May 27, 2021

Amisar

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Amisar Cover

Amisar


Çer bimīmiņ alidaimiņ e işdriamaiaş inianaiel amisāliņah: işmaig ilaehidyl aliguīņ yeis seiyu esī druna inaeşiāşiņ, iraiseş esī ifeyl beililiņ druna frituriņ żogou eriyd e işiaçaşiņ ve żiçi. Işineiraiyd dedamiņ yeis seiyu drofolylan, amudal yeis seiyu inaekeiylan, işfrosēş yeis seiyu driluriņan, amiafaialiņ żi inialeiy ve igi ve iţdrirul yeis seiyu drisaeşylan hai ane beiçiādan ve ohuad ilialaīm işiamiaelyl e draiżaiyl aniżuim. Draiżaiyl amiredse ineiraī eşī bifēliņ e aliguīņ yeis seiyu inaetel ireiraiad yian żeiliāliņ żi eriyd iliagiaimyl amiredseiņ ve yial arurylan anaeżaēliņ żi eriyd anusuadiņ.


Dronuliņan emeal aneko çaik çelu yeis seiyu alużiyd enāl anoyui eriyd fruçelyl işaiseīmiņāh dreişia e aņokēlyl aņakaeliņ. Draiżaiyl amiredse żeki eşī inaişeieliņ anaekaiel, işżateaş emeal ilialaīm işaimaīl ve inaetel ireiraiad hai eiçiaeşan e amomuamiņ, yiaż e eriyd iraeneīşyl çeīşiņu ina aņunir.


Dreyudser iyuyl, işżeşuey aņaeneiyliņ ve işneutraliņ işaidaēliņ hai aniiaeşyl aņiadaēliņ e draiżaiyl amiredseiņ żiçi żi frituriņ. Eriel aniżuim hai yiaż fraeżiayd draiżaiyl, yeik eriyd midliad haim ireital bagēş ina druna frakuelan e aņokēliņ. Aņoheal bialal, işdreyoyl frulieşyl freçeu işaişaēlyl aņiçīmiņ, yidu amuçoeşah frogiḑ yeis seiyu drilol işeiçişiņ.


Fruyuyl draiżaiyl amiredse anuloi eriyd fritur yeis seiyu işdreyoyl anu aņudoiņ e eriyd iliahemiņ. Pelorāh draişae e dreyudseiņ ve dreżuel amoti yial dreyudseran aņakuliņ frurei fad eriyd ileikiaeşiņ yeis seiyu bakīm pelor aluseişiņ yial inianaiel yeim dreyudseiņ. Aņoheal biaşiael, ifeyl ileikiaeşiņ işiaçeielah yeis seiyu beteram aņokēy, dretei fraguyiņan aladuiņ yeis seiyu dreyoylam iyuyl ve żeşueyam aņaeneiyliņ anu żeidiādiņ e eriyd teisyl draiżiaydiņ. Amiredseiņ anuloal yeis seiyu işdreyoyl eifaiam işeiçişiņan yeis seiyu dreyoylam anu dragaiņ e amifoḑyl işeiçiş ve draemiaişah amiafeiyl inaidaīş yeis seiyu anuim emeal dragaiņ druna eyueliņ emeal midiyur amisoyam ina atīņ fad, dro işdreyoyl aņokēlyl amiredse, żi aņoloīņ. O inianaielylan dreiyaliņ, biayeīm eifaiamiņ dreyudseiņ anu ilaenaiyliņ e draliamiņ, işalunu emeal aņohuey anialaliņ froçeiņ iyuyl amiasaiel o amaelemiņ midliad yiaż driamaiam dri frigoim eigiaydiņan amuçoiş yeis seiyu żeyulam ve żefeadiņ.


Iriadiar żoyur. Draiżaiyl amiredseiņ aņaitu yiaż fremuim driamaiam inianaiel ina dāenemiņ aņokēliņ żiaiu fad anaşelyl żi dreżuel yeis seiyu aņaitem bialal. Aņoheal ilialaīman draeneīmyl alega, żiaiu fad amużū yian żoyuiņ ina aņoheal baileiu çer iraeneīşyl bafoe frakueliņ, inaiçiaylah aru alutaḑ. Amiredseiņ anaçoim yeis seiyu amiçiḑiņan e draiżaiyl amimīş emeal iţamiçiḑ druna mi amomuamiņ, ineisaial aru drasoydyl iriadiādyl żofādiņ ina anehealiņ.


Işdemad mi amorēliņ o żişoadiņ żi çer aniżuimāh beiçeieşyl denaēşiņ e żoyuiņ igur yiag druna işeiyaēşylan baesimiņ. Eiżi işaņaloḑ ileiyaēliņ, draitiād, ina aņoheal frulieşyl freiçil yeis seiyu eimidiņ, amirueşyl fraimeīşiņ (inialeīşiņ ina alarīmiņ bianaēşiņ), ina inianaielyl iniakaialiņ alekulah dāeseielyl żoyuiņ ineisaial işeidaiam dro draiżaiyl amiredse. Aņomoad eiliaeşyl amiredse midilainiş aiżeīm żoyoryl eiyiau, deliāl işżoyu aņifiydiņan e biayeīm ituelyl işaesaieliņ, alażae ina buduam, baisaīmiņ, ina ilaehidiņ işaişeiel, ina aneihaiamiņ e alahaeşiņ, işdruşuyl eikeiydiņ. Oleil driaşiael e żiyodseiņ, saeg çaik ineisaial, żoyi eriyd iraeneīşyl fritur yeis seiyu yeih frituran e inianaiel.


Iyodser draiżaiy anogir an anogiyd e draiżaiyl hai driçieyan aņoroaş e işiadeīman e eilişiņ, żiyodseiņ ve żaçe. Dro işineiraiyd eriyd iyiriņ, żoyuiņ ve bailia, draiżaiyl amiredse aniage eriyd iraeneīşyl iriadiādyl eilişiņ, aligudsem amiçiḑiņan e draiżaiyl druna aniiaeşyl eyuel (işaigiaim amirueşylan iżeiņ e amokiyliņan ve işvarureyl amotian ve biaşiael riad baileī anu anogiydiņan alamey) ve aņufeim anogiydiņan żaiteiyliņ druna itoeyiņan.


Yiaż saeg draiżaiyl amiredse iyiriņ draiżaiyl anogiyd. Biayeīm baileī inaiçiayl anogiyd be sat. Cużbert, obar hair, ina olidammarar, yeiyu inianaiel żaeçaial amorēlan e draiżaiyl ali aņakaeliņan e mi anogiydiņ. Inaidaiyl, eilim saeg draiżaiyl amiredse hai ihialyl yeis seiyu anażulam yial amokiylan e draiżaiyl anogiyd, işżateaş eriyd anu aledidse yial anadāşyl amiçiḑiņ.


Yiaç aņokēlyl anogiyd, draiżaiyl anogiyd ariam dretei eimid ve baye druna ineiyaiaşyl, reikyl işaekaī, ineisaial aru ina bu nukeņan e ameisaieşyl amonor. Druna aņumoimiņ, iyiriņan e draiżaiyl anogiyd neigah çer e fenemyean emeal ineisaial driamaiu yeis seiyu amigaim drodaḑyl anaeçi żadu, işvaraileiyl yeis seiyu aeniālam işaimiaīņan druna anadāşyl alahi ve anadāşyl baimiāşiņ e dronur. Eşī iraiseşah anadāşyl ane nasmyl żid e draiżaiyl alatuamiņ, işdruşuyl halefil, aņeihaēl ve aņetād, żiaişu draiżaiyl alatuamiņ inaimiņanah ve beifiaeşyl anogiydiņ ineisaial amoreu alayoadiņan e aņikuḑyl anaeçae. Driyiam, fad anadāşylah żi aņoheal droçoişyl amonor yeis seiyu haim aņażo żadu druna iyiriņan e pelor, riad amuyaḑ aru frikēy żiçiyiņan e inaiçiayl amonīş anu liaeşu anu draiżaiyl. E aneihaiamiņ, druna aņokēlyl aniageiel, iyiriņan e draiżaiyl anogiyd midliad haim amaitiaeş anemu ve alaguriņ e żanayliņ.


Amiaşaer draiżaiy biror. Draiżaiyl biriy aleçai işaeraī, fraikiam driruliņ ina frekariņ, anui amiaseieliņan aņiçīmiņ ina eiraēliņ yeis seiyu driamaiam ina dreyoylam alekul, afeim amifoḑ, ina aminīņ drilol işeiçişiņ. Iraiseş druna friçidselan fraikiaeliņ, draiżaiyl biriy midilainiş haim fremuim anu anufoaşyl, aru frikēy yeis seiyu aņokēlyl aneko, anu dāetiliņ. Yiaż saeg draiżaiyl biriy freçei ineiżeīm akeadiņ ve froçeiņ.


Draiżaiyl biriy aņaite yiaż dreteam mi żefeaşyl fraeriaeşiņ o esī riad amiasaiel eriyd, żi alużiyd ina iyi. Aņokēlyl ireyliņ riad aniayiau druna dāekeielyl draiżaiyl biriy, ilialaīm froçuyl yeis seiyu driamaiam dreżuel alieiylam bageil aņiażi, aņaitu yiaż ariam anirei yeis seiyu alaçayam dreżuel aņokēlyl eyuel alugudse dreżuel hai żaçayd dro iguriņan e drilolan. O anaielylan dreiyaliņ, enui hai amikeimyl biriy ifeyl żuhaeşyl anaeneiyliņ anoladsu aniaeşiņ, iriaseīl żoyuiņ żo amiaseieliņan. Inaikiād amiredseiņ midliad aņażom yiag aemiayl drilol frulieşiņ yian işhai aminael żi alużiydan anu żifue.


Ilaiçiar. Żi draiżaiyl amiredse riad anuloi eriyd fritur yeis seiyu drogaimiņ ve işaņufuyd fenemyean e aņokēlyl, aņokēlyl ilialaīm baeteiydyl frugayliņ midilaeliaiş haim alaçaydiņan e ilaiçiāşiņ. Ilaiçiāşiņ ilaemiau işdrahoaş żaelaiaşiņ yeis seiyu aņiçer riad aine ve işitul anenād ve işiafeīm yial anaediaeşiņ ve aņoheal freżeḑiņ. Fadah, druna aņelāşiņ, draiżaiylan aņaiżei e żiçi żi frituriņ atīm yeis seiyu fiaż froşiyl aņuhu, işżiçiy ve işhonor aņoheal frituriņan e çer aņiçeriņ. Druna itoe daianilyl e aņiçer riad bażi inaikiād żiçi żi frituriņ taialu, fad midliad haim aņuhuyd einil yeis seiyu itulam dāiyid anu eriyd dretei itul inianaiel, yeis seiyu aņokuyl żinedseiņ żi beko anaesaiaş ve frahēy, yeis seiyu ineiraiydam inaikiād żaelaiaşiņ ve aluhaḑam ilaiçeīşyl.


Draiżaiyl amiredseiņ midinaefem yiaż aemeiylam yeis seiyu emeal iteadiņ. Draiżaiyl amiredse midinaefem ineiraiydam ilaiçiāşiņ ve alaeneīm aineşiņ inaikiād ilaekeieliņ çiam fruyuyl heiylu eigiayd midilainiş alużaram emeal freżeḑiņ ina aņitue żo ameyoe yeis seiyu ananam eriyd aņokēlyl aniżuim. Droşiam dāiyidiņ aineş, draiżaiyl amiredseiņ amadeaşah yeis seiyu alaeneīm aineşiņan, amadeaşiņ işiafeīmiņan ve itulam dreżuel anu freżeaş anu işaişiaimyl.


Druna draemaiyl, fad draiżaiyl dronuliņ żi dmaņ yeis seiyu frureim aikaīl emeal işaeraēşan hai yiaż siah ieiy żi işvarażel ilaiçiāşiņ yeis seiyu iniaçiai. Droşiam aņohuey işiafeīmiņ żużaim yeis seiyu alużaram iraişiiņan ve friçoyl aņitueu żo işiafei, işaeraēşan żaesi amużui yeis seiyu żakuem emeal işvarażel ilaiçiāşiņ beidaī yiażah iyolyl fad. Fad dāeşaīl żi eriel daiamil yeis seiyu aliameiyam ineiżil druna yeiyiņu, dri droşiam eriyd dremam aņohuey heiyliņu, işaeraēşan midiheyl żiyuam drahoam yiaf druna daiamiliņ.


Butterfield, J. (Ed.). (1986). Language, mind and logic. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Ellis, J. M. (1993). Language, thought, and logic. Evanston: Northwestern University Press.

 

Fischer, E. (1997). On the very idea of a theory of meaning for a natural language. Synthese, 111(1), 1-16.

 

FL-180917 New Forms of Ignorance: Technocivilizations and the Res Idiotica

 

FL-210216 Semiosis and Knowledge: Encoding non-human semiobiospheres - Semiosish dy daydish: Eattursa kubaish semiobiosfer gāynaen

 

FL-030216 Длоласко - Infralanguage

 

Ihde, Don. Philosophy of Technology: An Introduction. New York: Paragon House, 1993.

Template Design by SkinCorner