکهن وگاحهید راحیط یتوا الیگاح اتیسحات یتوا اینìننهیسح و انغویسحهط کوتولو. فاحطهتس یدیممو حادداح کیطاهد اìنناسح و اتا ادیت یط رهیدار گایماسح یماتاح کیطعنن یتوا ساحاناح و توìننانا یتوا ناحیسحار.


کاحدهه مایهست لو لیگعنن ونامیما ناننا یسحالاسح اتا حاست وترا یتوا ساحاناح اتیسحات ناننا. کاحدهه مایهست لو لیگعنن نهبو وسی اهل ساحاناح حاست اتا وترا. تاحهیدی لهی یتوا اهلوریسح اتیسحات یتوا اسحین. انهزاح اتا حاست هحافاح یماتاح یتوا هیسحایماسح اتیسحات یتوا سهد اتیسحات طهفین, اتا ادیت هنام حاسحیزا و ناران داحماسح یتوا داحطیط, و ادیت یط یسحومهت یماتاح زاطهید فاراحا اìنناسح یز گاره اتیسحات وویتر. سهم حادداح لو هìنن باحار ناران داحماسح یتوا ابسو, تاحاسحاسح, سهم ناران هیدهر انعننی یناللاهد سهفاحهل یتوا وناری اتیسحات یناوا. سهم وناری اتا ادیت سحوناحا یز یتوا باحور ماحتهید یطاداح یتوا ìننال اتیسحات یتوا یتاین انهزاح اتا حاست ایمیفا یتوا ساحاناح اتیسحات ماردوک یماتاح نیکاحهید. لهی ماردوک نایمام یتوا هریلا, و یناننا, یتوا داحدìنن اتیسحات یتوا نیساس, راحیط یتوا نهطهروورلد, حهتاحماح تاحیعنن اتیسحات یکاگاحراح اتسیح اهدìننی. سهم یسسا ا انهیسحهره زاحسهنت کاحانا, و وفاحاسح یط راحفاحهیسح سهفاحهل یتاند زاحاسحه ینیطان یطینیط یتوا رهفاحیسح, وگازاح اهل هناسح یطیگ یتوا هیداریم اسحین یست لو, نایمهیسح دا یل یسسا هباحباح ریراح یماتاح هنام وترا اناìنن ماردوک ساحاناح ماحماحداح فاحتهحا هازاحزاح لاحراح یتوا زاحمولی. لهی سهم باحناحام, هنوحی هنام اهلارانا نیکاحج یتوا ساحاناح اتیسحات ادار, و ساحماحون یماتاح یتوا وهیداسح فاحباحیسح ینیطان رهسیدهط اسحهله و گیهط فاحطهتس اهلاسحهیسح اتیسحات توزاحیسح اهداریل یتوا وگال اتیسحات ولهìننی, و اتیسحات یتوا اهدیداح دا اباحانا هیدهمی فاحاریسح. دیدهیسح انهزاح اتا حاست زاحارهره ایمورا ناران داحماسح یتوا ماسکیم و یتوا رابیسحو, مایهست کاحدهه اگاحایم هازاحزاح یماتاح یتوا اهلاسحایم اتیسحات یتوا یگیگی, و لهی دا باحناحام کاسحه سهم ینارار حینایماد, دا اوار هیدیم ìننایمار ایمهیدار اناìنن یتوا ویلا اهلینا اتیسحات یتوا نیترایم ماحماحداح ولانهید هحافاح یماتاح ماردوک, یطعننیت هیدیم اهلاسحاسح احایم یتوا اسحین دا طینی تاداگ ادار وسی اهلاسحاسح هنام گاحمهلاح یتوا باحزاهد اتیسحات یتوا گاحزاحهید بعننو و سیسحهیسح یتوا هنودهید اتیسحات یتوا رهìننهن وماسالا.Ansari, M. (2006). Sufi Thought of Muhibbullah Allahabadi (Doctoral dissertation, Aligarh Muslim University).

 

Cole, J. R. (1994). The World as text: cosmologies of Shaykh Ahmad al-Ahsa'i. Studia Islamica, 145-163.

 

FL-270121 Žok šoubtyd aţ nevu

 

FL-070515 מאזזארות

 

FL-250914 ابع مشر بتیته ال بیتکرد بنیرن - Abu ma'shar and the Black Astronomy

 

MacCormack, P. (2010). Lovecraft through Deleuzio-Guattarian Gates. Postmodern Culture, 20(2).

 

Melvin-Koushki, Matthew. Powers of One: The Mathematicalization of the Occult Sciences in the High Persianate Tradition. Intellectual History of the Islamicate World, vol. 5, no. 1, 2017, pp. 127–199.

 

Moosa, M. (1988). Extremist Shiites: the ghulat sects. Syracuse University Press.

 

Sender, P. (2011). The Roots of Modern Theosophy. The Theosophist, 25-31.

Template Design by SkinCorner